IPTPP2/443-421/14-2/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-421/14-2/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2014 r. (data wpływu 3 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności przekształcenia spółki komandytowo - akcyjnej w spółkę komandytową lub spółkę jawną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności przekształcenia spółki komandytowo - akcyjnej w spółkę komandytową lub spółkę jawną oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, ordynacji podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca z siedzibą w..., prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych.

W świetle przepisów przejściowych ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387, dalej jako: Ustawa zmieniająca) do dnia 30 listopada 2014 r. Spółka pozostanie spółką niebędąca podatnikiem podatku dochodowego.

Wspólnikami Spółki są: i)... działający jako komplementariusz Wnioskodawcy (dalej jako:..) oraz ii). Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm., dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych), będący akcjonariuszem (dalej jako: Fundusz) Spółki.

W związku z restrukturyzacją planowaną w... (do której należy Wnioskodawca), Fundusz wniesie całość posiadanych akcji w Spółce do spółki osobowej utworzonej zgodnie prawem luksemburskim -... (dalej jako:..) w zamian za papiery wartościowe wyemitowane przez... zgodnie z prawem jej właściwym inkorporujące prawa do udziału w tej spółce. Na podstawie przepisów prawa luksemburskiego,... nie posiada osobowości prawnej i jest transparentna z perspektywy podatku dochodowego (nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania - obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od dochodów osiąganych przez... ciąży na jej wspólnikach).

W wyniku opisanej wyżej restrukturyzacji... stanie się bezpośrednim większościowym udziałowcem Wnioskodawcy, natomiast udziałowcem mniejszościowym pozostanie.... Jednocześnie, wspólnikiem luksemburskiej spółki osobowej..., a tym samym pośrednim udziałowcem Spółki będzie m.in. Fundusz.

Docelowo Spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytową lub jawną (dalej łącznie jako: Spółka osobowa albo odrębnie jako odpowiednio: Sp. K. lub Sp. J.) w trybie art. 551 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: k.s.h.), której wspólnikami będą i) luksemburska spółka osobowa... oraz ii)....

Na dzień przekształcenia w Spółce może wystąpić kapitał rezerwowy lub zapasowy utworzony z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach ubiegłych.

W ramach powyższej restrukturyzacji (tekst jedn.: na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową):

a.

do Spółki nie przystąpi żaden nowy podmiot (w wyniku przekształcenia Spółki w Spółkę osobową nie zmieni się struktura udziałowa Spółki),

b.

nie dojdzie do zwiększenia majątku Spółki - w szczególności:

i.

w związku z przekształceniem do Spółki nie zostaną wniesione żadne nowe wkłady (tym samym Spółka przekształcona w Spółkę osobową nie otrzyma żadnego dodatkowego majątku w wyniku przekształcenia w porównaniu do jej majątku przed przekształceniem),

ii. w konsekwencji, majątek Spółki przekształconej nie będzie wyższy od majątku spółki komandytowo-akcyjnej istniejącego na dzień poprzedzający dzień przekształcenia; w szczególności w wyniku przekształcenia wartość wkładu komplementariusza Sp. K./wspólnika Sp. J. odpowiadać będzie wartości wkładu komplementariusza Spółki, natomiast wartość wkładu komandytariusza Sp. K./drugiego wspólnika Sp. J. odpowiadać będzie wartości udziału akcjonariusza Spółki w jej kapitale zakładowym; wartość kapitału zapasowego Spółki osobowej (przekształconej) pozostanie natomiast na takim samym poziomie jak w Spółce (spółce przekształcanej); w konsekwencji udziały poszczególnych wspólników Spółki osobowej w zyskach/stratach tej spółki (w przypadku Sp. K. odpowiednio komandytariusza jak i komplementariusza) pozostaną na takim samym poziomie, jak odpowiednio udziały w zyskach/stratach akcjonariusza oraz komplementariusza Spółki;

iii. tym samym, również w ujęciu bilansowym, wartość oraz struktura kapitału własnego Spółki osobowej (spółki przekształconej) będzie równa wartości kapitału własnego Spółki przed przekształceniem;

c. po przekształceniu Spółka nadal będzie miała siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po dokonaniu restrukturyzacji:

a.... oraz... mogą uzyskiwać przychody z tytułu udziału w Spółce (przekształconej w Spółkę osobową),

b. Fundusz, jako wspólnik... (transparentnej podatkowo) będzie uzyskiwał przychody z tytułu udziału w tej spółce, w formie odpowiedniej części dochodów zrealizowanych przez Spółkę osobową (transparentną podatkowo w Polsce).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przekształcenie Spółki ze spółki komandytowo-akcyjnej w Sp. K. lub w Sp. J. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... (oznaczone jako pytanie nr 3 wniosku ORD-IN)

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Spółki ze spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę osobową nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

1. Zgodnie z:

a.

art. 93a § 1 Ordynacji Podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki; w świetle art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej ww. przepis stosuje się odpowiednio m.in. do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniki przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej;

b.

art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

c.

art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

d.

art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się zasadniczo przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel;

e.

art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się zasadniczo każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

2. Zgodnie z:

a.

art. 552 k.s.h., spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia);

b.

art. 553 § 1 i 3 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

3. Biorąc pod uwagę, że:

a.

zgodnie z powyższymi przepisami przekształcenie spółki uznawane jest za zmianę formy prawnej przy zachowaniu jej podmiotowości prawnej,

b.

spółka przekształcona staje się sukcesorem prawnym i podatkowym spółki przekształcanej,

- przekształcenie nie będzie skutkowało jakimkolwiek przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami ani jakimkolwiek świadczeniem usługi przez Spółkę, nie będzie zatem stanowiło dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT.

4. W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, że przekształcenie Spółki ze spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę osobową nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2010 r., (sygn. IBPP2/443-315/10/BW), w której potwierdzono, że "Mając na względzie wyżej powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną nie stanowi ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu ww. art. 7 oraz art. 8 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że przedmiotowa czynność nie będzie skutkować wystąpieniem jednej z czynności podlegających opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 5, art. 7 i art. 8 ww. ustawy o VAT należało uznać za prawidłowe."

Wskazana interpretacja dotyczy wprawdzie braku opodatkowania podatkiem VAT w zakresie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, jednak, w ocenie Wnioskodawcy, argumentacja przedstawiona w tej interpretacji może zostać wprost odniesiona do przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną albo w spółkę komandytową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności przekształcenia spółki komandytowo - akcyjnej w spółkę komandytową lub spółkę jawną. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, ordynacji podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl