IPTPP2/443-862/11-2/JS - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem urządzeń wykorzystywanych do produkcji protez dentystycznych i ich elementów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-862/11-2/JS Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem urządzeń wykorzystywanych do produkcji protez dentystycznych i ich elementów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2011 r. (data wpływu 16 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako technik dentystyczny od roku 1998 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - pracownię protetyczną, zatrudniając na umowę o pracę dyplomowanych techników dentystycznych. Przychody i koszty ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dochody z działalności opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług świadczącym m.in. od 2008 r. usługi zwolnione z VAT. Polegają one na wykonywaniu przez Wnioskodawcę protez dentystycznych i ich elementów, z różnych materiałów dostępnych w protetyce oraz ich naprawie. Odbiorcami towarów i usług są lekarze stomatolodzy, technicy dentystyczni oraz osoby fizyczne - pacjenci.

W miesiącu październiku i listopadzie 2011 r. Wnioskodawca dokonał zakupu urządzeń wykorzystywanych wyłącznie do produkcji protez dentystycznych i ich elementów. Urządzenia te zostały zakwalifikowane jako środki trwałe firmy i wpisane do ewidencji środków trwałych w dacie oddania ich do użytku. Wydatki na nabycie ww. urządzeń medycznych zostały w części dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu w ramach projektu "..." (Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć kwotę podatku od towarów i usług, naliczonego na fakturach dokumentujących zakupy urządzeń (środków trwałych) wykorzystywanych w produkcji i dostawie protez dentystycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tegoż podatku z czynnościami opodatkowanymi. W art. 86 ust. 1 ustawy o VAT postanowiono, że podatek naliczony podlega odliczeniu w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Czynności świadczone przez Wnioskodawcę, tj. odpłatna dostawa towarów (protez dentystycznych i ich elementów) oraz odpłatne świadczenie usług (naprawa protez), zostały przez ustawodawcę zaliczone jako czynności opodatkowane, wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, ale korzystające jednocześnie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W artykule tym, zwalnia się z podatku świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych i sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.

Wskazana na wstępie zasada wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a w przypadku Wnioskodawcy, czynności zwolnionych z podatku VAT.

W związku z tym, Zainteresowany jest zdania, że skoro nie dolicza podatku VAT do ceny świadczonych usług protetycznych, nie ma również prawa odliczenia podatku od zakupionych towarów i usług, które nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, tzn. takim, których następstwem będzie określenie zobowiązania w podatku należnym od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawca uważa, iż nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów (m.in. materiałów, narzędzi, urządzeń), które będą służyły czynnościom zwolnionym z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako technik dentystyczny od roku 1998 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - pracownię protetyczną, zatrudniając na umowę o pracę dyplomowanych techników dentystycznych. Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług świadczącym m.in. od 2008 r. usługi zwolnione z VAT. Polegają one na wykonywaniu przez Wnioskodawcę protez dentystycznych i ich elementów, z różnych materiałów dostępnych w protetyce oraz ich naprawie. Odbiorcami towarów i usług są lekarze stomatolodzy, technicy dentystyczni oraz osoby fizyczne - pacjenci. W miesiącu październiku i listopadzie 2011 r. Wnioskodawca dokonał zakupu urządzeń wykorzystywanych wyłącznie do produkcji protez dentystycznych i ich elementów. Faktury dokumentują zakup towarów (m.in. materiałów, narzędzi, urządzeń), które będą służyły czynnościom zwolnionym z podatku od towarów i usług. Wydatki na nabycie ww. urządzeń medycznych zostały w części dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu w ramach projektu "..." (Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - zakupione towary będą służyły czynnościom zwolnionym z podatku od towarów i usług, a tym samym nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Zainteresowany nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku od towarów i usług, naliczonego na fakturach dokumentujących zakupy urządzeń (środków trwałych) wykorzystywanych w produkcji i dostawie protez dentystycznych w związku z realizacją projektu "...", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia powyższego warunku, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy (stanu faktycznego), w którym jednoznacznie wskazano, iż zakupione towary będą służyły czynnościom zwolnionym z podatku od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego (np. przeznaczenia zakupionych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl