IPTPP4/443-219/12-4/ALN - Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z projektem.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-219/12-4/ALN Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2012 r. (data wpływu 26 marca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 maja 2012 r. (data wpływu 9 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku od towarów i usług związku z realizacją projektu pn. "" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku od towarów i usług związku z realizacją projektu pn. "".

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 maja 2012 r. (data wpływu 9 maja 2012 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego oraz sposobu reprezentacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca ubiega się o wsparcie finansowe w postaci dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - E - usługi publiczne na realizację projektu pn. "".

Projekt zakłada:

1.

uruchomienie nowych funkcjonalności w funkcjonujących Szpitalnych Systemach Informatycznych (dalej zwanych SSI), polegających na cyfryzacji procesu prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów;

2.

poszerzenie zakresu świadczeń medycznych, dla których udostępnia się pacjentom usługę eRejestracji;

3.

wykonanie ogólnodostępnego portalu agregującego informacje o Szpitalu (obecnie rozproszone w kilku lokalizacjach internetowych), usługi świadczone drogą elektroniczną (eRejestracia, eWyniki, portale wspomagające procesy diagnostyczne i terapeutyczne) oraz podstawowe informacje o schorzeniach leczonych w Szpitalu i stosowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych.

W ramach projektu przewidziany jest zakup sprzętu komputerowego (serwery, stacje robocze wraz z osprzętem peryferyjnym - monitory, drukarki, drukarki etykiet), a także zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania systemowego (moduły i licencje SSI wraz z ich wdrożeniem) oraz portalu internetowego Szpitala (opracowanie struktury informatycznej oraz treści portalu).

Usługi świadczone w wyniku realizacji opisanego powyżej projektu świadczone będą pacjentom Szpitala korzystającym ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej (kontrakt z płatnikiem - NFZ) oraz przez pacjentów indywidualnych, u których określone procedury medyczne wykonywane będą odpłatnie.

Szpital jest podmiotem wykonującym leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011.112.654 z późn. zm.) i świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18, z mocy ustawy zwolnione od podatku od towarów i usług.

Szpital posiada status podatnika VAT czynnego i odprowadza podatek VAT w związku z prowadzoną działalnością dodatkową, inną niż określona w art. 43 ust. 1 pkt 18. Projekt, o którego dofinansowanie ubiega się Szpital, nie ma związku z działalnością inną niż usługi w zakresie opieki medycznej, zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i usług.

Wszelkie faktury związane z realizacją projektu oraz równoważne im dokumenty księgowe wystawiane będą dla Wnioskodawcy, tj. Zakładu Opieki Zdrowotnej, NIP:, używającego również nazwy skróconej: Szpital.

Z treści art. 46 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011.112.654 z późn. zm.) wynika, że organ kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorstwem jest jednoosobowy. Funkcję kierownika w Zakładzie Opieki Zdrowotnej pełni Pani. Na dowód powyższego do niniejszego pisma załączono odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu opisanego w pkt 68 niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na ustawowe zwolnienie usług opieki medycznej świadczonych przez Szpital od podatku od towarów i usług, w odniesieniu do których planowana jest realizacja projektu opisanego w pkt 68 niniejszego wniosku, jak również fakt niepobierania opłat za usługi eZdrowia będące przedmiotem projektu, zdaniem Szpitala nie istnieje prawna możliwość odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ubiega się o wsparcie finansowe w postaci dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - E - usługi publiczne na realizację projektu pn. "".

Projekt zakłada:

1.

uruchomienie nowych funkcjonalności w funkcjonujących Szpitalnych Systemach Informatycznych (dalej zwanych SSI), polegających na cyfryzacji procesu prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów;

2.

poszerzenie zakresu świadczeń medycznych, dla których udostępnia się pacjentom usługę eRejestracji;

3.

wykonanie ogólnodostępnego portalu agregującego informacje o Szpitalu (obecnie rozproszone w kilku lokalizacjach internetowych, usługi świadczone drogą elektroniczną (eRejestracia, eWyniki, portale wspomagające procesy diagnostyczne i terapeutyczne) oraz podstawowe informacje o schorzeniach leczonych w Szpitalu i stosowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych.

Usługi świadczone w wyniku realizacji opisanego powyżej projektu świadczone będą pacjentom Szpitala korzystającym ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej (kontrakt z płatnikiem - NFZ) oraz przez pacjentów indywidualnych, u których określone procedury medyczne wykonywane będą odpłatnie.

Szpital posiada status podatnika VAT czynnego i odprowadza podatek VAT. Projekt, o którego dofinansowanie ubiega się Szpital, nie ma związku z działalnością inną niż usługi w zakresie opieki medycznej, zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i usług.

Wszelkie faktury związane z realizacją projektu oraz równoważne im dokumenty księgowe wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek ten nie będzie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - poniesione wydatki w ramach ww. projektu związane będą z czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odzyskania podatku od towarów i usług związku z realizacją projektu pn. "", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż poniesione wydatki w ramach ww. projektu związane są z czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności zmiany przeznaczenia zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl