IPTPP4/443-151/11-4/OS - Prawo do odliczenia podatku w związku z projektem.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-151/11-4/OS Prawo do odliczenia podatku w związku z projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2011 r. (data wpływu 27 grudnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2012 r. (data wpływu 20 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Przedmiotowy wniosek został uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2012 r. (data wpływu 20 marca 2012 r.) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego oraz sposobu reprezentacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Instytut realizuje w latach 2009-2011 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji Projekt pn. "...". Celem ogólnym Projektu jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych - poprzez modernizację bazy laboratoryjnej Instytutu Agrofizyki PAN, służącej potrzebom nowoczesnej gospodarki.

W wyniku realizacji projektu można spodziewać się następujących efektów społeczno - ekonomicznych:

* wdrożenie przez przedsiębiorstwa 6 przedsięwzięć gospodarczych o charakterystyce innowacyjnej;

* wzrost wytwarzanego PKB w przedsiębiorstwach współpracujących z IA PAN;

* wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach współpracujących z IA PAN

Zdefiniowany wyżej cel ogólny zrealizowany zostanie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

1.

Zwiększenie potencjału badawczego i naukowego Instytutu Agrofizyki PAN oraz podniesienie atrakcyjności instytutu jako partnera dla sektora przedsiębiorstw i sektora przemysłu, który osiągnięty zostanie poprzez zakup 62 elementów aparatury wykorzystywanej w pracach naukowo - badawczych oraz poprzez zwiększenie zasobów lokalowych IA PAN.

2.

Wzrost zatrudnienia - obliczony jako różnica wielkości średniorocznego zatrudnienia w roku 2007 w stosunku do wielkości zatrudnienia w roku 2012.

3.

Upowszechnienie sieciowego współdziałania Instytutu z przedsiębiorstwami.

4.

Podniesienie konkurencyjności Instytutu jako partnera badawczego na arenie międzynarodowej.

5.

Wzrost konkurencyjności współpracujących z Instytutem przedsiębiorstw poprzez uzyskanie wzrostu jakości produktów przy utrzymaniu poziomu ceny.

W ramach wskazanego projektu wyróżnić można trzy zadania inwestycyjne:

1.

Nadbudowa nowego obiektu laboratoriów na bazie istniejącego budynku o charakterze baraku;

2.

Modernizacja polegająca na termomodernizacji głównego obiektu Instytutu Agrofizyki PAN;

3.

Zakup wyposażenia laboratoryjno-aparaturowego do zarówno istniejących pomieszczeń jak też nowo powstałego obiektu, oraz zakup mebli laboratoryjnych i biurowych.

Projekt umożliwi realizację następujących produktów w ujęciu wskaźnikowym:

Produkty:

* P.2.1.1. Liczba objętych wsparciem ośrodków badawczych 1 szt., P.2.1.2. Liczba wybudowanych laboratoriów 21 szt., P.2.1.3. Liczba zmodernizowanych laboratoriów 39 szt.,

* P.2.1.4. Liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej 62.

Rezultaty:

R.2.1.1. Liczba projektów badawczych rozwojowych i celowych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury 20 szt., R.2.1.2. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług wybudowanych laboratoriów 30 szt., R.2.1.3. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów 60 szt.

Projekt nie przewiduje zbywania wyników prac badawczych powstałych dzięki zakupionej aparaturze w sposób odpłatny. W ramach projektu Wnioskodawca nabywa różnego rodzaju towary i usługi, także na podstawie faktur VAT, w których jest wykazany podatek od towarów i usług. Instytut jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu są wystawione na Wnioskodawcę.

Projekt nie przewiduje zbywania prac badawczych powstałych dzięki zakupionej aparaturze w sposób odpłatny.

Wyniki badań, które powstaną dzięki nadbudowie nowego obiektu laboratoriów, termomodernizacji głównego obiektu Instytutu Agrofizyki PAN oraz zakupowi wyposażenia laboratoryjno - aparaturowego do zarówno istniejących pomieszczeń, jak też nowo powstałego obiektu nie będą komercjalizowane. Będą one udostępniane w sposób nieodpłatny podmiotom publicznym, uczelniom wyższym, instytutom oraz podmiotom gospodarczym poprzez zamieszczenie ich na ogólnie dostępnej stronie internetowej. A zatem każdy zainteresowany będzie się mógł z nimi zapoznać, a sam Instytut nie będzie miał wpływu, a także nie będzie miał z reguły informacji kto z nich skorzystał i w jaki sposób.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, skoro jak w tym przypadku nie pojawi się odpłatność za udostępnienie wyników badań, trudno mówić o wykonywaniu przez Wnioskodawcę odpłatnych usług. W ocenie zatem Instytutu towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane dla potrzeb czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Powyższe jest wzmocnione argumentacją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w orzeczeniu z dnia 1 kwietnia 1982 r. w sprawie 89/81 Staatssecretaris van Financiën przeciwko Hong-Kong Trade Development Council stwierdził, iż nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu. Działalność gospodarczą cechuje bowiem dążenie do otrzymania wynagrodzenia. Jeśli zatem podmiot wykonuje wyłącznie niepodlegające opodatkowaniu nieodpłatne usługi, nie może być uznany za podatnika. Koresponduje to bezpośrednio z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkiem od wartości dodanej, zgodnie z którymi aby uznać daną czynność za podlegającą opodatkowaniu muszą być spełnione dwa warunki: czynność jako taka jest wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu oraz przy wykonywaniu tej czynności podmiot winien wystąpić w charakterze podatnika. W analizowanej sytuacji, w związku z tym, że badania z samego założenia będą wykonywane bez wynagrodzenia (nieodpłatnie), nie będą mogły zostać uznane za wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym uznając nawet, że czynności te są wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy, nie będą one podlegały opodatkowaniu z uwagi na to, że będą wykonywane przez Wnioskodawcę, który nie będzie przy ich wykonywaniu występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Projekt jest realizowany w ramach środków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących realizacji tego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, Instytutowi nie przysługuje odzyskanie podatku nauczonego, gdyż zakłada się, ze rezultaty projektu nie będą komercjalizowane.

Wyniki badań będą udostępnione nieodpłatnie podmiotom publicznym, uczelniom wyższym, instytutom oraz podmiotom gospodarczym poprzez zamieszczenie ich na ogólnie dostępnej stronie internetowej Instytutu Agrofizyki PAN.

Projekt nie przewiduje zbywania wyników prac badawczych powstałych dzięki zakupionej aparaturze w sposób odpłatny.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości.

W ramach wskazanego projektu wyróżnić można trzy zadania inwestycyjne:

1.

Nadbudowa nowego obiektu laboratoriów na bazie istniejącego budynku o charakterze baraku;

2.

Modernizacja polegająca na termomodernizacji głównego obiektu Instytutu Agrofizyki PAN;

3.

Zakup wyposażenia laboratoryjno-aparaturowego do zarówno istniejących pomieszczeń jak też nowo powstałego obiektu.

Projekt umożliwi realizację następujących produktów w ujęciu wskaźnikowym: Produkty:

* P.2.1.1. Liczba objętych wsparciem ośrodków badawczych 1 szt.

* P.2.1.2. Liczba wybudowanych laboratoriów 21 szt.

* P.2.1.3. Liczba zmodernizowanych laboratoriów 39 szt.

* P.2.1.4 Liczba zakupionej aparatury naukowo - badawczej 62 szt.

Rezultaty:

* R.2.1.1. Liczba projektów badawczych rozwojowych i celowych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury 20 szt.

* R.2.1.2. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług wybudowanych laboratoriów 30 szt.

* R.2.1.3. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów 60 szt.

Wskaźnik własny: liczba prac badawczych o charakterze wdrożeniowym 6 szt.

Realizacja wskazanych działań odpowiada wprost celowi osi priorytetowej, jakim jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności - rozwój i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez wsparcie instytutu w zakresie rozwoju infrastruktury kubaturowej oraz wyposażenia aparaturowego Poprawi to warunki pracy kadry naukowej, rozszerzy zasoby lokalowe, zwiększy liczbę studentów studiów doktoranckich, poprawi sytuację finansową jednostki poprzez uzyskanie oszczędności energii, co przełoży się na większe wsparcie finansowe dla badań naukowych, a wreszcie zwiększy potencjał naukowo - badawczy Instytutu poprzez zakup niezbędnej aparatury. W efekcie podniesie się potencjał naukowo - badawczy co przełoży się na możliwość opracowywania większej ilości rozwiązań innowacyjnych, prowadzenia badań oraz rozwoju nauki i wiedzy. Kolejnym krokiem będzie rozszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami na bazie zwiększonych zasobów, co z kolei stanowić będzie realizację celu, jakim jest dyfuzja rozwiązań Innowacyjnych. Projekt wspiera płaszczyznę naukowo - badawczą i w stopniu bezpośrednim oraz pośrednim przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu.

Rozwój infrastruktury IA PAN przyczyni się do osiągnięcia znacznych korzyści społecznych i ekonomicznych dla regionu. Do efektów tych zaliczyć można:

* Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw stosujących i wdrażających rozwiązania innowacyjne opracowywane przez IA PAN;

* Poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw realizujących rozwiązania innowacyjne;

* Wzrost zatrudnienia / spadek bezrobocia w przedsiębiorstwach rozwijających swoją działalność w wyniku realizacji przedsięwzięć innowacyjnych;

* Możliwość pozyskiwania przez przedsiębiorstwa dotacji ze środków unijnych z programów kładących nacisk na innowacyjność projektów (np. RPO WL na lata 2007-2013);

* Wzrost liczby doktorów czyli wysoko wyspecjalizowanych kadr nowoczesnej gospodarki;

* Podniesienie prestiżu oraz znaczenia regionu na mapie naukowej świata.

Pragniemy również podkreślić, iż warunkiem przyznania dofinansowania jest spełnienie § 5.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271), który wskazuje, iż wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (Działanie I.3) może być udzielone tylko i wyłącznie na działalność "niegospodarczą w rozumieniu wspólnotowym". Zamyka to możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na aparaturze i infrastrukturze powstałej w projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca realizuje w latach 2009-2011 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji Projekt pn. "...". Celem ogólnym Projektu jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych - poprzez modernizację bazy laboratoryjnej Instytutu Agrofizyki PAN, służącej potrzebom nowoczesnej gospodarki. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie zbywane w sposób odpłatny oraz nie będzie komercjalizowane. Będzie ono udostępniane w sposób nieodpłatny. Instytut jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawione są na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane dla potrzeb czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca wykorzystuje powstałe mienie wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniem podatkiem VAT. Brak jest zatem podstaw do obniżenia podatku należnego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tytułu realizowanego projektu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "...", gdyż efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Ponadto w zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl