Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 stycznia 2016 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/4512-614/15-3/PRP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. , poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów i usług służących do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju - jest prawidłowe,

* prawa do uzyskania zwrotu kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy:

* w przypadku niewystąpienia sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju - jest prawidłowe,

* w przypadku wystąpienia sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów i usług służących do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju,

* prawa do uzyskania zwrotu kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 grudnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

. Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce. Spółka prowadzi działalność w branży informatycznej.

Wnioskodawca jest światowym liderem w dziedzinie cyfrowych systemów bezpieczeństwa w zakresie mobilności. Spółka świadczy usługi o charakterze informatycznym (usługi IT) przede wszystkim dla podmiotów zajmujących się płatnościami elektronicznymi oraz podmiotów z branży telekomunikacyjnej. Spółka tworzy także nowatorskie rozwiązania ze świata M2M (machine to machine) oraz oprogramowanie dla nowej generacji kart płatniczych. Spółka zatrudnia aktualnie kilkudziesięciu wysokiej klasy specjalistów IT, głównie Programistów JAVA, Architektów Systemowych i Inżynierów QA.

W powyższym zakresie Spółka świadczy usługi na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą poza terytorium kraju, których miejsce świadczenia zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT jest poza Polską. W tej sytuacji, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu usług świadczonych przez Spółkę jest nabywca usług. W związku z tym, Spółka wystawia faktury bez wykazanego podatku od towarów i usług, zamieszczając na fakturach odpowiednią adnotację dotyczącą rozliczania podatku. W konsekwencji, usługi świadczone przez Spółkę nie są obciążone polskim VAT. Równocześnie wskazać należy, że usługi świadczone przez Spółkę, gdyby były świadczone na terytorium Polski, byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż przedmiotowe usługi nie podlegają zwolnieniu od podatku, ani też nie są wyłączone z zakresu opodatkowania tym podatkiem.

Równocześnie, Spółka dokonuje zakupu towarów i usług na cele związane z prowadzoną działalnością - świadczonymi usługami informatycznymi, np. energii elektrycznej, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, księgowych, doradczych oraz związanych z utrzymaniem biura. Spółka posiada przy tym faktury dokumentujące zakupione przez Nią towary i usługi, a nabywane towary i usługi są związane z działalnością Spółki, tj. wskazanymi powyżej usługami świadczonymi przez Spółkę.

W piśmie z dnia 31 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż jak zostało wskazane we wniosku, Spółka będzie świadczyła usługi na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą poza terytorium kraju, których miejsce świadczenia zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: "ustawa o VAT") jest poza Polską. W związku z tym, klienci Spółki są podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT. Ponadto Spółka wskazała, że mogą zdarzyć się sytuacje, że usługi świadczone na rzecz ww. podatników są/będą realizowane dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatników, które znajduje się w innym miejscu niż ich siedziba działalności gospodarczej. To stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie jest/nie będzie znajdowało się jednak w Polsce. Wnioskodawca posiada/będzie posiadał dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z wykonywanymi czynnościami, polegającymi na świadczeniu usług informatycznych, o których mowa we wniosku. Nadto Wnioskodawca wskazał, że mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy Spółka świadczy/będzie świadczyła usługi opodatkowane VAT na terytorium kraju.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów i usług służących do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju.

2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, czy Spółce przysługuje prawo do uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Spółki, biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów i usług służących do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl przepisów art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej lub odpowiednio stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Podstawową zasadą podatku VAT jest zasada neutralności, zgodnie z którą podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku od transakcji zawartej na poprzednim etapu obrotu. Prawo do odliczenia VAT ma zapewnić neutralność tego podatku dla przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi.

Zasada neutralność znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy nabyte usługi i towary służą świadczeniu usług, w stosunku do których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju, co znajduje odzwierciedlenie w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, spełnia ona warunki określone w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Spółka nabywa towary i usług na cele związane z prowadzoną działalnością - usługami informatycznymi świadczonymi poza terytorium Polski. Ponadto, usługi świadczone przez Spółkę, gdyby były świadczone na terytorium Polski byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż przedmiotowe usługi nie podlegają zwolnieniu od podatku, ani też nie są wyłączone z zakresu opodatkowania tym podatkiem. Równocześnie, w odniesieniu do nabywanych przez Spółkę towarów i usług nie znajduje zastosowania art. 88 ustawy o VAT. W konsekwencji, Spółce przysługuje prawo do obniżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również wskazane poniżej interpretacje indywidualne, tj.:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 listopada 2014 r. o sygn. IBPP4/443-411/14/PK, w której Organ stwierdził: "Na mocy art. 86 ust. 8 pkt 1 podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia, o ile udowodni, że w sytuacji świadczenia analogicznej czynności w kraju miałby prawo do odliczenia. W celu określenia prawa do odliczenia podatku w związku z wykonywaniem czynności poza krajem, należy stworzyć pewien hipotetyczny model. W ramach tego modelu czynność wykonaną za granicą należy "umieścić w kraju", następnie ocenić, czy w tym przypadku podatnikowi przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku. Jeśli w ramach tego modelu takie prawo przysługiwałoby, wówczas prawo do odliczenia przy świadczeniu będzie przysługiwać. Jeśli natomiast po umieszczeniu danej czynności - w ramach stworzonego modelu - w kraju, prawo do odliczenia nie przysługiwałoby, tzn. że również wykonanie tej czynności za granicą nie daje zasadniczo prawa do odliczenia. (...) Zatem stosownie do ww. przepisów Wnioskodawca nie wykonując żadnych czynności opodatkowanych na terytorium kraju, lecz tylko czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, ma prawo, składając wniosek wraz z deklaracją podatkową, do zwrotu kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą poza tym terytorium, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży pisemny wniosek do urzędu skarbowego."

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 grudnia 2013 r. o sygn. IBPP4/443-427/13/EK, w której Organ uznał, iż: "Stosownie do powyższego należy mieć na uwadze, że gdyby usługi doradcze były świadczone przez Wnioskodawcę na terytorium kraju, byłyby one opodatkowane podatkiem od towarów i usług, gdyż nie podlegają one zwolnieniu od podatku, ani też nie są wyłączone z zakresu opodatkowania tym podatkiem. Powyższe oznacza zatem, że gdyby Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w Polsce ponosił koszty dotyczące ww. usług przysługiwałoby mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług. (...) Zatem mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, należy uznać, że Wnioskodawcy - zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy - przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego związanego ze świadczeniem ww. usług doradczych, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, odnoszących się do samochodów osobowych."

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 lipca 2013 r. o sygn. ITPP2/443-356/13/RS, w której Organ stwierdził: "Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że świadczone usługi - jak słusznie Pan wskazał - nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju. Podstawą takiej kwalifikacji prawnopodatkowej jest przepis art. 28e ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania usług jest miejsce położenia nieruchomości - w rozpatrywanym przypadku terytorium Gabonu. Uwzględniając brzmienie przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, należy potwierdzić Pana stanowisko, że przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego ze świadczeniem ww. usług, o ile posiada Pan dokumenty, z których jednoznacznie wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, pod warunkiem że nie zachodzą wyłączenia określone w art. 88 ustawy."

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 lutego 2011 r. o sygn. ITPP2/443-1177b/10/AK, w której Organ uznał, że: "Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) i treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, Spółce - na podstawie art. 87 ust. 5 w związku z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje (będzie przysługiwało) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy, w terminie i w trybie określonym powołanymi wyżej przepisami, pod warunkiem, że będzie w posiadaniu dokumentów, które potwierdzą związek odliczonego podatku ze świadczeniem usług poza terytorium kraju, o ile nie zajdą ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług."

Ad. 2

W ocenie Spółki, zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy o VAT, Spółce przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku w tym zakresie.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z kolei zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy o VAT na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o VAT zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.

W związku z tym, że Spółka świadczy usługi poza terytorium kraju i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej na terytorium Polski, w ocenie Spółki, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku, Spółce przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni.

O prawidłowości oceny Wnioskodawcy świadczy m.in. cytowana już interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 listopada 2014 r. o sygn. IBPP4/443-411/14/PK oraz z 4 grudnia 2013 r. o sygn. IBPP4/443-427/13/Ek i interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 lutego 2011 r. o sygn. ITPP2/443-1177b/10/AK.

Spółka również wskazuje, iż w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym Spółka nie wykona żadnych czynności opodatkowanych (również usług świadczonych poza terytorium Polski), wówczas kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy stosownie do art. 86 ust. 19 ustawy o VAT. W przypadku jednak, gdy Spółka nie skorzysta z prawa do przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i złoży wniosek o zwrot podatku VAT, wówczas zastosowanie znajdą przepisy art. 87 ust. 5a ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur z tytułu zakupu towarów i usług służących do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 88 ustawy o VAT.

Równocześnie, w sytuacji Spółki zastosowanie znajdzie również art. 87 ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym na wniosek Spółki, Spółce przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie:

* prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów i usług służących do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju - jest prawidłowe,

* prawa do uzyskania zwrotu kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy:

* w przypadku niewystąpienia sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju - jest prawidłowe,

* w przypadku wystąpienia sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Artykuł 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy stanowi, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2 art. 86, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Powyższe przepisy wskazują, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przy czym aby odliczyć kwoty związane z czynnościami, których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju, konieczne jest, aby kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych nabyć, nabycia te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni.

Warunkiem do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanych z czynnościami dokonywanymi poza terytorium kraju, jest to, aby - hipotetycznie - w przypadku wykonywania tych samych czynności w kraju, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady zatem, czynności świadczone poza terytorium kraju powinny mieć charakter sprzedaży opodatkowanej niekorzystającej ze zwolnienia.

Przepisy wymagają ponadto, aby podatnik miał dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powinny to być przede wszystkim dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności poza terytorium kraju, które będą jednocześnie opisywać te czynności.

Po analizie przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów i usług służących do wykonywania czynności poza terytorium kraju, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy - w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi dotyczą/będą dotyczyć świadczenia usług przez Wnioskodawcę opodatkowanych poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a Wnioskodawca posiada/będzie posiadał dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Tym samym, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać je za prawidłowe.

Odnosząc się do kwestii prawa do uzyskania zwrotu kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wskazać należy, iż zgodnie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 87 ust. 2 ustawy - zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy - na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Trzeba zauważyć, że zwrot kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w przepisie art. 87 ust. 5 ustawy, dotyczy jedynie podatników krajowych, którzy dokonują dostawy towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju i nie dokonują sprzedaży opodatkowanej.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy Spółka świadczy/będzie świadczyła usługi opodatkowane VAT na terytorium kraju.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy Wnioskodawca w danym okresie rozliczeniowym dokonuje/będzie dokonywał dostawy towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju i nie dokonuje/nie będzie dokonywał sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju, ma/będzie miał prawo do wnioskowania zwrotu kwoty podatku naliczonego, na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy.

Natomiast w przypadku gdy Wnioskodawca w danym okresie rozliczeniowym dokonuje/będzie dokonywał dostawy towarów i świadczenia usług poza terytorium kraju i dokonuje/będzie dokonywał sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju, nie ma/nie będzie miał prawa do wnioskowania zwrotu kwoty podatku naliczonego, na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy.

Wobec powyższego oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do uzyskania zwrotu kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy:

* w przypadku niewystąpienia sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju, należało uznać je za prawidłowe,

* w przypadku wystąpienia sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl