IPTPP2/443-673/13-4/JS, Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego udostępniania przez gminę całości... - OpenLEX

IPTPP2/443-673/13-4/JS - Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego udostępniania przez gminę całości lub części stadionu na cele gminne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 listopada 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-673/13-4/JS Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego udostępniania przez gminę całości lub części stadionu na cele gminne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2013 r. (data wpływu 19 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępniania całości lub części Stadionu na cele gminne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2013 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego udostępnienia całości lub poszczególnych części Stadionu, niekorzystającego ze zwolnienia,

* prawa do odliczenia podatku naliczonego w trybie art. 91 ustawy, w związku z wdrożeniem wykorzystywania Stadionu zarówno do odpłatnego, jak i nieodpłatnego udostępniania, z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne,

* prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków bieżących od momentu wdrożenia wykorzystywania Stadionu zarówno do odpłatnego, jak i nieodpłatnego udostępniania,

* sposobu określenia części podatku naliczonego podlegającego odliczeniu,

* braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępniania całości lub części Stadionu na cele gminne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Gmina X (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina jest właścicielem stadionu sportowo-rekreacyjnego, zwanego..., zlokalizowanego w miejscowości... (dalej: Stadion albo Obiekt). W 2010 r. Gmina dokonała gruntownej modernizacji Stadionu. W szczególności, pierwsze wydatki związane z wytworzeniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem inwestycji Gmina poniosła w latach 2008-2009, a zasadnicze wydatki na przebudowę Stadionu w 2010 r. Wydatki w tym zakresie zostały częściowo sfinansowane przez Gminę ze środków własnych, a częściowo z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Ukończenie robót budowlanych miało miejsce w listopadzie 2010 r., a oddanie Obiektu do użytkowania w grudniu 2010 r. (dokumentem OT przyjmującym Stadion na rejestr środków trwałych). Wartość netto nakładów na modernizację Stadionu przekroczyła kwotę 15 tys. PLN.

Wydatki inwestycyjne na modernizację Stadionu obejmowały m.in.:

* roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe istniejących elementów infrastruktury starego Stadionu (w tym pawilonu sportowego, usytuowanych tam budynków, pawilonu sanitarnego, ogrodzeń, utwardzonych nawierzchni oraz elementów oświetlenia),

* roboty budowlane obejmujące budowę Stadionu, trybun Stadionu, specjalistycznych pawilonów zaplecza sportowego i budynku socjalnego,

* wykonanie instalacji sieci zewnętrznych (wodociągów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, drenażu boisk, energii elektrycznej, oświetlenia Obiektu, instalacji telekomunikacyjnych).

W wyniku modernizacji Stadion składa się z boiska głównego o nawierzchni trawiastej wraz z drenażem, boiska treningowego ze sztucznej trawy, boiska treningowego z trawy naturalnej, pawilonu zaplecza sportowego łączącego funkcję biurową, szatniową i konferencyjną, pawilonu zaplecza sportowego boisk sportowych łączącego funkcję szatniową i magazynową, budynku socjalnego z pokojami gościnnymi, parkingu dla samochodów oraz terenów zielonych (rekreacyjnych - wypoczynkowych).

Ponadto, Gmina będzie ponosić wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem i utrzymaniem Stadionu. Wydatki te obejmują zarówno nabycie towarów (m.in. środków czystości, sprzętów, urządzeń do pielęgnacji nawierzchni trawiastych, etc.), jak i usług (m.in. remonty/konserwacje, wywóz nieczystości, doprowadzanie wody, odprowadzanie ścieków, etc.).

Wskazane wydatki inwestycyjne i bieżące są/będą dokumentowane wystawionymi na Gminę przez dostawcóww.ykonawców fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT.

Gmina zaznaczyła, iż modernizacja Stadionu w przeszłości oraz jego bieżące utrzymanie są związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy, do których należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie "kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych".

Dotychczas Stadion był udostępniany przez Gminę nieodpłatnie na rzecz zainteresowanych. Taki sposób zagospodarowania obiektu uwarunkowany był w szczególności zobowiązaniem Gminy wobec instytucji finansującej dotyczącym nieczerpania przychodów z dofinansowanego Obiektu, jak również uzyskanym dofinansowaniem do kwoty brutto wydatków. W chwili obecnej, w wyniku nowych okoliczności, Gmina prawdopodobnie będzie mogła wprowadzić odpłatność za użytkowanie Stadionu przez zainteresowanych.

W szczególności, wprowadzenie odpłatności byłoby uzasadnione z uwagi na wysokie koszty utrzymania Stadionu oraz duże zainteresowanie Obiektem z uwagi na jego atrakcyjność w regionie. Modernizacja Stadionu wzbudziła bowiem duże zainteresowanie najmem Obiektu lub jego części wśród lokalnej społeczności i stowarzyszeń sportowych w regionie. Szacuje się, że opłaty z tytułu użytkowania Stadionu nie przekroczą kosztów jego utrzymania, niemniej pozwolą na pokrycie choć ich części.

W konsekwencji powyższego, Gmina planuje, że w ostatnim kwartale 2013 r. (tekst jedn.: nie później niż w listopadzie 2013 r.) zostaną podjęte: Uchwała Rady Miejskiej i Zarządzenie Burmistrza, na mocy których zostaną wprowadzone opłaty za korzystanie ze Stadionu. W szczególności, powstanie cennik ze specyfikacją rodzaju usług, z których można będzie skorzystać na Stadionie i odpowiednio ustanowiona będzie wysokość odpłatności za wskazane usługi. Wysokość opłat kalkulowana będzie przede wszystkim z uwzględnieniem wysokości kosztów związanych z utrzymaniem Stadionu (kosztów bieżących dotyczących zużycia energii, wody, dostosowania Stadionu do potrzeb zainteresowanego, przykładowo związanych z wykoszeniem trawy, ochroną Stadionu w trakcie imprezy itp.) oraz kosztów drobnych napraw i remontów, które powstają w wyniku użytkowania wyposażenia i poszczególnych części Stadionu.

Mając na uwadze powyższe, udostępnianie Stadionu przybierze dwojaki charakter, a mianowicie:

A. odpłatnego użytkowania/najmu całości Stadionu lub niektórych części Stadionu na rzecz zainteresowanych - w szczególności stowarzyszeń sportowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, m.in. w celu:

a.

organizacji zawodów sportowych i imprez sportowych (głównie na rzecz stowarzyszeń sportowych),

b.

organizacji spotkań sportowych, obozów i treningów (głównie na rzecz stowarzyszeń sportowych spoza terenu Gminy),

c.

organizacji imprez integracyjnych i sportowych typu zawody paintball, mecze piłki nożnej, etc. (głównie na rzecz podmiotów gospodarczych - przedsiębiorstw i osób fizycznych),

d.

prowadzenia działalności przez Gminę w zakresie udostępniania pomieszczeń biurowych, użytkowych i konferencyjnych na czas określony (przykładowo na cel zorganizowania jednorazowej konferencji czy spotkania rekreacyjnego) lub nieokreślony (np. długotrwały najem powierzchni użytkowych na rzecz agencji ochrony, działalności fizjoterapeutycznej itp.),

e.

prowadzenia działalności przez Gminę w zakresie udostępnienia powierzchni reklamowych czasowo (np. podczas wydarzeń sportowych) lub na stałe (poprzez sprzedaż powierzchni reklamowych na ogrodzeniu Stadionu, trybunach, budynkach itp.).

B. nieodpłatnego korzystania na cele gminne (związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy), tj. użytkowania całości lub poszczególnych części Obiektu przez stowarzyszenia sportowe z terenu Gminy, jednostki organizacyjne Gminy (przykładowo szkoły) oraz lokalną społeczność, m.in. w celu:

a.

organizacji zawodów sportowych i imprez sportowych (głównie na rzecz stowarzyszeń sportowych z terenu Gminy),

b.

organizacji spotkań sportowych, obozów i treningów (głównie na rzecz stowarzyszeń sportowych z terenu Gminy),

c.

organizacji zajęć wychowania fizycznego (na rzecz szkół z terenu Gminy).

Dodatkowo, Gmina nadmieniła, iż osoby zainteresowane najmem Stadionu lub jego części będą miały do dyspozycji w ramach zawartej umowy wynajmu co najmniej część miejsc parkingowych w obrębie Stadionu.

Gmina przy tym zaznaczyła, iż brak jest jej zdaniem możliwości wyznaczania określonych godzin/dni tygodnia, w których Stadion będzie przeznaczony wyłącznie do nieodpłatnego oraz odpowiednio do odpłatnego korzystania. W praktyce nie da się bowiem takiego podziału przewidzieć. Sposób wykorzystywania Stadionu będzie natomiast samodzielnie/neutralnie regulowany poprzez zapotrzebowanie na obie formy udostępniania Obiektu.

Gmina nadmieniła, iż odpłatny charakter wykorzystania Stadionu łączy się z sezonowością działalności sportowej oraz np. zmiennością pogody, przez co Gmina nie jest w stanie jednoznacznie określić stopnia odpłatnego i nieodpłatnego udostępnienia Obiektu.

Ponadto, Gmina dodała, że odpłatne i nieodpłatne korzystanie ze Stadionu może odbywać się równocześnie, ze względu na możliwość udostępnienia, w zależności od sytuacji, np. boiska głównego za wynagrodzeniem dla podmiotów gospodarczych czy stowarzyszeń spoza terenu Gminy oraz terenów zielonych bezpłatnie dla lokalnej społeczności.

Powyższe oznacza również, że w momencie ponoszenia wydatków inwestycyjnych oraz bieżących na Stadion, Gmina nie była/nie będzie w stanie określić zakresu/podziału, w jakim Obiekt ten będzie następnie udostępniany odpłatnie, a w jakim nieodpłatnie. Zależy to bowiem od popytu w danym okresie na tego typu świadczenia i innych okoliczności.

Jednocześnie Gmina stoi na stanowisku, iż sama możliwość odpłatnego udostępnienia całości lub części Obiektu (przede wszystkim na rzecz podmiotów gospodarczych) może zwiększyć zainteresowanie tego rodzaju usługami świadczonymi przez Gminę.

Gmina nadmieniła, że poniosła wszystkie wydatki inwestycyjne na modernizację Stadionu w latach 2008-2010, a Obiekt został oddany do użytkowania w grudniu 2010 r., tym samym wszystkie wydatki inwestycyjne na Stadion zostały poniesione przez Gminę przed wejściem w życie art. 86 ust. 7b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) oraz Obiekt został oddany do użytkowania przed wejściem w życie przedmiotowego przepisu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu nieodpłatnego udostępniania całości lub części Stadionu na cele gminne, o którym mowa w punkcie B przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Gmina jest zobowiązana do naliczenia podatku należnego... (oznaczone jako pytanie nr 5 wniosku ORD-IN)

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu nieodpłatnego udostępniania całości lub poszczególnych części Stadionu na cele gminne, o którym mowa w punkcie B przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Gmina nie jest/nie będzie zobowiązana do naliczenia podatku należnego.

UZASADNIENIE stanowiska Gminy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2.

eksport towarów,

3.

import towarów na terytorium kraju,

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przy pomocy powyższych przepisów ustawodawca w sposób precyzyjny ustalił, jakie czynności podlegają opodatkowaniu VAT. Tak więc opodatkowanie konkretnej czynności możliwe jest wyłącznie w przypadku uznania jej za czynność podlegającą VAT, wymienioną w katalogu art. 5 ustawy o VAT. Nie jest natomiast możliwe rozszerzenie opodatkowania VAT na inne, niewymienione w ustawie czynności lub zdarzenia.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zdaniem Gminy powyższa regulacja nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sytuacji. W związku z wykorzystywaniem Stadionu (a więc de facto zarówno wydatków inwestycyjnych jak i bieżących związanych z utrzymaniem Stadionu) w pewnej części także do tego obszaru działalności Gminy, który obejmuje zdarzenia spoza zakresu VAT, niewątpliwie nie dochodzi do przekazania towarów lub ich zużycia na cele osobiste Gminy ani jej pracowników, ani też do darowizn.

Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych, oraz

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Cele związane z realizowaną przez Gminę działalnością.

W ocenie Gminy, nawet gdyby hipotetycznie uznać, że we wskazanej sytuacji Gmina będzie działała w charakterze podatnika VAT, należy podkreślić, że przepis art. 8 ust. 2 pkt 1, a także art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT zrównuje zużycie towarów z odpłatnym świadczeniem usług wyłącznie w sytuacji, gdy dane świadczenie jest wykonywane do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W opinii Gminy, zatem nawet w ewentualnym przypadku uznania przez organy podatkowe, że Gmina we wskazanej sytuacji działa w roli podatnika VAT, nieodpłatne użycie towarów byłoby wykonywane w ramach działalności prowadzonej przez Gminę i w związku z powyższym przedmiotowy przepis i tak nie znalazłby zastosowania. Przedmiotowe, nieodpłatne wykorzystanie Stadionu ma bowiem charakter stricte służący realizacji zadań Gminy, tj. np. będą się tam odbywać spotkania sołectw, organizowane będą wybory i zajęcia dla dzieci, aranżowane będą przez organizacje charytatywne rozmaite przedsięwzięcia. Nie budzi wątpliwości, iż są to zdarzenia z zakresu zadań własnych Gminy i tym samym jej działalności (dodatkowo wykonywane poza reżimem cywilnoprawnym).

Stanowisko takie zostało wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. W analogicznym stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2012 r., sygn. ILPP2/443-153/12-3/MR, stwierdził, że "Wobec powyższego należy stwierdzić, że w związku z tym, iż Gmina będzie nieodpłatnie udostępniała świetlice wiejskie na rzecz lokalnej społeczności, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na jej nieodpłatność oraz fakt, iż nie będzie miał w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy - nieodpłatne wykorzystanie będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych)".

Do podobnego stanu faktycznego odniósł się także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2012 r., sygn. IPTPP1/443-138/12-7/MW. W przedmiotowej interpretacji Dyrektor, odnosząc się do sytuacji częściowo nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich lokalnej społeczności stwierdził, iż "świadczone przez Gminę usługi nieodpłatnego wynajmu świetlic wiejskich lokalnej społeczności, jako czynności związane z realizacją zadań własnych Gminy, nie będą stanowić odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i tym samym czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT".

Analogiczne stanowisko zostało potwierdzone przykładowo w:

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lutego 2012 r., sygn. IBPP4/443-1680/11/EJ, w której organ podatkowy stwierdził, że "Wobec powyższego, dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, a tym samym za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. W myśl przytoczonych wyżej przepisów ustawy o samorządzie gminnym zadania własne Wnioskodawcy obejmują między innymi zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Również takie zadania będzie wykonywał Z., bowiem uchwała o utworzeniu gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Z." określa, że zadaniem statutowym Zakładu jest prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej. Wobec powyższego podejmowane w tym zakresie przez podatnika (Gminę) działania polegające na nieodpłatnym przekazaniu Z. powstałego w ramach realizowanego projektu majątku, a także mienia wytworzonego poza projektem, a które nie zostało jeszcze oddane do użytkowania, jak i środków trwałych, które Gmina już wcześniej wykorzystywała do wykonywania usług wodno-kanalizacyjnych mieszczą się w celu prowadzonej przez podatnika (Gminę) działalności gospodarczej. W kontekście powyższego należy uznać, że nieodpłatne przekazanie majątku Gminy (tekst jedn.: sieci wodno-kanalizacyjnych oraz inwestycji w toku Z. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż - nieodpłatne przekazanie będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych)";

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn. IPTPP4/443-50/11-5/BM, w której organ podatkowy stwierdził, że "Wobec powyższego należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie w administrowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zakładowi Usług Komunalnych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na nieodpłatność tej czynności";

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2012 r., sygn. ILPP1/443-1300/11-4/BD, w której organ podatkowy stwierdził, że "Nie ma zatem podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. W myśl cytowanych powyżej przepisów o samorządzie gminnym, zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, tj. w tym przypadku budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz jej wykorzystanie w celu wykonywania tych zadań, należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że nieodpłatne udostępnienie powyższych budowli w roku 2010 Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu, jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a tym samym niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem przedmiotowe budowle były wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT";

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2011 r., sygn. ITPP1/443-1096b/11/MN, w której organ stwierdził, iż "Analiza opisanego we wniosku stanu faktycznego na tle powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż użycie towarów (obiektów sportowych) odbywa się do celów działalności Wnioskodawcy. Ze statutu Wnioskodawcy wynika bowiem, że do zakresu prowadzonej działalności należy m.in. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom, w tym: klubom i związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, fundacjom, organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, uczelniom, zakładom pracy i osobom prywatnym, a także prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki. W takich okolicznościach trudno jest bowiem uznać, iż nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych stanowi użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Biorąc powyższe pod uwagę, ww. nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług";

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 r., sygn. ILPP2/443-1968/10-2/MR, w której organ podatkowy wskazał, że "Jak wskazał Wnioskodawca przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony podczas nabycia towarów i usług, które są związane z zapewnieniem bezpłatnego wstępu na basen uczniom. Mając na uwadze przedstawione wyżej przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że bezpłatne zapewnienie przez MOSiR wstępu na basen uczniom, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi nieodpłatne świadczenie usług. Jednakże w opisanej sytuacji nie jest spełniony drugi warunek, aby ww. czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w związku z wykonaniem przedmiotowych usług wynikających z zadań statutowych występuje związek z prowadzonym przedsiębiorstwem. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż zapewnienie wstępu na basen uczniom jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, tym samym czynność ta nie może być traktowana jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy, a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług";

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 września 2010 r., sygn. ILPP2/443-939/10-3/MN, w której organ podatkowy stwierdził, że "Mając na uwadze fakt, iż sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, edukacji publicznej oraz szeroko pojętej pomocy społecznej należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego stwierdzić należy, iż nieodpłatne udostępnianie Hali ww. podmiotom jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Tym samym nie ma podstaw do opodatkowania ww. czynności (nieodpłatnego udostępniania Hali) podatkiem od towarów i usług. Mając zatem na uwadze powyższą analizę przepisów, stwierdzić należy, że nieodpłatne udostępnianie Hali szkołom i przedszkolom publicznym (najczęściej funkcjonującym w formie jednostek budżetowych), a także innym jednostkom organizacyjnym określonym przez Gminę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług".

Mając na uwadze powyższe argumenty, Gmina raz jeszcze podkreśliła, iż Jej zdaniem nie jest/nie będzie zobowiązana do naliczania podatku należnego w związku z częściowym wykorzystaniem Stadionu do wykonywania nieodpłatnych zadań pozostających poza zakresem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Analiza zatem wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

1.

wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo - przedmiotowy,

2.

w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:

a.

czynności, co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT, muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,

b.

ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina, będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, jest właścicielem stadionu sportowo-rekreacyjnego, zwanego..., zlokalizowanego w miejscowości... (dalej: Stadion albo Obiekt). W 2010 r. Gmina dokonała gruntownej modernizacji Stadionu. Gmina zaznaczyła, iż modernizacja Stadionu w przeszłości oraz jego bieżące utrzymanie są związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy, do których należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie "kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych".

Dotychczas Stadion był udostępniany przez Gminę nieodpłatnie na rzecz zainteresowanych. Taki sposób zagospodarowania obiektu uwarunkowany był w szczególności zobowiązaniem Gminy wobec instytucji finansującej dotyczącym nieczerpania przychodów z dofinansowanego Obiektu, jak również uzyskanym dofinansowaniem do kwoty brutto wydatków. Gmina planuje, że w ostatnim kwartale 2013 r. (tekst jedn.: nie później niż w listopadzie 2013 r.) zostaną podjęte: Uchwała Rady Miejskiej i Zarządzenie Burmistrza, na mocy których zostaną wprowadzone opłaty za korzystanie ze Stadionu. W szczególności, powstanie cennik ze specyfikacją rodzaju usług, z których można będzie skorzystać na Stadionie i odpowiednio ustanowiona będzie wysokość odpłatności za wskazane usługi. Wysokość opłat kalkulowana będzie przede wszystkim z uwzględnieniem wysokości kosztów związanych z utrzymaniem Stadionu (kosztów bieżących dotyczących zużycia energii, wody, dostosowania Stadionu do potrzeb zainteresowanego, przykładowo związanych z wykoszeniem trawy, ochroną Stadionu w trakcie imprezy itp.) oraz kosztów drobnych napraw i remontów, które powstają w wyniku użytkowania wyposażenia i poszczególnych części Stadionu. Mając na uwadze powyższe, udostępnianie Stadionu przybierze dwojaki charakter, a mianowicie:

A. odpłatnego użytkowania/najmu całości Stadionu lub niektórych części Stadionu na rzecz zainteresowanych - w szczególności stowarzyszeń sportowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, m.in. w celu: organizacji zawodów sportowych i imprez sportowych, organizacji spotkań sportowych, obozów i treningów, organizacji imprez integracyjnych i sportowych typu zawody paintball, mecze piłki nożnej, etc., prowadzenia działalności przez Gminę w zakresie udostępniania pomieszczeń biurowych, użytkowych i konferencyjnych, prowadzenia działalności przez Gminę w zakresie udostępnienia powierzchni reklamowych;

B. nieodpłatnego korzystania na cele gminne (związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy), tj. użytkowania całości lub poszczególnych części Obiektu przez stowarzyszenia sportowe z terenu Gminy, jednostki organizacyjne Gminy (przykładowo szkoły) oraz lokalną społeczność, m.in. w celu: organizacji zawodów sportowych i imprez sportowych (głównie na rzecz stowarzyszeń sportowych z terenu Gminy), organizacji spotkań sportowych, obozów i treningów (głównie na rzecz stowarzyszeń sportowych z terenu Gminy), organizacji zajęć wychowania fizycznego (na rzecz szkół z terenu Gminy).

Mając na uwadze powyższe okoliczności przedstawione we wniosku oraz obowiązujące przepisy podatkowe należy stwierdzić, że nieodpłatne świadczenie usług przez Wnioskodawcę polegające na udostępnianiu całości lub poszczególnych części Stadionu na cele gminne, odbywa się/będzie odbywać się w związku z wykonywanymi przez Gminę zadaniami publicznymi we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Zatem w przedmiotowej sprawie nie ma/nie będzie miał zastosowania przepis art. 8 ust. 2 ustawy, a w konsekwencji ww. czynności nie są/nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi nieodpłatnego udostępniania całości lub poszczególnych części Stadionu na cele gminne, nie podlegają/nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem z tytułu świadczenia tych usług Gmina nie jest i nie będzie zobowiązana do naliczania podatku należnego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie fatycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępniania całości lub części Stadionu na cele gminne. Natomiast wniosek w części dotyczącej:

* zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego udostępnienia całości lub poszczególnych części Stadionu, niekorzystającego ze zwolnienia, został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP2/443-673/13-2/JS,

* zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w trybie art. 91 ustawy, w związku z wdrożeniem wykorzystywania Stadionu zarówno do odpłatnego, jak i nieodpłatnego udostępniania, z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków bieżących od momentu wdrożenia wykorzystywania Stadionu zarówno do odpłatnego, jak i nieodpłatnego udostępniania, został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP2/443-673/13-3/JS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl