IPTPP2/443-659/12-4/IR - VAT w zakresie opodatkowania świadczonych usług.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 października 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-659/12-4/IR VAT w zakresie opodatkowania świadczonych usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2012 r. (data wpływu 25 lipca 2012 r.) uzupełnionego pismem z dnia 8 października 2012 r. (data wpływu 10 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 8 października 2012 r. (data wpływu 10 października 2012 r.) poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego oraz własnego stanowiska.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Muzeum Okręgowe (Wnioskodawca) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje czynności zwolnione i opodatkowane. W roku bieżącym 2012 odlicza podatek naliczony w 100%.

Muzeum podpisało umowę z inną instytucją kultury (wpisaną do rejestru instytucji kultury) na odpłatne wykonanie określonych czynności związanych z realizacją pięciu wystaw na przełomie lat 2012/2013. W skład zleconych czynności wchodzą:

* opracowanie scenariusza wystawy,

* projekt wystawy, zaproszenia, plakat oraz ich wykonanie,

* wykonanie plansz wystawowych,

* skład komputerowy i opracowanie graficzne wystawy,

* wykonanie reprodukcji zdjęć własnych i wypożyczonych,

* montaż wystawy.

Wszystkie wykonane materiały w związku z realizacją wystawy przechodzą na własność Zamawiającego. Miejsce i data ekspozycji każdorazowo zostanie wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe koszty wystaw tj. kolportaż plakatów i zaproszeń, promocja wystaw oraz wernisaże leżą po stronie Zamawiającego. Wykonanie plansz wystawowych i plakatów Muzeum zleciło Agencji Reklamowej otrzymując za te czynności fakturę VAT ze stawką 23%. Scenariusz, projekty i montaż wystawy wykonali pracownicy Muzeum. Za każdą wystawę, po jej wernisażu, wystawiona zostanie przez Wnioskodawcę faktura VAT na kwotę brutto w wysokości 3.000 zł Łącznie umowa opiewa na kwotę 30.000 zł tj. 5 wystaw po 6.000 zł każda. Muzeum wystawiło fakturę VAT "za realizację wystawy zgodnie z zawartą umową" na kwotę brutto 6.000 zł stosując jedną stawkę VAT 23%.

W piśmie z dnia 8 października 2012 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż działa na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Celem statutowym Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy "Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie i korzystanie ze zgromadzonych zbiorów. Przedmiotem umowy jest odpłatne wykonanie przez Muzeum 5 - ciu wystaw planszowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Z tytułu wykonywanej umowy Wnioskodawca osiągnie zysk. Każda z wystaw zostanie wykonana odpłatnie za ogólną kwotę 30.000 zł (5 wystaw x 6.000 zł), z tym że dwie wystawy w 2012 r. oraz trzy w 2013 r. Faktury będą wystawiane po wernisażu każdej z wystaw. Otrzymane środki finansowe z tytułu wykonania umowy zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Muzeum (w tym na opłaty za media). Wg PKWiU usługa sklasyfikowana jest jako 91.02 Usługi świadczone przez Muzea.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Muzeum poprawnie zastosowało stawkę 23% na realizację pierwszej wystawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, głównym celem podpisania umowy było osiągnięcie dodatkowego dochodu z uwagi na dość trudną sytuację finansową placówki. Realizacja zleconych wystaw nie była niezbędna do wykonywania podstawowej działalności Muzeum m.in. gromadzenia dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, historii, etnografii, sztuki, przyrody i techniki, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, inwentaryzowanie, katalogowanie, zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów, i inne.

W zakresie organizacji wystaw Muzeum prowadzi własne sale wystawowe ze stałymi i czasowymi ekspozycjami w budynkach Muzeum, natomiast zlecone wystawy, będą odbywały się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Dochód z realizacji wystaw będzie osiągany w sposób systematyczny tj. za dwie wystawy w roku bieżącym 2012, a za trzy kolejne w roku 2013. Dochód z tego tytułu nie zostanie przeznaczony w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług, lecz na bieżące wydatki. Część prac (wykonanie plansz wystawowych, wykonanie reprodukcji zdjęć własnych i wypożyczonych z innych Muzeów) zostanie zlecona wyspecjalizowanym zakładom z uwagi na okoliczność, iż Muzeum nie posiada urządzeń do ich wykonania. Umowa została podpisana z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest w posiadaniu największej ilości materiałów niezbędnych do wykonania wystaw planszowych co przemawia za tym, iż jest najbardziej konkurencyjny.

W oparciu o powyższe wystawiono fakturę ze stawką 23%.

Nadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzował, iż wg stanowiska Zainteresowanego, poprawnie zastosował stawkę VAT 23%, ponieważ głównym celem podpisania umowy było osiągnięcie dodatkowego dochodu, a wykonanie 5 -ciu wystaw nie jest ściśle związane z podstawową działalnością Muzeum.

Ponadto Zainteresowany ponownie stwierdził, iż realizacja zleconych wystaw nie była niezbędna do wykonywania podstawowej działalności Muzeum m.in. gromadzenia dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, historio, etnografii, sztuki, przyrody i techniki, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, inwentaryzowanie, katalogowanie, zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów. W zakresie organizacji wystaw Muzeum prowadzi własne sale wystawowe ze stałymi i czasowymi ekspozycjami w budynkach Muzeum. Zlecone wystawy, które obejmuje przedmiotowa umowa będą odbywały się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Z realizacji wystaw Muzeum osiągnie wpływy finansowe, które zostaną przeznaczone na wydatki bieżące. Część prac (np. wykonanie plansz wystawowych wykonanie reprodukcji zdjęć) zostanie zlecona wyspecjalizowanym zakładom, którym z kolei Muzeum musi zapłacić za usługę opodatkowaną stawką VAT 23%. Do wykonania wystaw wybrano Muzeum z uwagi na fakt, iż posiada największy zbiór materiałów zatem jest najbardziej konkurencyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 5a ustawy (obowiązującego od 1 stycznia 2011 r.), towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W świetle art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie natomiast do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchyliły załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 11 wymieniał jako zwolnione od podatku m.in. usługi związane z kulturą (ex 92) i przeniosły uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 ustawy punktu 33, regulującego zwolnienia od podatku usług kulturalnych.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Powyższe jest konsekwencją wprowadzenia do ustawy cyt. wyżej art. 5a, zgodnie z którym od dnia 1 stycznia 2011 r., jeżeli przepisy ustawy nie powołują symbolu statystycznego dla danego towaru bądź usługi, nie identyfikuje się ich za pomocą klasyfikacji statystycznych.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 z późn. zm.).

Dyrektywa w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, z brzmieniem której zgodne muszą być przepisy polskiej ustawy o VAT, przewiduje zwolnienia dla usług kulturalnych, stwierdzając w art. 132 ust. 1 lit. n, że zwolnieniu od podatku podlega świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawa towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie.

Zatem ustawodawca europejski dał państwom członkowskim możliwość określenia, które podmioty niebędące podmiotami prawa publicznego, świadczące usługi kulturalne, będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, zwolnieniu od podatku podlegają usługi kulturalne świadczone przez: podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Stosownie do treści art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Analizując powołane wyżej regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto, podmioty te nie powinny osiągać w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia powinny je przeznaczać w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Nie spełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Jak wynika z wyżej przytoczonego art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zwalnia się z podatku usługi kulturalne (...). Ustawa o podatku od towarów i usług nie podaje definicji pojęcia "usług kulturalnych". Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu "usługi kulturalne" w języku potocznym, możemy stwierdzić, iż pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura to "całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja jak również duchową stanowiącą ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp. (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtműller "Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska" Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999). Encyklopedia Popularna w haśle "kultura" podaje, że jest to "całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania" (Encyklopedia Popularna PWN, Wydanie XV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982). Zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN SA (http://sjp.pwn.pl/), kultura oznacza "materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory". Przez potoczne rozumienie pojęcia "kultura" możemy zatem uznać całokształt wytworów materialnych i umysłowych społeczności. Takie rozumienie pojęcia "kultura", ma jednak niewielkie znaczenie praktyczne, a już w szczególności nie spełni swojej funkcji w procesie interpretacji prawa podatkowego.

Zgodnie zatem z regułami wykładni prawa, w sytuacji gdy wykładnia językowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wskazanym jest odniesienie się do wykładni systemowej oraz funkcjonalnej. Wykładnia systemowa pozwala nam na ustalenie zakresu rozumienia pojęcia w znaczeniu w jakim posługują się nim inne akty prawne należące do systemu prawa (wykładnia systemowa zewnętrzna). W tym celu należy sięgnąć do ustaw wprost lub pośrednio odnoszących się do działalności prowadzonej w sferze kulturalnej, tj. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.). Co prawda definicja działalności kulturalnej w języku prawnym, skonstruowana w oparciu o powyższe akty prawne nie będzie pełna, jednak pozwoli na sprecyzowanie terminów "kultura" oraz "usługi kulturalne" na potrzeby niniejszej interpretacji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W myśl art. 3 ust. 2 ww. ustawy, działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

Z kolei stosownie do art. 1 ustawy o muzeach, muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

W świetle art. 2 ustawy o muzeach, muzeum realizuje cele określone w art. 1, w szczególności przez:

1.

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,

2.

katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,

3.

przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

4.

zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,

5.

urządzanie wystaw stałych i czasowych,

6.

organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,

7.

prowadzenie działalności edukacyjnej,

a.

popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,

8.

udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,

9.

zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,

10.

prowadzenie działalności wydawniczej.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. Działa na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Celem statutowym Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy "Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie i korzystanie ze zgromadzonych zbiorów". Wnioskodawca wykonuje czynności zwolnione i opodatkowane. Muzeum podpisało umowę z inną instytucją kultury (wpisaną do rejestru instytucji kultury) na odpłatne wykonanie określonych czynności związanych z realizacją pięciu wystaw na przełomie lat 2012/2013. W skład zleconych czynności wchodzą:

* opracowanie scenariusza wystawy,

* projekt wystawy, zaproszenia, plakat oraz ich wykonanie,

* wykonanie plansz wystawowych,

* skład komputerowy i opracowanie graficzne wystawy,

* wykonanie reprodukcji zdjęć własnych i wypożyczonych,

* montaż wystawy.

Wszystkie wykonane materiały w związku z realizacją wystawy przechodzą na własność Zamawiającego. Miejsce i data ekspozycji każdorazowo zostanie wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe koszty wystaw tj. kolportaż plakatów i zaproszeń, promocja wystaw oraz wernisaże leżą po stronie Zamawiającego. Wykonanie plansz wystawowych i plakatów Muzeum zleciło Agencji Reklamowej otrzymując za te czynności fakturę VAT ze stawką23%. Scenariusz, projekty i montaż wystawy wykonali pracownicy Muzeum. Za każdą wystawę, po jej wernisażu, wystawiona zostanie przez Wnioskodawcę faktura VAT na kwotę brutto w wysokości 3.000 zł Łącznie umowa opiewa na kwotę 30.000 zł tj. 5 wystaw po 6.000 zł każda. Muzeum wystawiło fakturę VAT "za realizację wystawy zgodnie z zawartą umową" na kwotę brutto 6.000 zł stosując jedną stawkę VAT 23%. Dochód z realizacji wystaw będzie osiągany w sposób systematyczny tj. za dwie wystawy w roku bieżącym 2012, a za trzy kolejne w roku 2013. Otrzymane środki finansowe z tytułu wykonania umowy nie zostaną przeznaczone w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług, lecz na bieżące wydatki (w tym na opłaty za media). Wg PKWiU usługa sklasyfikowana jest jako 91.02 Usługi świadczone przez Muzea.

Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych regulacji należy stwierdzić, iż do usługi wykonania wystaw planszowych, świadczonych na zlecenie, Muzeum nie może zastosować zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, gdyż - jak wynika z treści wniosku - Zainteresowany planuje uzyskiwać z tej działalności w sposób systematyczny dochody, które nie zostaną przeznaczone w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług, lecz na bieżące wydatki. W konsekwencji powyższego, przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl