IPTPP2/443-155/14-2/JS - Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-155/14-2/JS Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2014 r. (data wpływu 28 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Filharmonia X (Wnioskodawca) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Wnioskodawca wraz z Województwem i innymi partnerami ubiegają się o dofinansowanie projektu pn. "..." z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny. Celem projektu jest wypromowanie posiadanych zasobów i produktów turystycznych województwa poprzez kompleksową, spójną i szeroko zakrojoną kampanię w mediach i Internecie.

Program będzie realizowany w partnerstwie. Partnerami projektu będą: Województwo, Wnioskodawca oraz inni partnerzy. Liderem projektu będzie Województwo. Zadania Filharmonii jako partnera:

* organizacja wybranych imprez muzycznych organizowanych na terenie województwa,

* wykonanie wybranych wydarzeń muzycznych na terenie województwa.

Partnerzy nie będą przekazywać własnych środków na rzecz lidera projektu. Środki z dofinansowania unijnego będą wpływać bezpośrednio na konta bankowe lidera i partnerów projektu. Wydatki związane z realizacją ww. projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT i innymi dokumentami księgowymi wystawionymi na Wnioskodawcę. Realizacja ww. projektu będzie polegała na przeprowadzeniu przez Filharmonię (organizacja i wykonanie) wybranych imprez muzycznych. Nie będą pobierane opłaty za wstęp.

Wyżej wymieniony projekt jest związany z działalnością bieżącą Filharmonii. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednakże towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą wykorzystane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33. Wnioskodawca podkreśla zatem, że czynności dokonywane w ramach projektu służą czynnościom zwolnionym z podatku VAT.

Instytucja zarządzająca RPO W 2007-2013 nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do wniosku aplikacyjnego indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta w ramach planowanego do realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu: "..." Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczania podatku VAT od faktur dokumentujących poniesienie kosztów na rzecz ww. projektu w całości bądź proporcjonalnie zgodnie z wyliczoną proporcją odliczenia za dany rok kalendarzowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia i odzyskania części lub całości podatku VAT naliczonego od faktur związanych tylko i wyłącznie z realizacją projektu "...". Brak możliwości wynika z faktu, iż Filharmonia jako samorządowa jednostka kultury świadcząca usługi kulturalne jest zwolniona z podatku VAT. Na żaden realizowany koncert nie będą sprzedawane bilety, wobec powyższego nie wystąpi podatek VAT należny od "wstępu".

Reasumując podatek VAT naliczony od faktur związanych z projektem nie będzie się wiązał ze sprzedażą opodatkowaną tylko ze sprzedażą zwolnioną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Wnioskodawca wraz z Województwem i innymi partnerami ubiegają się o dofinansowanie projektu pn. "..." z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny. Program będzie realizowany w partnerstwie. Partnerami projektu będą: Województwo, Wnioskodawca oraz inni partnerzy. Liderem projektu będzie Województwo. Zadania Filharmonii jako partnera: organizacja wybranych imprez muzycznych organizowanych na terenie województwa, wykonanie wybranych wydarzeń muzycznych na terenie województwa. Partnerzy nie będą przekazywać własnych środków na rzecz lidera projektu. Środki z dofinansowania unijnego będą wpływać bezpośrednio na konta bankowe lidera i partnerów projektu. Wydatki związane z realizacją ww. projektu zostaną udokumentowane fakturami VAT i innymi dokumentami księgowymi wystawionymi na Wnioskodawcę. Realizacja ww. projektu będzie polegała na przeprowadzeniu przez Filharmonię (organizacja i wykonanie) wybranych imprez muzycznych. Nie będą pobierane opłaty za wstęp. Projekt jest związany z działalnością bieżącą Filharmonii.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednakże towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą wykorzystane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33. Wnioskodawca podkreśla zatem, że czynności dokonywane w ramach projektu służą czynnościom zwolnionym z podatku VAT.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą wykorzystane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwać prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, z którego wynika, że towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu będą wykorzystane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl