IPTPP2/443-8/12-5/JS - Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych koparek kołowych oraz wprowadzenia ich do środków trwałych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-8/12-5/JS Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych koparek kołowych oraz wprowadzenia ich do środków trwałych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2011 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 2 stycznia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 marca 2012 r. (data wpływu 16 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku złożenia informacji VAT-23 i zapłaty w terminie 14 dni podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz przekazania na środki trwałe w 2011 r. używanych koparek kołowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2011 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku złożenia informacji VAT-23 i zapłaty w terminie 14 dni podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz przekazania na środki trwałe w 2010 r. i 2011 r. używanych koparek kołowych.

W związku z § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej, pismem z dnia 29 grudnia 2011 r., przesłało ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 2 stycznia 2012 r.), celem załatwienia zgodnie z właściwością miejscową.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 marca 2012 r. (data wpływu 16 marca 2012 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego oraz własne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od 2003 r. prowadzi działalność gospodarczą handlowo-usługową. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT i VAT UE. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej książce przychodów i rozchodów. Wszystkie operacje gospodarcze są dokumentowane fakturami VAT. Do celów handlowych Zainteresowany nabywa używane koparki od czynnych podatników podatku VAT i VAT UE z krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie świadczy usługi budowlane (roboty ziemne).

W roku 2010 Wnioskodawca kupił od kontrahenta unijnego (czynnego podatnika VAT i VAT-UE) używaną koparkę kołową CATERPILLAR jako towar handlowy. Po dokonaniu zakupu towaru z UE za każdym razem wystawia, zgodnie z terminem powstania obowiązku podatkowego, fakturę VAT wewnętrzną i nalicza podatek VAT od WNT.

W miesiącu sierpniu 2010 r. Zainteresowany zdecydował się na zmianę przeznaczenia zakupionej koparki z dnia 7 czerwca 2010 r. tzn. przekazał ją do środków trwałych swojej firmy.

Podobna sytuacja miała miejsce w 2011 r., kiedy to Wnioskodawca w dniu 19 stycznia 2011 r. zakupił używaną koparkę kołową od czynnego podatnika VAT i VAT UE z kraju Unii Europejskiej jako towar handlowy. W kwietniu 2011 r. zakupioną koparkę przekazał do środków trwałych swojej firmy.

W miesiącu wrześniu 2011 r. Zainteresowany kupił 2 używane koparki kołowe Caterpillar typ M-318 od czynnych podatników podatku VAT i VAT UE, ale z przeznaczeniem na środki trwałe swojej firmy.

W piśmie z dnia 14 marca 2012 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wskazał, że koparki, o których mowa we wniosku, nie podlegają rejestracji na terenie kraju. Klasyfikacja statystyczna nabytej w 2010 r. koparki kołowej Caterpillar, według PKWiU z 1997 r., to 28.92.26.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy od przekazania towarów handlowych (koparek) na środki trwałe Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT-23 i zapłaty podatku VAT w terminie 14 dni.

2.

Czy od zakupu środków trwałych (koparek) Wnioskodawca powinien złożyć deklarację VAT-23 i w ciągu 14 dni zapłacić podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, postępuje prawidłowo rozliczając zakup według zasad ogólnych dotyczących WNT w jednej deklaracji VAT. Uważa, że art. 103 ust. 3-7 odnosi się tylko i wyłącznie do zakupów nowych środków transportu. Z tego powodu według Zainteresowanego nie jest zobowiązany do zapłaty podatku w ciągu 14 dni i złożenia deklaracji VAT-23 od nabycia używanych koparek wprowadzonych do ewidencji środków trwałych swojej firmy.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż towary nabywane od kontrahentów z państw członkowskich Unii Europejskiej rozlicza jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (wystawia fakturę wewnętrzną). Przekazanie towaru handlowego na środki trwałe swojej firmy odbywa się bez złożenia informacji (formularz VAT-23) o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu i zapłaty podatku.

Wnioskodawca uważa, że art. 103 ust. 3-7 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy tylko samochodów, naczep i przyczep. Z tego powodu stwierdza, że nie jest zobowiązany do złożenia formularza VAT-23 i zapłaty podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z uwagi na okoliczność, iż przedmiotowy stan faktyczny dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz przekazania na środki trwałe w 2011 r. używanych koparek kołowych, niniejszą interpretację wydaje się w oparciu o stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Należy zaznaczyć, że w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Na mocy art. 1 pkt 15 tej ustawy uchylono załącznik nr 1 do ustawy o podatku od towarów i usług, zawierający wykaz towarów zaliczanych do nowych środków transportu.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Na mocy art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

1.

nabywcą towarów jest:

a.

podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b.

osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a)

- z zastrzeżeniem art. 10;

2.

dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a).

Przepis ust. 1 - stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy - stosuje się również w przypadku, gdy:

1.

nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1,

2.

dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2

- jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca od 2003 r. prowadzi działalność gospodarczą handlowo-usługową. Jednocześnie świadczy usługi budowlane (roboty ziemne). Jest czynnym podatnikiem podatku VAT i VAT UE. Do celów handlowych Zainteresowany nabywa używane koparki od czynnych podatników podatku VAT i VAT-UE z krajów Unii Europejskiej. Wszystkie operacje gospodarcze są dokumentowane fakturami VAT. Towary nabywane od kontrahentów z państw członkowskich Unii Europejskiej rozlicza jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (wystawia fakturę wewnętrzną). Koparki nie podlegają rejestracji na terenie kraju.

W dniu 19 stycznia 2011 r. Wnioskodawca zakupił używaną koparkę kołową od czynnego podatnika VAT i VAT UE z kraju Unii Europejskiej jako towar handlowy. W kwietniu 2011 r. zakupioną koparkę przekazał do środków trwałych swojej firmy.

W miesiącu wrześniu 2011 r. Zainteresowany kupił 2 używane koparki kołowe Caterpillar typ M-318 od czynnych podatników podatku VAT i VAT UE, ale z przeznaczeniem na środki trwałe swojej firmy.

Zgodnie z art. 99 ust. 10 ustawy w przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.

W myśl art. 103 ust. 3 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego.

Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju (art. 103 ust. 4 ustawy).

W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika - art. 103 ust. 5 ustawy.

Stosownie do art. 103 ust. 6 ustawy informacja, o której mowa w ust. 5, wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu i dowodem zapłaty, stanowią podstawę do wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1.

Jak wynika z powyższego, jeżeli podatnik podatku od towarów i usług (rozliczający ten podatek na zasadach ogólnych), przywozi nabyty z innego państwa Unii Europejskiej środek transportu, który będzie chciał zarejestrować na terytorium Polski lub jeżeli ten środek transportu nie podlega rejestracji, ale będzie użytkowany na terytorium Polski - jest zobowiązany wpłacić należny podatek od towarów i usług we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatnik jest także zobowiązany do przedłożenia naczelnikowi urzędu skarbowego na określonym formularzu (VAT-23) informacji o nabytym środku transportu, wraz z załączoną kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu. Informacja wraz z kopią faktury oraz dowodem zapłaty będą stanowiły dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wydania z urzędu zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu.

Na mocy art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy, przez nowe środki transportu rozumie się przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy (...).

Zatem za nowe środki transportu mogą być uznane pojazdy lądowe przeznaczone do transportu osób lub towarów, które spełniają określone warunki dotyczące mocy silnika bądź jego pojemności skokowej oraz dotyczące dotychczasowej długości ich używania (mierzonej czasem używania oraz przebiegiem).

Natomiast przez inne środki transportu, o których mowa w art. 103 ust. 4 należy rozumieć środki transportu tożsame z nowymi, jednak nie spełniające warunku uznania ich za nowe środki transportu w postaci przebiegu lub okresu który upłynął od dopuszczenia ich do użytku.

Zgodnie zaś z definicją koparki wnikającą z Encyklopedii PWN koparka to czerparka, maszyna do odspajania i czerpania gruntu (czasem odspojonych skał) oraz przenoszenia urobku na środki transportowe lub na zwał.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powyższe przepisy należy wskazać, że koparki nie są środkami transportu. Zatem w związku z nabyciem w 2011 r., przez Wnioskodawcę od kontrahentów z państw członkowskich Unii Europejskiej (czynnych podatników podatku VAT i VAT UE), używanych koparek kołowych czy też przekazaniem koparek kołowych do środków trwałych swojej firmy, Zainteresowany nie był zobowiązany zgodnie z art. 103 ust. 4 i ust. 5 ustawy do złożenia informacji VAT-23 i zapłaty w terminie 14 dni od dnia nabycia podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego.

Mając na uwadze stwierdzenie Wnioskodawcy, iż nie jest zobowiązany do złożenia formularza VAT-23 i zapłaty w terminie 14 dni podatku, oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku złożenia informacji VAT-23 i zapłaty w terminie 14 dni podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz przekazania na środki trwałe w 2011 r. używanych koparek kołowych. Natomiast, kwestia dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku złożenia informacji VAT-23 i zapłaty w terminie 14 dni podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz przekazania na środki trwałe w 2010 r. używanej koparki kołowej, została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji nr IPTPP2/443-8/12-4/JS.

Tut. Organ podatkowy zauważa, iż zgodnie z art. 14f § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Natomiast w myśl art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej, w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Strona w dniu 2 grudnia 2011 r. opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w kwocie 160 zł, natomiast wniosek został rozpatrzony w zakresie dwóch stanów faktycznych, zatem różnica w kwocie 80 zł zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a ustawy - Ordynacja podatkowa na rachunek bankowy wskazany przez Zainteresowanego we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl