IPTPP4/443-42/14-4/UNR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-42/14-4/UNR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 kwietnia 2014 r. (data wpływu 4 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia "spisu z natury" w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku sporządzenia "spisu z natury" w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 kwietnia 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą A, w zakresie renowacji, odlewania i odciskania tradycyjnych i urozmaiconych wzorów sztukaterii, prac renowacyjnych mebli zabytkowych oraz renowacji budynków zabytkowych (dalej: "Jednoosobowa Działalność Gospodarcza"). W związku z prowadzoną Jednoosobową Działalnością Gospodarczą, jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym również jako podatnik VAT UE.

W dniu 5 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca jako jeden z udziałowców zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - G (dalej: "G"). W G Zainteresowany objął udziały pokrywając je aportem w postaci całości przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach Jednoosobowej Działalności Gospodarczej (dalej: "Przedsiębiorstwo").

Przy nabyciu aktywów wnoszonych w ramach Przedsiębiorstwa do G Wnioskodawcy przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem tych aktywów. Wniesienie aportem Przedsiębiorstwa do G nie wiązało się z zaprzestaniem (likwidacją) prowadzonej jednoosobowej Działalności Gospodarczej, tzn. wniesienie aportem Przedsiębiorstwa do G nastąpiło przed zaprzestaniem prowadzonej Jednoosobowej Działalności Gospodarczej.

W ramach G planowane jest realizowanie działalności gospodarczej o zbliżonym profilu do działalności, która była realizowana w ramach wniesionego aportem Przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego stanu faktycznego, Wnioskodawca jest zainteresowany ustaleniem konsekwencji podatkowych w zakresie podatku VAT dotyczących wymogu sporządzenia tzw. "spisu z natury", o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT.

W piśmie z dnia 2 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem wniosku, było przedsiębiorstwo, tzn. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego na wstępie stanu faktycznego, w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwa aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed zakończeniem Jednoosobowej Działalności Gospodarczej, nie wystąpił u Wnioskodawcy obowiązek sporządzenia tzw. "spisu z natury" towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy w świetle opisanego na wstępie stanu faktycznego, w związku z wniesieniem Przedsiębiorstwa aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed zakończeniem jednoosobowej Działalności Gospodarczej, nie wystąpił u Wnioskodawcy obowiązek sporządzenia tzw. "spisu z natury" towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT (dalej: "spis z natury").

UZASADNIENIE

Obowiązek sporządzenia spisu z natury

Kwestię opodatkowania VAT przy zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną regulują przepisy art. 14 ustawy o VAT.

W szczególności, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wprowadza zasadę, iż: "opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego".

Jednocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o VAT: "Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej".

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o VAT, zacytowane powyżej przepisy "stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego".

Z kolei art. 14 ust. 5 ustawy o VAT precyzuje obowiązki związane z opodatkowaniem VAT przy zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną, wprowadzając konieczność sporządzenia spisu z natury na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu: W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestana wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu".

Z powołanych przepisów wprost wynika, że Spis z natury będący podstawą do opodatkowania VAT przy zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną sporządzany jest na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym, ewentualnemu opodatkowaniu VAT podlegać mogą jedynie te towary, które przynależą do jednoosobowej działalności gospodarczej realizowanej przez osobę fizyczną będącą podatnikiem VAT na moment zaprzestania działalności podlegającej opodatkowaniu.

Aport Przedsiębiorstwa a spis z natury

Odnosząc powołane powyżej przepisy do stanu faktycznego opisanego w niniejszym wniosku należy podkreślić, że wniesienie przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwa aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie oznacza uprzedniego zaprzestania działalności podlegającej opodatkowaniu.

W szczególności, aport Przedsiębiorstwa został dokonany przed zakończeniem Jednoosobowej Działalności Gospodarczej oraz przed zaprzestaniem przez Wnioskodawcę działalności podlegającej opodatkowaniu.

W konsekwencji, na moment, w którym Wnioskodawca zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub przez co najmniej 10 miesięcy nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu, towary wniesione w ramach aportu Przedsiębiorstwa do spółki G nie będą już znajdowały się posiadaniu Wnioskodawcy. W konsekwencji, nie będą mogły być one przedmiotem "spisu z natury" towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT.

Jednocześnie, wniesienie Przedsiębiorstwa aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed zakończeniem Jednoosobowej Działalności Gospodarczej, nie powodowało u Wnioskodawcy obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 aport ten nastąpił przed zaprzestaniem przez Wnioskodawcę wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Praktyka interpretacyjna

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowość zaprezentowanego powyżej stanowiska potwierdza również dotychczasowa praktyka Ministra Finansów prezentowana w interpretacjach indywidualnych wydanych dla innych podatników.

Przykładowo:

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 listopada 2012 r. (sygn. IPTPP4/443-590/12-4/JM uznano, iż: "Jeżeli przekazanie całego prowadzonego przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 k.c.), nastąpi przed zaprzestałem działalności gospodarczej, wówczas na dzień zaprzestania nie wystąpią towary podlegające opodatkowaniu, a zatem remanent likwidacyjny będzie wynosić "0", a tym samym nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT z tego tytułu".

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 marca 2013 r. (sygn. ILPP1/443-1/13-2/NS), uznano iż: "Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15 będącego osobą fizyczną, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Przepis ten odnosi się więc do towarów, będących "na stanie" w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem przekazanie całego przedsiębiorstwa żonie Wnioskodawcy nastąpi przed zaprzestaniem (likwidacją) Jego działalności gospodarczej, wówczas na dzień tego zaprzestania nie wystąpią towary podlegające opodatkowaniu. Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanego, iż przekazanie całego przedsiębiorstwa przez małżonka pozostającego w ustawowej wspólności majątkowej, drugiemu małżonkowi, a następnie zakończenie działalności gospodarczej nie będzie rodziło obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług oraz, że po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy, należało uznać za prawidłowe".

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 grudnia 2012 r. (sygn. IPPP1/443-995/12-2/MP, wskazano, iż: "Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni zamierza przekazać synowi przedsiębiorstwo w formie darowizny przed zaprzestaniem przez nią działalności gospodarczej wykreśleniem z ewidencji), na dzień tego zaprzestania Wnioskodawczyni nie będzie posiadać towarów podlegających opodatkowaniu. Tym samym, w związku z przekazaniem przedsiębiorstwa nie wystąpi obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy. Remanent likwidacyjny w przedstawionych okolicznościach sprawy będzie wynosił "0"".

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2012 r. (sygn. IPPP3/443-740/12-2/LK), wskazano, iż: "W związku z powyższym Wnioskodawca w dniu zaprzestania prowadzenia działalności nie będzie posiadał żadnych składników majątku, jako że wszystkie, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, zostaną wniesione aportem do spółki z o.o. Przepis art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy odnosi się do towarów, będących w posiadaniu podatnika w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że przedmiotem aportu będzie całe przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, co oznacza, że na dzień zaprzestania działalności Wnioskodawca nie będzie posiadał towarów ani innych składników majątku. Wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa do spółki z o.o. nastąpi przed zaprzestaniem (likwidacją) działalność, a zatem na dzień tego zaprzestania nie wystąpią towary podlegające opodatkowaniu. Tym samym wartość takiego remanentu likwidacyjnego wyniesie "0". W związku z powyższym u Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy, a zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy. Reasumując, zaprzestanie (likwidacja) prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej po wniesieniu aportem całego przedsiębiorstwa do spółki z o.o. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług".

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 października 2007 r. (sygn. ILPP1/443-102/07-2/MT) uznano, iż: "W świetle zatem wyżej wymienionych przepisów, należy stwierdzić, że w wyniku wniesienia w formie aportu całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przed datą likwidacji działalności gospodarczej, na dzień zaprzestania działalności nie występują towary podlegające opodatkowaniu, W związku z powyższym u Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy".

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno przedstawiona przez Niego argumentacja, jak również przytoczone fragmenty interpretacji indywidualnych jednoznacznie wskazują na prawidłowość prezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska.

W związku z powyższym, Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego stanowiska w odniesieniu do braku obowiązku sporządzenia przez Niego tzw. "spisu z natury" towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT w związku z wniesieniem Przedsiębiorstwa aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed zakończeniem Jednoosobowej Działalności Gospodarczej

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - w świetle art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (...).

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Wniesienie aportu stanowić może dostawę towarów (jeśli przedmiotem aportu są towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) lub świadczenie usług (w pozostałych przypadkach).

Jednocześnie art. 6 ustawy wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu. Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji zbycia". Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego czyli aportu.

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

W myśl art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 112 w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji "przedsiębiorstwa" posłużyć się należy w tym zakresie definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że użyte w ww. artykule określenie "w szczególności" wskazuje jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z jednej strony w jego skład mogą wchodzić inne elementy, niewymienione w tym artykule, a z drugiej brak któregoś z tych elementów nie musi pozbawiać zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa.

Z kolei, o tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik jest obowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Zatem, składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Należy tu wskazać również art. 552 Kodeksu cywilnego, w którym ustawodawca wprowadza zasadę, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym również jako podatnik VAT UE. W dniu 5 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca jako jeden z udziałowców zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce Zainteresowany objął udziały pokrywając je aportem w postaci całości przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach Jednoosobowej Działalności Gospodarczej. Przy nabyciu aktywów wnoszonych w ramach Przedsiębiorstwa do spółki Wnioskodawcy przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem tych aktywów. Wniesienie aportem Przedsiębiorstwa do spółki nie wiązało się z zaprzestaniem (likwidacją) prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, tzn. wniesienie aportem Przedsiębiorstwa do spółki nastąpiło przed zaprzestaniem prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedmiotem aportu, było przedsiębiorstwo, tzn. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, czynność przekazania aportem całego przedsiębiorstwa do spółki, o którym mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego, przez Wnioskodawcę będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tym samym czynność ta wyłączona będzie spod działania ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie zaś z art. 96 ust. 6 ustawy, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

1.

rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;

2.

zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (art. 14 ust. 2).

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 14 ust. 4 ustawy, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 5).

W przedmiotowej sprawie całość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy przed zakończeniem działalności gospodarczej została wniesiona aportem do spółki, co oznacza, że na dzień zaprzestania działalności Wnioskodawca nie będzie posiadał żadnych towarów ani składników majątkowych, a zatem na dzień zaprzestania działalności nie wystąpią towary podlegające opodatkowaniu. Tym samym wartość remanentu likwidacyjnego wyniesie "0". Ww. przepis art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy odnosi się do towarów, będących w posiadaniu podatnika w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. U Wnioskodawcy nie będzie towarów na dzień zaprzestania działalności, a więc nie wystąpi obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy, a zatem nie jest on zobowiązany do sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.

Reasumując, w związku z aportem przedsiębiorstwa do spółki z o.o. przed zakończeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia "spisu z natury" towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, ponieważ na dzień zaprzestania działalności nie wystąpią towary podlegające opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl