Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 kwietnia 2012 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP3/443A-1/12-5/KK
Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki., przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2011 r. (data wpływu 30 grudnia 2011 r.), uzupełnione pismem z dnia 19 marca 2012 r. (data wpływu 20 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2011 r. do Dyrektora Izby Celnej w Łodzi wpłynął ww. wniosek Spółki. o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. W związku z § 5a ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Celnej w Łodzi, pismem z dnia 21 grudnia 2011 r. przesłał ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 30 grudnia 2011 r.), celem załatwienia zgodnie z właściwością miejscową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Firma prowadzi działalność polegającą na odzysku wyrobów akcyzowych, energetycznych z odpadów. Zgodnie z interpretacją indywidualną nr ILPP3 i nr ILPP3 ten rodzaj działalności nie musi być prowadzony w składzie podatkowym, gdyż w niniejszym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z produkcją wyrobów akcyzowych. Odzyskane wyroby energetyczne o kodach CN 27101121 i CN 27073090 będą wykorzystywane do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego. Spółka do tej pory sprzedaje pozyskane z odzysku wyroby w pojemnikach o pojemności 1000 litrów, 600 litrów, 200 litrów, jednakże ze względu na zapotrzebowanie rynku rozważa prowadzenie sprzedaży w cysternach samochodowych.

Pismem z dnia 19 marca 2012 r. Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek o następujące informacje:

1.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, polegającą zarówno na produkcji wyrobów akcyzowych z innych wyrobów akcyzowych, jak i na odzysku wyrobów akcyzowych z odpadów. Pierwszy rodzaj działalności prowadzony jest w składzie podatkowym, natomiast działalność polegająca na odzysku wyrobów akcyzowych, zgodnie z przepisami (czego potwierdzeniem są również interpretacje indywidualne nr ILPP3 i nr ILPP3 nie jest prowadzona w składzie podatkowym.

2.

Proces odzysku wyrobów akcyzowych nie stanowi:

a.

Produkcji wyrobów energetycznych

b.

Wytwarzania wyrobów energetycznych

c.

Przetwarzania wyrobu energetycznego

d.

Mieszania wyrobu energetycznego

e.

Przeklasyfikowania komponentów paliwowych., rozlew gazu skropionego dobutli gazowych

f.

Barwienia i znakowania wyrobów energetycznych.

3.

W zakresie produkcji wyrobów akcyzowych z innych wyrobów akcyzowych spółka posiada status składu podatkowego. Jednakże zgodnie z treścią wniosku z dnia 19 grudnia 2011 r. zapytanie dotyczy działalności polegającej na odzysku wyrobów energetycznych z odpadów, a więc działalności prowadzonej poza składem podatkowym.

4.

Odpady nie są wyrobami akcyzowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

5.

Odzyskany wyrób energetyczny nie będzie zwolniony od akcyzy, lecz będzie objęty zerową stawką podatku akcyzowego. Pomimo braku takiego obowiązku, wynikającego z ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. podatku akcyzowym, na fakturach będzie stosowane oświadczenie, że zakupiony towar nie będzie przeznaczony do celów opałowych, jako dodatki łub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

6.

Odzyskane wyroby energetyczne o kodach CN 2710 1121 i 27073090 będą przedmiotem sprzedaży i to one będą przemieszczane, między innymi, cysternami samochodowymi.

7.

Wyroby przeznaczone do sprzedaży noszą nazwy: rozcieńczalnik EXX lub rozcieńczalnik EXX/K

8.

Spółka nie będzie dokonywała dostawy wewnątrzwspólnotowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wysyłka wyrobów energetycznych, uzyskanych w procesie odzysku, w cysternach samochodowych musi odbywać się w procedurze zawieszonego poboru akcyzy.

Zdaniem Wnioskodawcy, podmiot, który nie jest składem podatkowym i nie jest producentem wyrobów akcyzowych nie dokonuje wysyłki w procedurze zawieszonego poboru akcyzy. Wnioskodawca wskazuje, iż potwierdzeniem takiego stanowiska jest również fakt wynikający z brzmienia art. 8 ust. 6 ustawy akcyzowej, z którego wynika, że użycie wyrobu akcyzowego dopuszczonego do obrotu zgodnie z jego przeznaczeniem (tj. zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania stawki 0 zł, w myśl art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej) nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, innymi słowy użycie wyrobu energetycznego dopuszczonego do konsumpcji zgodnie z jego przeznaczeniem, nie jest przedmiotem opodatkowania.

Skoro w opisanym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z produkcją wyrobów akcyzowych, dodatkowo ponowne wykorzystanie odzyskanego wyrobu nie jest przedmiotem opodatkowania, to wysyłka wyrobów o kodzie CN 27101121 w cysternach samochodowych nie może podlegać procedurze zawieszonego poboru akcyzy. Sam fakt, że odzyskany produkt nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym, a więc nie powstaje obowiązek podatkowy, ani zobowiązanie podatkowe, determinuje, że w opisanym stanie faktycznym nie można zastosować procedury zawieszonego poboru akcyzy, która z definicją zawartą w ustawie akcyzowej jest procedurą w trakcie której z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe. W niniejszej sytuacji nie mamy do czynienia z powstaniem obowiązku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 24 tego załącznika zostały wymienione oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych - o kodzie CN 2707.

Z kolei pod poz. 27 tego załącznika zostały wymienione oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe - o kodzie CN 2710.

Wobec powyższego wyroby uzyskiwane w procesie odzysku o kodach CN 2707 30 90 i 2710 11 21 są wyrobami akcyzowymi.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

produkcja wyrobów akcyzowych;

2.

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3.

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

5.

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6.

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

1.

użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a.

było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

b.

nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

2.

dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

3.

sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

4.

nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą w myśl art. 8 ust. 4 pkt 1 jest również zużycie wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów;

Natomiast w myśl art. 8 ust. 6, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W myśl art. 47 ust. 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

Z uregulowań zawartych w art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Zgodnie z art. 89 ust. 2 stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Wyjaśnić należy, iż w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy, zwierającego "Wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG" prawodawca wskazał wyroby od ex 2710 11 do ex 2710 19 69 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów. Zwrócić uwagę należy na fakt, iż procedurę zwieszenia stosuje się do tych wyrobów niezależnie od ich przeznaczenia.

W treści wniosku Wnioskodawca wskazuje, iż jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą zarówno na produkcji wyrobów akcyzowych z innych wyrobów akcyzowych, jak i na odzysku wyrobów akcyzowych z odpadów. Pierwszy rodzaj działalności prowadzony jest w składzie podatkowym, natomiast działalność polegająca na odzysku wyrobów akcyzowych nie jest prowadzona w składzie podatkowym.

Wnioskodawca wskazuje, że odzysk jakiego dokonuje, nie stanowi żadnej z czynności, która mogłaby go obligować do odzyskiwania wyrobów energetycznych wyłącznie w składzie podatkowym. Zdaniem Wnioskodawcy, odzyskiwanie wyrobów energetycznych z odpadów niebędących wyrobami akcyzowymi może odbywać się poza składem podatkowym, ponieważ w Jego ocenie nie wystąpią czynności stanowiące produkcję wyrobów akcyzowych, oraz sprzedawane wyroby energetyczne CN 27101121 i 27073090 ze względu na przeznaczenie objęte będą zerową stawką podatku,

Ponieważ ze stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w procesie odzysku z wyrobów nieakcyzowych uzyskuje wyrób akcyzowy, odzysk w przypadku w jaki opisuje Spółka stanowi otrzymanie nowego wyrobu akcyzowego, który figuruje w załączniku nr 2 do ustawy, będącym wykazem wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG. Zatem tutejszy Organ nie może podzielić stanowiska Spółki, iż odzysk nie stanowi produkcji, ponieważ skutkiem takiego procesu jest otrzymanie nowego wyrobu akcyzowego tj. CN 2710 11 21 i CN 2707 30 90. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 47 ust. 1 w związku z załącznikiem nr 2 poz. 19 oraz poz. 21 produkcja tych wyrobów, co do zasady winna odbywać się w składzie podatkowym. Produkty akcyzowe uzyskiwane w procesie odzysku należą do wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 11 21 i 2707 30 90.

Jak wskazał Wnioskodawca odzyskane wyroby objęte będą stawką akcyzy 0 zł ze względu na przeznaczenie i będą przez Spółkę odsprzedawane i wykorzystywane przez ostatecznych odbiorców, jako rozcieńczalniki. Przemieszczanie wyrobów energetycznych ma odbywać się za pomocą cystern samochodowych.

Przepis art. 40 ust. 5 ustawy stanowi, iż procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem. Zatem wysyłka wyrobów energetycznych oznaczonych kodem CN 2710 11 21 cysternami samochodowymi poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy byłaby naruszeniem art. 40 ust. 5.

Przedmiotem opodatkowania w przedmiotowej sytuacji będzie zatem, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych. Nie znajdzie zaś zastosowania w takim przypadku art. 8 ust. 6 ustawy, gdyż jak wskazano wyżej odpady nie będą wyrobami akcyzowymi. Nie wystąpi w takim przypadku podwójne opodatkowanie tego samego wyrobu.

Natomiast następstwem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt a ustawy, będzie konieczność zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Mając na uwadze opis zaistniałego stanu faktycznego oraz przytoczone wyżej przepisy, w przypadku gdy produktem końcowym procesu odzysku będą nowe wyroby akcyzowe o kodach CN 2710 11 21, oraz CN 2707 30 90 o dwojakim przeznaczeniu, to przy ich przemieszczeniu cysternami samochodowymi należy zastosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Ponadto należy w tym miejscu dodatkowo wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl