Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/4512-135/15-4/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy kredy granulowanej nawozowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy kredy granulowanej nawozowej.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 maja 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, własnego stanowiska, przedmiotu wniosku, wskazanie, że wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego oraz powołanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Przedsiębiorstwo... (Wnioskodawca) w ramach prowadzonej działalności zamierza produkować i sprzedawać kredę granulowaną nawozową sklasyfikowaną w PKWiU 08.11.30.0 - "Kreda i dolomit inny niż kalcynowany" w stawce podatku VAT 8%. Do produkcji będzie zakupywana kreda mielona nawozowa sklasyfikowana w PKWiU 08.11.30.0 i opodatkowana stawką VAT 8%, która poddana procesowi granulacji na linii technologicznej składającej się z mieszalnika granulatora, suszarni oraz zespołu sit, poszczególne elementy linii produkcyjnej są ze sobą połączone transporterami i po dostarczeniu do kredy mielonej nawozowej odpowiedniej ilości wody wytwarza się nawóz granulowany - kreda granulowana nawozowa. Po procesie granulacji powstały nawóz ma postać granul o wielkości od 1 mm do 8 mm, który następnie suszy się i sortuje. Otrzymany nawóz nie ulega zbryleniu, co ułatwia wysiew. Wyprodukowany nawóz - kreda granulowana nawozowa będzie sprzedawana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu nawozami oraz też bezpośrednio rolnikom indywidualnym. Nawóz ten jest przeznaczony do poprawy pH gleby.

Kreda granulowana nawozowa jest sklasyfikowana w PKWiU 08.11.30.0 - "Kreda i dolomit inny niż kalcynowany" i Wnioskodawca uważa, że jest opodatkowana stawką podatku VAT 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż kredy granulowanej nawozowej mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 "Kreda i dolomit inny niż kalcynowany" otrzymanej z kredy mielonej nawozowej jest opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), kreda granulowana nawozowa jest przeznaczona wyłącznie na potrzeby rolnictwa do odkwaszania gleby i jest sklasyfikowana w PKWiU 08.11.30.0 - Kreda i dolomit inny niż kalcynowany", winna być opodatkowana preferencyjną 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 21 załącznika nr 3 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Artykuł 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Ponadto należy wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w..., który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 21 ww. załącznika nr 3 wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 2008 ex 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie:

1.

kreda mielona, pastewna,

2.

kreda mielona, nawozowa,

3.

mączka dolomitowa.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zatem umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)". Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zamierza produkować i sprzedawać kredę granulowaną nawozową sklasyfikowaną w PKWiU 08.11.30.0 - "Kreda i dolomit inny niż kalcynowany". Do produkcji będzie zakupywana kreda mielona nawozowa sklasyfikowana w PKWiU 08.11.30.0 i opodatkowana stawką VAT 8%, która poddana procesowi granulacji na linii technologicznej składającej się z mieszalnika granulatora, suszarni oraz zespołu sit, poszczególne elementy linii produkcyjnej są ze sobą połączone transporterami i po dostarczeniu do kredy mielonej nawozowej odpowiedniej ilości wody wytwarza się nawóz granulowany - kreda granulowana nawozowa. Po procesie granulacji powstały nawóz ma postać granul o wielkości od 1 mm do 8 mm, który następnie suszy się i sortuje. Otrzymany nawóz nie ulega zbryleniu, co ułatwia wysiew. Wyprodukowany nawóz - kreda granulowana nawozowa będzie sprzedawana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu nawozami oraz też bezpośrednio rolnikom indywidualnym. Nawóz ten jest przeznaczony do poprawy pH gleby.

Ustawodawca w załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 21 "Kreda i dolomit inny niż kalcynowany" wymienił towary o symbolu PKWiU ex 08.11.30.0, do których ma zastosowanie obniżona stawka w wysokości 8% i są to wyłącznie:

1.

kreda mielona, pastewna,

2.

kreda mielona, nawozowa,

3.

mączka dolomitowa.

Odnosząc przytoczone przepisy prawa do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że kreda granulowana nawozowa sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 podlega opodatkowaniu według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl