IPTPP2/443-607/13-6/JN, Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z... - OpenLEX

IPTPP2/443-607/13-6/JN - Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 października 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-607/13-6/JN Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2013 r. (data wpływu 25 lipca 2013 r.) uzupełnionym pismami z dnia 25 września 2013 r. (data wpływu 30 września 2013 r.) i z dnia 9 października 2013 r. (data wpływu 14 października 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 25 września 2013 r. i z dnia 9 października 2013 r. poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego oraz kwestie związane z reprezentacją.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 9 października 2013 r.).

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń i działa na podstawie przepisów ustaw:

1.

ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu i rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427);

2.

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 855 z późn. zm.);

3.

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. L 277 z 21 października 2005 r., str. 1 z późn. zm.).

Stowarzyszenie realizując cele statutowe podpisało z Samorządem Województwa umowę na "Wdrażanie projektu współpracy" pn.: "..." - na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 128, poz. 822). Tym samym koszty planowane do poniesienia przez Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu współpracy kwalifikują się do refundacji w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy".

Realizując projekt Stowarzyszenie będzie ponosiło koszty z katalogu zawartego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 128, poz. 822). Zgodnie z zapisami powyższego Rozporządzenia § 5 ust. 2 do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów realizacji projektu współpracy, określonych w § 6, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. L 277 z 21 października 2005 r., str. 1 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, które działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie i uzyskane dotacje.

Koszty bieżące, w ramach których można kwalifikować do refundacji poniesiony VAT, są niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wynikających z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że towary i usługi nabyte w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy" nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT).

W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność (refundacja poniesionych kosztów) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odliczenia poniesionego w wydatkach podatku VAT Stowarzyszenie jest zobligowane do uzyskania takiej interpretacji.

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu współpracy pt. "..." dotyczące zrealizowanych zadań Stowarzyszenia, będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie B. Partnerami są:

* Wnioskodawca;

* N.;

* Lokalna Grupa Działania "...";

* Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania S.;

* Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "...";

* Lokalna Grupa Działania "...";

* Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "...";

* Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania P.

Zadania Lidera:

1.

nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem projektu współpracy,

2.

przeprowadzenie zapytań ofertowych,

3.

monitorowanie projektu współpracy,

4.

stała współpraca z Partnerami projektu współpracy,

5.

inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych projektu współpracy,

6.

przygotowanie sprawozdania z realizacji całości projektu współpracy obejmujące wszystkie operacje, które zostanie podpisane przez wszystkich Partnerów projektu współpracy.

Zadania Partnerów:

1.

nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem operacji,

2.

monitoring operacji,

3.

inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych operacji,

4.

stała współpraca z liderem projektu współpracy, w szczególności w zakresie przygotowania sprawozdania z realizacji projektu współpracy, które zostanie podpisane przez wszystkich Partnerów projektu współpracy.

Środki własne nie będą przekazywane na rzecz lidera. Każdy z podmiotów uczestniczących w projekcie (lokalne grupy działania) będzie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu. Mienie (tablice) powstałe w wyniku realizacji projektu, zostanie przekazane przez Wnioskodawcę na mocy umowy użyczenia nieodpłatnie na rzecz instytucji wchodzących w skład obszaru Stowarzyszenia, tj.: Gminy S., Gminy J., Gmina K., Gmina U., Gmina Z., Powiat K. Ww. podmioty przeznaczyły nieodpłatnie na rzecz realizacji projektu część swoich działek. W ramach refundacji kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowych umów, wpłyną na konto Stowarzyszenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT, który będzie naliczony (poniesiony) w związku z wydatkami planowanymi do poniesienia w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmian.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami. W związku z tym przepisem Stowarzyszenie wykonujące wyłącznie czynności statutowe (zwolnione) nie będzie miało prawa do odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, które działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie i uzyskane dotacje. Stowarzyszenie realizując cele statutowe podpisało z Samorządem Województwa umowę na "Wdrażanie projektu współpracy" pn.: "..." - na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 128, poz. 822). Towary i usługi nabyte w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy" nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu współpracy pt. "..." dotyczące zrealizowanych zadań Stowarzyszenia, będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie B. Partnerami są:

* Wnioskodawca;

* N.;

* Lokalna Grupa Działania "...";

* Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania S.;

* Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "...";

* Lokalna Grupa Działania "...";

* Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "...";

* Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania P.

Środki własne nie będą przekazywane na rzecz lidera. Każdy z podmiotów uczestniczących w projekcie (lokalne grupy działania) będzie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu. Mienie (tablice) powstałe w wyniku realizacji projektu, zostanie przekazane przez Wnioskodawcę na mocy umowy użyczenia nieodpłatnie na rzecz instytucji wchodzących w skład obszaru Stowarzyszenia, tj.: Gminy S., Gminy J., Gmina K., Gmina U., Gmina Z., Powiat K. Ww. podmioty przeznaczyły nieodpłatnie na rzecz realizacji projektu część swoich działek. W ramach refundacji kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowych umów, wpłyną na konto Stowarzyszenia.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - towary i usługi nabyte w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy" nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu współpracy pn. "...", ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl