IPTPP4/443-141/11-2/JM - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika, wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym, sfinansowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-141/11-2/JM Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika, wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym, sfinansowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2011 r. (data wpływu 16 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W miesiącu październiku zostanie nabyty ciągnik rolniczy oraz rozrzutnik obornika o wartości 260.000 zł netto. Zakup ten będzie dokonany przez podatnika oraz syna podatnika, który również prowadzi gospodarstwo rolne i jest rolnikiem ryczałtowym. Zakup będzie potwierdzony fakturą, na której jako nabywca będą uwidocznione obie te osoby tj. podatnik VAT oraz syn - rolnik ryczałtowy. Na fakturze naniesiona zostanie również adnotacja, z której będzie wynikać, że współwłasność nie jest w częściach równych: ojciec nabywa 60%, syn nabywa 40%. Pojazd zostanie zarejestrowany na obu właścicieli. Pojazd ten będzie wykorzystywany w obu gospodarstwach rolnych tj. podatnika VAT oraz rolnika ryczałtowego. Nadmienić należy, że ciągnik i rozrzutnik obornika zostaną zakupione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie Osi 1 "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego" działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych". W ramach tego programu zakup ciągnika i rozrzutnika obornika będzie dofinansowany dotacją w wysokości 40% kosztu zakupu netto (dotyczy to zarówno podatnika VAT jak i rolnika ryczałtowego).

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Zainteresowany informuje, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jakiej części przysługuje podatnikowi VAT prawo do odliczenia podatku VAT z faktury na zakup ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika.

Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej zakup ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika, ponieważ dokładnie tyle będzie wynosić jego udział we własności. Podatnik wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane i w związku z tym ciągnik i rozrzutnik obornika będą wykorzystywane tylko do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Treść tego przepisu wskazuje, iż:

* prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT czynnym,

* prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych".

Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponadto z powyższego wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części (w takim zakresie) w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej te towary i usługi nie są do nich wykorzystywane.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Z opisu sprawy wynika, że w październiku zostanie nabyty ciągnik rolniczy oraz rozrzutnik obornika o wartości 260.000 zł netto. Zakup ten będzie dokonany przez Wnioskodawcę oraz syna Wnioskodawcy, który również prowadzi gospodarstwo rolne i jest rolnikiem ryczałtowym. Zakup będzie potwierdzony fakturą, na której jako nabywcy będą uwidocznieni Zainteresowany i jego syn. Na fakturze naniesiona zostanie również adnotacja, z której będzie wynikać, że współwłasność nie jest w częściach równych: Wnioskodawca nabywa 60%, syn Wnioskodawcy nabywa 40%. Pojazd zostanie zarejestrowany na obu właścicieli. Pojazd ten będzie wykorzystywany w obu gospodarstwach rolnych tj. Zainteresowanego (podatnika VAT) oraz syna Zainteresowanego (rolnika ryczałtowego). Ciągnik i rozrzutnik obornika zostaną zakupione w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie Osi 1 "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego" działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych". W ramach tego programu zakup ciągnika i rozrzutnika obornika będzie dofinansowany dotacją w wysokości 40% kosztu zakupu netto (dotyczy to zarówno podatnika VAT jak i rolnika ryczałtowego). Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane i w związku z tym ciągnik i rozrzutnik obornika będą wykorzystywane tylko do czynności opodatkowanych.

W powyższych przepisach ustawodawca użył sformułowania "nabywcy", tj. w liczbie pojedynczej, jednakże nie może to oznaczać niestosowanie tych przepisów w przypadku nabycia tej samej rzeczy przez kilku nabywców. Zatem z uwagi na fakt, iż prawodawca wymaga wpisania do faktury imienia, nazwiska lub nazwy nabywcy, to w wypadku nabycia towaru przez dwóch nabywców wpisaniu podlegają te dwa podmioty występujące jako nabywcy danej transakcji.

Ponadto, skoro należny podatek został uregulowany w poprzedniej fazie obrotu i znajdował odbicie w cenie, kolejny nabywca może przy obliczaniu swojego podatku odliczyć odpowiednią część podatku, w zależności od swojego udziału, zatem wystawienie faktury na dwa lub więcej podmiotów, które nabyły wspólnie ten sam towar, nie stoi na przeszkodzie obniżaniu przez każdy z nich należnego podatku o odpowiadającą udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru.

Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku VAT naliczonego na fakturze dotyczącej zakupu ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika, jeżeli towary te będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i jeżeli nie wystąpią negatywne przesłanki określone w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl