IPTPP4/443-150/11-5/BM - Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-150/11-5/BM Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2011 r. (data wpływu 27 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismami z dnia 5 marca 2012 r. (data wpływu 9 marca 2012 r.) oraz z dnia 19 marca 2012 r. (data wpływu 22 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. ".." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 5 marca 2012 r. (data wpływu 9 marca 2012 r.) oraz z dnia 19 marca 2012 r. (data wpływu 22 marca 2012 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS od 1998 r. Od 2008 r. jest wpisane do rejestru przedsiębiorców. W ramach działalności statutowej został opracowany i złożony wniosek o przyznanie pomocy na.... Wniosek obejmuje organizację imprezy lokalnej pn. "...". Wykonanie zadania polegało na organizacji imprezy i poniesieniu wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji operacji. Poniesiono następujące koszty: zakup ciasta drożdżowego, zakup gulaszu i barszczu, zakup piłek i pucharów jako nagrody, zakup usługi "Nagłośnienie imprezy", zakup usługi "zabawa taneczna z udziałem zespołu", zakup usługi muzycznej, zakup usługi "Koncert autorski". W zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zostały uwzględnione faktyczne koszty operacji wraz z podatkiem od towarów i usług VAT jako koszt kwalifikowalny operacji. Wnioskodawca wskazał, iż w chwili obecnej zakończona jest realizacja projektu, w dniu 23 listopada 2011 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w Urzędzie Marszałkowskim na operację z zakresu małych projektów w ramach działania.... Sporządzany jest wniosek o płatność ostateczną i dla uzyskania pełnej kwoty przyznanej pomocy niezbędna jest interpretacja indywidualna kwalifikacji podatku VAT.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Wnioskodawca wskazał, iż wszystkie faktury VAT i rachunki niezawierające podatku VAT wystawiane są na Wnioskodawcę i związane są z realizowanym projektem.

W realizacji projektu zakupiono następujące towary i usługi:

1.

Faktura VAT 88/11 - obejmuje zakup piłek i pucharów, które zostały przekazane zwycięzcom konkursów i konkurencji sportowych.

2.

Faktura 17/2011, zawierająca podatek VAT- obejmuje zakup gulaszu i barszczyku przeznaczonego dla uczestników imprezy w pierwszym dniu.

3.

Rachunek 2/09/2011, niezawierający podatku VAT, obejmuje zakup usługi "Wykonanie koncertu autorskiego S. M. w K." podczas pierwszego dnia imprezy. (dostawca niepodlegający opodatkowaniu)

4.

Rachunek 1, niezawierający podatku VAT - obejmuje zakup usługi muzycznej podczas zabawy tanecznej dla uczestników imprezy w pierwszym dniu imprezy. (dostawca niepodlegający opodatkowaniu)

5.

Rachunek 5/2011, niezawierający podatku VAT - obejmuje zakup usługi muzycznej podczas zabawy tanecznej dla uczestników imprezy w drugim dniu imprezy. (dostawca niepodlegający opodatkowaniu)

6.

Faktura 03/09/2011 - zawierająca podatek VAT - obejmuje zapłatę za zakup usługi artystycznej w dniu 04.09.2011 za koncert zespołu.

7.

Faktura 566/09/2011 - zawierająca podatek VAT - obejmuje zapłatę za zakup ciasta drożdżowego, wyłożonego jako poczęstunek podczas pierwszego i drugiego dnia imprezy.

8.

Rachunek 13/2011 - niezawierający podatku VAT - obejmuje zakup usługi nagłośnienie imprezy podczas dwóch dni - 3 i 4 września. (dostawca niepodlegający opodatkowaniu)

9.

Faktura 18/2011, zawierająca podatek VAT - obejmuje zakup gulaszu i barszczyku przeznaczonego dla uczestników imprezy w drugim dniu.

Wszystkie te poniesione wydatki związane były z organizacją imprezy...- operacji polegającej na podniesieniu jakości życia ludności na obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, lub sportowych. Wnioskodawca w ramach organizacji tej imprezy nie prowadził żadnej działalności gospodarczej.

Obecnie Wnioskodawca oddał w dniu 1 marca 2012 r. pierwszą poprawkę do wniosku o płatność, który był złożony 30 grudnia 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Poprosił o wydłużenie terminu na dostarczenie interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że wydatki związane z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może odzyskać VAT w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu organizacji imprezy lokalnej pn. "...".

Zakupiono:

* puchary i piłki (jako nagrody)

* gulasz, barszcz i ciasto drożdżowe jako poczęstunek dla uczestników imprezy

* usługę "Wykonanie koncertu autorskiego S. M."

* usługę "Zabawa taneczna z udziałem zespołu M. B."

* usługę muzyczną

* usługę artystyczną koncert zespołu.

* usługę nagłośnienia imprezy.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie w żaden sposób nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT od faktur dotyczących realizacji operacji w zakresie działania....

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...).

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Wnioskodawca uważa, że nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w związku z organizacją imprezy lokalnej pn. "...".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2).

Natomiast w myśl art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymywanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Artykuł 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, że zasadniczymi warunkami umożliwiającymi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest dokonanie odliczenia przez czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług oraz bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji odliczyć można jedynie podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego i określenie podatku należnego.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (wykorzystanie do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi). Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy na.... Wniosek obejmuje organizację imprezy lokalnej pn. ",....". Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Wszystkie faktury wystawiane są na Wnioskodawcę i związane są z realizowanym projektem. Wydatki związane z realizacją projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Jak wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy nie będzie spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tytułu realizowanego projektu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest określonymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród tych warunków ustawodawca wymienił m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "..", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Zauważa się, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl