Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP3/4512-51/15-4/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy dla usług rachunkowo-księgowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy dla usług rachunkowo-księgowych. Pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r. wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. Wniosek uzupełniono w ustawowym terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Działalność w zakresie usług rachunkowo-księgowych Wnioskodawczyni prowadzi od 14 stycznia 1991 r. Do dnia 16 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni posiadała tytuł doradcy podatkowego. Z listy doradców Wnioskodawczyni została wykreślona na własną prośbę. Nie reprezentowała podatników ani płatników przed organami administracji publicznej w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w wyżej wymienionych sprawach, sporządzała zeznania podatkowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Do dnia 31 grudnia 2014 r. była czynnym podatnikiem podatku VAT, od 1 stycznia skorzystała z prawa zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż obrót za rok 2014 wyniósł 71.892 zł. Ponadto od grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni pobiera emeryturę i obsługuje 16 przedsiębiorców, z którymi współpracuje od dawna (około 14-20 lat). Ceny wykonywanych w bieżącym roku usług zostały pomniejszone o naliczany dotychczas podatek VAT, na co wszyscy klienci wyrazili zgodę.

W ramach kompleksowych usług podpisanych z klientami Wnioskodawczyni wykonuje następujące czynności:

* prowadzi podatkowe księgi przychodów i rozchodów i ewidencję przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,

* prowadzi rejestry zakupów i sprzedaży oraz sporządza na ich podstawie deklaracje VAT, które u większości Zleceniodawców są na podstawie upoważnienia UPL przekazywane drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego,

* obliczanie zaliczek na podatek dochodowy właścicieli i ich pracowników oraz sporządzania stosownych informacji i deklaracji na podstawie wpisów dokonanych w prowadzonych ewidencjach księgowych oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną,

* sporządza listy płac i prowadzi indywidualne karty przychodów pracowników,

* obliczanie składek ZUS dotyczących przedsiębiorców i ich pracowników, przygotowanie stosownych deklaracji do ZUS oraz ich przesyłanie drogą elektroniczną,

* prowadzi ewidencje środków trwałych i ewidencje wyposażenia,

* sporządza i przekazuje drogą elektroniczną zeznania podatkowe, wynikające z prowadzonych ewidencji i ksiąg, w ramach podpisanych umów o usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych.

Zakres obowiązków wynikający z umowy nie obejmuje sporządzania sprawozdań wymaganych przez Urząd Statystyczny, wypełnianie załączników do wniosków kredytowych, obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - mogą być one jednak sporządzane za dodatkową odpłatnością.

Usługi w przedstawionym zakresie, jak również wymienione dodatkowe Wnioskodawczyni wykonuje wyłącznie w oparciu o dane wynikające z dostarczonych przez klientów dokumentów oraz w oparciu o informacje udzielane przez nich. Jeżeli chodzi o sporządzanie deklaracji i zeznań, to sporządzane są na podstawie wprowadzonych do programu danych. Umowy nie przewidują możliwości sporządzenia zeznań z małżonkiem nieprowadzącym działalności gospodarczej. Gdy klient wyrazi wolę wspólnego rozliczenia sporządzany jest załącznik PIT-B oraz przekazywane są dane odnośnie zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także uiszczonych zaliczek na podatek dochodowy w poszczególnych miesiącach. Podatnik we własnym zakresie sporządza małżeńskie zeznanie roczne.

W roku 2015 Wnioskodawczyni nie sporządza jednorazowych zeznań podatkowych, nie świadczy i nie zamierza wykonywać czynności doradztwa oraz innych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dotyczy to również lat następnych.

Podpisywanie deklaracji i zeznań przekazywanych drogą elektroniczną na podstawie UPL jest integralną częścią wykonywanej usługi, nie jest wykonywane w ramach osobnego zlecenia, a czynność sporządzenia deklaracji jest operacją oprogramowania księgowego, polegającą na automatycznym przeniesieniu danych z rejestrów i ksiąg do odpowiednich formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o interpretację prawa podatkowego wskazano, iż:

1. Wnioskodawczyni wykonuje, zgodnie z aktualnym wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej usługi rachunkowo-księgowe (PKD 69.20.Z); w grupowaniu tym mieści się doradztwo podatkowe, jednak usług z zakresu doradztwa podatkowego Wnioskodawczyni nie wykonuje.

2. Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad i opinii z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; Wnioskodawczyni udziela jedynie wyjaśnień związanych z obowiązkami podatkowymi wynikającymi bezpośrednio z prowadzenia bieżącej ewidencji księgowej w ramach zawartych umów o prowadzenie rozliczeń podatkowych firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

3. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie biura rachunkowego Wnioskodawczyni wyłącznie prowadzi w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów księgi rachunkowe, księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych i udziela im pomocy wyłącznie w tym zakresie.

4. W ramach prowadzonego biura rachunkowego Wnioskodawczyni sporządza w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów deklaracje podatkowe i zeznania, wynikające z prowadzonych ksiąg i ewidencji, a także dostarczonych innych informacji, Wnioskodawczyni nie sporządza zeznań podatkowych wspólnie z małżonkiem, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Wnioskodawczyni nie reprezentuje podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pytaniu nr 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wykonując czynności opisane w stanie faktycznym, świadczone na podstawie uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu MF nr..., które obejmują prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie w imieniu i na rzecz tych podatników zeznań i deklaracji podatkowych wynikających z prowadzonych w ramach kompleksowej umowy ksiąg i ewidencji, ich podpisywanie za pomocą podpisu elektronicznego oraz wysyłanie w formie elektronicznej, Wnioskodawczyni może od 1 stycznia 2015 r. korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym stanie faktycznym, uwzględniając zakres i rodzaj świadczonych usług, Wnioskodawczyni może korzystać od 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż wartość sprzedaży opodatkowanej w roku 2014 nie przekroczyła kwoty 150.000 zł.

Zgodnie z treścią art. 113 ust. 13 pkt 2 ww. ustawy, zwolnienia nie stosuje się m.in. w odniesieniu do podatników świadczących usługi doradztwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzeniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Należy podkreślić, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Posługując się znaczeniem językowym, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996) pod pojęciem "doradcy" należy rozumieć tego, kto "doradza". Natomiast "doradzać", w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego oznacza "udzielać porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Zgodnie z tą definicją ważny jest zakres wykonywanych czynności, a w opisanym stanie faktycznym rejestrowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie otrzymanych od klienta informacji i dokumentów w programie księgowym TaxPro i programie Płatnik nie jest usługą doradztwa. Zaksięgowanie danych kończy się ustaleniem zobowiązań za dany miesiąc i złożeniem wymaganych przepisami deklaracji. Czynności te nie wiążą się z doradzaniem i wskazywaniem klientom określonego sposobu postępowania, co stanowi istotę czynności doradczych.

Czynnością doradczą nie jest również podpisywanie przekazywanych drogą elektroniczną informacji, deklaracji i zeznań, stanowi bowiem integralną część usługi.

Wobec powyższego Wnioskodawczyni uważa, że jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE. serii L Nr 347 str. 1, z późn. zm.), dalej Dyrektywa 2006/112/WE. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Jedną z generalnych zasad na gruncie podatku od towarów i usług jest to, że czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy wykonane są przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy - zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.

odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem

:

a.

transakcji związanych z nieruchomościami,

b.

usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c.

usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.

odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy - jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 - art. 113 ust. 9 ustawy.

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy - jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 (art. 113 ust. 11a ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy - zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1.

dokonujących dostaw:

a.

towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b.

towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

* energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

* wyrobów tytoniowych,

* samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

* budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

* terenów budowlanych,

* nowych środków transportu;

2.

świadczących usługi:

a.

prawnicze,

b.

w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c.

jubilerskie;

3.

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Termin "doradztwo" obejmować może szereg usług doradczych, np. podatkowe, gospodarcze, czy finansowe. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem "doradcy" należy rozumieć tego, "kto udziela porad". Natomiast "doradzać", w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza "udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Na podobny kierunek wskazuje również potoczne rozumienie tego terminu, zgodnie z którym "doradztwo" to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych opinii, porad, np. ekonomicznych, czy finansowych. Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe.

Doradztwo podatkowe i związany z tym zawód doradcy podatkowego jest materią regulowaną ustawowo - ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 z późn. zm.). Dla celów określenia czynności jakie może wykonywać doradca podatkowy został określony ustawowo zakres czynności uznawanych za czynności doradztwa podatkowego. Czynności doradztwa podatkowego - zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym (w brzmieniu obowiązującym od 10 sierpnia 2014 r.) - dla celów stosowania tej ustawy obejmują zatem:

1.

udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2.

prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie:

3.

sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4.

reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Stosownie do art. 2 ust. 1a ustawy o doradztwie podatkowym, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Ustawa o podatku od towarów i usług przywołując pojęcie usług w zakresie doradztwa (zakres tego pojęcia obejmuje również doradztwo podatkowe), nie odwołuje się jednak wprost do innych aktów prawnych, w tym do ustawy o doradztwie podatkowym, zatem do celów stosowania przepisu art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy definicją czynności doradztwa podatkowego, stworzoną na potrzeby uregulowania zawodu doradcy podatkowego, można posiłkować się jedynie pomocniczo - decydujące znaczenie ma więc w omawianym zakresie wykładnia językowa.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę wykładnię językową terminu "doradztwo" oraz potoczne rozumienie tego terminu, jak również brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym, należy zauważyć, iż doradztwo podatkowe sensu stricto obejmuje czynności polegające na udzielaniu porad z zakresu podatków, czy też wskazywaniu sposobu postępowania w sprawie związanej z podatkami, w tym również na opracowaniu pewnej koncepcji czy strategii, którą podmiot np. podatnik może wykorzystać w prowadzonej przez siebie działalności np. do podjęcia lub zaniechania konkretnego działania. Tym samym z katalogu czynności uznawanych za doradztwo podatkowe w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym, do celów stosowania przepisu art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, za czynności o charakterze doradczym powinny zostać uznane tylko czynności polegające na udzielaniu takim podmiotom jak: podatnicy, płatnicy i inkasenci, osoby trzecie odpowiedzialne za zaległości podatkowe oraz następcy prawni podatników, płatników lub inkasentów, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Powyższe znajduje również potwierdzenie w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. sygn. K 42/05.

Natomiast czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych z istoty swej bliskie są działalności zawodowej osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli czynnościom księgowym, a czynności polegające na sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych mają w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny, choćby z tego względu, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów, w szczególności ksiąg rachunkowych (vide uzasadnienie ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego). Tym samym czynności te nie stanowią doradztwa, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, niezależnie od tego, że zostały uznane za czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy).

Powyższą wykładnię potwierdza również systematyka ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą prawodawca rozróżnia usługi doradcze od księgowych (art. 28I pkt 3).

Odnosząc się natomiast do czynności reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach m.in. podatkowych i celnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym, wskazania wymaga, że czynności te pomimo zdefiniowania ich dla potrzeb ustawy o doradztwie podatkowym jako czynności doradztwa podatkowego mają z reguły charakter usług prawniczych, których świadczenie również nie może być objęte zwolnieniem na podstawie art. 113 ustawy.

Wobec powyższego, w sytuacji gdy podmiot (niezależnie od jego statusu czy też posiadania określonych uprawnień) będzie świadczył wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych i nie będzie świadczył usług doradczych lub prawniczych, nie znajdą zastosowania przepisy art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a lub lit. b ustawy. Podmiot taki będzie zatem mógł korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, chyba, że zajdą inne niż omawiane przesłanki wyłączające ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy.

Jeżeli natomiast dany podmiot (niezależnie od jego statusu czy też posiadania określonych uprawnień) będzie świadczył usługi o charakterze doradczym lub prawniczym, znajdą zastosowanie odpowiednio przepisy art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a lub lit. b ustawy. W konsekwencji podmiotowi temu nie będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie usług rachunkowo-księgowych od 14 stycznia 1991 r. Wnioskodawczyni posiadała tytuł doradcy podatkowego do dnia 16 grudnia 2014 r. Została wykreślona z listy doradców podatkowych na własną prośbę. Wnioskodawczyni nie reprezentowała podatników ani płatników przed organami administracji publicznej w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w ww. sprawach, sporządzała zeznania podatkowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Do dnia 31 grudnia 2014 r. była czynnym podatnikiem podatku VAT, a od 1 stycznia skorzystała z prawa do zwolnienia od podatku zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż obrót za rok 2014 wyniósł 71.892 zł.

W ramach podpisanych z klientami kompleksowych umów na świadczenie usług Wnioskodawczyni prowadzi podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego, rejestry zakupów i sprzedaży oraz sporządza na ich podstawie deklaracje VAT, które u większości Zleceniodawców są przekazywane drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego, oblicza zaliczki na podatek dochodowy właścicieli i ich pracowników oraz sporządza stosowne informacje i deklaracje na podstawie wpisów dokonanych w prowadzonych ewidencjach księgowych oraz przekazuje ww. dokumenty drogą elektroniczną, sporządza listy płac i prowadzi indywidualne karty przychodów pracowników, oblicza składki ZUS dotyczące przedsiębiorców i ich pracowników, przygotowuje stosowne deklaracje do ZUS oraz przesyła je drogą elektroniczną, prowadzi ewidencje środków trwałych i ewidencje wyposażenia, sporządza i przekazuje drogą elektroniczną zeznania podatkowe.

Zarówno w roku 2015, jak i w latach następnych Wnioskodawczyni nie sporządza i nie zamierza sporządzać jednorazowych zeznań podatkowych, nie świadczy i nie zamierza wykonywać czynności doradztwa oraz innych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podpisywanie deklaracji i zeznań przekazywanych drogą elektroniczną jest integralną częścią wykonywanej usługi, nie jest wykonywane w ramach osobnego zlecenia, a czynność sporządzenia deklaracji jest operacją oprogramowania księgowego, polegającą na automatycznym przeniesieniu danych z rejestrów i ksiąg do odpowiednich formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.

Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie biura rachunkowego nie wykonuje czynności udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad i opinii z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; Wnioskodawczyni wyłącznie prowadzi w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów księgi rachunkowe, księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych i udziela im pomocy wyłącznie w tym zakresie, sporządza w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów deklaracje podatkowe i zeznania, wynikające z prowadzonych ksiąg i ewidencji, a także dostarczonych innych informacji oraz nie reprezentuje podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy zauważyć, że o wyłączeniu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a lub lit. b ustawy, decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni nie będzie świadczyła usług prawniczych lub o charakterze doradczym, zastosowania nie znajdzie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a lub b ustawy.

Mając na uwadze opis usług świadczonych przez Wnioskodawczynię oraz analizę ww. przepisów, a także okoliczność, iż Wnioskodawczyni nie świadczy usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie świadczy usług, które nie są objęte zwolnieniem z art. 113 ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawczyni prowadzi tylko w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, księgi rachunkowe, księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz udziela im pomocy w tym zakresie, sporządza w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów deklaracje i zeznania podatkowe, i nie świadczy usług prawniczych lub o charakterze doradczym oraz nie świadczy pozostałych usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, to może przy świadczeniu tych usług korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty 150.000 zł netto oraz gdy Wnioskodawczyni nie zacznie wykonywać czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl