IPTPP2/443-608/12-7/AW - Ustalenie stawki podatku VAT dla sprzedaży oprawek okularowych do okularów korekcyjnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 października 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-608/12-7/AW Ustalenie stawki podatku VAT dla sprzedaży oprawek okularowych do okularów korekcyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2012 r. (data wpływu 11 lipca 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 października 2012 r. (data wpływu 2 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży oprawek okularowych do okularów korekcyjnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży oprawek okularowych do okularów korekcyjnych.

Pismem z dnia 1 października wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, przeformułowanie pytania i uzupełnienie własnego stanowiska.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 1 października 2012 r.).

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nosi się z zamiarem poszerzenia zakresu swojej działalności gospodarczej o kupno i sprzedaż opraw okularowych do okularów korekcyjnych. Wymienione produkty zamierza produkować (zlecać do produkcji) poza terytorium Unii Europejskiej a następnie sprowadzać je do kraju i wprowadzać do obrotu pod własnymi markami.

Wytwarzane a następnie importowane produkty będą zgodne z normą PN-EN 12784 wydaną na podstawie Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych.

Wnioskodawca zwrócił się z pismem do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czy powyższy wyrób tj. oprawki okularowe do okularów korekcyjnych (same oprawki bez szkieł leczniczych) są wyrobem medycznym lub wyposażeniem wyrobu medycznego i czy podlegają rejestracji w ww. Urzędzie. Na powyższe pytanie Wnioskodawca uzyskał odpowiedź Prezesa, że podlegają rejestracji oraz, że w myśl ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) są zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33 wyposażeniem wyrobu medycznego, tj. artykułem, który nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

W tym przypadku oprawy okularowe do okularów korekcyjnych służą do właściwego umocowania wyrobu medycznego jakim są soczewki korekcyjne.

Wnioskodawca zatem, zgodnie z ciążącym na nim obowiązkiem, dokona takiego zgłoszenia w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem ww. wyrobów do obrotu jak wynika to z przepisów prawa (art. 58 ustawy o wyrobach medycznych).

W momencie przyszłego wprowadzenia do obrotu wyroby będą zgłoszone jako wyposażenie wyrobu medycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 1 października 2012 r.).

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować wprowadzając do obrotu oprawki okularowe do okularów korekcyjnych po spełnieniu wymagań ustawy o wyrobach medycznych.

Czy ma zastosowanie w tym wypadku pozycja 105 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym ostatecznie w piśmie z dnia 1 października 2012 r.), jeżeli przed pierwszym wprowadzeniem wyrobów do obrotu zostaną przez podatnika spełnione łącznie enumeratywnie wymienione poniżej przesłanki, to można stwierdzić, że oprawy okularowe do okularów korekcyjnych są wyposażeniem wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679).

1.

oprawy okularowe do okularów korekcyjnych zostały zaprojektowane, a następnie wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12784 wydanego na podstawie Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 82) - w przypadku wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych - art. 26 pkt 2 ustawy o wyrobach medycznych;

2.

następnie pozytywnie przeszły ocenę zgodności - art. 26 pkt 2 ustawy o wyrobach medycznych,

3.

został na nich trwale uwidoczniony znak CE - art. 11 pkt 4 ustawy o wyrobach medycznych,

4.

zostały skutecznie zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych najpóźniej 14 dni przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu przez uprawniony podmiot (wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela) - art. 58 ustawy o wyrobach medycznych.

Jeśli nie zostanie spełniona któraś z ww. przesłanek to nie można wówczas mówić o wyposażeniu wyrobu medycznego tylko o zwykłym produkcie. Tą interpretację potwierdza Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (załącznik nr 1).

W art. 132 ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) czytamy "Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych."

Oprawy okularowe do okularów korekcyjnych nie zostały wymienione wprost w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług. Według Wnioskodawcy znajduje tutaj zastosowanie pozycja nr 105 załącznika - "bez względu na kod PKWiU - Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika."

Wnioskodawca uważa, że należy w tym wypadku stosować definicję wyrobu medycznego zawartą w art. 132a nie definicję wyrobu medycznego zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679). Definicja zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 38 jest definicją czysto techniczną stworzoną na potrzeby ustawy o wyrobach medycznych.

Definicja wyrobu medycznego zawarta w art. 132 jest definicją systemową tj. taką jaka ma występować w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu ustawodawca zapisał ją w ustawie.

W dniu wprowadzenia w życie ustawy o wyrobach medycznych z definicją zawartą w art. 132 tożsamy był również art. 123 ustawy o wyrobach medycznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) dokonujący zmiany "W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 22)) w załączniku nr 3 pozycja 106 otrzymuje brzmienie: "106 - bez względu na symbol PKWiU - Wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika."

Niestety obowiązywał on niecałe trzy miesiące i został zmieniony ustawą z dnia 29 października 2010 r., która weszła w życie dnia 1 stycznia.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli wytwórca decyduje się produkować wyroby "oprawy okularowe do okularów korekcyjnych" zgodne z normą PN-EN 12784 (wydaną na podstawie Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych) to działając w sposób profesjonalny musi spełnić podwyższone wymagania tej normy dotyczące:

1.

sposobu produkcji,

2.

użytych materiałów,

3.

elementów metrycznych,

4.

okresowych badań wyrobów,

5.

zgłosić wyroby do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych,

6.

wdrożyć procedury wycofywania wyrobów z obrotu oraz informowania Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych o incydentach medycznych.

Te elementy determinują to, że wprowadzane do obrotu oprawki okularowe do okularów korekcyjnych są wyposażeniem wyrobu medycznego.

Dodatkowo ustawodawca w art. 2 ust. 2 ustawy o wyrobach medycznych nakazuje do wyposażenia wyrobów medycznych stosować przepisy ustawy dotyczące wyrobów medycznych, co potwierdza ich medyczny charakter.

Wnioskodawca uważa, że oprawy okularowe do okularów korekcyjnych pomimo, że w ściśle technicznym znaczeniu ustawy o wyrobach medycznych są tylko wyposażeniem wyrobu medycznego (art. 2 ust. 1 pkt 33), to w związku z nakazem stosowania do nich wszystkich przepisów dotyczących wyrobów medycznych (art. 2 ust. 2) uznać należy je za wyrób medyczny w myśl art. 123 Ustawy o wyrobach medycznych.

Definicja zawarta w art. 123 jako definicja systemowa - zdaniem Wnioskodawcy - ma zastosowanie na potrzeby podatku od towarów i usług i w związku z powyższym do opraw okularowych do okularów korekcyjnych powinna mieć zastosowanie poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) a więc ma zastosowanie stawka 7% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 105 wymienione zostały "wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika - bez względu na symbol PKWiU".

Oznacza to, że na podstawie ww. regulacji prawnych 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie do dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), obowiązującej od dnia 18 września 2010 r.

Definicję pojęcia "wyrób medyczny" zawiera art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, który stanowi, że wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

a.

diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,

b.

diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,

c.

badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,

d.

regulacji poczęć,

- których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 powyższej ustawy, przepisy ustawy dotyczące wyrobów medycznych stosuje się do wyposażenia wyrobu medycznego.

Wyposażenie wyrobu medycznego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33 cyt. ustawy, to artykuł, który nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca - czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług - zamierza poszerzyć zakres swojej działalności gospodarczej o kupno i sprzedaż opraw okularowych do okularów korekcyjnych. Wnioskodawca zwrócił się z pismem do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czy powyższy wyrób tj. oprawki okularowe do okularów korekcyjnych (same oprawki bez szkieł leczniczych) są wyrobem medycznym lub wyposażeniem wyrobu medycznego i czy podlegają rejestracji w ww. Urzędzie. Na powyższe pytanie Wnioskodawca uzyskał odpowiedź Prezesa, że podlegają rejestracji oraz, że w myśl ustawy o wyrobach medycznych są wyposażeniem wyrobu medycznego. W momencie przyszłego wprowadzenia do obrotu wyroby będą zgłoszone jako wyposażenie wyrobu medycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy, skoro - jak wskazał Wnioskodawca - oprawki okularowe do okularów korekcyjnych stanowią wyposażenie wyrobów medycznych, to w świetle obowiązujących przepisów ich dostawa podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej 23%.

Pozycja 105 załącznika nr 3 do ustawy w tym przypadku nie ma zastosowania, bowiem odnosi się ona wyłącznie do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast z okoliczności sprawy wynika, iż przedmiotowe oprawki do okularów korekcyjnych stanowią wyposażenie wyrobów medycznych.

Z kolei odnosząc się do powoływanego przez Wnioskodawcę pojęcia wyrobów medycznych zdefiniowanego w art. 132 ustawy o wyrobach medycznych - zgodnie z którym ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych - należy stwierdzić, iż miało ono zastosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r. Stosownie bowiem do przepisu § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu wyrobów medycznych, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), z wyłączeniem systemów i zestawów zabiegowych złożonych z wyrobów medycznych, innych niż wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.

Reasumując, skoro jak wskazał Wnioskodawca oprawki okularowe do okularów korekcyjnych stanowią wyposażenie medyczne, to ich dostawa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku od towarów i usług 23%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za nieprawidłowe.

Dodatkowo tut. Organ podkreśla, iż zgodnie z art. 15 ustawy - Ordynacja podatkowa organy podatkowe przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Oznacza to, że organy podatkowe nie mają umocowania prawnego do dokonywania interpretacji przepisów prawa innych niż przepisy prawa podatkowego.

Wobec powyższego, tut. Organ nie jest organem uprawnionym do dokonania oceny w zakresie stwierdzenia, czy w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych sprzedawane przez Wnioskodawcę towary stanowiące przedmiot zapytania są wyposażeniem wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Ustawa ta, choć powołana w ustawie o podatku od towarów i usług, nie jest elementem prawa podatkowego, wobec czego przepisy tej ustawy nie mogą być przedmiotem interpretacji udzielanej przez tut. Organ. Interpretacja taka wykraczałaby poza zakres interpretacji prawa podatkowego, do której uprawniony jest Dyrektor Izby Skarbowej w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej. W związku z tym, niniejsza interpretacja została udzielona przy założeniu, iż wymienione we wniosku towary stanowią wyposażenie wyrobów medycznych w rozumieniu powołanej ustawy o wyrobach medycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl