Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 czerwca 2013 r.
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP4/443-153/13-2/JM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2013 r. (data wpływu 11 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku realizacją projektu pn.: "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto X zamierza zrealizować zadanie pn.: "..." m.in. dzięki dofinansowaniu udzielanemu przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 -Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach konkursu nr w zakresie marketingu i promocji produktów i "marek" regionalnych i lokalnych.

Realizacja przedmiotowego projektu doprowadzi do wzmocnienia przekazu wizerunkowego oraz nada Miastu X niekwestionowaną pozycję wśród innych różanych miast. Działania obejmujące projekt dotyczą wielu sfer realizacji zadań publicznych i zostały ułożone wg hierarchii ważności.

Projekt obejmować będzie następujące działania:

1.

X - miasto 100-tysięcy róż. Zakup róż oraz gazonów. Pielęgnacja sadzonek w stylizowanych gazonach i zaaranżowanych stanowiskach ziemnych.

2.

X - miasto znaczone różami. Opracowanie projektowe i wykonanie tabliczek Systemu Informacji Miejskiej (systemu jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim). SIM wizualnie poprzez ujednoliconą kolorystykę oraz wizerunek róży obejmować będzie informację adresową, uliczną, przystankową, plan miasta, informację o obiektach, informację dla pieszych i kierowców.

3.

X - miasto witające różami. Wykonanie witaczy (plansz wjazdowych) w kształcie róży obsadzonych pnącymi odmianami róż oraz zaprojektowanie i osadzenie elementów małej architektury miejskiej w ciągu głównej ulicy miasta, np. ławeczki, miniaturowych odlewów akcesoriów ogrodniczych (doniczek, nożyc, grabek).

4.

X - miasto, w którym róże i ich twórcy mają swoje ulice. Symboliczne upamiętnienie najważniejszych postaci związanych z różami (hodowców i twórców odmian róż) poprzez nadanie odpowiednich nazw nowo wytyczanym ulicom.

5.

X żyjące różaną współpracą krajową i międzynarodową. Współpraca partnerska polegająca m.in. na wymianie doświadczeń w zakresie uprawy, pielęgnacji i implementacji róż w przestrzeni publicznej miasta, wymiana hodowców, ogrodników i młodzieży zainteresowanej tematyką różaną. Współpraca z przedsiębiorcami z terenu X i okolic zajmujących się hodowlą i produkcją różanego asortymentu.

6.

Dzień, obchodzimy imieniny naszych róż. Wyznaczenie jednego dnia w roku celem przeprowadzenia akcji wspólnego sadzenia róż podczas której odbędą się panele dotyczące pielęgnacji róż i ich właściwości prozdrowotnych, stworzenie dedykowanej strony internetowej, publikacja wydawnictwa poświęconego różom.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2013-2015. Projekt będzie realizowany przez Miasto X czyli jednostkę samorządu terytorialnego. Zakupione w ramach projektu wartości materialne będą stanowiły własność Miasta X.

Różana idea wraz z hasłem i nowym logo zawiera się w przyjętej 19 lipca 2012 r. uchwałą Rady Miasta Strategii Marki X, logo X oraz Systemie Identyfikacji Wizualnej miasta. O różanym charakterze i postrzeganiu X zadecydowały m.in. tradycje hodowli róż w X i najbliższej okolicy, które sięgają początków XX wieku oraz fakt, że to właśnie w X - lokalny hodowca róż stworzył nowe odmiany: różę oraz różę X.

X jest jednym z nielicznych miast na świecie, które ma swoją własną różę. Już dziś fakt ten wpływa na to, iż marką lokalną i regionalną trwale wpisaną w charakter regionu jest marka "...". Ze względu na fakt, iż działania promocyjne X, od momentu przyjęcia strategii marki miasta, ogniskują się na róży i różanych tradycjach lokalnych i regionalnych, zaistniała potrzeba aby nadać większy autentyzm różanemu charakterowi X. Produktem ma być miasto w którego przestrzeni publicznej i prywatnej dominuje obecność róży. To w X od 40 lat odbywa się największa impreza lokalna i regionalna poświęcona królowej kwiatów - Święto. "..." jest pomysłem ambitnym i stanowi wyzwanie, a symbol róży jest wyrazisty i oryginalny pozwalający wyróżnić się na tle innych miast w Polsce i na świecie.

Miasto X jako jednostka samorządu terytorialnego działa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (na podst. art. 7 ust. 1 pkt 1,12,18,20 cyt. ustawy). Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, zieleni gminnej, promocji gminy, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Efekty realizowanego projektu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Miasto X jest zarejestrowane jako podatnik VAT-czynny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku ubiegania się o dofinansowanie udzielanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 na realizację projektu pn.: "..." Miasto X nie będzie miało możliwości odzyskania podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt podatku VAT kwalifikuje się do współfinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej tylko wówczas, gdy został faktycznie i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta i nie może zostać odzyskany tzn. beneficjent nie ma możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Aktem prawnym obowiązującym w tym zakresie w naszym kraju jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zagadnienia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT sprowadza się więc do odpowiedzi na pytanie czy w świetle wymienionej wyżej ustawy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez jednostkę samorządu terytorialnego czy też nie.

Miasto X zamierza zrealizować projekt pn.: "..." jako beneficjent pomocy unijnej. Wykonanie prac Miasto X zleci wyłonionym w trybie prawa zamówień publicznych wykonawcom, mającym prawo i możliwość odliczania podatku od towarów i usług. Natomiast możliwości takiej nie posiada samo Miasto, które ostatecznie ponosi koszt podatku od towarów i usług opłacając wystawione przez wykonawców faktury.

Po zakończeniu realizacji projektu jego elementy będą własnością Miasta X zarządzaną przez Miasto, m.in. przez Wydział Obsługi Miasta - wyspecjalizowaną komórkę Urzędu Miasta X, powołaną do prowadzenia działań i zakresu zarządu zielenią gminną.

Przy tak ukształtowanym stosunku właścicielsko-zarządczym Miasto X jako beneficjent pomocy unijnej nie będzie miało możliwości odliczenia podatku VAT.

Podatek ten zatem przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa będzie kosztem kwalifikowanym.

Miasto X oświadcza, że cały ww. projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną ani sprzedażą zwolnioną. Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo - przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

1.

dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,

2.

odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1,12,18,20 cyt. ustawy, obejmują sprawy ładu publicznego, zieleni gminnej i zadrzewień, promocji gminy, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego zamierza w ramach zadań własnych zrealizować projekt pn. "...". Przy realizacji projektu Wnioskodawca zamierza skorzystać z dofinansowania udzielanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 -Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach konkursu nr w zakresie marketingu i promocji produktów i "marek" regionalnych i lokalnych. Zakupione w ramach projektu wartości materialne będą stanowiły własność Miasta. Powstałe po realizacji elementy będą własnością Miasta zarządzaną przez Miasto. Realizowany projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W myśl powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie nie znajdzie więc zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując zadanie będące przedmiotem pytania, wykonuje zadania własne, a towary i usługi nabyte w ramach jego realizacji nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. "...", ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl