IPTPP2/443-886/11-2/JS - Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-886/11-2/JS Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2011 r. (data wpływu 23 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007-2013, dotyczącej dofinansowania, wykonano remont sufitów i oświetlenia, wymianę drzwi wewnętrznych pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości... oraz zakupiono wyposażenie, tj. stoły, krzesła i okap kuchenny. Na bazie wyremontowanej i wyposażonej świetlicy wiejskiej zorganizowana została impreza integracyjna mieszkańców wsi Wyremontowane i wyposażone pomieszczenia będą miały na celu umożliwienie spotkań i szkoleń społeczności lokalnej. Faktury VAT dokumentujące nabycie przedmiotowych towarów są wystawiane na Wnioskodawcę. Pomieszczenia będą udostępniane podmiotom na podstawie umowy najmu zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

Tytuł operacji, na którą została podpisana umowa na dofinansowanie z Samorządem Województwa nosi nazwę "...". Obiekt świetlicy zlokalizowany jest w gminie na działce będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Gminy. Na tą okoliczność została podpisana umowa użyczenia budynku pomiędzy Gminą a Ochotniczą Strażą Pożarną na czas realizacji projektu. Budynek jest wykorzystywany do czynności zwolnionych z opodatkowania, a jeżeli obrót przekroczy założone progi, także do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W chwili obecnej Wnioskodawca prowadzi wyłącznie działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT.

Proporcja o jakiej jest mowa w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (biorąc pod uwagę rok ubiegły) wynosi 100%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje odliczenie podatku VAT w związku z przedmiotową inwestycją w ramach projektu, o którym mowa we wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może odzyskać podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), gdyż podczas realizacji projektu nie były wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu. Inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym jak i nieopodatkowanym.

Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, iż nie prowadzi działalności gospodarczej i realizuje wyłącznie zadania statutowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007-2013, pod nazwą "...", wykonano remont sufitów i oświetlenia, wymianę drzwi wewnętrznych pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz zakupiono wyposażenie, tj. stoły, krzesła i okap kuchenny. Faktury VAT dokumentujące nabycie przedmiotowych towarów są wystawiane na Wnioskodawcę. Pomieszczenia będą udostępniane podmiotom na podstawie umowy najmu zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Obiekt świetlicy zlokalizowany jest w gminie na działce będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Gminy. Na tą okoliczność została podpisana umowa użyczenia budynku pomiędzy Gminą a Ochotniczą Strażą Pożarną na czas realizacji projektu. Budynek jest wykorzystywany do czynności zwolnionych z opodatkowania. W chwili obecnej Wnioskodawca prowadzi wyłącznie działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT w związku z inwestycją w ramach przedmiotowego projektu.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni".

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie są spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a zatem dokonane zakupy nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą "..." w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007-2013, ponieważ Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia powyższych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności uzyskania przez Wnioskodawcę statusu podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl