IPTPP4/443-683/12-4/OS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-683/12-4/OS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2012 r. (data wpływu 1 października 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2012 r. (data wpływu 20 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub odzyskania w całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z utworzeniem ogrodu przy Parafii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do odliczenia lub odzyskania w całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z utworzeniem ogrodu przy Parafii oraz pracami związanymi z inwentaryzacją i pielęgnacją starych drzew na cmentarzu.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 grudnia 2012 r. (data wpływu 20 grudnia 2012 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Parafia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z prowadzeniem działalności polegającej na wynajmowaniu lokali użytkowych i mieszkalnych, działalność handlową w prowadzonej przez siebie księgarni, oraz świadczenie usług na cmentarzach polegających m.in. na kopaniu grobów, wynajmowaniu kaplicy na pochówki i wynajmowaniu terenu cmentarza na zdjęcia filmowe i inne cele kulturalne.

Działalnością statutową Parafii jest działalność kultowa, Działalność statutowa - kultowa Parafii nie podlega podatkowi od towarów i usług.

Parafia stara się o pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujące dwa cele:

1.

utworzenie ogrodu przy Parafii.

2.

na prace inwentaryzacyjne i pielęgnacyjne starodrzewu na Cmentarzu.

W zakresie dotyczącym utworzenia ogrodu przy Parafii:

1.

Faktury VAT dokumentujące zakupy związane z utworzeniem ogrodu przy Parafii będą wystawiane na Parafię.

2.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu dotyczącego utworzenia ogrodu przy Parafii będą służyły działalności statutowej Parafii a więc niepodlegającej podatkowi VAT.

W zakresie dotyczącym prac inwentaryzacyjnych i pielęgnacyjnych starodrzewu na cmentarzu:

1.

Faktury VAT dokumentujące zakup prac związanych z inwentaryzacją i pielęgnacją starych drzew na cmentarzu będą wystawiane na Parafię.

2.

Wyżej wymienione prace dotyczą drzew rosnących na terenie cmentarza, na którym to Parafia świadczy usługi opodatkowane podatkiem VAT (kopanie grobów i wynajmowanie kaplicy, wynajmowanie terenu cmentarza na zdjęcia filmowe i inne cele kulturalne) jak również wykonuje czynności zwolnione od podatku VAT polegające na udostępnianiu placów na pochówki osób zmarłych.

Parafia nie jest w stanie określić w jakim stopniu prace związane z inwentaryzacją i pielęgnacją starodrzewu na cmentarzu będą służyły czynnościom opodatkowanym a w jakim czynnościom zwolnionym z podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przysługuje Parafii prawo do odliczenia lub odzyskania w całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabywane towary i usługi w związku z utworzeniem ogrodu przy Parafii.

Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy przepisów ogólnych nie jest możliwe odliczenie ani też odzyskanie podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z urządzeniem ogrodu.

Projektowany ogród posłuży za miejsce spotkań, odpoczynku i kontemplacji dla osób uczestniczących w wydarzeniach parafialnych. Będzie to miejsce spotkań dzieci, młodzieży i osób starszych, związane z działalnością kultową, charytatywną i edukacyjną a więc działalnością statutową Parafii.

Teren ten nie będzie związany z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym na mocy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących utworzeniu tego ogrodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług stara się o pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie ogrodu przy Parafii. Faktury VAT dokumentujące zakupy związane z utworzeniem ogrodu przy Parafii będą wystawiane na Parafię. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu dotyczącego utworzenia ogrodu przy Parafii będą służyły działalności statutowej Parafii a więc niepodlegającej podatkowi VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu dotyczącego utworzenia ogrodu przy Parafii będą służyły działalności statutowej Parafii a więc niepodlegającej podatkowi VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub odzyskania w całości jak i w części podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z utworzeniem ogrodu przy Parafii, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia lub odzyskania w całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z utworzeniem ogrodu przy Parafii. Natomiast wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia lub odzyskania w całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących prace związane z inwentaryzacją i pielęgnacją starych drzew na cmentarzu został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP4/443-683/12-5/OS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl