IPTPP4/443-45/14-4/ALN - Prawo gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego, w budynku pogotowia opiekuńczego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-45/14-4/ALN Prawo gminy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego, w budynku pogotowia opiekuńczego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2014 r. (data wpływu) uzupełnionym pismem z dnia 1 kwietnia 2014 r. (data wpływu 2 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do odzyskania lub zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynku Pogotowia Opiekuńczego w X - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania lub zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynku Pogotowia Opiekuńczego w X.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 kwietnia 2014 r. (data wpływu 2 kwietnia 2014 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Miasto jest Miastem na prawach powiatu i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu umów cywilnoprawnych. Miasto w 2014 r. będzie realizować projekt współfinansowany na zasadzie pożyczki i dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący budowy instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynku Pogotowia Opiekuńczego. Miasto jest właścicielem nieruchomości położonej przy ul. X. Z nieruchomości tej korzysta na podstawie decyzji nr "..." z dnia 5 kwietnia 2000 r. oraz decyzji nr "..." z dnia 13 września 2004 r. o trwałym zarządzie wydanej przez Prezydenta Miasta, Pogotowie Opiekuńcze w X będące jednostką budżetową Miasta.

Faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania wystawiane będą na Miasto X. Wydatki związane z realizacją opisanego we wniosku projektu w przedstawionym stanie faktycznym będą związane z czynnościami niepodlegającymi ustawie o podatku od towarów i usług. Będą to ponadto wydatki dokonywane w ramach realizacji celów publicznych, które nie są związane z osiąganiem jakichkolwiek przychodów.

Wydatki te nie będą w całości lub w części wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio do czynności:

* opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,

* zwolnionych z tego podatku,

* ale także nie będą służyć uzyskiwaniu jakichkolwiek przychodów - także tych niepodlegających ustawie o podatku od towarów i usług.

Działanie Wnioskodawcy w tym zakresie mieści się w pojęciu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Dokonane wydatki są tego rodzaju, iż dają się wyodrębnić jako związane wyłącznie z realizacją zadań publicznych - a zatem zadań niepodlegających ustawie i jednocześnie niegenerujących możliwości powstania przychodu. Jako dające się w ten sposób wyodrębnić wydatki te nie podlegają rozliczeniu jako tzw. wydatki mieszane.

Przedmiotowa inwestycja należy do zadań własnych Miasta. Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje zadania w zakresie ochrony środowiska. Zadanie dotyczące montażu kolektorów słonecznych (budowy instalacji solarnej) stanowi zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiące udział własny Miasta w dofinansowaniu z WFOŚiGW, pochodzić będą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zgodnie z art. 402 ust. 4 ustawy POŚ).

Nabywane towary i usługi będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe wynika stąd, iż Pogotowie Opiekuńcze realizuje zadania ustawowe wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Są to zadania własne zarówno Gminy jak i Powiatu (Miasto jest Miastem na prawach Powiatu), zadania z zakresu administracji publicznej, które charakteryzują się nieodpłatnością i nie są wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej lecz wykonywane są wprost na podstawie przepisów ustawowych.

Zgodnie ze statutem jednostki " Pogotowie jest obowiązane przyjąć dziecko, niezależnie od jego miejsca zamieszkania, w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki doraźnej.

Pogotowie zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie w sytuacjach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, w szczególności:

1.

zaspakaja niezbędne potrzeby dziecka, w tym emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2.

realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3.

umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4.

podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5.

zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6.

obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7.

zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń;

8.

przygotowuje dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia."

Pogotowie Opiekuńcze jest odrębnym podmiotem od Wnioskodawcy, co do którego brak zarejestrowania dla potrzeb podatku od towarów i usług wynika z faktu, iż - jak podkreślono w treści wniosku - nie osiąga on żadnych przychodów - nie tylko podlegających, ale i niepodlegających ustawie.

Realizacja zadania opisanego we wniosku stanowi realizację zadania własnego zarówno gminy jak i powiatu t.j. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz zadania własnego gminy wymienionego w art. 7 ust. 1 pkt 6a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Zadania wynikające z tej ustawy przypisane zostały zarówno gminie i powiatowi jak i samorządowi województwa oraz Państwu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawioną powyżej inwestycją Miastu przysługiwało będzie uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT, podatku naliczonego zapłaconego wykonawcom, którzy na podstawie zawartych umów wykonają prace i wystawią w związku z tym Miastu faktury VAT zawierające ten podatek.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu lub odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT, podatku zawartego w wystawionych przez wykonawców fakturach VAT dotyczących realizowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynku Pogotowia Opiekuńczego w X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (art. 7 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy o samorządzie gminnym),

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Miastem na prawach powiatu i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu umów cywilnoprawnych. Miasto w 2014 r. będzie realizować projekt współfinansowany na zasadzie pożyczki i dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący budowy instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynku Pogotowia Opiekuńczego. Miasto jest właścicielem ww. nieruchomości. Z nieruchomości tej korzysta na podstawę decyzji o trwałym zarządzie wydanej przez Prezydenta Miasta, Pogotowie Opiekuńcze będące jednostką budżetową Miasta.

Nabywane towary i usługi będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pogotowie Opiekuńcze jest odrębnym podmiotem od Wnioskodawcy, co do którego brak zarejestrowania dla potrzeb podatku od towarów i usług wynika z faktu, iż - jak podkreślono w treści wniosku - nie osiąga on żadnych przychodów - nie tylko podlegających, ale i niepodlegających ustawie.

Realizacja zadania opisanego we wniosku stanowi realizację zadania własnego zarówno gminy jak i powiatu t.j. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz zadania własnego gminy wymienionego w art. 7 ust. 1 pkt 6a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - dokonywane w ramach realizacji projektu zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania lub zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynku Pogotowia Opiekuńczego w X, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji tego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl