IPTPP3/443-117/11-2/BJ - Określenie stawki VAT właściwej dla sprzedaży roztworu mocznika, sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU ex 20.15.31.0.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP3/443-117/11-2/BJ Określenie stawki VAT właściwej dla sprzedaży roztworu mocznika, sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU ex 20.15.31.0.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT przy sprzedaży roztworu mocznika, sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU ex 20.15.31.0 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT przy sprzedaży roztworu mocznika, sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU ex 20.15.31.0.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi detaliczną sprzedaż paliw do pojazdów samochodowych. Jednym z dystrybuowanych towarów jest 32,5% roztwór mocznika pod nazwą handlową AdBIue lub Air 1. Substancja ta jest źródłem amoniaku i znajduje zastosowanie w technologii oczyszczania spalin w silnikach Diesla powodując redukcję tlenków azotu w spalinach samochodów ciężarowych. Może też być stosowana jako nawóz, ale ze względu na wysoką czystość, a w konsekwencji tego na wysoką cenę jest wyłącznie stosowana do ww. celów. Produkt ten zwiera 46,6% azotu w suchej masie. Według informacji otrzymanej od producenta towar ten jest sklasyfikowany w grupowaniu 20.15.31.0 - zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.)

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dla towaru o nazwie handlowej AdBlue lub Air 1. (32,5% roztworu mocznika), a sklasyfikowanego w PKWiU jako ex 20.15.31.0 Wnioskodawca ma prawo stosować przy sprzedaży obniżoną do 8% stawkę podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 i załącznika nr 3 poz. 59 do ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11/2004 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, 32,5% roztwór mocznika, zawierający 46,6% azotu w suchej masie, o nazwie handlowej AdBlue lub Air 1, powinien być opodatkowany obniżoną 8% stawką VAT przewidzianą dla towarów o symbolu PKWiU 20.15.3, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, również wówczas, gdy nie jest stosowany jako nawóz. W poz. 59 załącznika nr 3 do ustawy jako jedyne wyłączenie z preferencyjnie opodatkowanego grupowania 20.15.3 wymieniono cyjanamid wapnia. Według zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług i wskazanego sposobu zaliczania produktów do poszczególnych grupowań pkt 7.3: "Zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (usługodawcy) tego produktu. Wynika to z faktu, że właśnie producent-usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi. W przypadkach trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć produkt, producent może zwrócić się o pomoc do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego lub Głównego Urzędu Statystycznego. Również do tych jednostek należy zwracać się w przypadkach sporów w tym zakresie między producentami a organami państwowymi względnie innymi, zainteresowanymi jednostkami (por. pkt 8)".

Producent towaru sprzedawanego przez Spółkę wskazuje jako prawidłowe zaklasyfikowanie ww. towaru do grupowania PKWiU 20.15.3 w oparciu o opinię Urzędu Statystycznego.

Producent stosuje obniżoną do 8% stawkę podatku od towarów i usług na bazie indywidualnej interpretacji z 7 lutego 2011 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, w której znajdujemy stwierdzenie:.Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny, w szczególności wskazaną klasyfikację stosowaną przez Spółkę do wyrobów będących przedmiotem zapytania, stwierdzić należy, że sprzedaż opisanych produktów, mieszczących się w grupowaniu 24.15.30-13.00 PKWiU -jako wymienionych pod pozycją 56 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług - podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7%. Z wniosku nie wynika bowiem, aby wyroby te znajdowały się w wyłączeniach z przedmiotowej preferencji podatkowej".

Jak wskazuje Wnioskodawca zmiana PKWiU z 24.15.30 na 20.15.3 nie ma jednak wpływu na preferencje w opodatkowaniu, ponieważ PKWiU ex 20.15.3 wymienione jest w załączniku nr 3 poz. 59 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług po zmianach obowiązujących w 2011 r.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w indywidualnej interpretacji z 1 czerwca 2011 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim. Interpretacja ta zawiera zapis: "Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony zaistniały stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa wskazać należy, iż sprzedaż opisanych produktów, mieszczących się w grupowaniu 20.15.31.0 PKWiU ("mocznik")-jako wymienionych pod pozycją 59 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług - podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Wykluczeniu z powyższego prawa do zastosowania preferencyjnej stawki podatku podlega jedynie cyjanamid wapnia."

Wyżej cytowana interpretacja została wydana dla spółki będącej dystrybutorem ww. produktów i bezpośrednim dostawcą Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi, będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do zapisów § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), obowiązującego od 1 stycznia 2009 r. wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) stanowiącą załącznik do rozporządzenia. Natomiast w myśl § 3 ww. rozporządzenia do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosowało się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.). Zatem z dniem 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z roku 2008.

W myśl pkt 4.1 Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - zakres rzeczowy PKWiU, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

* pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi;

* pod pojęciem wyrobów rozumie się surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części wyrobów - o ile występują w obrocie;

* pod pojęciem usług rozumie się:

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących

* działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące

* bezpośrednio nowych dóbr materialnych;

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz

* ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy, zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f ustawy, tzw. podstawowa stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%, natomiast stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Wspomniany wyżej załącznik nr 3 do ustawy stanowi wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, a w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31.12.2013 opodatkowanych stawką 8%, na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy. Pod pozycją 59 ww. załącznika nr 3 znajduje się grupa towarów o symbolu PKWiU 2008 - ex 20.15.3 o nazwie: nawozy azotowe mineralne, z wyłączeniem cyjanamidu wapnia. Zgodnie z art. 2 ust. 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Tak więc umieszczenie tego dopisku przy danym symbolu statystycznym oznacza zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego i spełniającego warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku VAT lub zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie danego towaru, o podanej w danej pozycji nazwie i podanym grupowaniu.

Z opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi sprzedaż detaliczną paliw do pojazdów samochodowych. Jednym z dystrybuowanych towarów jest 32,5% roztwór mocznika pod nazwą handlową AdBIue lub Air 1, znajdujący zastosowanie w oczyszczaniu spalin w silnikach Diesla

Zainteresowany stanął na stanowisku, iż sprzedaż ww. produktu powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy, w szczególności wskazaną klasyfikację stosowaną przez Spółkę do towaru będącego przedmiotem zapytania, stwierdzić należy, że sprzedaż produktu mieszczącego się w grupowaniu 20.15.31.0 PKWiU (mocznik), jako wymienionego pod pozycją 59 załącznika nr 3 do ustawy - podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zgodnie z opisem towarów sklasyfikowanych pod ww. symbolem PKWiU wykluczeniu z prawa do zastosowania obniżonej stawki podlega jedynie cyjanamid wapnia.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku.

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl