IPTPP2/443-893/12-7/PR - Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości niezabudowanych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-893/12-7/PR Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości niezabudowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2012 r. (data wpływu 15 października 2012 r.) uzupełnionym pismami z dnia 12 grudnia 2012 r. (data wpływu 14 grudnia 2012 r.) oraz z dnia 2 stycznia 2013 r. (data wpływu 7 stycznia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych we wniosku jako zdarzenie 2 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2012 r. zostało złożone ww. pismo o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostaw nieruchomości zabudowanych, oznaczonych we wniosku jako zdarzenie 1 i 3 oraz nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych we wniosku jako zdarzenie 2. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 12 grudnia 2012 r. oraz 2 stycznia 2013 r. poprzez złożenie wniosku na druku ORD-IN, przedstawienie zdarzenia przyszłego, sformułowanie pytania i własnego stanowiska oraz opłatę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (sformułowane w piśmie z dnia 12 grudnia 2012 r.).

Wnioskodawca jest niepubliczną szkołą wyższą, wpisaną do rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, której działalność (kształcenie studentów) nie jest obłożona podatkiem VAT, co oznacza, że uczelnia nie może odliczać VAT-u płaconego przy remontach, zakupach itp. Uczelnia jest właścicielem kilku nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, które w związku z niżem demograficznym w nieodległej przyszłości zamierza zbyć/sprzedać, oznaczonymi we wniosku jako zdarzenia nr 1, 2, 3. Uczelnia jest zwolniona z podatku od nieruchomości.

Zdarzenie 2

Obejmuje 5 niezabudowanych działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, nabytych na mocy aktu notarialnego w 1999 r., tj. w czasie gdy takie transakcje nie były obłożone podatkiem od towarów i usług VAT. Na działkach tych nie dokonano żadnych inwestycji, tj. nie zbudowano domów jednorodzinnych dla kadry naukowo-dydaktycznej. W stanie w jakim nabyto działki zostaną one wystawione na sprzedaż. Działki zlokalizowane są na terenie osiedla domków jednorodzinnych i posiadają ważną dokumentację budowlaną i pozwolenia na budowę. Uczelnia poniosła tylko koszty związane z uzbrojeniem działek w media (prąd i woda), jednakże wydatki te nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Okres, który upłynie od pierwszego zasiedlenia jest dłuższy od 2 lat.

A ponadto, Wnioskodawca wskazał, iż działki niezabudowane są własnością Wnioskodawcy oraz działki te są przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne wg miejscowego planu zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dostawa/sprzedaż nieruchomości powinna nastąpić w trybie art. 7 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, tj. bez naliczania podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec faktu, że uczelnia jest zwolniona z podatku VAT i z uwagi na to, że przedmiotową nieruchomość nabyła w czasie, gdy tego typu dostawy nie były obłożone podatkiem VAT, Wnioskodawca uważa, że zbycie/dostawa nieruchomości opisanej w pozycji 68, przedstawionej jako zdarzenie 2, powinno nastąpić w trybie art. 7 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług VAT, tj. bez naliczania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż w obecnym stanie prawnym grunty są towarami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast sprzedaż gruntu stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy wynika, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od zasady opodatkowania dostawy gruntu według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczeniu usług zostały określone, między innymi w art. 43 ust. 1 ustawy.

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Wyżej wymieniony art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy przewiduje zwolnienie od podatku dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Z przytoczonego wyżej przepisu jednoznacznie wynika, że kluczowym elementem pozwalającym stwierdzić, czy dostawa nieruchomości niezabudowanych może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT jest określenie przeznaczenia gruntu. Powołany przepis wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług w art. 43 ust. 1 pkt 9, posługuje się kryterium przeznaczenia terenu. Jednakże na gruncie przepisów podatkowych brak jest definicji gruntu przeznaczonego pod zabudowę.

Celem określenia, czy dany grunt jest przeznaczony pod zabudowę należy odwołać się do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), regulującej zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Dla prawidłowego określenia przeznaczenia terenów istotne znaczenie odgrywa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 4 ww. ustawy. Stosownie do treści art. 4 ust. 1 tej ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Zatem o charakterze danego gruntu winien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego, decyduje o kwalifikacji gruntu.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest niepubliczną szkołą wyższą, wpisaną do rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Uczelnia jest właścicielem kilku nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, które w związku z niżem demograficznym w nieodległej przyszłości zamierza zbyć/sprzedać. Wnioskodawca zamierza sprzedać 5 niezabudowanych działek budowlanych, przeznaczonych według miejscowego planu zagospodarowania terenu pod budownictwo jednorodzinne, nabytych na mocy aktu notarialnego w 1999 r., tj. w czasie gdy takie transakcje nie były obłożone podatkiem od towarów i usług VAT. Przedmiotowe działki niezabudowane są własnością Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż sprzedaż pięciu niezabudowanych działek budowlanych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie należy zauważyć, iż jeżeli zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. działki przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne, to ich dostawa nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, bowiem nie zostaną spełnione warunki określone w tym przepisie. Zatem sprzedaż pięciu niezabudowanych działek budowlanych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23%.

Jednocześnie należy zauważyć, iż powołany przez Wnioskodawcę art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy nie będzie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie, bowiem jak wynika z okoliczności sprawy, grunty są własnością Wnioskodawcy, a nie w użytkowaniu wieczystym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych we wniosku jako zdarzenie 2. Natomiast wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej, oznaczonej we wniosku jako zdarzenie 1 został załatwiony rozstrzygnięciem IPTPP2/443-893/12-6/PR, zaś w kwestii zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej, oznaczonej we wniosku jako zdarzenie 3 - interpretacją nr IPTPP2/443-893/12-8/PR.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl