IPTPP2/4512-230/15-2/AJB - Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu należnego podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 kwietnia 2015 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/4512-230/15-2/AJB Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu należnego podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu należnego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu należnego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 31 maja 2014 r. na placu parafialnym przy kościele w... odbyło się wydarzenie promocyjne w ramach projektu pn. "...", współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Impreza miała na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz promocję lokalnych walorów, kultywowanie i promowanie miejscowych tradycji. W czasie imprezy odbyło się szereg konkursów i warsztatów mających na celu podniesienie wiedzy na temat lokalnych walorów historycznych, krajobrazowych oraz tradycji regionu. Uczestnicy mogli obejrzeć różne występy i pokazy - pokaz baniek mydlanych, żonglerki, występ zespołu muzycznego. Zorganizowane były warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, papieru czerpanego. Odbyły się zawody sportowe w piłce nożnej i siatkowej kilku drużyn, które zgłosiły się z okolicy. Była również konkurencja - wielobój chłopski, która miała na celu propagowanie zajęć rolniczych. We wszystkich konkursach i zawodach mogli uczestniczyć wszyscy, którzy wyrazili taką chęć. Wstęp na imprezę był otwarty i bezpłatny dla wszystkich uczestników wydarzenia. Wszyscy też mogli wypić kawę, herbatę, napoje i zjeść kiełbaski z grilla. Dla najmłodszych przygotowano watę cukrową oraz zjeżdżalnie dmuchane. W ramach imprezy zakupiono również stroje regionalne dla zespołu muzycznego na występy zarówno na tej imprezie, jak i na następnych organizowanych przy różnych okazjach świąt narodowych i regionalnych.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Zakupione towary i usługi związane z realizacją ww. zadania nie będą służyć czynnościom opodatkowanym, ponieważ będą służyły czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wszystkie faktury wystawione będą na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jako beneficjent projektu "..." w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 ma prawo do odliczenia lub zwrotu należnego podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT ma czynny podatnik podatku od towarów i usług, co wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535). Wnioskodawca nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT jak również nie wykorzystuje nabytego mienia w czynnościach opodatkowanych lub zwolnionych z podatku od towarów i usług, więc nie ma prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT zapłaconego za wykonane usługi w ramach realizacji projektu "..." w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Oświadczenie złożone przez Wnioskodawcę podczas składania wniosku o dofinansowanie jest prawdziwe, ponieważ nie prowadzi on działalności gospodarczej co wynika ze Statutu Stowarzyszenia, jak również nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług i nie może odzyskać podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że w dniu 31 maja 2014 r. na placu parafialnym przy kościele w... odbyło się wydarzenie promocyjne w ramach projektu pn. "...", współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Impreza miała na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz promocję lokalnych walorów, kultywowanie i promowanie miejscowych tradycji. W czasie imprezy odbyło się szereg konkursów i warsztatów mających na celu podniesienie wiedzy na temat lokalnych walorów historycznych, krajobrazowych oraz tradycji regionu. Uczestnicy mogli obejrzeć różne występy i pokazy - pokaz baniek mydlanych, żonglerki, występ zespołu muzycznego. Zorganizowane były warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, papieru czerpanego. Odbyły się zawody sportowe w piłce nożnej i siatkowej kilku drużyn, które zgłosiły się z okolicy. Była również konkurencja - wielobój chłopski, która miała na celu propagowanie zajęć rolniczych. We wszystkich konkursach i zawodach mogli uczestniczyć wszyscy, którzy wyrazili taką chęć. Wstęp na imprezę był otwarty i bezpłatny dla wszystkich uczestników wydarzenia. Wszyscy też mogli wypić kawę, herbatę, napoje i zjeść kiełbaski z grilla. Dla najmłodszych przygotowano watę cukrową oraz zjeżdżalnie dmuchane. W ramach imprezy zakupiono również stroje regionalne dla zespołu muzycznego na występy zarówno na tej imprezie, jak i na następnych organizowanych przy różnych okazjach świąt narodowych i regionalnych. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Zakupione towary i usługi związane z realizacją ww. zadania nie będą służyć czynnościom opodatkowanym, ponieważ będą służyły czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wszystkie faktury wystawione będą na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia lub zwrotu należnego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl