Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 lipca 2014 r.
Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji budynku mieszkalnego.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/443-384/14-2/JN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w... działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2014 r. (data wpływu 21 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji budynku mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji budynku mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tym podatkiem oraz działalność zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 i 36 w zakresie czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokal niebędących członkami spółdzielni, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Stosownie do treści art. 4 ust. 1, 2, 3, 4 wyżej wymienione osoby wnoszą opłaty pokrywając koszty eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości w częściach przypadających na lokale, koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni lub nieruchomości wspólnych przeznaczonych do wspólnego korzystania. Pobierane opłaty pokrywają koszty bieżącej eksploatacji utrzymania, jak również koszty odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, który to odpis obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Spółdzielnia realizuje zadanie polegające na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul..... Wartość wykonanych prac zwiększy wartość majątku trwałego Spółdzielni - nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o sfinansowaniu ww. środka trwałego z dopłat do wkładów budowlanych przez posiadaczy prawa do tych lokali związanych z tymi nieruchomościami. Należne dopłaty zwiększą odpowiednio wkład budowlany według wartości (brutto) przypadającej na dany lokal mieszkalny. Spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych zostały ustanowione po raz pierwszy w latach oddania budynku do użytkowania - w 1992 r.

Spółdzielnia ubiega się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w... na realizację zadania w zakresie termomodernizacji budynku. Warunkiem uzyskania pożyczki jest przedstawienie indywidualnej interpretacji właściwej Izby Skarbowej, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabytych usług objętych zadaniem. Spółdzielnia będzie wykorzystywała zakupione towary i usługi związane z realizacją zadania do czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania będą wystawiane na Spółdzielnię. Mienie powstałe po rozliczeniu zrealizowanego zadania będzie własnością Spółdzielni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywane usługi związane z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul.......

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywane usługi związane z realizacją zadania polegającego na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul...., ponieważ usługi te są związane z czynnościami niepodlegającymi przepisom ustawy od towarów i usług oraz zwolnionymi z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11, w związku z art. 86 ust. 1 ww. ustawy, który mówi, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Artykuł 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tym podatkiem oraz działalność zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 i 36 w zakresie czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokal niebędących członkami spółdzielni, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia realizuje zadanie polegające na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul..... Wartość wykonanych prac zwiększy wartość majątku trwałego Spółdzielni - nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o sfinansowaniu ww. środka trwałego z dopłat do wkładów budowlanych przez posiadaczy prawa do tych lokali związanych z tymi nieruchomościami. Należne dopłaty zwiększą odpowiednio wkład budowlany według wartości (brutto) przypadającej na dany lokal mieszkalny.

Wnioskodawca ubiega się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w... na realizację zadania w zakresie termomodernizacji budynku. Spółdzielnia będzie wykorzystywała zakupione towary i usługi związane z realizacją zadania do czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania będą wystawiane na Spółdzielnię. Mienie powstałe po rozliczeniu zrealizowanego zadania będzie własnością Spółdzielni.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - będzie wykorzystywał zakupione towary i usługi związane z realizacją zadania do czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul...., ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż Wnioskodawca będzie wykorzystywał zakupione towary i usługi związane z realizacją zadania do czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl