Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 lipca 2014 r.
Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/443-414/14-2/PR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2014 r. (data wpływu 30 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Towarzystwo realizuje projekt pn. "...", współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", na podstawie umowy nr....

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom... uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi poprzez termomodernizację klubu wiejskiego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej.

Jedynym beneficjentem przyznanego dofinansowania unijnego jest Wnioskodawca - Towarzystwo.

Środki z dofinansowania unijnego wpłyną bezpośrednio na konto bankowe beneficjenta (Wnioskodawcy), dopiero po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu, który jest prefinansowany przez beneficjenta (Wnioskodawcę).

Wydatki związane z realizacją ww. projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT/innymi dokumentami księgowymi wystawionymi na Towarzystwo.

Wyżej wymieniony projekt związany jest z bieżącą, nieodpłatną działalnością statutową Towarzystwa. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednakże towary i usługi nabywane w ramach realizacji ww. projektu nie są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, tym samym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Działalność Towarzystwa jest działalnością non-profit.

Wnioskodawca podkreśla, że czynności dokonywane w ramach ww. projektu wykonywane są w ramach realizowanych nieodpłatnych zadań statutowych oraz nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Instytucja zarządzająca PROW 2007-2013 w Województwie nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do ostatecznego wniosku o płatność indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta w ramach realizowanego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu pn. "...", Towarzystwo będzie miało możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako że nabywane w ramach projektu towary i usługi nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Zainteresowany nie ma możliwości odzyskania części lub całości naliczonego w trakcie realizacji ww. projektu podatku VAT. Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z faktu, że realizowany projekt nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, a więc w tym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT, a w związku z tym nie ma możliwości jego odliczenia. Wymieniony w części G pkt 68 stan faktyczny jest związany z bieżącą działalnością statutową Wnioskodawcy (prowadzoną non-profit) i dlatego też nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizuje projekt pn. "...", współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", na podstawie umowy nr.... Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom... uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi poprzez termomodernizację klubu wiejskiego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej. Wydatki związane z realizacją ww. projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT/innymi dokumentami księgowymi wystawionymi na Towarzystwo. Wyżej wymieniony projekt związany jest z bieżącą, nieodpłatną działalnością statutową Towarzystwa. Jednakże towary i usługi nabywane w ramach realizacji ww. projektu nie są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę. Towarzystwo jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, tym samym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Działalność Towarzystwa jest działalnością non-profit. Czynności dokonywane w ramach ww. projektu wykonywane są w ramach realizowanych nieodpłatnych zadań statutowych oraz nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - czynności dokonywane w ramach ww. projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl