IPTPP2/443-674/14-4/JSz - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPP2/443-674/14-4/JSz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-674/14-4/JSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT wniesienia aportem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT wniesienia aportem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej również: Wnioskodawca) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest jedynym wspólnikiem spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. (dalej: Spółka). Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Wnioskodawca w 2000 r. wybudował z własnych środków i oddał do użytkowania inwestycję: oczyszczalnię ścieków w... oraz sieć kanalizacyjną, połączoną funkcjonalnie i technicznie z przedmiotową oczyszczalnią. Oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna od dnia jej oddania do użytkowania do dnia złożenia wniosku stanowiły własność Wnioskodawcy. Budowa przedmiotowej inwestycji odbywała się jako realizacja zadań własnych Gminy, stanowiących zadania użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zadań takich należą sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

W związku z wykonywaniem inwestycji budowy oczyszczalni ścieków w... oraz sieci kanalizacyjnej, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ewentualne wydatki, jakie Wnioskodawca ponosił na ulepszenie przedmiotu dostawy, nie przekroczyły 30% wartości początkowej obiektu stanowiącego przedmiot dostawy.

Oczyszczalnia ścieków w... oraz sieć kanalizacji, w okresie od 7 lipca 2000 r. do 31 marca 2010 r. były oddane do bezpłatnej eksploatacji dla Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Umowa nie przewidywała wynagrodzenia dla Wnioskodawcy za przekazanie przedmiotu umowy. W dniu 1 kwietnia 2010 r. Wnioskodawca zawarł ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja... umowę eksploatacji nr 1/2010, której przedmiotem było oddanie do bezpłatnej eksploatacji mienia stanowiącego własność Gminy, w skład którego wchodzi między innymi oczyszczalnia ścieków w... i sieci kanalizacyjne. Oddanie mienia do eksploatacji nastąpiło w celu wykonywania przez Spółkę zadań własnych Gminy z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zgodnie z regulacją ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Umowa nie przewiduje wynagrodzenia dla Wnioskodawcy z tytułu przekazania infrastruktury do eksploatacji.

Gmina planuje dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a nowopowstałe udziały pokryć poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności przedmiotowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

W piśmie z dnia 17 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna, będąca przedmiotem aportu stanowi budynek lub budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). Oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna, o której mowa we wniosku, jest trwale związana z gruntem. Aport oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej nie będzie dokonywany w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Pierwsze zasiedlenie nastąpiło w 1999 r. na podstawie umowy gdzie przekazano w eksploatację Spółkę.... Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres dłuższy niż dwa lata.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu "Czy oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna, będąca przedmiotem aportu, była/jest przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze..." Wnioskodawca wskazał, że w dniu 1 kwietnia 2010 r. oddano w eksploatację oczyszczalnię ścieków oraz sieć kanalizacyjną będącą przedmiotem aportu. Umowa zawarta jest na okres od 1 kwietnia 2010 r. na czas nieokreślony. Oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Gminę aportem do spółki Wodociągi i Kanalizacja... oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w obecnym stanie prawnym, przekazanie aportem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca, będąc podatnikiem podatku VAT, nie miał prawa do odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowym stanie faktycznym warunek ten nie był spełniony.

Budowa przedmiotowych obiektów odbywała się jako realizacja zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, miasto realizuje zadania użyteczności publicznej, które są zadaniami własnymi gminy. Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, itp. Podczas realizacji inwestycji Gmina nie odliczała podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją inwestycji. Gmina nie uzyskiwała przychodów z tytułu eksploatacji przedmiotu inwestycji.

Do dostawy przedmiotu opisanej inwestycji dochodzi w ramach pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Obie czynności, na mocy których przedmiot aportu był udostępniany osobom trzecim, nie były czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. W związku z tym, dotychczas nie doszło do pierwszego zasiedlenia budowli.

Wnioskodawca zamierza w niedalekiej przyszłości przekazać w drodze aportu budowle (w tym sieci kanalizacyjne) na rzecz Spółki, która do dnia dzisiejszego użytkuje przedmiotowe budowle nieodpłatnie. W skład infrastruktury, która ma być przedmiotem aportu, wchodzą budynki i budowle posadowione na gruntach własności Wnioskodawcy oraz sieci kanalizacyjne posadowione na gruntach osób trzecich. Zgodnie z art. 3 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), budowlą jest m.in. oczyszczalnia ścieków, a także obiekt liniowy - kanał (klasyfikacja przedmiotowych sieci według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 2223).

Wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz sieci. Eksploatacją oczyszczalni oraz sieci zajmuje się Spółka. Biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca nie uzyskiwał i nie uzyskuje przychodów z tytułu eksploatacji obiektów, to zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych) podczas realizacji inwestycji nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących/wydatki inwestycyjne związane z budową oczyszczalni i sieci.

W przedmiotowym stanie faktycznym i prawnym nie nastąpiło jeszcze pierwsze zasiedlenie opisywanych obiektów i czynność ich wniesienia w drodze aportu będzie za takie uważane, jednakże ze względu na fakt, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczeń podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, planowana czynność będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 10a ustawy VAT. Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, gdyby nawet przysługiwało mu prawo do odliczeń podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to wydatki, które ponosił on na ulepszenie przedmiotowych obiektów, nie przekraczało 30% ich wartości początkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Jednocześnie zauważyć należy, iż kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. - w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina jest jedynym wspólnikiem spółki Wodociągi i Kanalizacja. Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Wnioskodawca w 2000 r. wybudował z własnych środków i oddał do użytkowania inwestycję: oczyszczalnię ścieków oraz sieć kanalizacyjną, połączoną funkcjonalnie i technicznie z przedmiotową oczyszczalnią. Oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna od dnia jej oddania do użytkowania do dnia złożenia wniosku stanowiły własność Wnioskodawcy. Budowa przedmiotowej inwestycji odbywała się jako realizacja zadań własnych Gminy, stanowiących zadania użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W związku z wykonywaniem inwestycji budowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ewentualne wydatki, jakie Wnioskodawca ponosił na ulepszenie przedmiotu dostawy, nie przekroczyły 30% wartości początkowej obiektu stanowiącego przedmiot dostawy.

Oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacji, w okresie od 7 lipca 2000 r. do 31 marca 2010 r. były oddane do bezpłatnej eksploatacji dla Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Umowa nie przewidywała wynagrodzenia dla Wnioskodawcy za przekazanie przedmiotu umowy. W dniu 1 kwietnia 2010 r. Wnioskodawca zawarł ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja... umowę eksploatacji nr 1/2010, której przedmiotem było oddanie do bezpłatnej eksploatacji mienia stanowiącego własność Gminy, w skład którego wchodzi między innymi oczyszczalnia ścieków i sieci kanalizacyjne. Oddanie mienia do eksploatacji nastąpiło w celu wykonywania przez Spółkę zadań własnych Gminy z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zgodnie z regulacją ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Umowa nie przewiduje wynagrodzenia dla Wnioskodawcy z tytułu przekazania infrastruktury do eksploatacji.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna, będąca przedmiotem aportu stanowi budynek lub budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna, o której mowa we wniosku, jest trwale związana z gruntem. Aport oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej nie będzie dokonywany w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Pierwsze zasiedlenie nastąpiło w 1999 r. na podstawie umowy gdzie przekazano w eksploatację Spółkę.... Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres dłuższy niż dwa lata. Oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą, że pierwsze zasiedlenie przedmiotowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej nastąpiło w 1999 r. na podstawie umowy gdzie przekazano w eksploatację Spółkę. Jak wskazano wyżej, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania. Natomiast z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w 2000 r. wybudował i oddał do użytkowania inwestycję: oczyszczalnię ścieków oraz sieć kanalizacyjną. Ponadto z okoliczności sprawy nie wynika, że oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna, będąca przedmiotem aportu, była lub jest przedmiotem umowy najmu, dzierżawy. Zatem wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy - aport oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej będzie dokonywany w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że aport oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z powyższym, należy rozważyć, czy w przedmiotowej sytuacji możliwe będzie zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Z opisu sprawy wynika, że w związku z wykonywaniem inwestycji budowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ewentualne wydatki, jakie Wnioskodawca ponosił na ulepszenie przedmiotu dostawy, nie przekroczyły 30% wartości początkowej obiektu stanowiącego przedmiot dostawy. Tym samym, aport oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej będzie mógł korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż aport, o którym mowa wyżej, będzie zwolniony od podatku, to zbycie gruntu, na którym są posadowione ww. oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna, w myśl art. 29a ust. 8 ustawy również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl