Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP3/443A-33/11-3/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2011 r. (data wpływu 15 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą nalewek z owoców i alkoholu etylowego, od którego została zapłacona akcyza - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

1.

opodatkowania akcyzą nalewek z owoców i alkoholu etylowego, od którego została zapłacona akcyza;

2.

obowiązku produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym.

Niniejsza interpretacja dotyczy pierwszego zagadnienia, natomiast w zakresie drugiego zagadnienia zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą polegającą na wyrobie tradycyjnych nalewek na owocach. Nalewki będą produkowane z owoców oraz z alkoholu etylowego zakupionego z zapłaconą akcyzą. Rzeczywista objętościowa moc alkoholu wyprodukowanych przez Wnioskodawcę nalewek wynosić będzie 38-45%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wyżej opisany gotowy wyrób podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyprodukowane nalewki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż akcyza została uiszczona na wcześniejszym etapie obrotu alkoholem etylowym.

Podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20° C. Jednak w opisanym zdarzeniu przyszłym nie nastąpi zwiększenie ilości 100% alkoholu zużytego do produkcji nalewek akcyza zostanie uiszczona na etapie zakupu alkoholu etylowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: z 2011 r. Dz. U. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

W myśl art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

1.

wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;

2.

wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;

3.

napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Produkcją alkoholu etylowego, zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy, jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew.

Stosownie natomiast do art. 93 ust. 3 ustawy, podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie.

Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 4960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie (art. 93 ust. 4 ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż będzie prowadził działalność gospodarczą polegającą na wyrobie tradycyjnych nalewek na owocach. Nalewki będą produkowane z owoców oraz z alkoholu etylowego zakupionego z zapłaconą akcyzą. Rzeczywista objętościowa moc alkoholu wyprodukowanych przez Wnioskodawcę nalewek wynosić będzie 38-45%.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy uznać, iż opisana produkcja nalewek z użyciem alkoholu etylowego z zapłaconą akcyzą nie będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą, gdyż akcyza od użytego do produkcji alkoholu została zapłacona (uprzednio określona lub zadeklarowana) na wcześniejszym etapie obrotu. Ponadto w związku z opisaną we wniosku produkcją nie nastąpi zwiększenie się ilości zawartego 100% alkoholu etylowego w nalewce.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl