IPTPP2/443-103/14-3/PR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-103/14-3/PR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia - według daty nadania - 10 lutego 2014 r. (data wpływu 12 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 0% dla świadczonych usług transportu towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie zastosowania stawki podatku VAT 0% dla świadczonych usług transportu towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, zarejestrowanym dla potrzeb realizacji transakcji wewnątrzwspólnotowych UE. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest transport samochodowy, krajowy, jak i zagraniczny.

Strategicznym klientem Wnioskodawcy jest polski podmiot gospodarczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będący czynnym podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym również dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych UE. Kwalifikacja podatkowa usług transportu towaru dla wspomnianego klienta są przedmiotem niniejszego wniosku.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi międzynarodowego transportu towarów stanowią część składową transportu międzynarodowego, realizowanego w związku z importem towarów z Chin do Polski z odprawą celną na terenie Niemiec, który to import dokonywany jest przez wspomnianego klienta Wnioskodawcy. Zainteresowany odbiera towar po przeprowadzonej odprawie celnej i dostarcza do miejsca odbioru na terenie Polski, będącego siedzibą klienta.

Usługi transportu międzynarodowego towarów świadczone przez Wnioskodawcę w całości realizowane są na terenie UE, niemniej jednak stanowią część usług transportu międzynarodowego, gdyż dotyczą one transportu z kraju trzeciego do Polski. Preferencyjną stawkę podatku VAT 0% dla wyżej wymienionych usług transportu, Wnioskodawca będzie stosował w fakturach sprzedażowych pod warunkiem posiadania dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku usług transportowych, będących przedmiotem wniosku, dokumentami tymi są:

* morski list przewozowy,

* faktura wystawiona przez Wnioskodawcę,

* dokument potwierdzający odbiór przesyłki po odprawie celnej.

Wymienione dokumenty pozwalają precyzyjnie określić miejsce nadania towaru, które znajduje się w kraju trzecim i identyfikację jednostki realizującej transport morski do portu docelowego na terenie kraju UE innego niż Polska oraz numery poszczególnych ładunków. Dodatkowo numery ładunków odbieranych przez Wnioskodawcę wymienione są w dokumencie wystawionym przy wydaniu ładunków po odprawie celnej. Czynności związane z odprawą celną nie wchodzą w zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi transportu towarów na rzecz polskiego podatnika podatku VAT, usług stanowiących część składową transportu międzynarodowego, realizowanego w związku z importem towarów z kraju trzeciego do Polski z odprawą celną na terenie kraju członkowskiego UE innego niż Polska, stanowią usługę, która w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT 0%.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi międzynarodowego transportu towarów na rzecz polskiego podatnika podatku VAT, związane z importem towarów, dla których odprawa celna dokonywana jest na terenie kraju członkowskiego UE innego niż terytorium Polski i dalej dostarczane są do miejsca odbioru na terenie Polski, usługi te stanowią jedną i niepodzielną kompleksową usługę transportu międzynarodowego w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 23 opodatkowane stawką podatku VAT 0%.

Prawidłowe określenie stawki VAT dla usług transportowych uzależnione jest przede wszystkim od właściwego określenia miejsca opodatkowania. Miejsce świadczenia usług transportowych uzależnione jest od tego, czy usługi te świadczone są na rzecz podatników, czy też na rzecz podatników niebędących podatnikami.

Jeżeli usługa międzynarodowego transportu towarów jest wykonywana na rzecz podatnika wówczas zastosowanie znajduje ogólna zasada dla miejsca świadczenia usług, co oznacza, iż miejsce świadczenia wyznaczane jest przez siedzibę usługobiorcy (art. 28 ustawy o VAT).

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika jednoznacznie, że usługobiorcą jest polski podatnik, zatem miejscem opodatkowania świadczonych usług transportowych jest terytorium Polski. Stawka VAT uzależniona jest od rodzaju tego transportu. Jeśli jest to transport międzynarodowy, wówczas obowiązuje stawka VAT 0%.

Zgodnie z przepisami art. 83 ust. 3 ustawy o VAT ust. 3 pkt a, przez usługi transportu międzynarodowego towarów rozumie się przewóz towarów z miejsca nadania poza terytorium Wspólnoty do miejsca przeznaczenia na terytorium kraju.

Ponadto, zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013.1719), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się również do wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

Przez wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy VAT, opodatkowaniu podlega m.in. świadczenie usług za wynagrodzeniem, będące każdym świadczeniem, które nie stanowi dostawy towarów.

W przypadku usług będących przedmiotem wniosku mamy do czynienia ze zdarzeniem gospodarczym polegającym na przywozie towaru z miejsca nadania znajdującego się w kraju trzecim do miejsca przeznaczenia w kraju UE. Wnioskodawca świadczy usługę transportową na trasie położonej na terytorium Wspólnoty, realizowaną pomiędzy Niemcami i Polską.

Usługa ta stanowi jednorodny element usługi całościowej klienta Wnioskodawcy, polegającej na przywozie towarów do Polski z kraju trzeciego. W przypadku objętym wnioskiem odprawa celna towarów (dopuszczenie do obrotu) dokonywana jest w innym niż Polska kraju UE, nie dochodzi więc do importu towarów w Polsce w świetle ustawy o VAT. Niemniej jednak przedmiotowa usługa spełnia definicję transportu międzynarodowego, zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1b ustawy o VAT. Ponieważ w omawianej sytuacji nie dochodzi do importu towarów w rozumieniu ustawy o VAT, nie będzie miał zastosowania warunek posiadania dokumentu potwierdzającego wliczenie usługi transportu do podstawy opodatkowania w imporcie towarów.

Podsumowując, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w art. 83 ust. 5 pkt 1 będzie mógł na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 stosować do przedmiotowych usług stawkę podatku VAT właściwą dla międzynarodowego transportu towarów.

W przedmiotowej sprawie skoro kontrahent Wnioskodawcy jest podmiotem krajowym, miejscem świadczenia i opodatkowania przedmiotowej usługi transportu towarów - zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy - jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczone przez Wnioskodawcę przedmiotowe usługi transportu towarów, na trasie Niemcy - Polska, spełniają definicję wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów i stanowią część usługi transportu międzynarodowego towarów, o której mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy. Tym samym Wnioskodawca będzie uprawniony, na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r., do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla przedmiotowych usług, pod warunkiem posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi międzynarodowego transportu towarów na rzecz polskiego podatnika podatku VAT, związane z importem towarów, dla których odprawa celna dokonywana jest na terenie kraju członkowskiego UE innego niż terytorium Polski i dalej dostarczane są do miejsca odbioru na terenie Polski, usługi te stanowią usługę transportu międzynarodowego w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 23 opodatkowane stawką podatku VAT 0%.

Reasumując:

1. Prawidłowe określenie stawki VAT dla usług transportowych uzależnione jest przede wszystkim od właściwego określenia miejsca opodatkowania. Miejsce świadczenia usług transportowych uzależnione jest od tego, czy usługi te świadczone są na rzecz podatników, czy też na rzecz podatników niebędących podatnikami.

2. Jeżeli usługa międzynarodowego transportu towarów jest wykonywana na rzecz podatnika wówczas zastosowanie znajduje ogólna zasada dla miejsca świadczenia usług, co oznacza, iż miejsce świadczenia wyznaczane jest przez siedzibę usługobiorcy (art. 28 ustawy o VAT).

3. Usługobiorcą jest polski podatnik, zatem miejscem opodatkowania świadczonych usług transportowych jest terytorium Polski. Stawka VAT uzależniona jest od rodzaju tego transportu. Jeśli jest to transport międzynarodowy, wówczas obowiązuje stawka VAT 0%.

4. Zgodnie z przepisami art. 83 ust. 3 ustawy o VAT ust. 3 pkt a, przez usługi transportu międzynarodowego towarów rozumie się przewóz towarów z miejsca nadania poza terytorium Wspólnoty do miejsca przeznaczenia na terytorium kraju.

5. Zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r., obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się również do wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

6. W przypadku usług będących przedmiotem wniosku mamy do czynienia ze zdarzeniem gospodarczym polegającym na przywozie towaru z miejsca nadania znajdującego się w kraju trzecim do miejsca przeznaczenia w kraju UE. Wnioskodawca świadczy usługę transportową na trasie położonej na terytorium Wspólnoty, realizowaną pomiędzy Niemcami i Polską.

7. Usługi te stanowią usługę transportu międzynarodowego w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 23 opodatkowane stawką podatku VAT 0%.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę wskazany stan faktyczny, przedstawione stanowisko należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Z kolei przez terytorium państwa trzeciego - zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy - rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wskazać należy, że podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostały uznane za wykonane w danym państwie. W tym wypadku określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

1.

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Na mocy art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a.

z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,

b.

z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,

c.

z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),

d.

z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

Stosownie do art. 83 ust. 5 ustawy, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

1.

towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;

2.

towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;

3.

towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów;

4.

osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Z kolei § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) stanowi, iż obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się również do wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

Stosownie do treści ust. 2 powołanego wyżej paragrafu przepisy ust. 1 pkt 1-3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Przez wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich (§ 6 ust. 3 rozporządzenia).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, zarejestrowanym dla potrzeb realizacji transakcji wewnątrzwspólnotowych UE. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest transport samochodowy, krajowy, jak i zagraniczny. Strategicznym klientem Wnioskodawcy jest polski podmiot gospodarczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będący czynnym podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym również dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych UE. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi międzynarodowego transportu towarów stanowią część składową transportu międzynarodowego, realizowanego w związku z importem towarów z Chin do Polski z odprawą celną na terenie Niemiec, który to import dokonywany jest przez wspomnianego klienta Wnioskodawcy. Zainteresowany odbiera towar po przeprowadzonej odprawie celnej i dostarcza do miejsca odbioru na terenie Polski, będącego siedzibą klienta.

Usługi transportu międzynarodowego towarów świadczone przez Wnioskodawcę w całości realizowane są na terenie UE, niemniej jednak stanowią część usług transportu międzynarodowego, gdyż dotyczą one transportu z kraju trzeciego do Polski. Preferencyjną stawkę podatku VAT 0% dla wyżej wymienionych usług transportu, Wnioskodawca będzie stosował w fakturach sprzedażowych pod warunkiem posiadania dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku usług transportowych, będących przedmiotem wniosku, dokumentami tymi są:

* morski list przewozowy,

* faktura wystawiona przez Wnioskodawcę,

* dokument potwierdzający odbiór przesyłki po odprawie celnej.

Wymienione dokumenty pozwalają precyzyjnie określić miejsce nadania towaru, które znajduje się w kraju trzecim i identyfikację jednostki realizującej transport morski do portu docelowego na terenie kraju UE innego niż Polska oraz numery poszczególnych ładunków. Dodatkowo numery ładunków odbieranych przez Wnioskodawcę wymienione są w dokumencie wystawionym przy wydaniu ładunków po odprawie celnej. Czynności związane z odprawą celną nie wchodzą w zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

W przedmiotowej sprawie skoro kontrahent Wnioskodawcy jest podmiotem krajowym, miejscem świadczenia i opodatkowania przedmiotowej usługi transportu towarów - zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy - będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczone przez Wnioskodawcę przedmiotowe usługi transportu towarów, na trasie Niemcy - Polska, będą spełniały definicję wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów i będą stanowić część usługi transportu międzynarodowego towarów, o której mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy. Tym samym Wnioskodawca będzie uprawniony, na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r., do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla przedmiotowych usług, pod warunkiem posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wobec powyższego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy, iż " (...) miejscem świadczenia i opodatkowania przedmiotowej usługi transportu towarów - zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy - jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczone przez Wnioskodawcę przedmiotowe usługi transportu towarów, na trasie Niemcy - Polska, spełniają definicję wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów i stanowią część usługi transportu międzynarodowego towarów, o której mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy. Tym samym Wnioskodawca będzie uprawniony, na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r., do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla przedmiotowych usług, pod warunkiem posiadania wszystkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy", należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl