IPTPP2/443-857/12-4/IR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-857/12-4/IR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2012 r. (data wpływu 5 października 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 grudnia 2012 r. (data wpływu 2 stycznia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* braku obowiązku opodatkowania świadczonych bezpłatnie usług na rzecz uczestników projektu - jest prawidłowe,

* prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia oraz zajęć wychowawczych z psychologiem w związku z realizacją projektu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania świadczonych bezpłatnie usług na rzecz uczestników projektu oraz prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia oraz zajęć wychowawczych z psychologiem w związku z realizacją projektu.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 grudnia 2012 r. o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego oraz brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik (Wnioskodawca) jest osobą fizyczną prowadzącą od lutego 2010 r. pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą "....". Jest czynnym płatnikiem VAT oraz rozlicza się z podatku na zasadach ogólnych. Główne kierunki prowadzonej działalności gospodarczej to organizacja oraz obsługa techniczna wydarzeń artystycznych i kulturalnych oraz działalność agencji reklamowych.

Od połowy 2010 r. dodatkowo firma Wnioskodawcy zainteresowana była organizacją szkoleń w związku z czym do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dodano szereg wpisów związanych z organizacją szkoleń m.in.:

* 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

* 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

* 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

Dodatkowo firma Wnioskodawcy została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych umożliwiającego ubieganie się o dotację z UP oraz z UE.

W 2010 r. jednostka samorządowa - Urząd Gminy ogłosił na swojej stronie internetowej nabór na partnerów do wspólnego napisania i realizacji projektu szkoleniowego, współfinansowanego z UE, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII, działania 7.3. Wnioskodawca zgłosił swoją kandydaturę w ogłoszonym naborze po czym został wybrany na Partnera do napisania i realizacji projektu. Między Liderem projektu - gminną jednostką organizacyjną a Partnerem - firmą Wnioskodawcy została podpisana umowa partnerska. W treści umowy zawarte były wszelkie wytyczne odnośnie zawieranego partnerstwa na rzecz napisania oraz realizacji projektu, opisana struktura zarządzania partnerstwem, opisane wspólne zarządzanie partnerstwem, wskazane że jest to partnerstwo a nie realizacja usług przez Partnera na rzecz Lidera projektu, określone przepływy finansowe pomiędzy partnerami, zawarte obowiązki partnerów oraz wiele szczegółowych kwestii partnerstwa odnoszących się do wspólnej realizacji projektu.

Następnie Lider oraz Partner napisali wspólny projekt szkoleniowy skierowany do mieszkańców Gminy, który został złożony na konkurs ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII, działania 7.3. Projekt skierowany był do 15 mieszkańców Gminy a jego celem miał być rozwój umiejętności miksowania muzyki u uczestników projektu połączony z działaniami profilaktycznymi w obrębie problemów z alkoholem i narkotykami. Projekt miał charakter szkolenia zawodowego związanego z zawodem dj-a, a jego ukończenie skutkowało otrzymaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Uczestnictwo w projekcie miało być bezpłatne.

Konieczne jest tutaj wyszczególnienie, że zgodnie ze szczegółowymi dokumentami określającymi warunki Partnerstwa i wspólnej realizacji projektów PO KL:

* partnerstwo przed Instytucją Pośredniczącą reprezentuje Lider;

* umowę o dofinansowanie projektu w imieniu partnerstwa podpisuje Lider;

* umowa partnerska jest jednym z niezbędnych załączników do podpisywanej umowy o dofinansowanie projektu;

* środki finansowe na realizację projektu przekazywane są najpierw na konto Lidera partnerstwa;

* środki finansowe muszą być wydatkowane przez Lidera oraz Partnera w kwocie oraz na zadania ściśle wskazane w budżecie wniosku o dofinansowanie;

* zarówno Lider jak i Partner wydatkują otrzymane środki na określone w budżecie zadania, za których realizację odpowiadają;

* Lider przekazuje część środków określoną w umowie partnerskiej oraz w budżecie projektu przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji projektu przez Partnera na specjalnie w tym celu otwarte konto bankowe Partnera projektu;

* środki finansowe które zostaną nie wykorzystane po realizacji projektu ze względu np. na przeprowadzone zapytania ofertowe, muszą być zwrócone najpierw na konto Lidera partnerstwa, później na konto Instytucji Pośredniczącej;

* partnerstwo rozlicza się z realizacji projektu oraz wydatkowania otrzymanych środków w składanych co pewien okres czasu do Instytucji Pośredniczącej wnioskach o płatność.

Po trwającej do 2011 r. ocenie wniosków złożonych na ogłoszony konkurs, Instytucja Pośrednicząca zdecydowała przyznać dofinansowanie wnioskowi, o którym mowa. W maju 2011 r. Lider projektu w imieniu Partnerstwa podpisał z Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu. Projekt, o którym mowa współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%). Następnie 29 czerwca 2011 r. Lider partnerstwa zgodnie z umową partnerską, przekazał na specjalnie otwarte konto bankowe Partnera - firmy Wnioskodawcy część środków finansowych otrzymanych na realizację projektu. Środki te miały pokryć wyszczególnione w budżecie projektu wydatki Partnera służące realizacji projektu. Wielkość środków w poszczególnych pozycjach budżetu ujęta była w kwotach brutto, wszędzie tam gdzie nie były to wynagrodzenia.

Partner - firma Wnioskodawcy był odpowiedzialny, oprócz realizowanego wspólnie z Liderem zarządzania projektem, w głównej mierze za przeprowadzenie szkolenia związanego z zawodem dj-a oraz za przeprowadzenie zajęć wychowawczych z psychologiem. Wydatki służące realizacji projektu leżące po stronie Partnera to: wynagrodzenia instruktora zajęć i psychologa (umowy zlecenia), zakup kolumn głośnikowych i miksera do organizacji szkolenia, zakup poczęstunku dla uczestników zajęć, zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników zajęć, wynajęcie busa w celu organizacji szkoleniowych zajęć wyjazdowych dla uczestników projektu, zakup biletów wejściowych na imprezę plenerową dla uczestników projektu (związany z zajęciami wyjazdowymi), zakup noclegów dla uczestników projektu (związany z zajęciami wyjazdowymi).

Partner projektu wydatkował otrzymane środki zgodnie z budżetem projektu, a niewykorzystana ich część pochodząca z oszczędności, po realizacji projektu, w listopadzie 2011 r. została zwrócona do Instytucji Pośredniczącej. Wszystkie otrzymane przez Partnera środki służyły tylko i wyłącznie realizacji projektu, na który partnerstwo otrzymało wspólne dofinansowanie.

W piśmie z dnia 28 grudnia 2012 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

1.

Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług;

2.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu były wystawiane przez sklepy i usługobiorców zarówno na Lidera jak i Partnera. Dana faktura była wystawiana na Lidera lub na Partnera w zależności od tego który z nich odpowiedzialny był za realizację konkretnego zadania w projekcie. Więcej na ten temat opisano w części G poz. 68 wniosku (tekst jedn.: przedstawionym stanie faktycznym);

3.

Podany projekt realizowany był w 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;

4.

Związek zorganizowanego przez Wnioskodawcę szkolenia z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą został opisany w części H poz. 70 wniosku (tekst jedn.: własnym stanowisku);

5.

Działając jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie świadczył usług na rzecz Lidera, za które pobierałby odpłatność dokumentowaną w formie faktur VAT lub rachunków wystawianych Liderowi przez Wnioskodawcę. M. jako osoba fizyczna zatrudniony był dodatkowo poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą przez Lidera projektu do pełnienia w projekcie obowiązków koordynatora projektu. Z tego tytułu pobierał wynagrodzenie. Wynagrodzenie to opodatkowane było podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz były od niego potrącane składki na ubezpieczenia. Nie było to świadczenie usług na rzecz Lidera związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą gdyż: M. zatrudniony był w tym wypadku przez Lidera projektu na zasadzie oddzielnej umowy zlecenia obejmującej pełnienie obowiązków koordynatora projektu. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nie może świadczyć takich usług, gdyż nie posiada odpowiednich wpisów PKD. Dodatkowo M. wykonywał w projekcie swoje obowiązki osobiście jako osoba fizyczna i odpowiadał personalnie przed Liderem projektu za prawidłowe wykonanie obowiązków. Sytuacja ta została przedstawiona jasno Instytucji Pośredniczącej, z którą Partnerstwo podpisywało umowę o dofinansowanie, w związku z czym nie dostrzeżono nieprawidłowości.

6.

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca - Partner poniósł następujące wydatki sfinansowane ze środków otrzymanego dofinansowania:

a.

zakup 2 kolumn głośnikowych (zostały po projekcie w posiadaniu Wnioskodawcy),

b.

zakup miksera (został po projekcie w posiadaniu Wnioskodawcy),

c.

zakup materiałów edukacyjnych dla uczestników szkolenia (przekazane uczestnikom szkolenia),

d.

zakup poczęstunku dla uczestników szkolenia (przekazany uczestnikom szkolenia),

e.

zakup biletów wstępu na koncert dla uczestników szkolenia (przekazane uczestnikom szkolenia),

f.

zakup noclegów dla uczestników szkolenia (przekazane uczestnikom szkolenia),

g.

zakup polisy ubezpieczeniowej dla uczestników szkolenia,

h.

opłacenie przejazdu na koncert dla uczestników szkolenia,

i.

opłacenie instruktorów zajęć.

W związku z powyższym w posiadaniu Wnioskodawcy w chwili obecnej (po ukończeniu projektu) pozostały jedynie: 2 kolumny głośnikowe oraz mikser. Wszelkie inne towary i usługi zostały przekazane uczestnikom projektu podczas jego realizacji. Do chwili obecnej wymienione sprzęty nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić lub przewidzieć czy wymieniony sprzęt będzie kiedykolwiek wykorzystywany przez niego do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wymieniony sprzęt teoretycznie może być wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponieważ posiada on wpisy w PKD umożliwiające jego wykorzystywanie, jednak do chwili obecnej, przez ponad 1,5 roku sprzęt, o którym mowa nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do takich czynności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W związku z powyższym oraz chęcią pewności prawidłowego zaksięgowania oraz rozliczenia otrzymanej dotacji w świetle znowelizowanej 1 kwietnia 2011 r. "Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług" w szczególności jej art. 8 ust. 2, Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem:

1.

Czy realizując ww. projekt w sposób opisany powyżej zwolniony jest z odprowadzenia podatku VAT od usług bezpłatnych świadczonych na rzecz uczestników projektu (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 3).

2.

Czy realizując ww. projekt w sposób opisany powyżej ma możliwość odliczyć naliczony podatek VAT zawarty w cenie nabywanych od firm zewnętrznych towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia oraz zajęć, o których mowa (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 4).

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie bezpłatnych usług szkoleniowych z elementami wychowawczymi na rzecz uczestników projektu będzie nieodpłatnym świadczeniem usług związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą w związku z czym Zainteresowany nie ma obowiązku odprowadzać podatku VAT od zrealizowanej usługi. Wartość ww. usługi w tym wypadku w świetle znowelizowanej 1 kwietnia 2011 r. "Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług" w ocenie Wnioskodawcy można byłoby oszacować jako ogół kosztów związanych z organizacją szkolenia wraz z elementami wychowawczymi.

Zorganizowane w ramach obowiązków Partnera szkolenie z elementami wychowawczymi było związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż ich organizator czyli firma Wnioskodawcy będąca Partnerem w projekcie zamierzała poprzez jego organizację odnieść szereg korzyści takich jak:

1.

Korzyści związane ze zwiększeniem rozpoznawalności firmy Wnioskodawcy na lokalnym rynku szkoleń - informacje o wspólnej realizacji projektu ukazywały się w wielu miejscach i mediach jak np. gazety (firma dopiero zamierzała wkraczać na ten rynek);

2.

Korzyści z nabycia doświadczeń związanych z organizacją szkoleń, które to wymagane były w przypadku chęci uczestnictwa firmy Wnioskodawcy w niektórych przetargach lub zapytaniach ofertowych, ogłaszanych przez szereg instytucji;

3.

Korzyści związane z udoskonaleniem programu zajęć.

Zwolnienie z odprowadzenia podatku VAT od zrealizowanej bezpłatnej usługi szkoleniowej na rzecz uczestników projektu może w ocenie Wnioskodawcy przysługiwać także na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług i dotyczy usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w całości ze środków publicznych oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych.

Na chwilę obecną w opinii Zainteresowanego będąc organizatorem ww. szkolenia z elementami wychowawczymi realizując ww. projekt miał on także prawo do odliczenia podatku VAT poniesionego w kosztach zakupu usług i towarów niezbędnych do zorganizowania szkolenia, o którym mowa. Poniesiony podatek VAT nie został przez Wnioskodawcę odzyskany, gdyż do chwili obecnej nie był on świadomy możliwości jego odzyskania. W przypadku potwierdzenia takiej możliwości podatek zostanie odzyskany i zwrócony na konto Instytucji Pośredniczącej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

* braku obowiązku opodatkowania świadczonych bezpłatnie usług na rzecz uczestników projektu - jest prawidłowe,

* prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia oraz zajęć wychowawczych z psychologiem w związku z realizacją projektu - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 ustawy oraz - w przypadku świadczenia usług - w art. 8 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego wynika, że za czynności zrównane z odpłatnym świadczeniem usług uważa się nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Reasumując należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z działalnością gospodarczą podatnika, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów.

Przez świadczenie usług niezwiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Natomiast przez usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa. W tym więc aspekcie winny być rozpatrywane działania podejmowane przez podmiot. A zatem, jeśli podjęte przez podmiot działania mają na celu przyniesienie korzyści prowadzonej działalności gospodarczej, tym samym są związane z jej prowadzeniem, a więc, jak to określa art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (działalnością gospodarczą podatnika).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest osobą fizyczną prowadzącą od lutego 2010 r. pozarolniczą działalność gospodarczą. Główne kierunki prowadzonej działalności gospodarczej to organizacja oraz obsługa techniczna wydarzeń artystycznych i kulturalnych oraz działalność agencji reklamowych. Od połowy 2010 r. dodatkowo firma Wnioskodawcy zainteresowana była organizacją szkoleń w związku z czym do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dodano szereg wpisów związanych z organizacją szkoleń m.in.: 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. Firma Wnioskodawcy została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych umożliwiającego ubieganie się o dotację z UP oraz z UE. W 2010 r. jednostka samorządowa - Urząd Gminy ogłosił na swojej stronie internetowej nabór na partnerów do wspólnego napisania i realizacji projektu szkoleniowego, współfinansowanego z UE, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, priorytetu VII, działania 7.3. Wnioskodawca zgłosił swoją kandydaturę w ogłoszonym naborze po czym został wybrany na Partnera do napisania i realizacji projektu. Między Liderem projektu - gminną jednostką organizacyjną a Partnerem - firmą Wnioskodawcy została podpisana umowa partnerska. W treści umowy zawarte były wszelkie wytyczne odnośnie zawieranego partnerstwa na rzecz napisania oraz realizacji projektu, opisana struktura zarządzania partnerstwem, opisane wspólne zarządzanie partnerstwem, wskazane że jest to partnerstwo a nie realizacja usług przez Partnera na rzecz Lidera projektu, określone przepływy finansowe pomiędzy partnerami, zawarte obowiązki partnerów oraz wiele szczegółowych kwestii partnerstwa odnoszących się do wspólnej realizacji projektu. Następnie Lider oraz Partner napisali wspólny projekt szkoleniowy skierowany do mieszkańców Gminy, który został złożony na konkurs ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do 15 mieszkańców Gminy a jego celem miał być rozwój umiejętności miksowania muzyki u uczestników projektu połączony z działaniami profilaktycznymi w obrębie problemów z alkoholem i narkotykami. Projekt miał charakter szkolenia zawodowego związanego z zawodem dj-a, a jego ukończenie skutkowało otrzymaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Uczestnictwo w projekcie miało być bezpłatne.

Zgodnie ze szczegółowymi dokumentami określającymi warunki Partnerstwa i wspólnej realizacji projektów PO KL:

* partnerstwo przed Instytucją Pośredniczącą reprezentuje Lider;

* umowę o dofinansowanie projektu w imieniu partnerstwa podpisuje Lider;

* umowa partnerska jest jednym z niezbędnych załączników do podpisywanej umowy o dofinansowanie projektu;

* środki finansowe na realizację projektu przekazywane są najpierw na konto Lidera partnerstwa;

* środki finansowe muszą być wydatkowane przez Lidera oraz Partnera w kwocie oraz na zadania ściśle wskazane w budżecie wniosku o dofinansowanie;

* zarówno Lider jak i Partner wydatkują otrzymane środki na określone w budżecie zadania za których realizację odpowiadają;

* Lider przekazuje część środków określoną w umowie partnerskiej oraz w budżecie projektu przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji projektu przez Partnera na specjalnie w tym celu otwarte konto bankowe Partnera projektu;

* środki finansowe które zostaną nie wykorzystane po realizacji projektu ze względu np. na przeprowadzone zapytania ofertowe, muszą być zwrócone najpierw na konto Lidera partnerstwa, później na konto Instytucji Pośredniczącej;

* partnerstwo rozlicza się z realizacji projektu oraz wydatkowania otrzymanych środków w składanych co pewien okres czasu do Instytucji Pośredniczącej wnioskach o płatność.

Po trwającej do 2011 r. ocenie wniosków złożonych na ogłoszony konkurs, Instytucja Pośrednicząca zdecydowała przyznać dofinansowanie wnioskowi, o którym mowa. W maju 2011 r. Lider projektu w imieniu Partnerstwa podpisał z Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu. Następnie 29 czerwca 2011 r. Lider partnerstwa zgodnie z umową partnerską, przekazał na specjalnie otwarte konto bankowe Partnera - firmy Wnioskodawcy część środków finansowych otrzymanych na realizację projektu. Środki te miały pokryć wyszczególnione w budżecie projektu wydatki Partnera służące realizacji projektu.

Partner - firma Wnioskodawcy był odpowiedzialny, oprócz realizowanego wspólnie z Liderem zarządzania projektem, w głównej mierze za przeprowadzenie szkolenia związanego z zawodem dj-a oraz za przeprowadzenie zajęć wychowawczych z psychologiem. Wydatki służące realizacji projektu leżące po stronie Partnera to: wynagrodzenia instruktora zajęć i psychologa (umowy zlecenia), zakup kolumn głośnikowych i miksera do organizacji szkolenia, zakup poczęstunku dla uczestników zajęć, zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników zajęć, wynajęcie busa w celu organizacji szkoleniowych zajęć wyjazdowych dla uczestników projektu, zakup biletów wejściowych na imprezę plenerową dla uczestników projektu (związany z zajęciami wyjazdowymi), zakup noclegów dla uczestników projektu (związany z zajęciami wyjazdowymi). Wszystkie otrzymane przez Partnera środki służyły tylko i wyłącznie realizacji projektu, na który partnerstwo otrzymało wspólne dofinansowanie. Zorganizowane w ramach obowiązków Partnera szkolenie z elementami wychowawczymi było związane z prowadzoną działalności gospodarczą, gdyż ich organizator czyli firma Wnioskodawcy będąca Partnerem w projekcie zamierzała poprzez jego organizację odnieść szereg korzyści.

Nadto Zainteresowany wskazał, iż faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu były wystawiane przez sklepy i usługobiorców zarówno na Lidera jak i Partnera. Dana faktura była wystawiana na Lidera lub na Partnera w zależności od tego który z nich odpowiedzialny był za realizację konkretnego zadania w projekcie. W chwili obecnej (po ukończeniu projektu) pozostały jedynie: 2 kolumny głośnikowe oraz mikser. Wszelkie inne towary i usługi zostały przekazane uczestnikom projektu podczas jego realizacji. Do chwili obecnej wymienione sprzęty nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest wstanie stwierdzić lub przewidzieć czy wymieniony sprzęt będzie kiedykolwiek wykorzystywany przez niego do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany działając jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie świadczył usług na rzecz Lidera, za które pobierałby odpłatność dokumentowaną w formie faktur VAT lub rachunków wystawianych Liderowi przez Wnioskodawcę.

Mając powyższe na uwadze tut. Organ stwierdza, iż w świetle art. 8 ust. 2 ustawy, nieodpłatnie świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem - jak wynika z wniosku - usługi te mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Spełniony jest zatem warunek wskazany w tym przepisie, gdyż usługi te nie są świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy. Ponieważ usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu są nieodpłatne, zatem nie wypełniają one dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i również z tego tytułu nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednocześnie zauważyć należy, iż otrzymane środki finansowe - jak wskazał Wnioskodawca - są przeznaczone na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. Przedmiotowa dotacja ma zatem charakter zakupowy, nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży. W konsekwencji w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie otrzymuje sfinansowanego otrzymanym dofinansowaniem wynagrodzenia za świadczone ww. usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot poniesionych kosztów. Stąd też otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku opodatkowania świadczonych bezpłatnie usług na rzecz uczestników projektu należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się z kolei do prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia oraz zajęć wychowawczych z psychologiem w związku z realizacją projektu wskazać należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast w świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Artykuł 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, iż w opisanej sytuacji, gdy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - jak wynika z okoliczności sprawy - nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, to Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym, oceniając stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, iż będąc organizatorem ww. szkolenia z elementami wychowawczymi realizując ww. projekt, miał prawo do odliczenia podatku VAT poniesionego w kosztach zakupu usług i towarów niezbędnych do zorganizowania szkolenia, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania świadczonych bezpłatnie usług na rzecz uczestników projektu oraz prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia oraz zajęć wychowawczych z psychologiem w związku z realizacją projektu. Natomiast w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl