IPTPP4/443-705/14-4/OS, Opodatkowanie udostępniania komercyjnego autobusu. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPP4/443-705/14-4/OS - Opodatkowanie udostępniania komercyjnego autobusu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-705/14-4/OS Opodatkowanie udostępniania komercyjnego autobusu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania udostępniania komercyjnego autobusu na rzecz zainteresowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* opodatkowania udostępniania komercyjnego autobusu na rzecz zainteresowanych;

* prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami bieżącymi dotyczącymi Autobusów w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy i okresu rozliczeniowego w jakim odliczenie to winno nastąpić.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: "Gmina" lub "Wnioskodawca") jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina jest właścicielem autobusów (dalej: "Autobusy" lub "Pojazdy"). Autobusy znajdują się na stanie środków trwałych Gminy. Pojazdy od momentu ich nabycia wykorzystywane są na cele realizacji zadań własnych Gminy w formie nieodpłatnej (np. do dowozu dzieci do szkoły), czyli w ramach czynności, które zasadniczo nie podlegają VAT, jak również są wynajmowane podmiotom zewnętrznym - mieszkańcom/firmom (np. na wycieczki, wesela itp.), zatem do czynności, które co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT, a także są wykorzystywane na potrzeby Urzędu Gminy (np. na wyjazdy lub wycieczki pracowników, dalej: UG).

Tym samym więc, Gmina wykorzystywała/wykorzystuje Autobusy w trojaki sposób:

A. Nieodpłatnie na cele realizacji zadań własnych - co do zasady, w ramach czynności niepodlegających VAT,

B. Odpłatnie na rzecz osób trzecich - co do zasady, w ramach czynności opodatkowanych VAT,

C. Do działalności mieszanej na potrzeby UG - co do zasady, w ramach czynności niepodlegających VAT i podlegających VAT, w tym czynności zwolnionych z VAT oraz czynności opodatkowanych VAT (dalej także: działalność mieszana).

Wnioskodawca nabył Autobusy zarówno na cele realizacji zadań własnych (np. dowóz dzieci do szkoły), w celu wynajmowania na rzecz podmiotów zewnętrznych (mieszkańcom/firmom np. na wycieczki, wesela) oraz na potrzeby UG i (jak wskazano wyżej) dla powyższych celów Pojazdy są wykorzystywane od momentu ich nabycia.

W odniesieniu do podatku naliczonego, wynikającego z wydatków, które były ponoszone bezpośrednio i wyłącznie w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT (B), Gmina ma zamiar skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W tym celu, Gmina ma zamiar dokonać bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych bezpośrednio i wyłącznie z pozostałymi czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT (A) oraz zdarzeniami (C), podatek naliczony nie był/nie jest odliczany przez Gminę.

Niemniej jednak, Gmina ponosiła/ponosić będzie ponosić również szereg wydatków na nabycie towarów i usług, jednocześnie związanych z czynnościami (B)

Gmina nie ma możliwości wyznaczania określonych godzin/dni tygodnia, w których Autobusy są/będą przeznaczone wyłącznie do nieodpłatnego oraz odpowiednio do odpłatnego korzystania, jak i na potrzeby UG. W praktyce nie da się bowiem takiego podziału przewidzieć. Sposób wykorzystywania Pojazdów jest natomiast regulowany poprzez zapotrzebowanie na wszystkie trzy formy jego udostępniania.

Powyższe oznacza, że w momencie ponoszenia Wydatków bieżących na Autobusy, związanych m.in. z ich bieżącym utrzymaniem, Gmina nie była i nie będzie w stanie określić zakresu/podziału, w jakim Pojazdy te będą udostępniane odpłatnie, a w jakim nieodpłatnie czy na potrzeby UG. Zależy to bowiem od zapotrzebowania na tego typu świadczenia w danym okresie, jak również od innych okoliczności (np. pory roku).

W zakresie w jakim Pojazdy wykorzystywane były/są do czynności podlegających opodatkowaniu VAT (wynajem autobusu z kierowcą na rzecz podmiotów zewnętrznych typu firmy prywatne, osoby prywatne), Gmina wystawiała/wystawia odpowiednie faktury sprzedażowe na odbiorców powyższych usług według obniżonej stawki VAT (tzn. odpowiednio według stawki 7% dla usług świadczonych do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz według stawki 8% dla usług świadczonych od dnia 1 stycznia 2011 r), uwzględniała/uwzględnia je w swoich rejestrach sprzedaży, a także wykazywała/wykazuje powyższe czynności oraz odpowiadający im podatek VAT w składanych przez siebie deklaracjach VAT-7.

Zdaniem Gminy, nie istnieje obiektywna możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje od wydatków bieżących będących przedmiotem wniosku.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż:

1. W odpowiedzi na pytanie: "Jakie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, Gmina wykonywała/wykonuje/będzie wykonywać w ramach wykorzystywania autobusów na potrzeby Urzędu Gminy...", Wnioskodawca wskazał, że Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Niemniej jednak, wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT.

W ramach czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych Gmina dokonuje:

A. Zarówno transakcji opodatkowanych VAT według odpowiednich stawek - Gmina w szczególności dokonuje sprzedaży pod zabudowę, świadczy usługi dzierżawy lokali użytkowych, dokonuje najmu autobusu z kierowcą na rzecz podmiotów trzecich. Transakcje te Gmina dokumentuje fakturami oraz wykazuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT;

B. Jak również polegających na opodatkowaniu VAT, aczkolwiek zwolnionych z podatku - w szczególności jest co wynajem lokali mieszkalnych czy sprzedaż nieruchomości rolnych. Transakcje te Gmina dokumentuje fakturami ze stawką "zw" oraz wykazuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT jako zwolnione z podatku.

Natomiast po stronie Gminy występują również inne zdarzenia, wynikające z zadań własnych nałożonych na Gminę odrębnymi przepisami, realizowane przez Gminę w reżimie administracyjnym, publicznoprawnym (a nie cywilnoprawnym):

C. Zarówno polegające na uzyskiwaniu przez Gminę określonych wpływów - w szczególności (a) dochody z podatku od nieruchomości, (b) opłaty skarbowej, (c) opłaty targowej, (d) udział w podatkach dochodowych, (c) wpływy z administracyjnych decyzji, pozwoleń i koncesji oraz za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym;

D. Jak również niezwiązane z uzyskiwaniem wpływów - w szczególności budowa ogólnodostępnej infrastruktur) gminnej jak drogi, chodniki, oświetlenie, place zabaw.

W związku z wykonywaniem ww. czynności (A-B) oraz występowaniem zdarzeń (C-D), Gmina ponosi szereg wydatków, z tytułu których kontrahenci wystawiają na rzecz Gminy faktury z wykazywanymi kwotami VAT.

Niemniej jednak, Gmina ponosi również szereg wydatków na nabycie towarów i usług, jednocześnie związanych z czynnościami (A-B), tj. czynnościami opodatkowanymi VAT i zwolnionymi z podatku) oraz występującymi po jej stronie zdarzeniami (C-D). Gmina nie zna sposobu, aby wydatki te bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności (A), (B) lub też zdarzeń (C), (D).

Przywołana trudność dokonania bezpośredniej alokacji powyższych wydatków mieszanych wynika z faktu, że wykonywane przez Gminę czynności i występujące po jej stronic zdarzenia (A-D) są co do zasady wykonywane przez tych samych pracowników Gminy i przy pomocy tych samych zasobów.

Przykładem takich wydatków są wydatki na Autobusy. Innymi słowy, przykładowo z Autobusów korzystali/korzystają/będą korzystać w tym samym dniu, ci sami pracownicy Urzędu Gminy biorący udział np.:

* w transakcji sprzedaży działki pod zabudowę, opodatkowanej według podstawowej stawki VAT,

* w transakcji sprzedaży nieruchomości rolnej, której dostawa korzysta ze zwolnienia z VAT,

* przy poborze podatku od nieruchomości, oraz

* przy zawarciu umowy z wykonawcą, który będzie budował drogę gminną.

Korzystanie z Autobusów przez pracowników Urzędu Gminy wiąże się przykładowo z wykonywaniem obowiązków pracodawcy przez Urząd Gminy i wykonywaniem przewozu pracowników np. na spotkania lub uroczystości odbywające się poza siedzibą Urzędu Gminy.

Zdaniem Gminy, nie istnieje obiektywna możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje od wydatków mieszanych.

Tym samym, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, które Gmina wykonywała/wykonuje/będzie wykonywać i w związku z którymi wykorzystywane są Autobusy na potrzeby Urzędu Gminy (m.in. w sposób opisany powyżej) mieszczą się w tzw. Działalności mieszanej Urzędu Gminy opisanej powyżej.

Gmina pragnie zaznaczyć, iż w-zakresie czynności opodatkowanych, a związanych z tzw. działalnością mieszaną Urzędu Gminy (oznaczonej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej literą C), Dyrektor Izby Skarbowej Łodzi w imieniu Ministra Finansów na wniosek Gminy w dniu 18 sierpnia 2014 r., wydał dwie interpretacje indywidualne o sygn.: IPTPP2/443-401/14-4/IR oraz IPTPP2/443-401/14-5/IR.

2. W odpowiedzi na pytanie: "Jakie czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Gmina wykonywała/wykonuje/będzie wykonywać w ramach wykorzystywania autobusów na potrzeby Urzędu Gminy...", Wnioskodawca wskazał, że Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Niemniej jednak, wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT.

W ramach czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych Gmina dokonuje:

A. Zarówno transakcji opodatkowanych VAT według odpowiednich stawek - Gmina w szczególności dokonuje sprzedaży pod zabudowę, świadczy usługi dzierżawy lokali użytkowych, dokonuje najmu autobusu z kierowcą na rzecz podmiotów trzecich. Transakcje te Gmina dokumentuje fakturami oraz wykazuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT;

B. Jak również polegających na opodatkowaniu VAT, aczkolwiek zwolnionych z podatku - w szczególności jest to wynajem lokali mieszkalnych czy sprzedaż nieruchomości rolnych. Transakcje te Gmina dokumentuje fakturami ze stawką "zw" oraz wykazuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT jako zwolnione z podatku. Natomiast po stronie Gminy występują również inne zdarzenia, wynikające z zadań własnych nałożonych na Gminę odrębnymi przepisami, realizowane przez Gminę w reżimie administracyjnym, publicznoprawnym (a nie cywilnoprawnym);

C. Zarówno polegające na uzyskiwaniu przez Gminę określonych wpływów - w szczególności (a) dochody z podatku od nieruchomości, (b) opłaty skarbowej, (c) opłaty targowej, (d) udział w podatkach dochodowych, (e) wpływy z administracyjnych decyli, pozwoleń i koncesji oraz za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym;

D. Jak również niezwiązane z uzyskiwaniem wpływów - w szczególności budowa ogólnodostępnej infrastruktury gminnej jak drogi, chodniki, oświetlenie, place zabaw.

W związku z wykonywaniem ww. czynności (A-B) oraz występowaniem zdarzeń (C-D), Gmina ponosi szereg wydatków, z tytułu których kontrahenci wystawiają na rzecz Gminy faktury z wykazywanymi kwotami VAT.

Niemniej jednak, Gmina ponosi również szereg wydatków na nabycie towarów i usług, jednocześnie związanych z czynnościami (A-B), tj. czynnościami opodatkowanymi VAT i zwolnionymi z podatku) oraz występującymi po jej stronie zdarzeniami (C-D). Gmina nie zna sposobu, aby wydatki te bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności (A), (B) lub też zdarzeń (C), (D).

Przywołana trudność dokonania bezpośredniej alokacji powyższych wydatków mieszanych wynika z faktu, że wykonywane przez Gminę czynności i występujące po jej stronie zdarzenia (A-D) są co do zasady wykonywane przez tych samych pracowników Gminy i przy pomocy tych samych zasobów.

Przykładem takich wydatków są wydatki na Autobusy. Innymi słowy, przykładowo z Autobusów korzystali/ korzystają/ będą korzystać w tym samym dniu, ci sami pracownicy Urzędu Gminy biorący udział np.:

* w transakcji sprzedaży działki pod zabudowę, opodatkowanej według podstawowej stawki VAT,

* w transakcji sprzedaży nieruchomości rolnej, której dostawa korzysta ze zwolnienia z VAT,

* przy poborze podatku od nieruchomości, oraz przy zawarciu umowy z wykonawcą, który będzie budował drogę gminną.

Korzystanie z Autobusów przez pracowników Urzędu Gminy wiąże się przykładowo z wykonywaniem obowiązków pracodawcy przez Urząd Gminy i wykonywaniem przewozu pracowników np. na spotkania lub uroczystości odbywające się poza siedzibą Urzędu Gminy.

Zdaniem Gminy, nie istnieje obiektywna możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje od wydatków mieszanych.

Tym samym, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które Gmina wykonywała/wykonuje/będzie wykonywać i w związku z którymi wykorzystywane są Autobusy na potrzeby Urzędu Gminy (m.in. w sposób opisany powyżej) mieszczą się w tzw. działalności mieszanej Urzędu Gminy opisanej powyżej.

Gmina pragnie zaznaczyć, iż w zakresie czynności opodatkowanych, a związanych z tzw. działalnością mieszaną Urzędu Gminy (oznaczonej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej literą C.), Dyrektor Izby Skarbowej Łodzi w imieniu Ministra Finansów na wniosek Gminy w dniu 18 sierpnia 20J4 r., wydał dwie interpretacje indywidualne o sygn.: IPTPP2/443-401/14-4/IR oraz IPTPP2/443-401/14-5/IR.

3. W odpowiedzi na pytanie: "Jakie czynności zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, Gmina wykonywała/wykonuje/będzie wykonywać w ramach wykorzystywania autobusów na potrzeby Urzędu Gminy. Należy wskazać również na podstawie jakiego przepisu ustawy o VAT czynności te korzystają ze zwolnienia. Wnioskodawca wskazał, że Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowana przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Niemniej jednak, wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT.

W ramach czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych Gmina dokonuje:

A. Zarówno transakcji opodatkowanych VAT według odpowiednich stawek - Gmina w szczególności dokonuje sprzedaży pod zabudowę, świadczy usługi dzierżawy lokali użytkowych, dokonuje najmu autobusu z kierowcą na rzecz podmiotów trzecich. Transakcje te Gmina dokumentuje fakturami oraz wykazuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT;

B. Jak również polegających na opodatkowaniu VAT, aczkolwiek zwolnionych z podatku - w szczególności jest to wynajem lokali mieszkalnych czy sprzedaż nieruchomości rolnych. Transakcje te Gmina dokumentuje fakturami ze stawką "zw" oraz wykazuje w rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT jako zwolnione z podatku.

Natomiast po stronie Gminy występują również inne zdarzenia, wynikające z zadań własnych nałożonych na Gminę odrębnymi przepisami, realizowane przez Gminę w reżimie administracyjnym, publicznoprawnym (a nie cywilnoprawnym):

C. Zarówno polegające na uzyskiwaniu przez Gminę określonych wpływów - w szczególności (a) dochody z podatku od nieruchomości, (b) opłaty skarbowej, (c) opłaty targowej, (d) udział w podatkach dochodowych, (e) wpływy z administracyjnych decyzji, pozwoleń i koncesji oraz za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym;

D. Jak również niezwiązane z uzyskiwaniem wpływów - w szczególności budowa ogólnodostępnej infrastruktury gminnej jak drogi, chodniki, oświetlenie, place zabaw.

W związku z wykonywaniem ww. czynności (A-B) oraz występowaniem zdarzeń (C-D), Gmina ponosi szereg wydatków, z tytułu których kontrahenci wystawiają na rzecz Gminy faktury z wykazywanymi kwotami VAT.

Niemniej jednak, Gmina ponosi również szereg wydatków na nabycie towarów i usług, jednocześnie związanych z czynnościami (A-B), tj. czynnościami opodatkowanymi VAT i zwolnionymi z podatku) oraz występującymi po jej stronie zdarzeniami (C-D). Gmina nie zna sposobu, aby wydatki te bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności (A). (B) lub też zdarzeń (C), (D).

Przywołana trudność dokonania bezpośredniej alokacji powyższych wydatków mieszanych wynika z faktu, że wykonywane przez Gminę czynności i występujące po jej stronie zdarzenia (A-D) są co do zasady wykonywane przez tych samych pracowników Gminy i przy pomocy tych samych zasobów.

Przykładem takich wydatków są wydatki na Autobusy. Innymi słowy, przykładowo z Autobusów korzystali/korzystają/będą korzystać w tym samym dniu, ci sami pracownicy Urzędu Gminy biorący udział np.:

* w transakcji sprzedaży działki pod zabudowę, opodatkowanej według podstawowej stawki VAT,

* w transakcji sprzedaży nieruchomości rolnej, której dostawa korzysta ze zwolnienia z VAT,

* przy poborze podatku od nieruchomości, oraz

* przy zawarciu umowy z wykonawcą, który będzie budował drogę gminną.

Korzystanie z Autobusów przez pracowników Urzędu Gminy wiąże się przykładowo z wykonywaniem obowiązków pracodawcy przez Urząd Gminy i wykonywaniem przewozu pracowników np. na spotkania lub uroczystości odbywające się poza siedzibą Urzędu Gminy.

Zdaniem Gminy, nie istnieje obiektywna możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje od wydatków mieszanych.

Tym samym, czynności zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, które Gmina wykonywała/wykonuje/ będzie wykonywać i w związku z którymi wykorzystywane są Autobusy na potrzeby Urzędu Gminy (m.in. w sposób opisany powyżej) mieszczą się w tzw. Działalności mieszanej Urzędu Gminy opisanej powyżej. Powyższe czynności zwolnione z opodatkowania od podatku od towarów i usług będą przy tym korzystać ze zwolnienia m.in. na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 36 ustawy o VAT (tekst jedn.: usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości mieszkalnych lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe).

Gmina pragnie zaznaczyć, iż w zakresie czynności opodatkowanych i związanych z tzw. działalnością mieszaną Urzędu Gminy (oznaczonej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej literą C.), Dyrektor Izby Skarbowej Łodzi w imieniu Ministra Finansów na wniosek Gminy w dniu 18 sierpnia 2014 r. wydał dwie interpretacje indywidualne o sygn.: IPTP2/443-401/14-4/IR oraz IPTPP2/443-401/14-5/IR.

4. W odpowiedzi na pytanie: "Czy w Gminie istnieją zasady wynajmu autobusów na cele komercyjne. Jeżeli tak, to z jakich dokumentów one wynikają...", Wnioskodawca wskazał, że Gmina nie posiada dokumentów z których w okresie do dnia 20 maja 2012 r. wynikałyby zasady wynajmowania Autobusów na cele komercyjne (tekst jedn.: najem komercyjny odbywał się na Ogólnych zasadach ustalanych pracz Gminę na zasadzie odpłatności za np. I k.m. przejechany wynajętych Autobusów.). Natomiast od dnia 21 maja 2012 r. Gmina wynajmowała/wynajmuje/będzie wynajmować Autobusy na podstawie Cennika Opłat ustalonego przez Wójta Gminy (dalej: "Cennik Opłat").

5. W odpowiedzi na pytanie: "Kiedy (w jakim okresie) autobusy byty/są/będą wykorzystywane na cele komercyjne...", Wnioskodawca wskazał, iż Gmina wykorzystywała/wykorzystuje autobusy na cele komercyjne od roku 2010 do chwili obecnej, a także posiada zamiar ich udostępniania na powyższe cele w przyszłości. Gmina pragnie przy tym zaznaczyć, iż wynajem Autobusów dokonywany jest w zależności od zapotrzebowania na wykonanie powyższych usług. Gmina pragnie zauważyć, iż okoliczność, w której w danym okresie brak jest chętnych do skorzystania z usług wynajmu (tu: Autobusów), jest na wolnym rynku sytuacją naturalną, wynikającą za zmieniającego się popytu na świadczenia danego rodzaju. Ograniczenie prawa do odliczenia z uwagi na czasowy brak zainteresowania klientów, byłoby jednoznaczne z przeniesieniem na podatnika konsekwencji funkcjonowania podstawowych mechanizmów gospodarczych i skutkowałoby faktycznym uzależnieniem tego prawa od rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej, Zdaniem Gminy, stanowiłoby to poważne naruszenie zasady neutralności, która zakłada zupełne uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku od towarów i usług (system odliczeń ma na celu zwolnienie podatnika w całości od obciążeń podatkiem VAT należnym do zapłaty lub zapłaconym w toku całości jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia zatem to, by całość działalności gospodarczej, niezależnie od jej celu lub rezultatów, pod warunkiem iż działalność taka sama w sobie podlega VAT, była opodatkowana w całkowicie neutralny sposób"" (patrz np. wyrok z dnia 14 lutego 1985 r. w sprawie C- 268/83 Rompslman). Nie można bowiem uznać, że w okresach, w których, z przyczyn obiektywnych, nie dochodzi do odpłatnego wynajmu któregoś z Autobusów na rzecz podmiotów trzecich. Gmina zaprzestaje prowadzenia działalności, a ponoszone w tych okresach wydatki nic mają związku z działalnością opodatkowaną. To, że któryś z Autobusów, z powodu braku chętnych, nie zostaje odpłatnie wynajęty w danym okresie, nie oznacza, że po stronie Gminy nie ma gotowości i woli do świadczenia przedmiotowych usług komercyjnego udostępnienia. Nie zwalnia to również Gminy z konieczności ponoszenia kosztów m.in. na bieżące utrzymanie Autobusów, które są niezbędne dla zachowania ich użyteczności i atrakcyjności dla potencjalnych użytkowników. W żadnym przypadku, prawo do odliczenia nie może być, zdaniem Gminy, uzależnione ani od faktycznego zbytu na świadczone usługi, ani od uzyskiwanych dochodów, a takie byłyby konsekwencje pozbawienia Gminy prawa do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych w okresach, w których nie doszło do odpłatnego udostępnienia któregoś z Autobusów. Gmina pragnie wskazać, iż nie widzi związku pomiędzy zadawaniem tak uszczegółowionych pytań przez tut. organ, a przepisami ustawy o podatku od towarów i usług będących przedmiotem wniosku złożonego przez Gminę.

6. W odpowiedzi na pytanie: "Czy wśród wydatków bieżących dotyczących autobusów, objętych zakresem pytania nr 2 zawarte są także wydatki dotyczące nabycia paliwa do przedmiotowych autobusów. Jeśli tak. to należy wskazać:

a. Czy koszty paliwa były/są/będą uwzględniane w cenie usługi najmu autobusów na cele komercyjne. Jeśli tak, to czy Wnioskodawca jest w stanie przyporządkować koszty paliwa do najmu komercyjnego.

b. Na jakiej podstawie rozlicz/me było/jest/będzie paliwo. Czy Prowadzona była/jest/będzie ewidencja zużycia paliwa...", Wnioskodawca wskazał, iż wśród wydatków bieżących zawarte są także wydatki dotyczące nabycia paliwa do Autobusów.

a. Zarówno przed dniem obowiązywania Cennika Opłat, ustalonego przez Wójta Gminy jak i po jego wejściu w życie, w cenie usługi najmu Autobusów na cele komercyjne uwzględniane były/są/będą koszty paliw (tekst jedn.: kalkulując ryczałtowo cenę za usługę za I k.m. lub za 1 godzinę brano pod uwagę cenę paliwa). Tym samym Gmina nie obciążała/nie obciąża dodatkowo powyższym kosztem najemców Autobusów, a jedynie kalkuluje cenę usługi używając ryczałtowych cen za I k.m. lub za 1 godzinę wynajmu. Gmina pragnie również zaznaczyć, iż nie jest w stanie przyporządkować kosztów paliwa do najmu komercyjnego.

b. W zakresie rozliczania opisywanych wydatków, Gmina pragnie zaznaczyć, iż w żaden specyficzny sposób nie rozliczała/nie rozlicza paliwa, ani także nie prowadziła/nie prowadzi specyficznej ewidencji zużycia paliwa.

7. W odpowiedzi na pytanie: "Jaki jest roczny (lub miesięczny) obrót z tytułu najmu autobusów na cele komercyjne...", Wnioskodawca wskazał, iż roczny obrót z tytułu najmu autobusów ca cele komercyjne przedstawia się następująco (podane kwoty są kwotami brutto):

Rok 2010-7.220,50 zł

Rok 2011-2.714.00 zł

Rok 2012-5.507.21 zł

Kok 2013-5.503,59 zł

Rok 2014 (do dnia 8 grudnia 2014 r.)-9.125,64 zł

8. W odpowiedzi na pytanie: "Wskazanie do jakiego grupowana Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) z 2008 r. należy usługa wynajmu autobusów wraz z kierowcą..., Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU) z 2008 r., usługa wynajmu autobusów z kierowcą należy do grupowania o numerze 49.39.31.0 o nazwie "Wynajem autobusów i autokarów z kierowcą". Powyższe grupowanie jest uszczegółowieniem ugrupowania o numerze 49.39 o nazwie "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" zawartego w załączniku nr 3 do ustawy o VAT o nazwie "Wykaz Towarów i Usług, opodatkowanych stawką podatku, 7%" (przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%, zgodnie z art. 146a pkt 2 -przyp. Gminy) pod pozycją 157.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne wynajmowanie przez Gminę Autobusów wraz z kierowcą na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne np. na wycieczki, wesela) podlegało/podlega/będzie podlegać opodatkowaniu VAT... (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne wynajmowanie przez Gminę Autobusów wraz z kierowcą na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne np. na wycieczki, wesela) było/jest/będzie czynnością opodatkowaną - zgodnie z art. 41 ust. 2 w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz odpowiednio zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r. ustawy o VAT według obniżonej stawki VAT.

UZASADNIENIE

Zdaniem Gminy odpłatne wynajmowanie przez Gminę Autobusów wraz z kierowcą na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne np. na wesela, transport przez firmy prywatne ich pracowników) jest czynnością opodatkowaną zgodnie z art. 41 ust. 2 bądź odpowiednio zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT według obniżonej stawki VAT. tzn. Odpowiednio według stawki 7% dla usług świadczonych do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz według stawki 8% dla usług świadczonych od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa sic za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to. że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT. Zatem, w przypadku, gdy Gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powinno być ona traktowane jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ono de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Stosowne do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt. iż udostępnianie komercyjne (odpłatny wynajem) przez Gminę Autobusów wraz z kierowcą na rzecz zainteresowanych nie stanowi dostawy towarów, należy wnioskować, iż na gruncie ustawy o VAT powinno ono być traktowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Usługi w zakresie komercyjnego wynajmu autobusu zostały wymienione w Załączniku nr 3 do ustawy o VAT w poz. 157 pod symbolem 49.39.31.0 według PKWiU z 2008 r. jako "wynajem autobusu lub autokaru z kierowcą". Tym samym, zdaniem Gminy, usługi świadczone przez Gminę (odpłatny wynajem na rzecz osób zainteresowanych - firm prywatnych. osób prywatnych) jest czynnością opodatkowaną zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT według obniżonej stawki VAT, tzn. według stawki 7% dla usług świadczonych do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz według stawki 8% dla usług świadczonych od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przedstawione wyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2009 r. (sygn. ITPP2/413-695a/09/AW) dotyczącej autobusów, które zostały przekazane przez miasto do używania miejskim spółkom komunalnym na podstawie umów dzierżawy, w której organ stwierdził, iż: "Zauważyć należy, że udostępnienie przez Miasto nabytych autobusów miejskim spółkom komunalnym, za wynagrodzeniem w postaci czynszu dzierżawnego stanowić będzie odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług".

Podobnie, stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2014 r., sygn. ITPP2/443-1219a/13/AP, dotyczącej odpłatnego wynajmu przez gminę autobusu, w której organ stwierdził, że: "wynajmując autobus na cele komercyjne Gmina wykonywała/wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy (...). Usługi te stanowiły/stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niekorzystające ze uwolnienia od podatku od towarów i usług ".

Reasumując, zdaniem Gminy odpłatne wynajmowanie przez Gminę Autobusów wraz z kierowcą na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne np. na wycieczki, wesela) było/jest/będzie czynnością opodatkowaną - zgodnie z art. 41 ust. 2 w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz odpowiednio zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r. ustawy o VAT według obniżonej stawki VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż w kontekście uzupełnionego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, jego własne stanowisko w sprawie oceny stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nie uległo zmianie w odniesieniu do stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku o interpretację indywidualną.

Gmina zaznacza, iż zgodnie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym przedstawionym we wniosku o interpretacje indywidualną wykorzystywała/wykorzystuje/będzie wykorzystywać Autobusy w trojaki sposób:

A. Nieodpłatnie na cele realizacji zadań własnych - co do zasady w ramach czynności niepodlegających VAT;

B. Odpłatnie na rzecz osób trzecich - co do zasady w ramach czynności opodatkowanych VAT,

C. Do działalności mieszanej na potrzeby UG - co do zasady w ramach czynności niepodlegających VAT i podlegających VAT, w tym do czynności zwolnionych z VAT oraz czynności opodatkowanych VAT (tekst jedn.: do działalności mieszanej, której szczegółowy opis zawarty został w niniejszej odpowiedzi na wezwanie).

Tym samym, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Gminę we wniosku o interpretację indywidualną, odpłatne wynajmowane przez Gminę Autobusów wraz z kierowcą na rzecz zainteresowanych było/jest czynnością opodatkowaną. Ponadto, zdaniem Gminy, Gmina będzie miała prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących Wydatków bieżących związanych z Autobusami w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, a odliczenie powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym ustalonym zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1, art. 86 ust. 11 oraz art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. lub zgodnie z art. 86 ust. 10, art. 86 ust. 11 oraz art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, w stanie prawnym obowiązującym po 1 stycznia 2014 r.

Gmina przy tym pragnie zauważyć, iż uzupełniony w powyższy sposób stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, pytania oraz własne stanowisko w sprawie oceny stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego są spójne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Nie każda jednak czynność stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest właścicielem autobusów (dalej: "Autobusy" lub "Pojazdy"). Autobusy znajdują się na stanie środków trwałych Gminy. Pojazdy od momentu ich nabycia wykorzystywane są na cele realizacji zadań własnych Gminy w formie nieodpłatnej (np. do dowozu dzieci do szkoły), czyli w ramach czynności, które zasadniczo nie podlegają VAT, jak również są wynajmowane podmiotom zewnętrznym - mieszkańcom/firmom (np. na wycieczki, wesela itp.), zatem do czynności, które co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT, a także są wykorzystywane na potrzeby Urzędu Gminy (np. na wyjazdy lub wycieczki pracowników, dalej: UG). W zakresie w jakim Pojazdy wykorzystywane były/są do czynności podlegających opodatkowaniu VAT (wynajem autobusu z kierowcą na rzecz podmiotów zewnętrznych typu firmy prywatne, osoby prywatne), Gmina wystawiała/wystawia odpowiednie faktury sprzedażowe na odbiorców powyższych usług według obniżonej stawki VAT (tzn. odpowiednio według stawki 7% dla usług świadczonych do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz według stawki 8% dla usług świadczonych od dnia 1 stycznia 2011 r), Gmina uwzględniała/uwzględnia je w swoich rejestrach sprzedaży, a także wykazywała/wykazuje powyższe czynności oraz odpowiadający im podatek VAT w składanych przez siebie deklaracjach VAT-7. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU z 2008 r., usługa wynajmu autobusów z kierowcą należy do grupowania o numerze 49.39.31.0 o nazwie "Wynajem autobusów i autokarów z kierowcą". Powyższe grupowanie jest uszczegółowieniem ugrupowania o numerze 49.39 o nazwie "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" zawartego w załączniku nr 3 do ustawy o VAT o nazwie "Wykaz Towarów i Usług, opodatkowanych stawką podatku, 7%" (przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%, zgodnie z art. 146a pkt 2 -przyp. Gminy) pod pozycją 157.

Zauważyć należy, że na podstawie art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Stosownie do treści powyższego przepisu, oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy najmu związane jest z wzajemnym świadczeniem najemcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej własności i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jego najemcę.

Wskazać zatem należy, że Gmina wykonując cywilną umowę najmu, świadczy na rzecz najemcy usługi, w rozumieniu przepisów ustawy. W wykonaniu umowy najmu dokonuje bowiem na jego rzecz świadczeń niebędących dostawą towarów. Majątek (autobus) pozostanie jej własnością i wynajmowany był/jest/będzie za odpłatnością (czynsz), co stanowiło/stanowi/stanowić będzie przedmiot opodatkowania w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, iż odpłatne wynajmowanie przez Gminę Autobusów wraz z kierowcą na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) podlegało/podlega/będzie podlegać opodatkowaniu VAT, gdyż Gmina wykonywała/wykonuje/będzie wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, zatem działała/działa/będzie działać w tym zakresie w charakterze podatnika, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu.

Należy wskazać, że dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 49.39 jako pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, ustawodawca nie przewidział zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem usługi te stanowiły/stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym;

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie pytania oznaczonego Nr 1. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako Nr 2, wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl