Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu w zakresie przywrócenia zdolności retencyjnych zbiorników wodnych.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/4512-49/15-5/JSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu w zakresie przywrócenia zdolności retencyjnych zbiorników wodnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* nieopodatkowania podatkiem VAT udostępniania na rzecz MOSiR nieruchomości, na których w szczególności zlokalizowane są zbiorniki wodne,

* braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu w zakresie przywrócenia zdolności retencyjnych zbiorników wodnych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 marca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto (dalej: Miasto) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.; dalej: ustawa o samorządzie gminnym) Miasto jest wyposażone w osobowość prawną i posiada zdolność do czynności cywilnoprawnych. Miasto wykonuje zadania własne (określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) samodzielnie lub poprzez powołane gminne jednostki organizacyjne.

Miasto jest właścicielem trzech nieruchomości zabudowanych, na których zlokalizowane są m.in.:

* trzy zbiorniki wodne (pełniące funkcję przeciwpowodziową oraz rekreacyjną) z trybunami i mostkami,

* korty tenisowe,

* plac zabaw,

* boiska do piłki plażowej, do koszykówki i siatkówki,

* budynek kawiarni - murowany, jednopiętrowy,

* budynek magazynu i sanitariatów - murowany, parterowy,

* budynek hotelu - murowany, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (niefunkcjonujący obecnie z uwagi na zły stan techniczny),

* ławki parkowe,

* ogrodzenie murowano-metalowe,

* ogrodzenie betonowe z siatką,

* bramy metalowe,

* podjazdy, chodniki i parkingi,

* rośliny ozdobne lub wieloletnie,

* drzewa młode,

* drzewa starsze nieozdobne i samosiejki,

* drzewostan o charakterze zbliżonym do leśnego.

Ww. zbiorniki wodne zostały wpisane do Programu Małej Retencji Województwa jako zbiorniki wielofunkcyjne pełniące wskazane funkcje, tj. funkcję przeciwpowodziową wędkarstwo oraz rekreacyjną.

Pierwszy ze zbiorników wodnych jest wykorzystywany głównie do celów rekreacyjnych. W przedmiotowym zbiorniku wodnym znajdują się takie urządzenia jak basen betonowy, pomost, nabrzeża, trybuna widokowa. Ponadto, na obszarze przyległym do przedmiotowego zbiornika wodnego znajdują się schody betonowe wyłożone cegłą, które pełnią funkcję siedzisk oraz plaża. Wszystkie ww. obiekty są w znacznej mierze zdewastowane i nienadające się do użytkowania. Drugi zbiornik jest wykorzystywany przez wędkarzy. Jest on typowym zbiornikiem ziemnym, kopanym o skarpach nieumocnionych, porośniętych roślinnością wodną który w strefie przybrzeża jest znacznie zamulony. Natomiast trzeci zbiornik pełni głównie funkcję osadnika. Z uwagi na jego zamulenie powodujące znaczne jego spłycenie i porośnięcie trzciną, praktycznie nie jest wykorzystywany do celów oraz funkcji mu przypisanych i ulega stopniowej degradacji.

Nieruchomości, na których zlokalizowane są w szczególności zbiorniki wodne, (ale także inne wskazane uprzednio obiekty) zostały przekazane miejskiej jednostce budżetowej, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (dalej: MOSiR) w trwały zarząd w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Na mocy wydanej decyzji o ustaleniu trwałego zarządu, MOSiR wpłaca do Miasta opłatę roczną z tego tytułu.

MOSiR działa jako miejska jednostka budżetowa, czyli jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która w świetle art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.; dalej: ustawa o finansach publicznych) nie posiada osobowości prawnej, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek Miasta. MOSiR do 31 grudnia 2010 r. był zakładem budżetowym.

Z tytułu prowadzonej działalności MOSiR generuje przychody/obroty, które ujmuje w ewidencji sprzedaży i wykazuje w składanych deklaracjach VAT, w których rozliczany jest VAT należny oraz VAT naliczony (kwoty te nie są ujmowane w deklaracjach VAT Miasta). Źródłem przychodów MOSiR są w szczególności:

* świadczenie usług hotelarskich,

* świadczenie usług wstępu do pływalni, na halę tenisową oraz odkryte korty tenisowe,

* wynajem sprzętu sportowo-turystycznego,

* najem lokali.

Za pomocą przekazanego majątku MOSiR realizuje zlecone mu zadania własne gminy stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1, 10, 14 oraz 15 ustawy o samorządzie gminnym odpowiednio zadania własne, które obejmują sprawy:

* ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

* kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

* porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

* utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Przekazany MOSiR w trwały zarząd majątek zasadniczo służy do nieodpłatnego korzystania przez lokalną społeczność. Teren ten jest ogólnodostępny, MOSiR zaś sprawuje nad nim opiekę.

Jedynie budynek kawiarni zlokalizowany na terenie należącym do nieruchomości przekazanych MOSiR w trwały zarząd jest przez niego odpłatnie udostępniany na rzecz podmiotu zewnętrznego, na podstawie umowy dzierżawy. MOSiR pobiera z tego tytułu określone w zawartej umowie wynagrodzenie. Uzyskiwane przychody MOSiR dokumentuje wystawianymi na rzecz tego podmiotu fakturami VAT, które następnie ujmuje w swoich rejestrach sprzedaży oraz deklaracjach VAT i rozlicza należny podatek VAT.

W 2015 r. Miasto planuje rozpocząć realizację inwestycji pn. "...". Miasto planuje zrealizować projekt przy udziale środków własnych oraz ubiega się o przyznanie dofinansowania do kwoty brutto ponoszonych nakładów na realizację przedmiotowej inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach realizacji wskazanej inwestycji zostaną w szczególności przeprowadzone następujące prace:

* roboty rozbiórkowe elementów umocnień betonowych dna i skarp jednego ze zbiorników,

* roboty rozbiórkowe elementów betonowych ukształtowania terenu przyległego do zbiornika oraz nawierzchni chodnikowych,

* odmulenie dna zbiorników wraz z ukształtowaniem linii brzegowej,

* stabilizacja linii brzegowej pierwszego zbiornika poprzez wykonanie odcinkowego nabrzeża ze stalowej ścianki szczelnej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych,

* remont budowli upustowej,

* odtworzenie miejsca do plażowania,

* odtworzenie ciągów pieszych rozebranych na czas prowadzenia robót,

* wykonanie nowego odcinka ciągu pieszego w celu umożliwienia korzystania z obiektu w celach rekreacyjno-sportowych,

* modernizacja rowu dopływowego wraz z budowlami,

* zagospodarowanie zbiorników wodnych.

Wskazany zakres prac zostanie przeprowadzony w celu przywrócenia wartości użytkowej przedmiotowych zbiorników wodnych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, niezawodności, estetyki zbiorników wodnych, a także ich otoczenia. W wyniku przeprowadzonych prac związanych z realizacją inwestycji, nie zmieni się ich funkcja, a także nie będą miały miejsca istotne zmiany w zakresie sposobu zagospodarowania terenu, w szczególności majątek w dalszym ciągu będzie w trwałym zarządzie MOSiR. MOSiR, za wyjątkiem kawiarni, będzie udostępniał przekazane mu nieruchomości nieodpłatnie na rzecz lokalnej społeczności, tj. przedmiotowy teren będzie ogólnodostępny.

Miasto nie zamierza zmieniać dotychczas stosowanej koncepcji w zakresie zagospodarowania zbiorników wodnych oraz przyległego do nich terenu, tj. majątek w dalszym ciągu będzie w trwałym zarządzie MOSiR oraz przeznaczony w szczególności do nieodpłatnego wykorzystywania.

W piśmie z dnia 11 marca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji inwestycji, o której mowa we wniosku są/będą wystawiane na Miasto. Zadanie realizowane w ramach projektu należy do zadań własnych Miasta na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, tj. stanowi zadanie obejmujące sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji został zarejestrowany jako odrębny od Miasta czynny podatnik podatku VAT. Niemniej jednak Miasto nie posiada interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w zakresie odrębności dla celów podatku VAT Miasta i jego jednostek budżetowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, które Miasto poniesie na realizację projektu w zakresie przywrócenia zdolności retencyjnych zbiorników wodnych na terenie MOSiR.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, które Miasto poniesie na realizację projektu w zakresie przywrócenia zdolności retencyjnych zbiorników wodnych na terenie MOSiR.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż w określonych sytuacjach spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Powyższe oznacza, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych miast/gmin, podmioty te są podatnikami VAT. W przypadku więc, gdy miasta/gminy realizują swoje zadania:

* w oparciu o reżim publicznoprawny, tj. w ramach uprawnień i narzędzi przyznanych im z mocy prawa (np. gdy wydawane są decyzje administracyjne, pobierane opłaty o charakterze publicznym) - nie będą traktowane jako podatnicy VAT,

* na podstawie umów cywilnoprawnych (np. sprzedaż nieruchomości, dzierżawa), tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej - będą traktowane jako podatnicy VAT. W powyższym zakresie, niezależnie od swoich celów i zadań, miasta/gminy postępują bowiem analogicznie jak podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W świetle powyższego, zdaniem Miasta oddanie nieruchomości, na których w szczególności zlokalizowane są zbiorniki wodne, w trwały zarząd w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie podlega opodatkowaniu VAT. Miasto w tym zakresie "w ogóle" nie jest podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT.

Ponadto, nawet w przypadku przyjęcia innego od powyższego poglądu, fakt nieodpłatności w sensie cywilnoprawnym (opłata z tytułu przekazania majątku w trwały zarząd jest zdaniem Miasta opłatą o charakterze publicznoprawnym) przekazania majątku na rzecz MOSiR, również prowadzi do wniosku, że czynność ta nie podlega VAT.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje natomiast, iż świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

* użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

* nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Ponadto, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gmin/miast należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie:

* ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

* kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

* porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego/miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,

* utrzymania gminnych/miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Mając na względzie powyższy stan prawny oraz fakt, że przedmiotowy majątek służy realizacji zadań własnych Miasta w zakresie ww., a czynność udostępnienia majątku na rzecz MOSiR jest i będzie wykonywana nieodpłatnie w sensie cywilnoprawnym (tekst jedn.: niezależnie od opłaty za trwały zarząd), zdaniem Miasta, powyższe przesłanki zrównania czynności nieodpłatnych z odpłatnym świadczeniem usług nie zostaną spełnione. W konsekwencji, zdaniem Miasta, należy uznać, że udostępnienie przedmiotowego majątku na rzecz MOSiR na gruncie ustawy o VAT nie stanowi podlegającego opodatkowaniu VAT świadczenia usług.

Stanowisko Miasta znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji z dnia 26 stycznia 2012 r. o sygn. IPTPP4/443-53/11-4/JM, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, iż "Wobec powyższego należy stwierdzić, że przekazanie składników majątku w formie umowy nieodpłatnego użytkowania na rzecz Spółki z o.o. z wyłącznym udziałem Wnioskodawcy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż przekazanie składników majątku ww. spółki odbędzie się w związku z wykonywaniem przez Gminę we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych (...)".

Stanowisko Miasta znajduje również potwierdzenie w wydanej na wniosek innej gminy interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 marca 2014 r., sygn. IPTPP1/443-948/13-5/AK, w której organ stwierdził, że "Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy, należy wskazać, iż czynność oddania w odpłatny trwały zarząd infrastruktury stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego na rzecz GOSiT, nie podlega/nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT".

W konsekwencji, w świetle powyższych uwag i wniosków uznać należy, że Miastu nie przysługuje prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych na majątek przekazany w trwały zarząd MOSiR.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia, w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

* zostały nabyte przez podatnika tego podatku oraz

* pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji, zdaniem Miasta, nie będzie ono miało prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji. Jak wskazano bowiem powyżej, przedmiotowy majątek nie jest i nie będzie przedmiotem czynności opodatkowanych VAT - został on bowiem udostępniony na rzecz MOSiR w ramach zadań własnych Miasta (a na dodatek w trwały zarząd w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Stanowisko Miasta znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji z dnia 14 maja 2009 r. o sygn. IBPP4/443-397/09/AZ, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, iż " (...) warunkiem opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług jest łączne spełnienie obydwóch przesłanek. Spełnienie tylko jednej z nich, nie powoduje opodatkowaniu podatkiem VAT. Wobec powyższego, nieodpłatne użyczenie budynku przez Gminę, gminnej instytucji kultury nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ czynność ta związana jest prowadzeniem przedsiębiorstwa. Tym samym nieodpłatne użyczenie remontowanego budynku gminnej instytucji kultury, nie będzie czynnością, która umożliwiałaby Wnioskodawcy obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych w związku z remontem budynku, bowiem jak wskazano na wstępie prawo to może zostać zrealizowane pod warunkiem, że występuje związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi".

Ponadto, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2013 r., sygn. IBPP3/443-580/13/EJ, stwierdził że "Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "..." Wnioskodawca poniósł wydatki związane z budową nowych, a także remontem już istniejących obiektów sportowych wraz z całym zapleczem technicznym. Efekt realizacji w postaci szeroko pojętej zmodernizowanej bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie nie jest związany z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. Wnioskodawca podpisując z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji umowę nieodpłatnego użyczenia oddaje w całości za darmo w użycie powstałe lub wyremontowane w ramach projektu mienie. Czynność ta nie rodzi obowiązku podatkowego związanego z podatkiem VAT. Zatem w oparciu o przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną, generując podatek należny. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, iż Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych wydatków, należało uznać za prawidłowe".

Stanowisko Miasta znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 marca 2014 r., sygn. IPTPP1/443-948/13-6/AK, w której organ stwierdził, iż " (...) w przedstawionym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania ww. art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie związek taki nie nastąpi, albowiem zakupy dokonane przez Gminę w związku z budową Infrastruktury oddanej w odpłatny trwały zarząd nie służą czynnościom opodatkowanym VAT".

Co więcej w opinii Miasta, Miasto i MOSiR powinni być traktowani jako odrębni podatnicy podatku VAT. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych przez Ministra Finansów interpretacjach indywidualnych (także po uchwale w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. I FPS 1/13).

Gdyby jednak nawet uznać, iż Miasto i MOSiR nie są odrębnymi na gruncie VAT podatnikami, Miastu również wtedy nie przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku VAT od przedmiotowej inwestycji. Wydatki, które Miasto poniesie na realizację projektu będą związane z wykonywaniem zadań własnych Miasta, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Tereny udostępnione MOSiR pozostaną bowiem ogólnodostępne, możliwe do korzystania przez każdego z mieszkańców. Poniesione nakłady nie będą miały zdaniem Miasta związku ze świadczoną przez MOSiR usługą dzierżawy budynku kawiarni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Miasto jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Miasto jest wyposażone w osobowość prawną i posiada zdolność do czynności cywilnoprawnych. Miasto wykonuje zadania własne (określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) samodzielnie lub poprzez powołane gminne jednostki organizacyjne.

Miasto jest właścicielem trzech nieruchomości zabudowanych, na których zlokalizowane są m.in.:

* trzy zbiorniki wodne (pełniące funkcję przeciwpowodziową oraz rekreacyjną) z trybunami i mostkami,

* korty tenisowe,

* plac zabaw,

* boiska do piłki plażowej, do koszykówki i siatkówki,

* budynek kawiarni - murowany, jednopiętrowy,

* budynek magazynu i sanitariatów - murowany, parterowy,

* budynek hotelu - murowany, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (niefunkcjonujący obecnie z uwagi na zły stan techniczny),

* ławki parkowe,

* ogrodzenie murowano-metalowe,

* ogrodzenie betonowe z siatką,

* bramy metalowe,

* podjazdy, chodniki i parkingi,

* rośliny ozdobne lub wieloletnie,

* drzewa młode,

* drzewa starsze nieozdobne i samosiejki,

* drzewostan o charakterze zbliżonym do leśnego.

Ww. zbiorniki wodne zostały wpisane do Programu Małej Retencji Województwa jako zbiorniki wielofunkcyjne pełniące wskazane funkcje, tj. funkcję przeciwpowodziową wędkarstwo oraz rekreacyjną. Nieruchomości, na których zlokalizowane są w szczególności zbiorniki wodne, (ale także inne wskazane uprzednio obiekty) zostały przekazane miejskiej jednostce budżetowej, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (dalej: MOSiR) w trwały zarząd w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Na mocy wydanej decyzji o ustaleniu trwałego zarządu, MOSiR wpłaca do Miasta opłatę roczną z tego tytułu. MOSiR działa jako miejska jednostka budżetowa, czyli jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która w świetle art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie posiada osobowości prawnej, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek Miasta. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji został zarejestrowany jako odrębny od Miasta czynny podatnik podatku VAT. Z tytułu prowadzonej działalności MOSiR generuje przychody/obroty, które ujmuje w ewidencji sprzedaży i wykazuje w składanych deklaracjach VAT, w których rozliczany jest VAT należny oraz VAT naliczony (kwoty te nie są ujmowane w deklaracjach VAT Miasta).

Przekazany MOSiR w trwały zarząd majątek zasadniczo służy do nieodpłatnego korzystania przez lokalną społeczność. Teren ten jest ogólnodostępny, MOSiR zaś sprawuje nad nim opiekę. Jedynie budynek kawiarni zlokalizowany na terenie należącym do nieruchomości przekazanych MOSiR w trwały zarząd jest przez niego odpłatnie udostępniany na rzecz podmiotu zewnętrznego, na podstawie umowy dzierżawy. MOSiR pobiera z tego tytułu określone w zawartej umowie wynagrodzenie. Uzyskiwane przychody MOSiR dokumentuje wystawianymi na rzecz tego podmiotu fakturami VAT, które następnie ujmuje w swoich rejestrach sprzedaży oraz deklaracjach VAT i rozlicza należny podatek VAT.

W 2015 r. Miasto planuje rozpocząć realizację inwestycji pn. "...". Miasto planuje zrealizować projekt przy udziale środków własnych oraz ubiega się o przyznanie dofinansowania do kwoty brutto ponoszonych nakładów na realizację przedmiotowej inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wskazany zakres prac zostanie przeprowadzony w celu przywrócenia wartości użytkowej przedmiotowych zbiorników wodnych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, niezawodności, estetyki zbiorników wodnych, a także ich otoczenia. W wyniku przeprowadzonych prac związanych z realizacją inwestycji, nie zmieni się ich funkcja, a także nie będą miały miejsca istotne zmiany w zakresie sposobu zagospodarowania terenu, w szczególności majątek w dalszym ciągu będzie w trwałym zarządzie MOSiR. MOSiR, za wyjątkiem kawiarni, będzie udostępniał przekazane mu nieruchomości nieodpłatnie na rzecz lokalnej społeczności, tj. przedmiotowy teren będzie ogólnodostępny. Miasto nie zamierza zmieniać dotychczas stosowanej koncepcji w zakresie zagospodarowania zbiorników wodnych oraz przyległego do nich terenu, tj. majątek w dalszym ciągu będzie w trwałym zarządzie MOSiR oraz przeznaczony w szczególności do nieodpłatnego wykorzystywania.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji inwestycji, o której mowa we wniosku są/będą wystawiane na Miasto. Zadanie realizowane w ramach projektu należy do zadań własnych Miasta na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, tj. stanowi zadanie obejmujące sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Należy zauważyć, iż - jak zostało rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP2/4512-49/15-4/JSz - udostępnianie na rzecz MOSiR nieruchomości, na których w szczególności zlokalizowane są zbiorniki wodne nie stanowi/nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT po stronie Miasta.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu w zakresie przywrócenia zdolności retencyjnych zbiorników wodnych nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ towary i usługi związane z realizacją przedmiotowej inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Miasto nie będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu w zakresie przywrócenia zdolności retencyjnych zbiorników wodnych, ponieważ ww. wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu w zakresie przywrócenia zdolności retencyjnych zbiorników wodnych, na których w szczególności zlokalizowane są zbiorniki wodne. Natomiast wniosek w zakresie nieopodatkowania podatkiem VAT udostępniania na rzecz MOSiR nieruchomości, został rozstrzygnięty w interpretacji Nr IPTPP2/4512-49/15-4/JSz.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl