Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania: Termomodernizacja budynku magazynowo-socjalnego.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP2/443-248/14-6/IR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2014 r. (data wpływu 31 marca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data wpływu 28 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania: Termomodernizacja budynku magazynowo-socjalnego....- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją trzech zadań: Termomodernizacja budynku..., Termomodernizacja budynku magazynowo-socjalnego....oraz Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie....

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2014 r. poprzez doprecyzowanie przedstawionego opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 25 kwietnia 2014 r.).

Wnioskodawca jest organem administracji publicznej i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności pozabudżetowej (sprzedaż zbędnych składników majątku, sprzedaż złomu oraz wpływy z tytułu najmu lokali, nad którymi Wnioskodawca sprawuje trwały zarząd).

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w....na realizację trzech zadań.

Zadanie te to:

1. Termomodernizacja budynku....;

2. Termomodernizacja budynku magazynowo-socjalnego....;

3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie.....

W zakres prac jakie zostaną wykonane w budynku.... wchodzić będzie: ocieplenie ścian, ościeży okiennych i drzwiowych, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropodachu, nałożenie tynków.

W zakres prac jakie zostaną wykonane w budynku.... wchodzić będzie: ocieplenie ścian, ościeży okiennych i drzwiowych, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropodachu, nałożenie tynków.

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie skutków zagrożeń środowiskowych na terenie woj..... poprzez likwidację szkodliwości azbestu dla zdrowia i życia oraz ochrona środowiska przed emisją rakotwórczych włókien. W zakres prac jakie zostaną wykonane wchodzić będzie demontaż, pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowych oraz pokrycie zadaszeń blachą fałdową. Powyższe prace dotyczyć będą kojców dla psów i wiat.....

Modernizowane w ramach trzech realizowanych projektów budynki stanowią własność Skarbu Państwa a Wnioskodawca sprawuje trwały zarząd nad tymi nieruchomościami, gdyż jako państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej nie może być ich właścicielem.

W świetle obowiązujących przepisów Wnioskodawca nie ma możliwości prawnych sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania w trwały zarząd ww. budynków osobom trzecim. Obecnie w budynku w..... wynajmowane są pomieszczenia podmiotom zewnętrznym, jednakże z chwilą rozpoczęcia prac modernizacyjnych umowy te zostaną rozwiązane i wszystkie modernizowane budynki wykorzystywane będą jedynie do celów związanych ze statutowymi zadaniami Policji (art. 1 ust. 2 ustawy o Policji), wobec powyższego będą wykorzystywane jedynie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług).

Wszystkie faktury związane z realizacją ww. projektów będą wystawiane na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwości prawne odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest organem administracji publicznej i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności pozabudżetowej (sprzedaż zbędnych składników majątku, sprzedaż złomu oraz wpływy z tytułu najmu lokali nad którymi sprawuje trwały zarząd).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku VAT podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w części, jakiej zakupy te wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (świadczenie usług najmu, sprzedaż opodatkowana). Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji wskazanego przez Wnioskodawcę projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, bowiem wykorzystywane są do czynności podlegających wyłączeniu z opodatkowania określonego w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Zainteresowanego, nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług dotyczących budynków wykorzystywanych wyłącznie do realizacji zadań statutowych, nałożonych ustawą o Policji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania - Termomodernizacja budynku magazynowo-socjalnego.... Natomiast, kwestia dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją pozostałych dwóch zadań, została załatwiona odrębnymi rozstrzygnięciami.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Artykuł 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.), tworzy się Policje jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W myśl ust. 2 ww. przepisu, do podstawowych zadań Policji należą:

1.

ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

2.

ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3.

inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4.

wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

5.

nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

6.

kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

7.

współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

8.

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;

9.

(uchylony),

10.

prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego

11.

(uchylony).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organem administracji publicznej i jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności pozabudżetowej (sprzedaż zbędnych składników majątku, sprzedaż złomu oraz wpływy z tytułu najmu lokali, nad którymi Wnioskodawca sprawuje trwały zarząd). Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w.... na realizację trzech zadań. Jednym z zadań jest: Termomodernizacja budynku magazynowo-socjalnego..... W zakres prac jakie zostaną wykonane w budynku.... wchodzić będzie: ocieplenie ścian, ościeży okiennych i drzwiowych, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropodachu, nałożenie tynków. Przedmiotowy budynek będzie wykorzystywany jedynie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wszystkie faktury związane z realizacją ww. zadania będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ, jak wynika z treści wniosku, modernizowany budynek w ramach ww. zadania będzie wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwać prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania: Termomodernizacja budynku magazynowo-socjalnego...., ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl