IPTPP4/443-643/13-2/OS, Prawo jednostki organizacyjnej powiatu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego... - OpenLEX

IPTPP4/443-643/13-2/OS - Prawo jednostki organizacyjnej powiatu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 października 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-643/13-2/OS Prawo jednostki organizacyjnej powiatu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2013 r. (data wpływu 5 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Powiatowy Urząd Pracy (dalej PUP) jest jednostką organizacyjną Powiatu nieposiadającą osobowości prawnej, realizującą przede wszystkim zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. PUP posiada budynek, w którym wynajmuje lokale, z czego osiąga przychód roczny w wysokości około 12 000 zł (w roku 2012 była to kwota 11288,56 zł). Jest to jedyny przychód jednostki wynikający z zawartych umów cywilnoprawnych. Podmiot korzysta więc z podmiotowego zwolnienia z VAT na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (okoliczność bezsporna).

W IX/2013 r. PUP zawrze umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy, na mocy której otrzyma dofinansowanie ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację projektu "...".

Celem projektu jest podjęcie samozatrudnienia do końca VI 2014 r. przez 15 osób bezrobotnych z powiatu.

Cel ten ma być osiągnięty poprzez:

* sfinansowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości,

* sfinansowanie wsparcia doradczego z zakresu prowadzenia firmy,

* udzielenie pomocy finansowej nowopowstającym firmom.

Część wydatków, które będą dokonywane przez PUP na realizację projektu tj. publikacja ogłoszeń, baner reklamowy na portalu internetowym, druk ulotek i plakatów jest opodatkowana podatkiem VAT. Nabywane towary, usługi nie będą służyły do dokonywania czynności opodatkowanych, gdyż są one przeznaczone jedynie do świadczenia nieodpłatnych usług na rzecz uczestników projektu. PUP nie może więc obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach wystawionych przez podmioty, od których następuje nabycie towarów i usług na potrzeby ww. Projektu.

1. Przedmiotowe dofinansowanie jest zapłatą za:

* usługi na rzecz uczestników projektu: szkolenia w zakresie wsparcia doradczego i prowadzenia firmy,

* usługi związane z promocją projektu (ulotki, plakaty, ogłoszenia).

2. Przedmiotowe dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów realizacji wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej dla uczestników projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy we wskazanym wyżej stanie faktycznym istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług w związku z realizacją projektu "..." w odniesieniu do p-któw 1 i 2 z poz. 68 (tzn. uznania podatku VAT od wyżej wymienionych zakupów za wydatek kwalifikowany).

Zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać za wydatek kwalifikowany podatek VAT naliczony w odniesieniu do wydatków określonych w poz. 68 punkt 1, 2 w związku z realizacją przez PUP projektu "...", czyli stwierdzić, że nie można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w fakturach wystawionych sprzedawców i usługodawców z uwagi na fakt, że nabyte przez PUP towary i usługi są wykorzystywane jedynie do świadczenia nieodpłatnych usług na rzecz beneficjentów ostatecznych ww. projektu, nie służą zatem do dokonywania czynności opodatkowanych. Stosownie zaś z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jedynie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotą podatku naliczonego.

W konsekwencji, stosownie do "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" z dnia 14 VIII 2012 r. (...), zgodnie z którymi VAT może być uznany za wydatek kwalifikowany wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta oraz gdy ten beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarowi usług, należy uznać, iż dla projektu PUP pn. "..." wydatki poniesione tytułem podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach tego projektu, są wydatkami kwalifikowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosowanie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Powiatu nieposiadającą osobowości prawnej, realizującą przede wszystkim zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zainteresowany korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W wrześniu 2013 r. Wnioskodawca zawrze umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy, na mocy której otrzyma dofinansowanie ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację projektu pn. "...". Celem projektu jest podjęcie samozatrudnienia do końca VI 2014 r. przez 15 osób bezrobotnych z powiatu. Nabywane towary, usługi nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych, gdyż są one przeznaczone jedynie do świadczenia nieodpłatnych usług na rzecz uczestników projektu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostaną spełnione, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy zauważyć, iż pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl