IPTPP2/443-23/11-3/PM - Stawka podatku VAT przy sprzedaży malin, wiśni, wanilii, pestek wiśni (mrożonych).

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-23/11-3/PM Stawka podatku VAT przy sprzedaży malin, wiśni, wanilii, pestek wiśni (mrożonych).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2011 r. (data wpływu 14 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką podatku VAT 8% sprzedaży malin, wiśni, wanilii, pestek wiśni (mrożonych) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką podatku VAT 8% sprzedaży malin, wiśni, wanilii, pestek wiśni (mrożonych).

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

Sp. z o.o. jako podatnik podatku od towarów i usług dokonuje dla swoich kontrahentów odpłatnej dostawy towarów. Przedmiotem dostawy są niżej wymienione towary, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług zaliczane są do odpowiednich grup tej klasyfikacji:

nr pytania -Nazwa wyrobu -Symbol PKWiU wg klasyfikacji z dnia 6 kwietnia 2004 r. -Symbol PKWiU wg klasyfikacji z dnia 29 października 2008 r.

1 -malina -15.33.22-90.20 -10.39.22.0

2 -wiśnia -15.33.22-90.20 -10.39.22.0

3 -vanilia -15.89.14-90.99 -10.89.19.0

4 -wiśnie drylowane -15.33.21-00.61 -10.39.21.0

5 -rabarbar i szczypior mrożony -15.33.11-00.90 -10.39.11.0

6 -pestki wiśni (mrożone) -15.33.26-00.00 -10.39.25.0

7 -przetwory owocowe -15.84.23-65.40 -10.82.23.0

8 -przetwory spożywcze, zawierające w składzie kakao -15.84.21-90.00 -10.82.21.0

9 -naturalny aromatwanilii-burbon (mieszaniny substancjizapacowych stosowane w przemyśle spożywczym i do produkcji napojów, pozostałe) -24.63.10-75.90 -20.53.10.0

10 -wsady i dodatki do jogurtów, serków i deserów (wyroby cukiernicze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane) -15.84.23-90.90 -10.82.23.0

11 -czekolada w postaci pasty (przetwory spoiżywcze zawierające kakao, gdzie indziej niesklasyfikowane) -15.84.22-90.00 -10.82.22.0

12 -wsady do jogurtów z płatkami -15.61.33-55.00 -10.61.33.0

W zakresie zaklasyfikowania towarów będących przedmiotem dostawy, Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem do Urzędu Statystycznego, uzyskując na piśmie z dnia 29 września 2001 r., odpowiedź w zakresie właściwych symboli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wg stanu obowiązującego na dzień udzielenia odpowiedzi. Symbole Klasyfikacji przywołane w ww. piśmie Wnioskodawca przełożył przy pomocy załącznika nr 3"Klucze powiązań PKWiU 2004 - PKWiU 2008 oraz PKWiU 2008 - PKWiU 2004" do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 29 października 2008 r. Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm. na symbole klasyfikacji obecnie obowiązujące.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana odpłatna dostawa towaru określonego w I.p. 1 opisu stanu faktycznego, zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....

2.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana odpłatna dostawa towaru określonego w I.p. 2 opisu stanu faktycznego, zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....

3.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana odpłatna dostawa towaru określonego w I.p. 3 opisu stanu faktycznego, zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....

4.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana odpłatna dostawa towaru określonego w I.p. 4 opisu stanu faktycznego, zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....

5.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana odpłatna dostawa towaru określonego w I.p. 5 opisu stanu faktycznego, zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....

6.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana odpłatna dostawa towaru określonego w I.p. 6 opisu stanu faktycznego, zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....

7.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana odpłatna dostawa towaru określonego w I.p. 7 opisu stanu faktycznego, zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....

8.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana odpłatna dostawa towaru określonego w I.p. 8 opisu stanu faktycznego, zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....

9.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana odpłatna dostawa towaru określonego w I.p. 9 opisu stanu faktycznego, zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....

10.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana odpłatna dostawa towaru określonego w I.p. 10 opisu stanu faktycznego, zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....

11.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana odpłatna dostawa towaru określonego w I.p. 11 opisu stanu faktycznego, zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....

12.

Jaką stawką podatku od towarów i usług winna być opodatkowana odpłatna dostawa towaru określonego w I.p. 12 opisu stanu faktycznego, zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie pierwsze, drugie, trzecie, szóste.

Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami, i tak:

* w zakresie pytania czwartego, piątego i dwunastego nr IPTPP2/443-23/11- 2/PM,

* w zakresie pytania siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego nr IPTPP2/443-23/11-4/PM.

Zdaniem Wnioskodawcy, właściwe stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do zadanych pytań 1, 2, 3 i 6 przedstawiają się następująco:

nr pytania -Nazwa wyrobu -Symbol PKWiU wg klasyfikacji z dnia 6 kwietnia 2004 r. -Symbol PKWiU wg klasyfikacji z dnia 29 października 2008 r. -Stawka VAT 2011 -Uzasadnienie prawne stawki podatku VAT

1 -malina -15.33.22-90.20 -10.39.22.0 -8% - art. 41 ust. 2a w powiązaniu z załącznikiem nr 3 pozycja 26 ustawy

2 -wiśnia -15.33.22-90.99 -10.39.22.0 -

- 8% - art. 41 ust. 2a w powiązaniu z załącznikiem nr 3 pozycja 26 ustawy

3 -vanilia -15.89.14-90.99 -10.89.19.0 -8% - art. 41 ust. 2a w powiązaniu z załącznikiem nr 10 pozycja 22 ustawy

6 -pestki wiśni (mrożone) -15.33.26-00.00 -10.39.25.0 -8% - art. 41 ust. 2a w powiązaniu z załącznikiem nr 10 pozycja 22 ustawy

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się w zakresie opodatkowania stawką podatku VAT 8% sprzedaży malin, wiśni, wanilii, pestek wiśni (mrożonych) za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z brzmieniem obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Art. 5a ustawy został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476).

Stosownie do § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Zatem z dniem 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., wprowadzoną ww. rozporządzeniem.

Należy również wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług dokonuje odpłatnej dostawy towarów, której przedmiotem są: maliny, wiśnie, wanilia, pestki wiśni (mrożone).

W zakresie zaklasyfikowania towarów będących przedmiotem dostawy Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem do Urzędu Statystycznego, który to w piśmie z dnia 29 września 2001 r. o nr udzielił Wnioskodawcy odpowiedzi.

Symbole sklasyfikowanych wyrobów przywołanych w ww. piśmie, Wnioskodawca przełożył na obecnie obowiązujące, w oparciu o"Klucze powiązań PKWiU 2004 - PKWiU 2008 oraz PKWiU 2008 - PKWiU 2004" zamieszczone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 29 października 2008 r.

Wnioskodawca zaklasyfikował maliny jako produkt pod symbolem PKWiU 10.39.22.0, wiśnie pod symbolem PKWiU 10.39.22.0, wanilię pod symbolem PKWiU 10.89.19.0. Natomiast pestki z wiśni (mrożone), zaklasyfikował jako produkt pod symbolem PKWiU 10.39.25.0

Przy czym należy podkreślić, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3.

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4.

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Pod poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 7% (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, stawka ta wynosi 8%), wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.3 tj. "Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%".

Natomiast pod poz. 48 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.89.19.0 tj. "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%".

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

W pkt 1 objaśnień do ww. załącznika wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Pod poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku 5%, wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.3 tj. "Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane - wyłącznie:

1.

ziemniaki zamrożone (PKWiU 10.31.11.0),

2.

soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32),

3.

warzywa zamrożone (PKWiU 10.39.11.0)

4.

owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie, z wyłączeniem orzechów (ex 10.39.21.0)".

Przedmiotowe towary nie zawierają się jednak w poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy.

Wobec powyższego, sprzedaż przez Wnioskodawcę ww. przedmiotowych towarów podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług, przy czym w przypadku:

1.

malin, wiśni sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.39.22.0, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy,

2.

pestek z wiśni (mrożonych) sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.39.25.0, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy, o ile nie są to produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

3.

wanilii sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 10.89.19.0, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy, o ile nie jest to ekstrakt słodowy i produkt o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Końcowo podkreślić należy, iż analiza prawidłowości zaklasyfikowania przedmiotowych towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska odnośnie klasyfikacji statystycznej przedmiotowych towarów, a niniejszej interpretacji dokonano w oparciu o klasyfikację podaną przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl