IPTPP2/443-175/12-2/JN - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-175/12-2/JN Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2012 r. (data wpływu 27 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy na realizację operacji pt. "..." w ramach PROW na lata 2007 - 2013 działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu Małych projektów. Celem projektu jest dofinansowanie klubu w zakresie wyposażenia i uruchomienia klubu tenisa stołowego. Tenis stołowy cieszy się dużą popularnością wśród uczniów Gminy. Uczniowie z terenu Wnioskodawcy (szkoły podstawowe i gimnazjum) mają znaczące sukcesy na terenie powiatu na terenie powiatu w zawodach szkolnych. Wnioskodawca wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci i młodzieży chce utworzyć warsztaty sportowe mające na celu rozwijanie zainteresowań mieszkańców gminy poprzez uczestnictwo w zajęciach tenisa stołowego. Wnioskodawca dysponuje 2 stołami do tenisa stołowego, a to nie wystarcza do realizacji zamierzonych działań w tej dyscyplinie sportu. W wyniku operacji zostaną uruchomione sekcje tenisa stołowego dla szkół podstawowych, gimnazjum oraz młodzieży ponadgimnazjalnej. Do realizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie tenisa stołowego zostaną zakupione dwa stoły tenisowe, 20 rakietek oraz 100 piłeczek pingpongowych. Zostaną także uruchomione treningi z fachowym instruktorem. W wyniku operacji do sekcji zapisze się 45 osób, dla których będą prowadzone treningi dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Dla osób uczestniczących w zajęciach będą organizowane turnieje oraz zawody sportowe. Operacja pozwoli na zagospodarowanie wolnego czasu osobom młodym, a poprzez to zwiększy się integracja społeczności lokalnej. Zakup 2 stołów, 20 rakietek i 100 piłeczek do tenisa stołowego pozyskane w związku z realizacją projektu pozwolą wszystkim osobom chcącym rozwijać swoje zainteresowania i udoskonalać swoje umiejętności do pełnej realizacji projektu. 45 mieszkańców Gminy w ciągu 8 miesięcy działania projektu aktywnie rozwinie swoją sprawność i wyszkolenie w grze w tenisa stołowego. Warto zaznaczyć, że na obszarze gminy Wnioskodawcy nie ma instytucji świadczącej rozwój w tej dyscyplinie sportu. Realizacja programu pozwoli podnieść atrakcyjność gminy w sporcie oraz przyczyni się do wzrostu liczby dzieci i młodzieży aktywnie spędzającej wolny czas.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowej operacji będą mieć związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług VAT, gdyż koszt zakupionego sprzętu będzie zawierać podatek VAT. Jedynie koszty wynagrodzenia instruktora nie będą zawierać podatku VAT, bo nie podlegają temu opodatkowaniu.

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu będą wystawione na Wnioskodawcę. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem i w ramach swojej działalności nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT. Nabyte towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatek od towarów i usług VAT zapłacony w przyszłości przy realizacji przedmiotowej jest możliwy do odliczenia przez Zainteresowanego.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest podatnikiem od towarów i usług VAT, bo nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, dlatego też nie jest w stanie go odzyskać i stanowi on koszt kwalifikowalny. Założenie takie Wnioskodawca przyjął na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem i w ramach swojej działalności nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT. Nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ubiega się o przyznanie pomocy na realizację operacji pt. "..." w ramach PROW na lata 2007 - 2013 działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu Małych projektów. Celem projektu jest dofinansowanie klubu w zakresie wyposażenia i uruchomienia klubu tenisa stołowego. W wyniku operacji zostaną uruchomione sekcje tenisa stołowego dla szkół podstawowych, gimnazjum oraz młodzieży ponadgimnazjalnej. Do realizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie tenisa stołowego zostaną zakupione dwa stoły tenisowe, 20 rakietek oraz 100 piłeczek pingpongowych. Zostaną także uruchomione treningi z fachowym instruktorem.

Ponadto faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu będą wystawione na Wnioskodawcę. Nabyte towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - nabyte towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. "...", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestie tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl