Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 lutego 2012 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/443-786/11-2/KW
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2011 r. (data wpływu 22 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest w trakcie realizacji zadania pod nazwą "...". Celem tego działania jest zachowanie tradycji i kultury kulinarnej w miejscowości. Centrum będzie zlokalizowane w świetlicy, która mieści się przy OSP. W ramach projektu Wnioskodawca będzie ponosił szereg wydatków, głównie na wyposażenie świetlicy w odpowiednie przedmioty i sprzęt. Projekt przewiduje, że utworzone przez Wnioskodawcę centrum będzie udostępniane wszystkim zainteresowanym nieodpłatnie. Zainteresowany nie będzie zatem realizował odpłatnego świadczenia usług, ani też odpłatnej dostawy towarów. Projekt jest realizowany, w ramach działania 413 - Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Wnioskodawca za dokonane zakupy otrzyma od wykonawców między innymi faktury VAT, które będą zawierały naliczony w cenie podatek od towarów i usług. Wnioskodawca działa jako stowarzyszenie, nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Prowadzona przez Wnioskodawcę do tej pory działalność nie powodowała obowiązku rejestracyjnego w zakresie podatku VAT. Tego stanu rzeczy nie zmieni również utworzenie regionalnej izby. Nie będą miały bowiem miejsca żadne odpłatne świadczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie miał możliwość dokonania odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach od dostawców towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego, ponieważ wydatki nie będą miały jakiegokolwiek związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Utworzona w ramach projektu izba regionalna nie będzie generowała w przyszłości przychodów, a tym bardziej takich, które podlegałyby opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca niebędący zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, działający jako stowarzyszenie, jest w trakcie realizacji zadania pod nazwą "...", w ramach działania 413 - Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Celem tego działania jest zachowanie tradycji i kultury kulinarnej w miejscowości będzie zlokalizowane w świetlicy, która mieści się przy OSP. W ramach projektu Wnioskodawca będzie ponosił szereg wydatków, głównie na wyposażenie świetlicy w odpowiednie przedmioty i sprzęt. Projekt przewiduje, że utworzone przez Wnioskodawcę centrum będzie udostępniane wszystkim zainteresowanym nieodpłatnie. Zainteresowany nie będzie zatem realizował odpłatnego świadczenia usług, ani też odpłatnej dostawy towarów. Wnioskodawca za dokonane zakupy otrzyma od wykonawców między innymi faktury VAT, które będą zawierały naliczony w cenie podatek od towarów i usług. Prowadzona przez Wnioskodawcę do tej pory działalność nie powodowała obowiązku rejestracyjnego w zakresie podatku VAT. Tego stanu rzeczy nie zmieni również utworzenie regionalnej izby. Nie będą miały bowiem miejsca żadne odpłatne świadczenia. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wydatki poniesione w ramach projektu nie będą miały jakiegokolwiek związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, nie są spełnione, gdyż - jak wskazał Wnioskodawca - wydatki poniesione w ramach projektu nie będą miały jakiegokolwiek związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "..." w ramach działania 413 - Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pomimo, iż Wnioskodawca w złożonym wniosku zaznaczył w części D.2. Rodzaj sprawy "Podatek dochodowy od osób fizycznych" oraz "Podatek od towarów i usług", jednakże w części D.3. Wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej wskazał wyłącznie ustawę o podatku od towarów i usług, ponadto zadał pytanie dotyczące tylko podatku VAT, uiścił opłatę w wysokości odpowiadającej jednemu zdarzeniu przyszłemu, to tut. Organ uznał, że wniosek dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdyby Wnioskodawca oczekiwał interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, to należy złożyć odrębny wniosek i dokonać opłaty, zgodnie z art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl