IPTPP4/443-584/13-4/OS, Prawo kółka rolniczego do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z... - OpenLEX

IPTPP4/443-584/13-4/OS - Prawo kółka rolniczego do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 listopada 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-584/13-4/OS Prawo kółka rolniczego do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2013 r. (data wpływu 12 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 października 2013 r. (data wpływu 18 października 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: "...".

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 października 2013 r. (data wpływu 18 października 2013 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca od 1983 r. wpisany jest w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS. Jest organizacją nie prowadzącą działalności gospodarczej. Obecna działalność Kółka Rolniczego to prowadzenie szerokiej działalności oświatowo-wychowawczej i kultywowanie regionalnej kultury ludowej. Działające przy Kółku Rolniczym Koło Gospodyń Wiejskich pod nazwą "..." ma duże osiągnięcia w zakresie promocji społeczności lokalnej oraz kultury ludowej na szczeblu gminy, powiatu, województwa oraz kraju. Kobiety z Klubu Aktywnych Kobiet dwukrotnie reprezentowały województwo na dożynkach prezydenckich. Wzrastająca potrzeba rozwoju regionalnego oraz kultywowania tradycji historycznych i ludowych wiąże potrzebę wizualnej prezentacji zespołów ludowych. W związku z powyższym Kółko Rolnicze w dniu 6 sierpnia 2013 r. podpisało z Samorządem Województwa umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "..." objętego PROW na lata 2007 -2013 dotyczącą operacji. W ramach operacji zakupione zostanie 16 kompletów stroju ludowego.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wyjaśnił, że nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania podatku z faktur VAT. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki są wystawiane na Zainteresowanego, ponieważ Kółko Rolnicze jest beneficjentem realizującym operację - małe projekty w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kółko Rolnicze nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Zakupione w ramach projektu kobiece stroje ludowe prezentowane będą na różnych uroczystościach świeckich i kościelnych, dożynkach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, festynach rodzinnych nieodpłatnie. Nabywane przez Kółko Rolnicze towary i usługi nie są przedmiotem dalszego obrotu i nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nabywane towary i usługi wykorzystywane są do prowadzenia działalności statutowej Kółka Rolniczego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z PROW na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, Kółko Rolnicze nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur VAT. Kółko Rolnicze jest zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Członkowie Kółka Rolniczego pracują nieodpłatnie, jest to wyłącznie praca społeczna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Artykuł 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca podpisał z Samorządem Województwa umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "..." objętego PROW na lata 2007 -2013 dotyczącą operacji: "...". W ramach operacji zakupione zostanie 16 kompletów stroju ludowego. Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania podatku z faktur VAT. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki są wystawiane na Zainteresowanego. Nabywane przez Kółko Rolnicze towary i usługi nie są przedmiotem dalszego obrotu i nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nabywane towary i usługi wykorzystywane są do prowadzenia działalności statutowej Kółka Rolniczego.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia powyższych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: "...", ponieważ towary i usługi, zakupione w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W związku z faktem, że Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT, to pomimo odmiennej argumentacji uznano stanowisko za prawidłowe.

Nadto, tut. Organ zauważa, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, został uchylony przez art. 1 pkt 8 lit. a w związku z art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), z dniem 1 stycznia 2011 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie należy wskazać, że publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę, tekst jedn.: Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl