IPTPP2/443-985/12-5/JN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-985/12-5/JN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2012 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 26 listopada 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2013 r. (data wpływu 17 stycznia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2012 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

W związku z § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, pismem z dnia 22 listopada 2012 r. przesłało ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 26 listopada 2012 r.), celem załatwienia zgodnie z właściwością miejscową.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 stycznia 2013 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina wystąpiła z wnioskiem na realizację projektu pod nazwą "" do Województwa (Urzędu Marszałkowskiego). Współfinansowanie realizacji projektu odbywać się będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013.

Kategorie wydatków w tym projekcie przedstawiają się następująco - wykonanie:

* przebudowy boiska sportowego w miejscowości N.,

* przebudowa ul. Ś. i ul. T.,

* budowa chodnika wzdłuż ul. Ś. i T.,

* przebudowa ul. S.,

* zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury,

* rewitalizacja Zespołu Placówek Oświatowych,

* zarządzanie projektem,

* promocja projektu,

* studium wykonalności,

* dokumentacja techniczna.

Koszty całkowite realizacji tego projektu wyniosą 2.410.871,48 zł, w tym podatek VAT w kwocie 450.546,81 zł. Wnioskodawca mimo tego, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, nie będzie miał żadnej możliwości odliczenia podatku z tej inwestycji, gdyż wszystkie wymienione wyżej kategorie wydatków są przeznaczone na cel publiczny. Po oddaniu do użytku tych zadań Gmina nie będzie naliczała żadnych opłat za korzystanie z wykonanych produktów tego zadania, dlatego nie będzie mogła odliczyć podatku VAT i został on już we wniosku aplikacyjnym uznany jako koszt kwalifikowalny i dofinansowanie odbywać się będzie do wartości brutto.

W piśmie z dnia 14 stycznia 2013 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji wskazanego przez Gminę projektu "..." nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nie będą również wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Gmina podkreśliła, że z tytułu wykonanych zadań w ramach Rewitalizacji miejscowości nie będzie miała żadnych dochodów.

Realizowane w ramach projektu "..." wszystkie zadania, należą do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Gmina jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego powstałą na podstawie: Konstytucji RP (rozdział VII Samorząd Terytorialny), ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Do jej zadań należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.) w zakresie m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów, utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, a także w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz oświaty w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 pkt 1 ust. 2 i 3). Gmina jest podmiotem właściwym do realizacji tego rodzaju zadań na swoim terenie. Ponadto ww. ustawa określa zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Faktury VAT dokumentujące wydatki w ramach realizacji projektu wystawiane będą na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT z realizacji projektu pod nazwą "...". Poinformowano, że Wójt Gminy złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT, iż realizując powyższy projekt nie będzie mógł odzyskać w żaden sposób poniesionego podatku VAT.

Jeżeli Gmina nie będzie miała z tytułu projektu żadnego dochodu to nie będzie mogła odliczyć VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie mógł odliczyć od projektu kosztów podatku VAT, gdyż nie pojawi się żadna faktura wystawiona przez Gminę dla kogokolwiek z tego zadania. Na dowód Wnioskodawca złożył oświadczenie, że nie może odliczyć (podatku) poniesionego kosztu podatku VAT. Jednocześnie Wnioskodawca w oświadczeniu zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu "..." części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Dodatkowe wyjaśnienia do zrealizowanego projektu.

Wnioskodawca wystąpił już z wnioskiem o pierwszą płatność stosownie do zawartej umowy z Zarządem Województwa z dnia 21 maja 2012 r. o refundację poniesionych kosztów:

* dot. przebudowy boiska sportowego w miejscowości N.,

* dot. studium wykonalności,

* dot. dokumentacji technicznej,

które zostały już wykonane - zaliczając VAT jako koszt kwalifikowalny i składając oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Realizacja - zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury jest już w trakcie. Pierwszy jej etap zakończony będzie w 2012 r. Natomiast drugi etap w 2013 r., zakres to: dojścia, przejścia, zieleńce boisko dla dzieci i młodzieży. Pozostałe kategorie projektu zostaną zakończone po 2014 r.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił: na wybudowanym boisku odbywają się rozgrywki młodzieży szkolnej "..." i nie są pobierane przez Gminę żadne opłaty za korzystanie z tego boiska (służy młodzieży nieodpłatnie). Planowane do zrealizowania przebudowy dróg i chodnika znajdują się w centrum miejscowości i nie będą naliczane żadne opłaty za ich korzystanie.

Rewitalizacja zespołu placówek oświatowych - zakres robót przewiduje: remont dachu na budynku szkoły, docieplenie budynku szkoły, utwardzenia placyków przy szkole, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły, ogrodzenie, odwodnienie dojść, przejść itp.

Wykonanie całego projektu będzie służyło celowi publicznemu i za korzystanie z tych wszystkich obiektów nie były i nie będą pobierane żadne opłaty przez Gminę. Ponadto Gmina nie będzie wydzierżawiała innym tych obiektów za opłatą.

Wnioskodawca prosi o przeanalizowanie i wydanie interpretacji indywidualnej w powyższej sprawie co do podatku VAT i możliwości jego odzyskania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Artykuł 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Natomiast, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Wystąpił z wnioskiem na realizację projektu pod nazwą "..." do Województwa (Urzędu Marszałkowskiego). Współfinansowanie realizacji projektu odbywać się będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013.

Kategorie wydatków w tym projekcie przedstawiają się następująco - wykonanie:

* przebudowy boiska sportowego w miejscowości N.,

* przebudowa ul. Ś. i ul. T.,

* budowa chodnika wzdłuż ul. Ś. i T.,

* przebudowa ul. S.,

* zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury,

* rewitalizacja Zespołu Placówek Oświatowych,

* zarządzanie projektem,

* promocja projektu,

* studium wykonalności,

* dokumentacja techniczna.

Po oddaniu do użytku tych zadań Gmina nie będzie naliczała żadnych opłat za korzystanie z wykonanych produktów tego zadania. Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji wskazanego przez Gminę projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nie będą również wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Gmina podkreśliła, że z tytułu wykonanych zadań w ramach "..." nie będzie miała żadnych dochodów. Realizowane w ramach projektu wszystkie zadania, należą do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Faktury VAT dokumentujące wydatki w ramach realizacji projektu wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji wskazanego przez Gminę projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestie tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy zauważyć, iż analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem tut. Organ w związku z § 2 i § 5a ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do oceny załączników dołączonych do wniosku, a niniejszą interpretację wydano jedynie w oparciu o zdarzenie przyszłe w nim przedstawione.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl