IPTPP2/443-727/14-7/DS, Opodatkowanie podatkiem VAT najmu nieruchomości. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPP2/443-727/14-7/DS - Opodatkowanie podatkiem VAT najmu nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-727/14-7/DS Opodatkowanie podatkiem VAT najmu nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* opodatkowania podatkiem VAT najmu nieruchomości,

* możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,

* braku obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT-7

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT najmu nieruchomości, możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, braku obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT-7 oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego oraz złożenie brakującego podpisu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych (gabinet stomatologiczny) zwolnionych przedmiotowo z VAT. W dniu 30 sierpnia 2012 r. na mocy umowy darowizny z... (matka) Wnioskodawczyni stała się właścicielem nieruchomości w... przy ul..... Następnie w dniu 8 kwietnia 2014 r. na mocy umowy dożywocia zawartej z... i... (matka i ojciec), Wnioskodawczyni stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym w... przy ul..... Nieruchomość ta obecnie, jak i uprzednio była wykorzystywana przez p.... (ojciec) dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Na nieruchomości tej pierwotnie prowadził działalność produkcyjną w ramach własnej działalności gospodarczej (do 31 grudnia 2009 r.), a następnie od 1 stycznia 2010 r. nieruchomość ta wraz z wyposażeniem (meble) została wynajęta przez p.... podmiotom trzecim - działającym na podstawie umowy spółki cywilnej (Spółka). Nieruchomość... udostępniana była p.... przez p.... na zasadzie użyczenia, a od 30 sierpnia 2012 r. przez Wnioskodawczynię również na zasadzie użyczenia. Nieruchomość... była wykorzystywana przez..., jako współwłaściciela tej nieruchomości na zasadzie współwłasności małżeńskiej. Od 9 kwietnia 2014 r. - tj. przekazania nieruchomości Wnioskodawczyni - nieruchomość jest przez nią udostępniana... na zasadzie użyczenia. Z końcem 2014 r.p.... (ojciec) zamierza zakończyć swoją działalność gospodarczą i skorzystać w pełni z uprawnień emerytalnych. Z uwagi na powyższe umowy z najemcą - Spółką, oraz umowy użyczenia z Wnioskodawczynią dot. nieruchomości... zostaną rozwiązane. Ze względu na zainteresowanie dalszym najmem wyrażone przez Spółkę Wnioskodawczyni zamierza od stycznia 2014 r. wynająć ww. nieruchomość Spółce. Z uwagi jednak na fakt, iż prowadzona przez nią działalność gospodarcza nie dotyczy najmu nieruchomości, a także fakt, iż najmowana nieruchomość jest jej majątkiem prywatnym, a nie składnikiem majątku związanym z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni chciałaby dokonać rozliczenia przychodów uzyskiwanych z opisanego wyżej najmu na zasadzie tzw.: "ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z najmu". Roczne obroty z tytułu najmu nie przekroczą kwoty 150.000 PLN.

W piśmie z dnia 8 grudnia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że:

* opisane nieruchomości przy ul.... stanowią wyłączną własność Wnioskodawczyni;

* wynajmując nieruchomość Wnioskodawczyni działać będzie jako ich właściciel we własnym imieniu i na swoją rzecz;

* planowany najem nieruchomości (na czas nieokreślony) przy ul.... na rzecz opisanej Spółki cywilnej będzie jedną tego typu (w zakresie najmu) aktywnością Wnioskodawczyni, a tym samym aktywność tą Wnioskodawczyni uznaje za okazjonalną;

* nieruchomości przeznaczone zgodnie z planem pod najem dla Spółki obejmują:

a.

budynek gospodarczy (magazynowy) o powierzchni ok. 165 m2 znajdujący się na działce przy ul....;

b.

budynek gospodarczy (biurowy i warsztatowy) o powierzchni ok. 130 m2 znajdujący się na działce przy ul.....

Ponadto Zainteresowana wskazała, że na działce przy ul.... znajduje się budynek mieszkalny (nienajmowany) zajmowany przez... (rodzice Wnioskodawczyni) na podstawie umowy dożywocia zawartej z Wnioskodawczynią.

Działki na których znajdują się opisane budynki obejmują: 1244 m2 -..., 933 m2 -....

Jednocześnie Wnioskodawczyni sprostowała omyłkę pisarską w poz. 68 wniosku ORD-IN wskazując, iż w zdaniu: "Ze względu na zainteresowanie dalszym najmem wyrażone przez Spółkę, Wnioskodawczyni zamierza od stycznia 2014 r. wynająć ww. nieruchomość Spółce." winna być wskazana data "stycznia 2015 r."

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy opisany najem będzie podlegał opodatkowaniu VAT... (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pytanie nr 2)

2. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT w zakresie analizowanego najmu... (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pytanie nr 3)

3. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni korzystać będzie ze zwolnienia podmiotowego w VAT, a jednocześnie prowadzić będzie wyłącznie działalność gospodarczą zwolnioną przedmiotowo z VAT - usługi medyczne, konieczne jest składanie przez Wnioskodawczynię deklaracji VAT-7 z wykazaną sprzedażą zwolnioną podmiotowo i przedmiotowo... (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pytanie nr 4)

Zdaniem Wnioskodawczyni,

Ad. 1

Tak, przychody takie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Dla potrzeb podatku VAT, zgodnie z art. 15 ustawy o VAT:

1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych."

Działalność taka nie jest zwolniona przedmiotowo z opodatkowania VAT.

Tym samym Wnioskodawczyni będzie z tytułu planowanego najmu podatnikiem podatku VAT.

Ad. 2

Tak, Wnioskodawczyni będzie uprawniona do skorzystania z prawa zwolnienia przedmiotowego na zasadach określonych w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. do chwili osiągnięcia obrotu z tytułu działalności opodatkowanej w kwocie 150.000 PLN.

Ad. 3

Nie, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do składania deklaracji VAT-7.

Stosowanie do art. 99 ust. 7 ustawy o VAT: "podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133."

W art. 99 ust. 7 ustawy o VAT wskazuje się jednakże, iż: "Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że:

1.

przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3;

2.

są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a lub art. 91, lub

3.

są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4, lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4."

Wnioskodawczyni w analizowanej sytuacji w zakresie VAT prowadzić będzie w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie działalność w zakresie usług medycznych, która na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy VAT podlega zwolnieniu przedmiotowemu oraz równocześnie działalność w zakresie najmu opodatkowaną VAT, lecz korzystającą ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji Wnioskodawczyni na mocy art. 99 ust. 7 nie będzie zobowiązana do składania deklaracji wskazanych w art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, do czasu utraty prawa do korzystania z ww. zwolnień od opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach mowa o towarach - Rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest "odpłatność" za daną czynność.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zwanej również ustawą k.c., regulujące kwestie najmu.

W myśl art. 659 § 1 ww. ustawy - Kodeks cywilny przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Tak więc najem jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że najem, wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, gdyż wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe), bez względu na to, czy przedmiot najmu uprzednio stanowił składnik majątkowy prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika czy stanowił jego majątek osobisty. W konsekwencji najem nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych (gabinet stomatologiczny) zwolnionych przedmiotowo z VAT. W dniu 30 sierpnia 2012 r. na mocy umowy darowizny z... (matka) Wnioskodawczyni stała się właścicielem nieruchomości w... przy ul..... Następnie w dniu 8 kwietnia 2014 r. na mocy umowy dożywocia zawartej z... (matka i ojciec), Wnioskodawczyni stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym w... przy ul..... Nieruchomość ta obecnie, jak i uprzednio była wykorzystywana przez p.... (ojciec) dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Na nieruchomości tej pierwotnie prowadził działalność produkcyjną w ramach własnej działalności gospodarczej (do 31 grudnia 2009 r.), a następnie od 1 stycznia 2010 r. nieruchomość ta wraz z wyposażeniem (meble) została wynajęta przez p.... podmiotom trzecim - działającym na podstawie umowy spółki cywilnej (Spółka). Nieruchomość... udostępniana była p.... przez p.... na zasadzie użyczenia, a od 30 sierpnia 2012 r. przez Wnioskodawczynię również na zasadzie użyczenia. Nieruchomość... była wykorzystywana przez..., jako współwłaściciela tej nieruchomości na zasadzie współwłasności małżeńskiej. Od 9 kwietnia 2014 r. - tj. przekazania nieruchomości Wnioskodawczyni - nieruchomość jest przez nią udostępniana p.... na zasadzie użyczenia. Z końcem 2014 r.p.... (ojciec) zamierza zakończyć swoją działalność gospodarczą i skorzystać w pełni z uprawnień emerytalnych. Z uwagi na powyższe umowy z najemcą - Spółką, oraz umowy użyczenia z Wnioskodawczynią dot. nieruchomości... zostaną rozwiązane. Ze względu na zainteresowanie dalszym najmem wyrażone przez Spółkę Wnioskodawczyni zamierza od stycznia 2015 r. wynająć ww. nieruchomość Spółce. Z uwagi jednak na fakt, iż prowadzona przez nią działalność gospodarcza nie dotyczy najmu nieruchomości, a także fakt, iż najmowana nieruchomość jest jej majątkiem prywatnym, a nie składnikiem majątku związanym z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni chciałaby dokonać rozliczenia przychodów uzyskiwanych z opisanego wyżej najmu na zasadzie tzw.: "ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z najmu". Roczne obroty z tytułu najmu nie przekroczą kwoty 150.000 PLN.

Wnioskodawczyni wskazała, że opisane nieruchomości przy ul.... stanowią wyłączną własność Wnioskodawczyni. Wynajmując nieruchomość Zainteresowana działać będzie jako ich właściciel we własnym imieniu i na swoją rzecz. Planowany najem nieruchomości (na czas nieokreślony) przy ul.... na rzecz opisanej Spółki cywilnej będzie jedną tego typu (w zakresie najmu) aktywnością Wnioskodawczyni, a tym samym aktywność tą Wnioskodawczyni uznaje za okazjonalną. Nieruchomości przeznaczone zgodnie z planem pod najem dla Spółki obejmują budynek gospodarczy (magazynowy) o powierzchni ok. 165 m2 znajdujący się na działce przy ul.... oraz budynek gospodarczy (biurowy i warsztatowy) o powierzchni ok. 130 m2 znajdujący się na działce przy ul.....

Ponadto Zainteresowana wskazała, że na działce przy ul.... znajduje się budynek mieszkalny (nienajmowany) zajmowany przez... (rodzice Wnioskodawczyni) na podstawie umowy dożywocia zawartej z Wnioskodawczynią.

Działki na których znajdują się opisane budynki obejmują: 1244 m2 -..., 933 m2 -....

Ad. 1

Odnosząc się do pytania nr 1, mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony stan sprawy, należy stwierdzić, iż planowany najem nieruchomości przez Wnioskodawczynię będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy.

Ad. 2

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT - zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na mocy art. 113 ust. 2 cyt. ustawy - do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2.

odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a.

transakcji związanych z nieruchomościami,

b.

usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c.

usług ubezpieczeniowych

d.

jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

* odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak stanowi art. 113 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Stosownie do art. 113 ust. 10, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Tak więc, Wnioskodawczyni w okolicznościach niniejszej sprawy, świadcząc przedmiotową usługę najmu będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, jednak korzystanie z tego zwolnienia będzie możliwe tylko do czasu gdy wartość całej sprzedaży opodatkowanej (najem) nie przekroczy kwoty określonej przepisem art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad. 3

Odnosząc się do składania deklaracji podatkowych, to zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Zgodnie jednak z art. 99 ust. 7 cyt. ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że:

1.

przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3;

2.

są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a lub art. 91, lub

3.

są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4, lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że w przypadku korzystania z zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy w zakresie świadczenia usług najmu oraz zwolnienia przedmiotowego w zakresie usług medycznych świadczonych przez Wnioskodawczynię, zgodnie z art. 99 ust. 7 tej ustawy, nie będzie obowiązana do składania deklaracji podatkowych, pod warunkiem, że Wnioskodawczyni nie przysługuje zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3, nie jest obowiązana do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a lub art. 91, lub nie jest obowiązana do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4, lub uprawniona do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytań 1,2,3 (we wniosku ORD-IN oznaczone jako 2,3,4) należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl