Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 września 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/4512-288/15-7/PRP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.) oraz z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do ujęcia faktur korygujących w deklaracji oraz informacji podsumowującej za okres rozliczeniowy, w którym zostały wystawione - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług magazynowania towarów oraz prawa do ujęcia faktur korygujących w deklaracji i informacji podsumowującej za okres rozliczeniowy, w którym zostały wystawione. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 10 czerwca 2015 r. oraz 5 sierpnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stan faktyczny

Spółka prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą polegającą na produkcji mrożonych owoców i warzyw. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważająca działalność polega na produkcji mrożonek na własne potrzeby, w celu ich odsprzedaży na własny rachunek. Ponadto, na zlecenie kontrahentów, Spółka świadczy usługi mrożenia owoców i warzyw z powierzonego surowca oraz magazynuje (przechowywuje) zamrożone towary w niskich temperaturach.

Odbiorcami usług są również kontrahenci zagraniczni, których stałe siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności znajdują się na terenie innych krajów UE, jednak dla potrzeb podatku od towarów i usług zarejestrowani są także w Polsce i posiadają krajowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Kompleksowa usługa obejmuje:

1.

przyjmowanie i rozładunek zaawizowanych przez kontrahenta świeżych owoców i warzyw,

2.

zamrożenie jako półfabrykatu do dalszego przerobu lub wyrobu gotowego,

3.

zapakowanie i oznakowanie,

4.

przechowywanie w komorach mroźnych,

5.

po otrzymaniu dyspozycji, przepakowanie mrożonek w inne opakowania lub ponowne sortowanie,

6.

wydanie i załadunek na awizowany samochód (Spółka nie ponosi kosztów transportu).

W odniesieniu do niektórych kontrahentów usługa polega na wykonywaniu czynności wymienionych powyżej z pominięciem pkt 1, tzn. przyjmowany towar jest już zamrożony.

Należy zauważyć, że udostępnienie powierzchni magazynowej jest tylko jednym z elementów kompleksowej usługi świadczonej na rzecz kontrahentów. Ponadto usługobiorcom nie zostało przyznane prawo do używania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości i w związku z tym powierzchnie magazynowe nie są udostępniane w sposób swobodny do wyłącznego dysponowania. Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka rozpoznała miejsce świadczenia usług dla zagranicznych kontrahentów na podstawie art. 28b, tj. w siedzibie usługobiorcy.

Jednak zagraniczny usługobiorca w lipcu 2010 r. zakwestionował fakturę Wnioskodawcy, powołując się na czynności sprawdzające przeprowadzone przez Urząd Skarbowy, którego zdaniem usługa magazynowania jako związana z nieruchomością podlega opodatkowaniu VAT w Polsce na podstawie art. 28e. Takie samo stanowisko prezentowały inne urzędy skarbowe, jak również Krajowa Informacja Podatkowa, dlatego też Spółka skorygowała wystawione faktury i zastosowała art. 28e.

Zdarzenie przyszłe

Obecnie w wyniku zmiany interpretacji przepisów dotyczących ustalenia miejsca świadczenia dla usług, których tylko jednym z elementów jest magazynowanie towarów Spółka powinna skorygować faktury i otrzymać potwierdzenie odbioru.

W piśmie z dnia 10 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż:

1. Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2. Kontrahenci, na rzecz których Spółka świadczyła i świadczy usługi (opisane we wniosku z dnia 7 maja 2015 r.) są podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

3. Wymienione we wniosku usługi Spółka wykonała w okresie od stycznia 2010 r. do września 2014 r. i za ten właśnie okres wystawiła faktury dla kontrahentów zagranicznych z zastosowaniem art. 28e (usługi związane z nieruchomościami).

Począwszy od października 2014 r. Spółka dla kontrahentów zagranicznych za ww. usługi wystawia faktury, dla których miejscem świadczenia jest siedziba usługobiorcy (art. 28b). Powodem zmiany miejsca świadczenia dla usług opisanych we wniosku była odmowa kontrahentowi Wnioskodawcy zwrotu podatku naliczonego przez Urząd Skarbowy.

4. Pierwotne faktury za usługi opisane we wniosku Spółka wystawiła w okresie od stycznia 2010 r. do września 2014 r.

5. Opisana we wniosku korekta faktur w lipcu 2010 r. polegała na zmianie miejsca świadczenia usług magazynowania z siedzibą usługobiorcy na usługi związane z nieruchomościami (art. 28e) i objęła okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2010 r.

Podsumowując, za okres od stycznia 2010 r. do września 2014 r. wszystkie faktury za usługi magazynowania wykonane dla kontrahentów zagranicznych są wystawione w oparciu o art. 28e. Spółka na dzień składania uzupełnień do wniosku nie skorygowała ww. faktur.

6. Miejsce, gdzie Spółka magazynuje towary jest nieruchomością w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

7. Kontrahenci, na rzecz których Spółka świadczyła i świadczy usługi magazynowania, nie mieli i nie mają jakichkolwiek uprawnień do nieruchomości, na której była i jest wykonywana usługa magazynowania, tj.:

* kontrahenci nie mieli i nie mają tytułu prawnego do powierzchni magazynowej na której był i jest przechowywany towar,

* kontrahenci nie mieli i nie mają prawa decydowania o sposobie i miejscu składowania ich towarów w ramach nieruchomości,

* kontrahenci nie mogli i nie mogą swobodnie poruszać się po terenie magazynu, jedynie w obecności pracownika Spółki, tj. Dyrektora Chłodni.

Ponadto w piśmie z dnia 5 sierpnia 2015 r., Wnioskodawca wskazał, iż kontrahenci zagraniczni, o których mowa w opisie sprawy oraz objęci zakresem zadanego we wniosku pytania nie posiadają stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Usługi, o których mowa w opisie sprawy oraz objęte zakresem zadanego we wniosku pytania są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności w Niemczech.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Zdarzenie przyszłe

Czy Spółka na wniosek kontrahenta zagranicznego może skorygować faktury za usługi magazynowania (miejsce świadczenia ustalono na podstawie art. 28e i opodatkowano 23%) w bieżącej deklaracji VAT i VAT-UE.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdarzenie przyszłe

Zdaniem Spółki, zmiana obecnie obowiązującej interpretacji dotyczącej miejsca świadczenia usług magazynowania, wykonywanych na rzecz kontrahenta zagranicznego i złożony przez kontrahenta wniosek uzasadnia wystawienie korekt faktur. Ponieważ korekty nie będą wynikały z błędów leżących po stronie Spółki mogą być uwzględnione w bieżącej deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W tym miejscu należy wskazać, że w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/4512-288/15-4/PRP tut. Organ uznał, że skoro - jak wskazał Wnioskodawca - kontrahenci, na rzecz których Spółka świadczyła i świadczy usługi, są podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy, to w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zasada wyrażona w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którą miejscem opodatkowania świadczonych przez Spółkę usług, jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. W związku z tym, usługi magazynowania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii czy Spółka może skorygować faktury za usługi magazynowania w bieżącej deklaracji VAT i VAT-UE.

Stosownie do art. 100 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:

1.

wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

2.

wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

3.

dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

4.

usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca

- zwane dalej "informacjami podsumowującymi".

Przepis ust. 1 pkt 2 w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1, stosuje się również do osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE (art. 100 ust. 2 ustawy).

W świetle art. 100 ust. 3 ustawy, informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 7.

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy dotyczą one:

1.

transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł;

2.

transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50.000 zł;

3.

transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

Według art. 101 ust. 1 ustawy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonych informacjach podsumowujących podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę błędnej informacji podsumowującej.

W myśl ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, z późn. zm.) do wystawiania faktur korygujących faktury wystawione przed dniem 1 stycznia 2014 r. i faktury wystawione zgodnie z ust. 1 oraz do wystawiania faktur będących duplikatami takich faktur stosuje się odpowiednio przepisy art. 106j-1061 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Według art. 106a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

1.

sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;

2.

dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

a.

państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,

b.

państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2.

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3.

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4.

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1.

udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2.

udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3.

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4.

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5.

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać:

1.

wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

2.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

a.

określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

* przyczynę korekty;

* jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

* w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Stosownie do art. 106j ust. 3 ustawy, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

1.

powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;

2.

może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Z treści przedstawionych regulacji prawnych wynika, że kwoty, o które zmienia się podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Jeżeli więc faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki lub zdarzenie, które faktura ta dokumentowała uległo zmianie, to powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między określonymi podmiotami. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Wystawia się je w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Na mocy art. 29a ust. 13 ustawy - w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zgodnie z art. 29a ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Z literalnej wykładni cytowanego wyżej art. 29a ust. 13 ustawy, wynika że warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy).

Przy czym na mocy art. 29 ust. 15 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

1.

eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

2.

dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

3.

sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

4.

gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Natomiast stosownie do art. 109 ust. 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Z kolei w myśl art. 109 ust. 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Zgodnie natomiast z art. 109 ust. 3a ustawy dodanym przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 23 października 2009 r. (Dz. U. Nr 195, poz. 1504) zmieniającej nim ustawę z dniem 1 stycznia 2010 r. cyt. "podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 19a i 19b."

Stosownie zaś do art. 109 ust. 3a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1 3 i 8.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż skoro Wnioskodawca wystawił faktury dokumentujące czynności, o których mowa we wniosku, ze stawką 23%, natomiast stosownie do przepisu art. 28b ust. 1 ustawy czynności te nie podlegają opodatkowaniu w kraju, to Wnioskodawca winien wystawić faktury korygujące, w których zamiast stawki 23% wskaże "odwrotne obciążenie".

W związku z wystawieniem ww. faktur korygujących Wnioskodawca zobowiązany jest do skorygowania wartości sprzedaży świadczonych usług wykazanych jako podlegających opodatkowaniu na terytorium kraju ze stawką 23% na wartość sprzedaży usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju. W tym celu Wnioskodawca winien dokonać korekty deklaracji VAT-7, w której ujął przedmiotowe czynności jako świadczenie usług na terytorium kraju ze stawką 23%, poprzez pomniejszenie wartości sprzedaży na terytorium kraju ze stawką 23% o wartość tych usług. Natomiast wartość sprzedaży usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju (dla których zastosowanie ma art. 28b ustawy) Zainteresowany winien wykazać, poprzez złożenie korekty deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy dla tych usług.

Z kolei odnosząc się do korekty podatku należnego stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorygowania podatku należnego na bieżąco, tj. w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystawi faktury korygujące. Stosownie bowiem do art. 29a ust. 15 pkt 2 ustawy, dla rozliczenia w deklaracji VAT-7 faktur korygujących Wnioskodawca nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez usługobiorcę.

Zaś ww. faktury korygujące winny zostać uwzględnione w informacji podsumowującej za okresy, w których powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania przedmiotowych transakcji.

Wobec powyższego oceniając całościowo stanowisko należało uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny w zakresie skorygowania podatku należnego w bieżącej deklaracji VAT-7, to jednak nie uwzględnił obowiązku odpowiedniego skorygowania wartości sprzedaży świadczonych usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek dotyczący zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do ujęcia faktur korygujących w deklaracji i informacji podsumowującej za okres rozliczeniowy, w którym zostały wystawione. Natomiast wniosek dotyczący stanu faktycznego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług magazynowania towarów został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej Nr IPTPP2/4512-288/15-6/PRP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl