Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP4/443-61/14-2/ALN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2014 r. (data wpływu 29 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Gmina realizuje projekt pn. "...".

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim przy udziale jednostki administracji samorządowej - powiatów i gmin Województwa X.

Projekt "..." obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa X, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno-technicznej danych przestrzennych. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.

W ramach projektu planowane jest opracowanie lub zmodernizowanie zasobów danych przestrzennych, takich jak:

* baza metadanych dla wszystkich zasobów danych przestrzennych systemu,

* regionalna mapa numeryczna o skali opracowania 1:50 000,

* jednorodna baza danych map topograficznych o skali opracowania 1:10 000 w formacie rastrowym,

* numeryczna ortofotomapa dla obszarów zurbanizowanych i obszarów o szczególnym znaczeniu,

* baza punktów adresowych,

* baza danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego województwa.

System Informacji Przestrzennej wykorzystywany będzie również jako narzędzie podczas wydawania decyzji administracyjnych, planowania strategicznego jak również planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rozwoju infrastruktury i przygotowania terenów inwestycyjnych.

Celem nadrzędnym Projektu "..." jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie X.

Zakres rzeczowy projektu dla Gminy obejmuje:

* dostawę sprzętu komputerowego - stacji graficznej,

* dedykowane oprogramowanie,

* usługę wdrożenia SIPW.

Realizowane w ramach projektu zadanie należy do zadań własnych Gminy z zakresu utrzymania obiektów administracyjnych o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i promocji gminy.

Efekty realizowanego projektu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizowanego projektu nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakupione towary i usługi wykorzystane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz do czynności zwolnionych z podatku VAT.

Urządzenia te są niezbędne dla usprawnienia funkcjonowania urzędu. Po zakończeniu projektu efekty inwestycji pozostaną własnością Gminy. Jako nabywca towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu na fakturach występuje i będzie występować Gmina.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie może odliczyć podatku VAT. Nie ma podstaw do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej oraz promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 18 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Gmina realizuje projekt pn. "...". Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013.

Projekt "..." obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa X, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno-technicznej danych przestrzennych. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym. Realizowane w ramach projektu zadanie należy do zadań własnych Gminy z zakresu utrzymania obiektów administracyjnych o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i promocji gminy.

Efekty realizowanego projektu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizowanego projektu nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakupione towary i usługi wykorzystane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz do czynności zwolnionych z podatku VAT.

Jako nabywca towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu na fakturach występuje i będzie występować Gmina.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - dokonywane w ramach realizacji projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu pn. "...", ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl