IPTPP2/443-521/11-2/AW - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 października 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-521/11-2/AW Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data wpływu 29 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot, w związku realizacją zadania pn.: "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot, w związku realizacją zadania pn.: "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zamierza zrealizować zadanie pod nazwą "..."

Przedmiotem powyższych prac termomodernizacyjnych będzie:

* docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

* ocieplenie stropu budynku,

* wykonanie kolorystyki budynku,

* remont balkonów w tym posadzek balkonów,

* wymianę stolarki okiennej piwnic, oraz części okien budynku w oparciu o istniejące gabaryty, bez zmian szerokości oraz wysokości otworów okiennych i drzwiowych,

* wymianę drzwi zewnętrznych w oparciu o istniejące gabaryty, bez zmian szerokości oraz wysokości otworów okiennych i drzwiowych,

* wymianę części parapetów zewnętrznych,

* wymianę obróbek blacharskich,

* demontaż istniejących krat w oknach piwnicznych i założenie nowych krat,

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenie ścian piwnicznych budynku do głębokości 1 m poniżej terenu,

* demontaż opaski oraz chodników z płyt betonowych i montaż opaski z kostki betonowej.

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 14 cm, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych styropianem o grubości 10 cm, ocieplenie dachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 16 cm, ocieplenie ościeży styropianem o grubości 3 cm.

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą, lekko-mokrą.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotowe zadanie nie jest objęte żadnym programem poakcesyjnym.

Planowane przedmiotowe zadanie należy do zadania wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), obejmującego gminne budownictwo mieszkaniowe.

Realizowane zadanie nie służy czynnościom opodatkowanym Gminy.

Właścicielem budynku mieszkalnego, w skład którego wchodzi 14 mieszkań (w tym 2 mieszkania są prywatne) jest Gmina.

Dzierżawcą budynku mieszkalnego jest Przedsiębiorstwo Komunalne. Dzierżawa budynku mieszkalnego jest odpłatna, zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Faktury dokumentujące wydatki związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego będą wystawiane na Gminę.

Efekty realizacji wyżej wymienionego zadania będą udostępnione odpłatnie lokatorom budynku na podstawie umowy najmu - najemcom lokali oraz na podstawie aktu własności - właścicielom.

Prywatni właściciele mieszkań będą zobowiązani do ponoszenia odpłatności z tytułu wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego na rzecz Gminy. Najemcy lokali mieszkalnych nie będą ponosić odpłatności z tytułu wykonania termomodernizacji budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie realizującej zadanie pod nazwą "..." przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług realizowanego zadania, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, VAT naliczony w fakturach nie podlega odliczeniu.

Jednocześnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie przysługuje mu prawo do zwrotu podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 87 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z treści cytowanego wyżej przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności w świetle art. 7 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o samorządzie gminnym zadania własne obejmują sprawy m.in. gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Z treści wniosku wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W ramach zadań własnych planuje zrealizować zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. D". Wnioskodawca jest właścicielem ww. budynku mieszkalnego. Zakres prac będzie obejmował między innymi remont balkonów, wymianę drzwi zewnętrznych, wykonanie kolorystyki balkonów, ocieplenie ścian zewnętrznych.

Wnioskodawca wskazuje, że realizowane zadanie należy do zadań własnych gminy i nie służy czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. A zatem należy przyjąć, iż Wnioskodawcy w chwili nabycia towarów i usług potrzebnych do realizacji zadania, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych zakupów.

W myśl powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie więc zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje zwrot różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. Rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ przedmiotowy projekt nie jest objęty żadnym programem poakcesyjnym, to Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie warunek wskazany w art. 86 ustawy nie zostanie spełniony, gdyż - jak wskazał Wnioskodawca - towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jak i jego zwrotu w związku z realizacją zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. D".

Ponadto, zwrócić należy uwagę, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, w szczególności, że realizowane zadanie nie służy czynnościom opodatkowanym Gminy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl