Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 listopada 2014 r.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP4/443-694/14-4/ALN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. "...".

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego, postawienie pytania i przedstawienie stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

Stowarzyszenie jako Wnioskodawca zakończyło realizację projektu pn. "...", który przewidziany jest do dofinansowania z Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi poprzez utworzenie środowiskowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w x (gmina....), jako miejsca rekreacji i wypoczynku najmłodszych mieszkańców. W ramach projektu zakupiono i zamontowano urządzenia do zabawy dla dzieci takie jak: urządzenie wspinaczkowe, huśtawka podwójna, urządzenia karuzela Twister, urządzenie bujaki pojedyncze i wielofunkcyjne dwie wieże buglo. Całkowity koszt realizacji powyższego zadania zamknął się kwotą 45.162,06 zł, z czego 36.109,80 zł to wartość pomocy - wynikającej ze wskazanej umowy, zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa. Zakupione urządzenia są własnością Stowarzyszenia, które jest odpowiedzialne za ich trwałość. Faktury są wystawione na Stowarzyszenie.

Wykonany plac zabaw jest udostępniony nieodpłatnie dla ogółu mieszkańców codziennie w godzinach od 8.00 do 19.00. W pozostałych godzinach teren szkoły jest zamknięty. Szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw określa regulamin, który dopuszcza wejście na teren placu dzieci wraz z opiekunami.

Efekty projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Działalność Stowarzyszenia wg PKD 2007 sklasyfikowana została jako 9499Z- "działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana" (wyłącznie statutowa). Na podstawie art. 15 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ww. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie wykonuje działalność opodatkowanej określonej w art. 5 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, ani działalności odpłatnej, tym samym nie jest płatnikiem podatku od towarowi usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 15 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ww. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie wykonuje działalności opodatkowanej określonej w art. 5 ustawy o VAT.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystawiane są na Stowarzyszenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku)

Czy w odniesieniu do operacji: "....." realizowanej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Małe Projekty, Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy: (Ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Na podstawie art. 15 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ww. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie wykonuje działalności opodatkowanej określonej w art. 5 ustawy o VAT. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Efekty projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Wykonany plac zabaw jest udostępniony nieodpłatnie dla ogółu mieszkańców. W odniesieniu do operacji: "..." realizowanej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Małe Projekty, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zakończył realizację projektu pn. "..", który przewidziany jest do dofinansowania z Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu zakupiono i zamontowano urządzenia do zabawy dla dzieci takie jak: urządzenie wspinaczkowe, huśtawka podwójna, urządzenia karuzela Twister, urządzenie bujaki pojedyncze i wielofunkcyjne dwie wieże buglo. Zakupione urządzenia są własnością Stowarzyszenia, które jest odpowiedzialne za ich trwałość. Faktury są wystawione na Stowarzyszenie. Efekty projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, bowiem zakupione towary i usługi w wyniku realizacji projektu są związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizowanego projektu. Tym samym z tego tytułu Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przytoczone przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. "...", ponieważ efekty projektu są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl