Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 marca 2012 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/443-836/11-6/JN
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług transakcji zakupu samochodów używanych stanowiącej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r.) uzupełnionym pismami z dnia 1 marca 2012 r. (data wpływu 5 marca 2012 r.) i z dnia 19 marca 2012 r. (data wpływu 21 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji zakupu samochodów używanych za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zastosowania stawki 23% oraz możliwość zastosowania przy sprzedaży samochodów systemu VAT - marża - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji zakupu samochodów używanych za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zastosowania stawki 23% oraz możliwość zastosowania przy sprzedaży samochodów systemu VAT - marża.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 1 marca 2012 r. i z dnia 19 marca 2012 r. o doprecyzowanie stanu faktycznego, brakującą opłatę oraz kwestie związane z reprezentacją.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się zakupami samochodów używanych, które przeznaczone są do dalszej odsprzedaży (towar handlowy). Ww. samochody kupowane są na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej na podstawie faktury od firm, które zajmują się wykupem samochodów używanych poleasingowych i przeznaczają je do dalszej odsprzedaży. Na fakturach zakupu znajduje się zapis, że podatek VAT jest zwolniony (exempt).

W pismach z dnia 1 marca 2012 r. i z dnia 19 marca 2012 r. stanowiących uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym również na potrzeby VAT UE. Podmioty, które dokonują dostaw samochodów używanych są podatnikami od wartości dodanej.

Zwolnienia wykazane na fakturach zakupu nie są związane z korzystaniem ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców, odpowiadającego polskim przepisom art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienie to związane jest z nabyciem przez dostawców samochodów poleasingowych, przy nabyciu których nie występował tamtejszy podatek VAT. Na fakturach zakupu nie ma informacji, że są to faktury VAT - marża.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zakup takich samochodów kwalifikuje się jako nabycie wewnątrzwspólnotowe, a co za tym idzie czy podatek VAT należy rozliczyć w Polsce (naliczenie, odliczenie) przy sprzedaży fakturą VAT z 23% podatkiem.

Czy Wnioskodawca może zastosować zwolnienie z podatku VAT, czyli nie będzie to nabycie wewnątrzwspólnotowe i sprzedaż takich samochodów opodatkowana będzie z zastosowaniem faktury VAT - marża.

Zdaniem Wnioskodawcy, samochody używane nabyte na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej zgodnie z zapisem na fakturze zakupu VAT exempt - co oznacza zwolniony z VAT. W ocenie Wnioskodawcy mają zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 120 ust. 1 pkt 4. W związku z powyższym nie jest to nabycie wewnątrzwspólnotowe, a sprzedaż takich samochodów odbywać się będzie na podstawie faktury VAT - marża.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Przepis ust. 1 - na podstawie ust. 2 powołanego artykułu - stosuje się pod warunkiem, że:

1.

nabywcą towarów jest:

a.

podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b.

osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a)

- z zastrzeżeniem art. 10;

2.

dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy:

1.

dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach;

2.

dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez:

a.

rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,

b.

podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

c.

podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

d.

osoby prawne, które nie są podatnikami

- jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł;

3.

dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju:

a.

nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u podatnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjątkiem, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, lub

b.

stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2;

4.

dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach;

5.

dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, pod warunkiem posiadania przez nabywcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających nabycie towarów na tych szczególnych zasadach.

Stosowanie do art. 44 ustawy, zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie:

1.

towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5-8;

2.

towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku;

3.

towarów, o których mowa w art. 36 ust. 1.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym również na potrzeby VAT UE. Zajmuje się zakupami samochodów używanych, które przeznaczone są do dalszej odsprzedaży (towar handlowy). Ww. samochody kupowane są na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej na podstawie faktury od firm, które zajmują się wykupem samochodów używanych poleasingowych i przeznaczają je do dalszej odsprzedaży. Na fakturach zakupu znajduje się zapis, że podatek VAT jest zwolniony (exempt). Podmioty, które dokonują dostaw samochodów używanych są podatnikami od wartości dodanej.

Zwolnienia wykazane na fakturach zakupu nie są związane z korzystaniem ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców, odpowiadających polskim przepisom art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienie to związane jest z nabyciem przez dostawców samochodów poleasingowych, przy nabyciu których nie występował tamtejszy podatek VAT. Na fakturach zakupu nie ma informacji, że są to faktury VAT - marża.

Dokonując analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w kontekście wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, iż nabycie samochodów używanych od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej wyczerpuje znamiona wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż sprzedawcy przedmiotowych samochodów są podatnikami od wartości dodanej, Wnioskodawca jest podatnikiem od podatku od towarów i usług, a nabywane samochody mają służyć czynnościom wykonywanym przez Wnioskodawcę jako podatnika podatku VAT. Nie zachodzą również żadne z przesłanek wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy, które powodowałyby, iż dokonywanych przez Wnioskodawcę transakcji nie można by uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W przedmiotowej sprawie nie będzie miało zastosowanie zwolnienie dla wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowych samochodów używanych, gdyż art. 44 ustawy nie obejmuje zwolnieniem od podatku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zwolnienie powyższe znajduje zastosowanie jedynie w transakcjach polegających na dostawie ww. towarów, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 43 ustawy.

Zatem dokonywane przez Wnioskodawcę wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, według stawki właściwej dla tych towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku bądź zwolnienia z podatku w stosunku do niektórych czynności.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (art. 43 ust. 2 ustawy).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży samochodów spełniających definicję towaru używanego w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nabywane z terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej samochody są przeznaczone do odsprzedaży, a nie do używania przez Wnioskodawcę na własne cele.

Tym samym zastosowania nie znajdzie zwolnienie od podatku dla dostawy przedmiotowych samochodów przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, a zatem wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów używanych sprowadzonych z krajów Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Odnosząc się do możliwość zastosowania przy sprzedaży samochodów systemu VAT - marża należy wskazać, że w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, dla potrzeb stosowania rozdziału 4 ustawy, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża, stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Ponadto opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, które podatnik nabył uprzednio w celu ich odsprzedaży. Istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

Stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od:

1.

osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem podatku od towarów i usług, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

2.

podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

3.

podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;

4.

podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

5.

podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży, czyli różnicy między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty należnej z tytułu sprzedaży pomniejszonej o kwotę należnego podatku.

Szczególna procedura opodatkowania marży znajdzie zastosowanie do określonych towarów (np. towarów używanych), które zostaną nabyte bez podatku naliczonego.

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowych samochodów w wysokości odpowiadającej kwocie podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tych samochodów. Zatem w świetle powyższego w przedmiotowej sprawie sprzedaż przedmiotowych samochodów nie może zostać opodatkowana z uwzględnieniem procedury przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.

Reasumując, nabycie samochodów od kontrahentów z terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, będących podatnikami od wartości dodanej, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, stosowanie do art. 9 ust. 1 ustawy, a Wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania przy sprzedaży ww. samochodów szczególnej procedury określonej w art. 120 ust. 4 ustawy, tj. opodatkowania ich na zasadzie VAT - marża. Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów sprowadzonych z krajów Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl