IPTPP2/443-628/14-4/DS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-628/14-4/DS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* uznania produkcyjnych składników majątkowych Spółki wraz z przeniesieniem pracowników działów produkcyjnych za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia ich z opodatkowania;

* nieuznania późniejszej sprzedaży części urządzeń młyńskich za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podleganie tych składników opodatkowaniu VAT

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* uznania produkcyjnych składników majątkowych Spółki wraz z przeniesieniem pracowników działów produkcyjnych za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia ich z opodatkowania;

* nieuznania późniejszej sprzedaży części urządzeń młyńskich za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podleganie tych składników opodatkowaniu VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest polską spółką osobową (spółką komandytową) prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji produktów spożywczych. Wnioskodawca planuje rozdzielenie dwóch rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej, tj. działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej, polegające w szczególności na przeniesieniu działalności produkcyjnej do innego podmiotu (do polskiej spółki kapitałowej lub osobowej, dalej: "Nabywca"). Transakcja ta przyjmie formę sprzedaży składników majątkowych na rzecz Nabywcy. Rozdzielenie to jest uzasadnione różnym charakterem i różną specyfiką obu rodzajów działalności. Podział taki funkcjonuje także w przypadku innych spółek działających w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka.

Zgodnie z intencją Wnioskodawcy, przedmiotem przeniesienia do innego podmiotu ma być większość składników majątkowych związanych z działalnością produkcyjną Spółki, w szczególności:

1.

budynki i budowle składające się na zakład produkcyjny wraz z gruntem (prawem własności oraz prawem użytkowania wieczystego gruntu),

2.

maszyny i urządzenia (park maszynowy) oraz pozostałe środki trwałe związane z działalnością produkcyjną,

3.

część zapasów na potrzeby bieżącej produkcji,

4.

pracownicy związani z działalnością produkcyjną oraz niektórych innych działów wspomagających produkcję, np. działu technicznego, działu kontroli jakości - na podstawie art. 23 (1) ustawy - Kodeks pracy, Nabywca stanie się nowym pracodawcą pracowników tych działów.

Nie zostaną natomiast wg planów Spółki przeniesione przez Spółkę:

a.

niezabudowana działka, na której Spółka planuje budowę magazynu oraz części biurowej, które będą wykorzystywane w działalności dystrybucyjnej pozostającej w Spółce,

b.

nieruchomość przeznaczona do zbycia, niewykorzystywana do działalności produkcyjnej położona w innej miejscowości niż zakład produkcyjny,

c.

budynek i urządzenia składające się na jeden z młynów wraz z budynkami magazynowymi, zlokalizowane poza zakładem produkcyjnym (dalej jako: "Młyn"),

d.

nakłady na środki trwałe, składające się na nowe linie produkcyjne (które nie są jeszcze wykorzystywane do działalności produkcyjnej) - zostaną one sprzedane po zakończeniu inwestycji.

Przedmiotowa transakcja nie obejmie również zobowiązań handlowych wobec kontrahentów. Spółka wskazuje jednocześnie, iż zgodnie z realizowaną przez nią polityką płatności, zasadniczo, większość zobowiązań może zostać spłacona przed zbyciem produkcyjnych składników majątkowych.

Ponadto, nie zostaną przeniesione należności, gdyż Spółka nie posiada należności ściśle związanych z działalnością produkcyjną, co, z kolei, wynika z faktu, iż działalność produkcja i dystrybucyjna są wykonywane w ramach jednego podmiotu.

Do czasu wybudowania na działce pozostającej własnością Spółki nowych obiektów Spółka będzie wynajmować od Nabywcy (zbyte wcześniej) pomieszczenia biurowe, które będą niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.

Dodatkowo (prawdopodobnie po kilku miesiącach), możliwe jest zbycie części urządzeń znajdujących się w Młynie na rzecz Nabywcy. Nabywca planuje bowiem docelowo zlokalizowanie młyna w nowej lokalizacji znajdującej się w obrębie głównego zakładu produkcyjnego, w obiektach, które Nabywca nabędzie od Spółki w ramach omawianej transakcji przeniesienia części produkcyjnej. Wnioskodawca wskazuje, iż nie jest możliwe przeniesienie urządzeń Młyna już w ramach transakcji przeniesienia części produkcyjnej, gdyż przeniesienie takie wymaga odpowiedniego przystosowania technicznego budynku, a odpowiednie prace przystosowawcze w nowej lokalizacji zostaną zakończone już po przeniesieniu części produkcyjnej do Nabywcy. Reasumując, z transakcji zbycia składników majątkowych składających się na część produkcyjną wyłączone zostaną budynki i urządzenia Młyna. Część tych urządzeń zostanie sprzedana na rzecz Nabywcy w terminie późniejszym, a sam budynek pozostanie w Spółce. Nabywca przez czas niezbędny do przygotowania pomieszczeń znajdujących się w budynku przy zakładzie produkcyjnym do przyjęcia urządzeń młynarskich będzie dzierżawił Młyn od Spółki.

W piśmie z dnia 2 października 2014 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca na pytania tut. Organu o treści:

1. Czy składniki majątku, o których mowa w pytaniu 1 i 2 wniosku, które Wnioskodawca ma zamiar zbyć, będą stanowiły organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, których zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

2. W przypadku gdy ww. składniki majątku, które będą przedmiotem sprzedaży stanowią wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, to należy wskazać na czym polega każde ww. wyodrębnione.

udzielił odpowiedzi, że jego zdaniem, zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie oceny tego zdarzenia przyszłego, zawarte we wniosku, zostały przedstawione w sposób wyczerpujący, w zakresie pozwalającym na udzielenie odpowiedzi na zadane we wniosku pytania Spółki. Wszystkie istotne elementy opisywanej transakcji sprzedaży oraz istotne regulacje ustawy o VAT zostały we Wniosku zawarte.

Odpowiadając na wezwanie Dyrektora IS, zwrócić należy uwagę, iż to Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora IS we wniosku z następującymi pytaniami:

1. Czy sprzedaż, opisanych w stanie faktycznym (w punktach 1 - 3 stanu faktycznego) produkcyjnych składników majątkowych Spółki wraz z przeniesieniem pracowników działów produkcyjnych i wspomagających produkcję będzie stanowiła zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT, a w związku z tym, czy ich zbycie będzie wyłączone z opodatkowania VAT.

2. Czy późniejsza sprzedaż części urządzeń młynarskich, bez budynków Młyna nie będzie stanowiła zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT, a w związku z tym, ich zbycie będzie podlegało opodatkowaniu VAT według właściwych stawek tego podatku.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreślił, że powyższe pytania jednoznacznie oznaczają wniosek Spółki o rozstrzygnięcie przez Dyrektora IS w indywidualnej interpretacji kwestii uznania lub nieuznania opisanej we wniosku sprzedaży produkcyjnych składników majątkowych Spółki oraz późniejszej sprzedaży części urządzeń młynarskich Spółki za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT, w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny.

Spółka zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, dalej: "Ordynacja podatkowa") Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na uwadze, Spółka we wniosku stanęła na stanowisku, iż sprzedaż produkcyjnych składników majątkowych Spółki będzie stanowiła zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. Natomiast, późniejsza sprzedaż części urządzeń młynarskich, zdaniem Spółki, nie będzie stanowiła zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

Wnioskodawca wskazuje, iż przywołał we wniosku definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zgodnie z którą, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższego, zorganizowana część przedsiębiorstwa jest:

* zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* istniejącym w ramach danego przedsiębiorstwa,

* wyodrębnionym organizacyjnie,

* wyodrębnionym finansowo,

* mogącym stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze, które realizuje w ramach przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnionym zespołem składników majątkowych wchodzących w skład istniejącego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca wskazał także we wniosku jak rozumie pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego, oraz czy i w jaki sposób, w ocenie Wnioskodawcy, wyodrębnienia te mają miejsce w sytuacji Spółki. I tak:

Wyodrębnienie organizacyjne

Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, a także Dyrektor IS w treści wezwania, o wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, odpowiedzialną za realizowanie określonych zadań gospodarczych.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że obecna struktura organizacyjna Spółki przewiduje podział na działy zajmujące się działalnością produkcyjną i dystrybucyjną, co pozwala wyodrębnić składniki majątku, które wiążą się odpowiednio z tymi rodzajami działalności. Powyższa alokacja dotyczy środków trwałych (m.in. budynków i budowli składających się na fabrykę wraz z gruntem, maszyn i urządzeń, części zapasów na potrzeby bieżącej produkcji), praw i zobowiązań wynikających z zawartych umów (np. umowy gwarancyjne związane z maszynami produkcyjnymi) oraz pracowników związanych z działalnością produkcyjną. Dotychczasowa struktura organizacyjna związana z działami produkcyjnymi, oraz działami je wspomagającymi (np. dział techniczny, dział kontroli jakości) zostanie w całości przeniesiona do Nabywcy.

Wnioskodawca wskazuje dodatkowo, iż działy związane z działalnością produkcyjną nie zostały wyodrębnione jako np. oddział Spółki, w tym w szczególności zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, lecz wynikają z przyjętej przez Spółkę i utrwalonej w praktyce struktury organizacyjnej.

Wyodrębnienie finansowe

Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku i Dyrektor IS w treści wezwania, wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Jak wskazano w treści wniosku, ze względu na prowadzenie przez Spółkę działalności w dwóch różnych obszarach, dla każdego z nich (tekst jedn.: produkcji i dystrybucji) opracowywane są odrębne analizy finansowe i budżetowe. W konsekwencji, poza kosztami o charakterze ogólnozakładowym dotyczącymi działalności Spółki jako całości, do obu obszarów działalności Spółki (tekst jedn.: produkcji i dystrybucji) można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również kluczowe grupy należności i zobowiązań. Zatem, obecnie, dla celów zarządczych i kontrolnych Wnioskodawca dokonuje wyodrębnienia większości danych finansowych właściwych dla poszczególnych obszarów aktywności, tj. odrębnie dla zespołu działów produkcyjnych i dla działu dystrybucyjnego.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Jak Spółka wskazała we wniosku, a w ślad za nią powtórzył Dyrektor IS w treści wezwania, wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Ponadto, zdaniem Dyrektora IS wyrażonym w wezwaniu, aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła zostać uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalna zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Jak już Wnioskodawca wskazał we wniosku, zarówno działalność produkcyjna, jak i działalność

dystrybucyjna są spójne funkcjonalnie, ze względu na fakt, że zespoły składników majątkowych

przypisanych do każdej z tych działalności, wykorzystywane przez zespoły pracowników realizujących zadania przypisane tym działalnościom, stanowią w ramach Spółki spójną funkcjonalnie całość.

Co więcej, również po przeniesieniu działalności produkcyjnej Wnioskodawcy poszczególne działalności zachowają przymiot funkcjonalnego zorganizowania pozwalający im na samodzielne realizowanie działań jako niezależnym przedsiębiorstwom. Zgodnie bowiem z intencją Wnioskodawcy, w Spółce pozostanie personel osobowy, składniki majątkowe oraz umowy z kontrahentami związane z działalnością dystrybucyjną, natomiast na Nabywcę przejdą pracownicy, składniki majątkowe związane z działalnością produkcyjną oraz zapewniony zostanie zbyt produktów wyprodukowanych przez Nabywcę, poprzez zawarcie stosownej umowy z podmiotem działającym w strukturze grupy, do której należy Nabywca.

Dzięki przeniesieniu wyspecjalizowanego personelu, bezpośrednio po transakcji będzie możliwe

kontynuowanie działalności produkcyjnej (bez angażowania własnych zasobów Nabywcy), co jest szczególnie istotne w przypadku działalności produkcyjnej, w której pracownicy stanowią kluczową wartość niematerialną, bez której funkcjonowanie samodzielnego przedsiębiorstwa byłoby niemożliwe lub utrudnione i wymagałoby podjęcia przez Nabywcę określonych czynności (znalezienia i zatrudnienia odpowiedniego personelu), bądź zaangażowania środków finansowych (np. wynajem pracowników czasowych) w celu zapewnienia ciągłości produkcji.

Co do pytania określonego w treści wniosku jako pytanie nr 2, transakcja obejmie jedynie wyodrębnione składniki majątkowe, tj. część urządzeń młynarskich, które, jak wskazano we wniosku, zdaniem Wnioskodawcy, nie będą składały się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i ich dostawa - jako taka - będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwych stawek. Jak już zostało wskazane we wniosku, będące przedmiotem planowanej dostawy urządzenia młynarskie nie będą tworzyć zespołu wyodrębnionych organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie składników majątkowych pozwalających na samodzielną realizację zadań gospodarczych w ramach przedsiębiorstwa. Same urządzenia młynarskie nie są bowiem wystarczające do prowadzenia działalności przez Nabywcę (nie są nawet wystarczające do funkcjonowania młyna).

Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy, fakt, iż zbycie urządzeń młynarskich będzie poprzedzone zbyciem innych składników majątkowych na rzecz Nabywcy nie przesądza o tym, iż zbywana w terminie późniejszym część posiadanych przez Spółkę urządzeń młynarskich będzie stanowić element zbywanej części produkcyjnej przedsiębiorstwa Spółki. Przedmiotem transakcji obejmującej urządzenia młynarskie będzie jedynie część urządzeń młynarskich, a umożliwienie funkcjonowania młyna u Nabywcy będzie wymagało podjęcia przez niego szeregu czynności (przystosowania budynku, dokupienia części urządzeń od podmiotów trzecich, itp.).

Z uwagi na powyższe, Spółka stoi na stanowisku (o czym napisała we wniosku), iż:

* będące przedmiotem dostawy produkcyjne składniki majątkowe Spółki (pytanie pierwsze we wniosku), tworzą zespół wyodrębnionych organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie składników majątkowych pozwalających na samodzielną realizację zadań gospodarczych w ramach przedsiębiorstwa - zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa transakcja stanowi zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

* będąca przedmiotem późniejszej sprzedaży część urządzeń młynarskich (pytanie drugie we wniosku) nie tworzy zespołu wyodrębnionych organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie składników majątkowych pozwalających na samodzielną realizację zadań gospodarczych w ramach przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej to Dyrektor IS powinien dokonać z punktu widzenia przepisów podatkowych, tj. ustawy o VAT oceny stanowiska Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny w wydanej interpretacji. Co więcej w razie negatywnej oceny stanowiska Wnioskodawcy, interpretacja indywidualna powinna zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Mając powyższe na uwadze, Spółka stoi na stanowisku, iż zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie oceny tego zdarzenia przyszłego, zawarte we wniosku, zostały przedstawione w sposób wyczerpujący, w zakresie pozwalającym na udzielenie odpowiedzi na zadane we wniosku pytania Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy sprzedaż, opisanych w stanie faktycznym (w punktach 1 - 3 stanu faktycznego) produkcyjnych składników majątkowych Spółki wraz z przeniesieniem pracowników działów produkcyjnych i wspomagających produkcję będzie stanowiła zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT, a w związku z tym, czy ich zbycie będzie wyłączone z opodatkowania VAT.

2. Czy późniejsza sprzedaż części urządzeń młynarskich, bez budynków Młyna nie będzie stanowiła zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT, a w związku z tym, ich zbycie będzie podlegało opodatkowaniu VAT według właściwych stawek tego podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.l.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż składników majątkowych Spółki związanych z działalnością produkcyjną wymienionych w punktach 1-3 stanu faktycznego wraz z przeniesieniem pracowników działów produkcyjnych i wspomagających produkcję będzie stanowiła zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT, a w związku z tym, transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się, co do zasady, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Z kolei, w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega VAT. Wyłączenie stosowania ustawy o VAT przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje zatem tylko te czynności, zrównane z pojęciem dostawy towarów (w tym sprzedaż, darowizna, aport), których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższego, zorganizowana część przedsiębiorstwa jest:

* zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* istniejącym w ramach danego przedsiębiorstwa,

* wyodrębnionym organizacyjnie,

* wyodrębnionym finansowo,

* mogącym stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze, które realizuje w ramach przedsiębiorstwa.

Natomiast w myśl art. 55 (1) k.c., przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

* własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

* prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

* wierzytelności,

* prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

* koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej,

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

* tajemnice przedsiębiorstwa,

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W świetle powołanej definicji, w skład przedsiębiorstwa wchodzą takie składniki materialne i niematerialne, które w sposób zorganizowany służą prowadzonej w ramach tego przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Ważne jest zatem, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w ten sposób, aby przekazany zespół składników majątkowych mógł posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że, aby mówić o transferze przedsiębiorstwa, przenoszone składniki majątkowe muszą umożliwiać prowadzenie samodzielnej działalności wyłącznie w oparciu o te składniki. Jednocześnie, katalog składników materialnych i niematerialnych wchodzących do przedsiębiorstwa nie jest zamknięty, o czym świadczy użyte w art. 55 (1) k.c. sformułowanie "w szczególności".

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnionym zespołem składników majątkowych wchodzących w skład istniejącego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, odpowiedzialną za realizowanie określonych zadań gospodarczych.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego, należy zauważyć, że obecna struktura organizacyjna Spółki przewiduje podział na działy zajmujące się działalnością produkcyjną i dystrybucyjną, co pozwala wyodrębnić składniki majątku, które wiążą - się odpowiednio z tymi rodzajami działalności. Powyższa alokacja dotyczy środków trwałych (m.in. budynków i budowli składających się na fabrykę wraz z gruntem, maszyn i urządzeń, części zapasów na potrzeby bieżącej produkcji), praw i zobowiązań wynikających z zawartych umów (np. umowy gwarancyjne związane z maszynami produkcyjnymi) oraz pracowników związanych z działalnością produkcyjną. Dotychczasowa struktura organizacyjna związana z działami produkcyjnymi, oraz działami je wspomagającymi (np. dział techniczny, dział kontroli jakości) zostanie przeniesiona do Nabywcy.

Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściśle do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 lipca 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-115/12-5/GG), w której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe: "Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Nie zmienia to jednak faktu, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarówno w orzecznictwie, jak i interpretacjach Ministra Finansów podkreśla się również, że warunkiem wyodrębnienia finansowego nie jest samodzielne sporządzanie bilansu przez daną jednostkę wewnętrzną."

Ze względu na prowadzenie przez Spółkę działalności w dwóch różnych obszarach, dla każdego z nich (tekst jedn.: produkcji i dystrybucji) opracowywane są odrębne analizy finansowe i budżetowe. W konsekwencji, poza kosztami o charakterze ogólnozakładowym dotyczącymi działalności Spółki jako całości, do obu obszarów działalności Spółki (tekst jedn.: produkcji i dystrybucji) można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również kluczowe grupy należności i zobowiązań. Zatem obecnie, dla celów zarządczych i kontrolnych Wnioskodawca dokonuje wyodrębnienia większości danych finansowych właściwych dla poszczególnych obszarów aktywności, tj. odrębnie dla zespołu działów produkcyjnych i dla działu dystrybucyjnego.

Transakcja nie obejmie zobowiązań handlowych Wnioskodawcy wobec dostawców. Jednak, Wnioskodawca ocenia, iż do momentu zbycia produkcyjnych składników majątku znaczna część zobowiązań handlowych związanych z działalnością produkcyjną zostanie uregulowana.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że zarówno działalność produkcyjna, jak i działalność dystrybucyjna są spójne funkcjonalnie, ze względu na fakt, że zespoły składników majątkowych przypisanych do każdej z tych działalności, wykorzystywane przez zespoły pracowników realizujących zadania przypisane tym działalnościom, stanowią w ramach Spółki spójną funkcjonalnie całość.

Co więcej, również po przeniesieniu działalności produkcyjnej Wnioskodawcy poszczególne działalności zachowają przymiot funkcjonalnego zorganizowania pozwalający im na samodzielne realizowanie działań jako niezależnym przedsiębiorstwom. Zgodnie bowiem z intencją Wnioskodawcy, w Spółce pozostanie personel osobowy, składniki majątkowe oraz umowy z kontrahentami związane z działalnością dystrybucyjną, natomiast na Nabywcę przejdą pracownicy, składniki majątkowe związane z działalnością produkcyjną oraz zapewniony zostanie zbyt produktów wyprodukowanych przez Nabywcę, poprzez zawarcie stosownej umowy z podmiotem działającym w strukturze Grupy, do której należy Nabywca,

Dzięki przeniesieniu wyspecjalizowanego personelu, bezpośrednio po transakcji będzie możliwe nieprzerwane kontynuowanie działalności produkcyjnej, co jest szczególnie istotne w przypadku działalności produkcyjnej, w której pracownicy stanowią kluczową wartość niematerialną, bez której funkcjonowanie samodzielnego przedsiębiorstwa byłoby niemożliwe lub utrudnione i wymagałoby podjęcia przez Nabywcę określonych czynności (znalezienia i zatrudnienia odpowiedniego personelu), bądź zaangażowania środków finansowych (np. wynajem pracowników czasowych) w celu zapewnienia ciągłości produkcji. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. ILPP1/443-821/13-4/AI): "(...) elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących ZCP, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza".

Podsumowanie

Podsumowując, Wnioskodawca zauważył, iż w jego ocenie część przedsiębiorstwa podlegająca przeniesieniu w ramach rozważanego scenariusza (prowadząca działalność w zakresie produkcji) i część pozostająca w Spółce (prowadząca działalność w zakresie dystrybucji) spełniają obecnie niniejsze kryteria:

* Wyodrębnienie organizacyjne - obecna struktura Spółki wyodrębnia składniki majątku, które wiążą się odpowiednio z działalnością produkcyjną i działalnością dystrybucyjną. Powyższa alokacja dotyczy w szczególności środków trwałych (m.in. budynków i budowli składających się na fabrykę wraz z gruntem, maszyn i urządzeń, części zapasów), oraz pracowników związanych z działalnością produkcyjną.

* Wyodrębnienie finansowe - realizowane poprzez sporządzanie odrębnych analiz finansowych i planów budżetowych, a także prowadzenie odrębnej rachunkowości dla celów zarządczych i kontrolnych.

* Wyodrębnienie funkcjonalne - Wnioskodawca dokonał wewnętrznego podziału funkcjonalnego na działy związane z działalnością produkcyjną (personel produkcyjny i wspomagający produkcję), oraz działy dedykowane działalności dystrybucyjnej Spółki (zespół ds. sprzedaży).

Podsumowując, przypisane obu działom zespoły składników materialnych i niematerialnych, kadra pracownicza, a także system wyodrębnienia finansowo-księgowego (na poziomie zarządczym i kontrolingowym) pozwalają na samodzielną realizację zadań gospodarczych przypisanych wydzielanemu zespołowi składników majątkowych, związanych z działalnością produkcyjną, co, w ocenie Wnioskodawcy, dla potrzeb podatkowych wyczerpuje definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie do Nabywcy wymienionych w punktach 1-3 stanu faktycznego składników majątku i pracowników stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jako takie, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, nie podlega opodatkowaniu VAT. A zatem, Wnioskodawca dokonując przedmiotowego zbycia (w formie sprzedaży) nie będzie zobowiązany do naliczenia VAT należnego z tytułu takiej transakcji oraz do udokumentowania planowanej transakcji fakturą.

Ad. 2.

W ocenianej sytuacji transakcja obejmie jedynie wyodrębnione składniki majątkowe, tj. część urządzeń młynarskich, które, zdaniem Wnioskodawcy, nie będą składały się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i ich dostawa - jako taka - będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwych stawek.

Będące przedmiotem planowanej dostawy urządzenia młynarskie nie będą tworzyć zespołu wyodrębnionych organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie składników majątkowych pozwalających na samodzielną realizację zadań gospodarczych w ramach przedsiębiorstwa, co, jak wskazano powyżej, przesądza o statusie danego zespołu składników majątkowych jako stanowiących, bądź niestanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Same urządzenia młynarskie nie są bowiem wystarczające do prowadzenia działalności przez Nabywcę (nie są nawet wystarczające do funkcjonowania młyna).

Co więcej, zdaniem Spółki, fakt, iż zbycie urządzeń młynarskich będzie poprzedzone zbyciem innych składników majątkowych na rzecz Nabywcy nie przesądza o tym, iż zbywana w terminie późniejszym część posiadanych przez Spółkę urządzeń młynarskich będzie stanowić element zbywanej części produkcyjnej przedsiębiorstwa Spółki. Zdaniem Spółki, transakcję zbycia urządzeń młynarskich należy traktować niezależnie od zbycia składników majątkowych związanych z działalnością produkcyjną Spółki. Przedmiotem transakcji obejmującej urządzenia młynarskie będzie jedynie część urządzeń młynarskich, a umożliwienie funkcjonowania młyna u Nabywcy będzie wymagało podjęcia przez niego szeregu czynności (przystosowania budynku, dokupienia części urządzeń od podmiotów trzecich, itp.). Poza tym - jak Wnioskodawca argumentuje powyżej - zdaniem Spółki, zbywane na rzecz Nabywcy składniki majątkowe składające się na działalność produkcyjną będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezależnie od tego czy w katalogu przenoszonych składników znajdą się urządzenia młynarskie. Skoro, sam fakt włączenia, bądź wyłączenia części urządzeń młynarskich z transakcji, o której mowa w pytaniu oznaczonym numerem 1 nie wpływa, zdaniem Spółki, na kwalifikację tej transakcji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to planowaną późniejszą sprzedaż urządzeń młynarskich należy traktować jako transakcję niezależną od transakcji, o której mowa w pytaniu oznaczonym numerem I. W konsekwencji, zdaniem Spółki, transakcja ta będzie stanowić dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwych stawek, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie "transakcji zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji "przedsiębiorstwa", zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, iż definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest polską spółką osobową (spółką komandytową) prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji produktów spożywczych. Wnioskodawca planuje rozdzielenie dwóch rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej, tj. działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej, polegające w szczególności na przeniesieniu działalności produkcyjnej do innego podmiotu (do polskiej spółki kapitałowej lub osobowej, dalej: "Nabywca"). Transakcja ta przyjmie formę sprzedaży składników majątkowych na rzecz Nabywcy. Rozdzielenie to jest uzasadnione różnym charakterem i różną specyfiką obu rodzajów działalności. Podział taki funkcjonuje także w przypadku innych spółek działających ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka.

Zgodnie z intencją Wnioskodawcy, przedmiotem przeniesienia do innego podmiotu ma być większość składników majątkowych związanych z działalnością produkcyjną Spółki, w szczególności:

1.

budynki i budowle składające się na zakład produkcyjny wraz z gruntem (prawem własności oraz prawem użytkowania wieczystego gruntu),

2.

maszyny i urządzenia (park maszynowy) oraz pozostałe środki trwałe związane z działalnością produkcyjną,

3.

część zapasów na potrzeby bieżącej produkcji,

4.

pracownicy związani z działalnością produkcyjną oraz niektórych innych działów wspomagających produkcję, np. działu technicznego, działu kontroli jakości - na podstawie art. 23 (1) ustawy - Kodeks pracy, Nabywca stanie się nowym pracodawcą pracowników tych działów.

Nie zostaną natomiast wg planów Spółki przeniesione przez Spółkę:

a.

niezabudowana działka, na której Spółka planuje budowę magazynu oraz części biurowej, które będą wykorzystywane w działalności dystrybucyjnej pozostającej w Spółce,

b.

nieruchomość przeznaczona do zbycia, niewykorzystywana do działalności produkcyjnej położona w innej miejscowości niż zakład produkcyjny,

c.

budynek i urządzenia składające się na jeden z młynów wraz z budynkami magazynowymi, zlokalizowane poza zakładem produkcyjnym (dalej jako: "Młyn"),

d.

nakłady na środki trwałe, składające się na nowe linie produkcyjne (które nie są jeszcze wykorzystywane do działalności produkcyjnej)-zostaną one sprzedane po zakończeniu inwestycji.

Przedmiotowa transakcja nie obejmie również zobowiązań handlowych wobec kontrahentów. Spółka wskazuje jednocześnie, iż zgodnie z realizowaną przez nią polityką płatności, zasadniczo, większość zobowiązań może zostać spłacona przed zbyciem produkcyjnych składników majątkowych. Ponadto, nie zostaną przeniesione należności, gdyż Spółka nie posiada należności ściśle związanych z działalnością produkcyjną, co, z kolei, wynika z faktu, iż działalność produkcja i dystrybucyjna są wykonywane w ramach jednego podmiotu.

Do czasu wybudowania na działce pozostającej własnością Spółki nowych obiektów Spółka będzie wynajmować od Nabywcy (zbyte wcześniej) pomieszczenia biurowe, które będą niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.

Dodatkowo (prawdopodobnie po kilku miesiącach), możliwe jest zbycie części urządzeń znajdujących się w Młynie na rzecz Nabywcy. Nabywca planuje bowiem docelowo zlokalizowanie młyna w nowej lokalizacji znajdującej się w obrębie głównego zakładu produkcyjnego, w obiektach, które Nabywca nabędzie od Spółki w ramach omawianej transakcji przeniesienia części produkcyjnej. Wnioskodawca wskazuje, iż nie jest możliwe przeniesienie urządzeń Młyna już w ramach transakcji przeniesienia części produkcyjnej, gdyż przeniesienie takie wymaga odpowiedniego przystosowania technicznego budynku, a odpowiednie prace przystosowawcze w nowej lokalizacji zostaną zakończone już po przeniesieniu części produkcyjnej do Nabywcy. Reasumując, z transakcji zbycia składników majątkowych składających się na część produkcyjną wyłączone zostaną budynki i urządzenia Młyna. Część tych urządzeń zostanie sprzedana na rzecz Nabywcy w terminie późniejszym, a sam budynek pozostanie w Spółce. Nabywca przez czas niezbędny do przygotowania pomieszczeń znajdujących się w budynku przy zakładzie produkcyjnym do przyjęcia urządzeń młynarskich będzie dzierżawił Młyn od Spółki.

W odniesieniu do kwestii wyodrębnienia organizacyjnego, Wnioskodawca wskazał, że obecna struktura organizacyjna Spółki przewiduje podział na działy zajmujące się działalnością produkcyjną i dystrybucyjną, co pozwala wyodrębnić składniki majątku, które wiążą się odpowiednio z tymi rodzajami działalności. Powyższa alokacja dotyczy środków trwałych (m.in. budynków i budowli składających się na fabrykę wraz z gruntem, maszyn i urządzeń, części zapasów na potrzeby bieżącej produkcji), praw i zobowiązań wynikających z zawartych umów (np. umowy gwarancyjne związane z maszynami produkcyjnymi) oraz pracowników związanych z działalnością produkcyjną. Dotychczasowa struktura organizacyjna związana z działami produkcyjnymi, oraz działami je wspomagającymi (np. dział techniczny, dział kontroli jakości) zostanie w całości przeniesiona do Nabywcy.

Wnioskodawca wskazuje dodatkowo, iż działy związane z działalnością produkcyjną nie zostały wyodrębnione jako np. oddział Spółki, w tym w szczególności zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, lecz wynikają z przyjętej przez Spółkę i utrwalonej w praktyce struktury organizacyjnej.

W kwestii wyodrębnienia finansowego, Zainteresowany stwierdził, że ze względu na prowadzenie przez Spółkę działalności w dwóch różnych obszarach, dla każdego z nich (tekst jedn.: produkcji i dystrybucji) opracowywane są odrębne analizy finansowe i budżetowe. W konsekwencji, poza kosztami o charakterze ogólnozakładowym dotyczącymi działalności Spółki jako całości, do obu obszarów działalności Spółki (tekst jedn.: produkcji i dystrybucji) można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również kluczowe grupy należności i zobowiązań. Zatem, obecnie, dla celów zarządczych i kontrolnych Wnioskodawca dokonuje wyodrębnienia większości danych finansowych właściwych dla poszczególnych obszarów aktywności, tj. odrębnie dla zespołu działów produkcyjnych i dla działu dystrybucyjnego.

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego, Wnioskodawca podał, iż zarówno działalność produkcyjna, jak i działalność dystrybucyjna są spójne funkcjonalnie, ze względu na fakt, że zespoły składników majątkowych przypisanych do każdej z tych działalności, wykorzystywane przez zespoły pracowników realizujących zadania przypisane tym działalnościom, stanowią w ramach Spółki spójną funkcjonalnie całość.

Co więcej, również po przeniesieniu działalności produkcyjnej Wnioskodawcy poszczególne działalności zachowają przymiot funkcjonalnego zorganizowania pozwalający im na samodzielne realizowanie działań jako niezależnym przedsiębiorstwom. Zgodnie bowiem z intencją Wnioskodawcy, w Spółce pozostanie personel osobowy, składniki majątkowe oraz umowy z kontrahentami związane z działalnością dystrybucyjną, natomiast na Nabywcę przejdą pracownicy, składniki majątkowe związane z działalnością produkcyjną oraz zapewniony zostanie zbyt produktów wyprodukowanych przez Nabywcę, poprzez zawarcie stosownej umowy z podmiotem działającym w strukturze grupy, do której należy Nabywca.

Dzięki przeniesieniu wyspecjalizowanego personelu, bezpośrednio po transakcji będzie możliwe kontynuowanie działalności produkcyjnej (bez angażowania własnych zasobów Nabywcy), co jest szczególnie istotne w przypadku działalności produkcyjnej, w której pracownicy stanowią kluczową wartość niematerialną, bez której funkcjonowanie samodzielnego przedsiębiorstwa byłoby niemożliwe lub utrudnione i wymagałoby podjęcia przez Nabywcę określonych czynności (znalezienia i zatrudnienia odpowiedniego personelu), bądź zaangażowania środków finansowych (np. wynajem pracowników czasowych) w celu zapewnienia ciągłości produkcji.

Transakcja sprzedaży części urządzeń młynarskich obejmie jedynie wyodrębnione składniki majątkowe. Jak już zostało wskazane we wniosku, będące przedmiotem planowanej dostawy urządzenia młynarskie nie będą tworzyć zespołu wyodrębnionych organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie składników majątkowych pozwalających na samodzielną realizację zadań gospodarczych w ramach przedsiębiorstwa. Same urządzenia młynarskie nie są bowiem wystarczające do prowadzenia działalności przez Nabywcę (nie są nawet wystarczające do funkcjonowania młyna).

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt, iż zbycie urządzeń młynarskich będzie poprzedzone zbyciem innych składników majątkowych na rzecz Nabywcy nie przesądza o tym, iż zbywana w terminie późniejszym część posiadanych przez Spółkę urządzeń młynarskich będzie stanowić element zbywanej części produkcyjnej przedsiębiorstwa Spółki. Przedmiotem transakcji obejmującej urządzenia młynarskie będzie jedynie część urządzeń młynarskich, a umożliwienie funkcjonowania młyna u Nabywcy będzie wymagało podjęcia przez niego szeregu czynności (przystosowania budynku, dokupienia części urządzeń od podmiotów trzecich, itp.).

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż - jak wynika z okoliczności sprawy - sprzedaż produkcyjnych składników majątkowych Spółki wraz z przeniesieniem pracowników działów produkcyjnych i wspomagających stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, to tym samym spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy i w myśl art. 6 pkt 1 ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast sprzedaż części urządzeń młynarskich, bez budynków Młyna, które - jak wynika z okoliczności sprawy - nie tworzą zespołu wyodrębnionych organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie składników majątkowych pozwalających na samodzielną realizację zadań gospodarczych w ramach przedsiębiorstwa, nie będzie spełniać definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wobec tego nastąpi zbycie poszczególnych składników majątku, które będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, według właściwych stawek.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ nadmienia, iż wszystkie okoliczności sprawy będące przedmiotem rozstrzygnięcia powinny wynikać z opisu zdarzenia przyszłego lub stanu faktycznego, a własne stanowisko powinno dotyczyć oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl