Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/4512-161/15-5/IR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury korygującej z tytułu zwrotu zaliczki oraz określenia okresu rozliczeniowego, w którym winna zostać wykazana ww. faktura korygująca - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% na fakturze wystawionej z tytułu otrzymania części zapłaty przed dokonaniem wywozu towarów, obowiązku wystawienia faktury korygującej z tytułu zwrotu zaliczki oraz określenia okresu rozliczeniowego, w którym winna zostać wykazana ww. faktura korygująca.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 kwietnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma, której właścicielem jest Wnioskodawca dokonuje uboju, sortowania, pakowania i sprzedaży mięsa i elementów z gęsi (PKD - 1012Z). Część tej produkcji sprzedawana jest na eksport. W maju 2014 r. firma podpisała kontrakt i przyjęła zlecenie od firmy spoza Unii Europejskiej (Z.E.A.) na sprzedaż gęsi i elementów.

Zgodnie z 6 kontraktu:

* "Nabywca przekaże sprzedawcy zaliczkę na finansowanie wstawień piskląt dla hodowców oraz zapłatę za żywiec gęsi",

* "Zaliczka przekazana zostanie sprzedawcy przez nabywcę w ratach wcześniej uzgodnionych na wskazany przez sprzedawcę rachunek bankowy",

* "Zaliczka rozliczona będzie przez nabywcę poprzez kompensatę z przesłanymi fakturami za otrzymany towar".

Zgodnie z 7 kontraktu: Ubój i produkcja przedmiotu umowy rozpoczyna się w lipcu 2014 r. i kończy w listopadzie 2014 r., po czym następuje sortowanie, znaczenie, pakowanie i sprzedaż".

Jednocześnie Wnioskodawca wystąpił o uzyskanie stosownych pozwoleń związanych ze specyfiką kontraktu i oczekiwał na audyt (chodzi o zaświadczenie, iż firma spełnia warunki i ma prawo do rozpoczęcia uboju gęsi, zgodnie z zasadami religii islamu - System Halal - Ubój i rozbiór).

W trakcie sezonu ubojowego Wnioskodawca otrzymał od kontrahenta spoza Unii Europejskiej zaliczki, które wpłynęły na konto bankowe. Czas realizacji kontraktu, ze względu na specyfikę produkcji i audyt (system Halal) jest określony w umowie i nigdy nie jest krótszy niż 2 miesiące. W związku z tym, że zgodnie z umową ubój i produkcja trwa od m-ca lipca 2014 r. do listopada 2014 r., to sprzedaż mogła nastąpić od m-ca grudnia 2014 r. W związku z tym Wnioskodawca wystawił faktury na otrzymane zaliczki w dniu wpływu zaliczki na konto bankowe, ze stawką 0% dla eksportu towarów i zastosował normę wskazaną w art. 41 ust. 9b ustawy o VAT (czyli: "wydłużonego terminu wywozu towaru").

Sezon ubojowy Wnioskodawca zakończył w m-cu listopadzie 2014 r., natomiast zaświadczenie Halal otrzymał w dniu 1 grudnia 2014 r. z datą ważności do 30 listopada 2015 r. W związku z powyższym gęsi ze skupu i uboju dokonanego w 2014 r., nie mogły być przedmiotem eksportu do Z.E.A. Wnioskodawca po uzgodnieniach z nabywcą w dniu 2 grudnia 2014 r. podpisali aneks do kontraktu, gdzie dodano punkt w brzmieniu: "Zmienia się termin realizacji kontraktu na 2015 r. Konieczność zmiany wynika z opóźnienia w uzyskaniu zaświadczenia o uboju gęsi zgodnie z zasadami religii islamu - System Halal. Zaświadczenie to zostało wydane dnia 1 grudnia 2014 r. W związku z procedurami dotyczącymi uboju gęsi obowiązującymi w zakładzie, sprzedaż może być zrealizowana dopiero ze skupu dokonanego w 2015 r.".

Czasami dochodzi do zwrotu zaliczki kontrahentowi spoza Unii Europejskiej, spowodowane wycofaniem się klienta z kontraktu lub jego zasadniczą zmianą (niezrealizowanie kontraktu). Wnioskodawca zwraca wtedy wpłaconą zaliczkę i wystawia fakturę korygującą na zaliczkę w dacie zwrotu zaliczki.

W piśmie z dnia 28 kwietnia 2015 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

1. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2. Wywóz towarów w terminie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od miesiąca, w którym otrzymał część zapłaty (zaliczkę) jest uzasadniony specyfiką realizacji tej dostawy oraz jest potwierdzony warunkami dostawy wynikającymi z zawartego kontraktu. Specyfika realizacji kontraktu polega na tym, że:

* kontrakt dotyczy uboju, sortowania, pakowania oraz dostawy mięsa i elementów z gęsi (PKWiU 10.12.20.0),

* kontrakt realizowany jest dla firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

* kontrakt może być zrealizowany pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę zaświadczenia, że Jego firma spełnia warunki i ma prawo do rozpoczęcia uboju gęsi zgodnie z zasadami religii islamu - System Halal - Ubój i rozbiór,

* audyt oraz wydanie zaświadczenia, że Wnioskodawcy firma spełnia warunki i ma prawo do rozpoczęcia uboju gęsi zgodnie z zasadami religii islamu - System Halal - Ubój i rozbiór zakończył się 1 grudnia 2014 r.,

* zgodnie z kontraktem oraz warunkami wynikającymi z Systemu Halal - Ubój i rozbiór, ubój gęsi oraz produkcja przedmiotu dostawy może odbywać się wyłącznie w okresie od lipca do końca listopada, w związku z czym niemożliwym było wykonanie kontraktu w roku 2014, jak również niemożliwym jest wykonanie kontraktu do miesiąca lipca 2015 r. Kontrakt może być realizowany dopiero w okresie od lipca 2015 r. Udokumentowanie i potwierdzenie warunków kontraktu wynika z załączonej kopii kontraktu.

3. W przypadku realizacji kontraktu w okresie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzymał zaliczkę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT będzie posiadał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, tzn. dostawa spełni warunki do uznania jej jako eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

4. Klasyfikacja statystyczna towarów objętych przedmiotowym kontraktem - PKWiU 10.12.20.0

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zwrot zaliczki kontrahentowi spoza Unii Europejskiej, spowoduje obowiązek wystawienia faktury korygującej zaliczkę ze stawką 0%, w deklaracji za miesiąc, w którym zwrócono zaliczkę i wykazania zwróconej kwoty w poz. 22 deklaracji VAT-7, ze znakiem minus, za miesiąc w którym zwrócono zaliczkę (oznaczone we wniosku jako nr 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrócone zaliczki kontrahentowi spoza Unii Europejskiej, spowodują obowiązek wystawienia korygujących faktur zaliczkowych, w momencie zwrotu zaliczki, ze stawką 0%, oraz wykazania zwróconej kwoty w poz. 22 deklaracji VAT-7, ze znakiem minus za miesiąc, w którym zwrócono zaliczkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2.

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W oparciu o art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

1.

kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

2.

wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

3.

zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

4.

wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Jak wynika z art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Na mocy art. 29a ust. 15 pkt 1 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Natomiast kwestie obowiązku i sposobu wystawiania faktur od dnia 1 stycznia 2014 r., regulują art. 106a-106q ustawy.

Jak stanowi art. 106a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

1.

sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;

2.

dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

a.

państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,

b.

państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2.

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3.

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4.

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 106i ust. 1 ustawy fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1.

udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2.

udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1;

3.

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4.

dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5.

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Z wyżej wskazanych przepisów wynika, że w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek należy wystawić fakturę korygującą.

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać:

1.

wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

2.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3.

dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą;

4.

przyczynę korekty;

5.

jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6.

w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Należy w tym miejscu podkreślić, że celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, pełni ona bowiem szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług czy też otrzymania zaliczki, co oznacza, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy nie wskazuje ona zaistniałego zdarzenia gospodarczego.

Jeżeli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia, mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że dokument ten zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. A zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury VAT powinno nastąpić poprzez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej.

Z kolei zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Minister Finansów, rozporządzeniem z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 394), określił m.in. wzór deklaracji podatkowej VAT-7, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z ww. wzorem deklaracji VAT-7, poz. 22 przedmiotowej deklaracji dotyczy eksportu towarów.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług dokonuje uboju, sortowania, pakowania i sprzedaży mięsa i elementów z gęsi. Część tej produkcji sprzedawana jest na eksport. Czasami dochodzi do zwrotu zaliczki kontrahentowi spoza Unii Europejskiej, spowodowane wycofaniem się klienta z kontraktu lub jego zasadniczą zmianą (niezrealizowanie kontraktu). Wnioskodawca zwraca wtedy wpłaconą zaliczkę i wystawia fakturę korygującą na zaliczkę w dacie zwrotu zaliczki.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy podkreślić w tym miejscu należy, że w przypadku odstąpienia od zrealizowania transakcji, na poczet której uiszczono zaliczkę, istotne znaczenie ma fakt, że w następstwie tego odstąpienia ostatecznie nie dochodzi do czynności opodatkowanej, na poczet której płatność (zaliczka) została przyjęta. Odstąpienie od umowy powoduje, że przedmiot opodatkowania (dla którego przyjęta płatność była częścią podstawy opodatkowania) nie zaistnieje.

Tym samym Wnioskodawca będzie obowiązany do udokumentowania zwróconej nabywcy zaliczki poprzez wystawienie faktury korygującej zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przy czym uznać należy, że tak jak przyjęcie zaliczki czyli wpływ pieniędzy powoduje powstanie obowiązku podatkowego i wystawienia faktury, tak dopiero faktyczny zwrot kwoty pobranej zaliczki będzie uprawniał Wnioskodawcę do wystawienia faktury korygującej i obniżenia podstawy opodatkowania. Dokonanie bowiem obniżenia podstawy opodatkowania bez jednoczesnego faktycznego zwrotu zaliczki prowadziłoby w istocie do bezzasadnego oderwania czynności wystawienia faktury korygującej i obniżenia podstawy opodatkowania od czynności, która spowodowała uprzednio powstanie obowiązku podatkowego.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca dokonując zwrotu zaliczki kontrahentowi spoza Unii Europejskiej powinien ten zwrot udokumentować fakturą korygującą w momencie zwrotu zaliczki, a następnie dokonać obniżenia wartości eksportu poprzez wykazanie zwróconej kwoty ze znakiem minus w poz. 22 w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym zwrócono zaliczkę.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku ORD-IN jako nr 2, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy również wskazać, iż analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Zatem tut. Organ w związku z § 5a ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do analizowania i oceny załączników dołączonych do wniosku, a niniejszą interpretację wydano jedynie w oparciu o opis sprawy w nim przedstawiony.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury korygującej z tytułu zwrotu zaliczki oraz określenia okresu rozliczeniowego, w którym winna zostać wykazana ww. faktura korygująca. Natomiast kwestia dotycząca zastosowania stawki 0% na fakturze wystawionej z tytułu otrzymania części zapłaty przed dokonaniem wywozu towarów została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej Nr IPTPP2/4512-161/15-4/IR.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl