IPTPP2/443-10/14-7/AW - Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat partycypacyjnych dokonanych przez mieszkańców w związku z montażem instalacji solarnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP2/443-10/14-7/AW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat partycypacyjnych dokonanych przez mieszkańców w związku z montażem instalacji solarnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2013 r. (data wpływu 7 stycznia 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 13 marca 2014 r. (data wpływu 17 marca 2014 r.) oraz z dnia 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu 16 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat partycypacyjnych dokonanych przez mieszkańców w związku z montażem instalacji solarnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie:

* opodatkowania podatkiem VAT wpłat partycypacyjnych dokonanych przez mieszkańców w związku z montażem instalacji solarnych,

* prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu kolektorów słonecznych i pieców c.o. w związku z realizacją projektu na nieruchomościach mieszkańców i budynkach użyteczności publicznej.

Pismami z dnia 13 marca 2014 r. oraz z dnia 11 kwietnia 2014 r. wniosek został uzupełniony poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania nr 1, doprecyzowanie własnego stanowiska oraz brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jako "Wnioskodawca" realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku polegający na kompleksowej poprawie jakości powietrza w Gminie poprzez:

1. zakup i montaż zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, które stanowią własność prywatną i w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

W ramach projektu Gmina zapewni montaż instalacji solarnych na 385 nieruchomościach należących do osób prywatnych, w tym 20 na budynkach prywatnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz 5 na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

W skład budynków użyteczności publicznej wchodzą:

* budynek Urzędu Miejskiego,

* budynek Szkoły Podstawowej,

* budynek Gimnazjum Publicznego,

* budynek Szkoły Filialnej,

* budynek Ośrodka Kultury i Rekreacji (od 1 stycznia 2014 r. zmiana nazwy na Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna), dalej ZOKiR.

Łącznie 1013 kolektorów, w tym 34 sztuki na budynkach użyteczności publicznej. Projekt obejmuje również wymianę 2 pieców centralnego ogrzewania na piece ogrzewane biomasą (zrębki, pellet, brykiet, odpady drzewne, słoma) w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej położonym na terenie oczyszczalni ścieków. W ramach projektu będą prowadzone działania promocyjne polegające na montażu tablic informacyjno-promocyjnych, publikacji artykułów prasowych itp. oraz ponoszone koszty osobowe na koordynatora projektu, koszty menadżera projektu i inspektora nadzoru.

Dzięki realizacji projektu z odnawialnych źródeł energii korzystać będzie około 2932 osoby, w tym: 2882 osoby z kolektorów słonecznych i 50 osób z pieców.

Urząd Miejski jest jednostką działającą w imieniu Gminy i jej podległą, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne i Szkoła Filialna wchodzą w skład Zespołu Szkół i są to gminne jednostki budżetowe podległe Gminie, Ośrodek Kultury i Rekreacji jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Środowiskowy Dom Samopomocy jest gminną jednostką budżetową, Zakład Gospodarki Komunalnej jest zakładem budżetowym Gminy.

Za wyjątkiem ZOKiR, który jest gminną osobą prawną, a dyrektor ZOKiR działa na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy wszystkie pozostałe jednostki nie mają osobowości prawnej, a dyrektorzy działają na podstawie upoważnienia Burmistrza.

Zarówno szkoły, ZOKiR, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zakład Gospodarki Komunalnej są odrębnymi, zarejestrowanymi podatnikami VAT i rozliczają się z podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca będzie ponosił wydatki założenia instalacji solarnych w części dotyczącej budynków użyteczności publicznej. Działalność w budynkach użyteczności publicznej jest prowadzona w zakresie zadań publicznych Gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym i w większości przypadków służy czynnościom nieopodatkowanym. Inwestycja w zakresie budynków Szkoły Podstawowej, Szkoły Filialnej i Gimnazjum Publicznego, budynku

Środowiskowego Domu Samopomocy oraz budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej położonym na terenie oczyszczalni ścieków nie będzie wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług inwestycja będzie wykorzystywana w budynku Ośrodka Kultury i Rekreacji. Prowadzona w nim jest stołówka na potrzeby przedszkola, szkół, jak również prowadzona jest sprzedaż obiadów dla osób prywatnych. ZOKiR posiada swój odrębny numer NIP i indywidualnie rozlicza się z podatku VAT, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Do czynności opodatkowanych inwestycja będzie wykorzystywana również w budynku Urzędu, w którym mieści się biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej i Urząd wynajmuje pomieszczenia i odsprzedaje do ZGK wodę. Podobna sytuacja będzie miała także miejsce od pierwszego kwartału 2014 r.

W budynku Urzędu będzie się mieścił także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, któremu również będą odsprzedawane media, w tym woda.

Właścicielem instalacji solarnych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej będzie Gmina przez cały okres trwałości projektu, tj. 5 lat.

Instalacje solarne i piece c.o. opalane biomasą zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz: szkół, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej na podstawie umowy użyczenia.

Wykorzystywanie instalacji solarnych i kotłów c.o. w budynkach użyteczności publicznej nie będzie następować na zasadzie odpłatności na rzecz Gminy. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Gmina w celu realizacji projektu współdziała z mieszkańcami Gminy zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie, czyli właścicielami nieruchomości. W celu realizacji tej współpracy zostały zawarte w formie pisemnej umowy pomiędzy Gminą a właścicielami nieruchomości.

Umowy ustalają wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji zestawu solarnego w budynku będącym własnością właściciela nieruchomości.

Na podstawie umów Gmina zabezpieczy realizację celów projektu, tj. koszty promocji projektu, koszty menadżera, koszty osobowe, wyłoni dostawcę i wykonawcę montażu instalacji zestawu kolektora słonecznego oraz pieców c.o. opalanych biomasą, będzie sprawować nadzór inwestycyjny nad przebiegiem prac, przeprowadzi odbiór końcowy i rozliczy projekt finansowo.

Zakres prac zleconych przez Gminę dostawcy/wykonawcy będzie obejmował prace przygotowawcze oraz roboty budowlano-montażowe. Na instalację solarną będą składać się takie elementy jak kolektor słoneczny, zasobnik, układ pompowy, układ bezpieczeństwa, układ hydrauliczny, układ sterowania. Kolektor słoneczny będzie instalowany na dachu budynku lub ewentualnie na innej nasłonecznionej części nieruchomości.

Kolektory wraz z całą instalacją będą własnością Gminy i pozostaną własnością również po montażu na nieruchomościach uczestnika przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą programem, końcowego wniosku o płatność z realizacji przedmiotowego projektu.

Właściciel nieruchomości w umowie wyraził zgodę na umiejscowienie urządzeń na lub w nieruchomości i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych.

Po zakończeniu prac instalacyjnych, zestaw kolektora słonecznego lub piec c.o. pozostanie własnością Gminy przez cały okres trwałości projektu, tj. przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu. Na ten okres Gmina nieodpłatnie użyczy właścicielowi nieruchomości wyposażenie i urządzenia wchodzące w skład zestawu solarnego do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Po upływie tego okresu całość zestawu zostanie przekazana uczestnikowi projektu na własność. Zasady wykupu ustalone zostaną w odrębnych umowach sprzedaży.

Uczestnik jest zobowiązany do właściwej eksploatacji zainstalowanych urządzeń. Za uszkodzenie finansową odpowiedzialność ponosi właściciel nieruchomości.

Projekt będzie finansowany przez Gminę w dużej części ze środków RPO na lata 2007-2013 (85% kosztów kwalifikowalnych) i środków własnych z budżetu Gminy (15% - w tym koszty uczestników).

Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia części kosztów realizacji projektu, tj. części kosztów kwalifikowalnych zainstalowania na jego budynku mieszkalnym instalacji solarnej (koszt dokumentacji, montaż instalacji i jej przeszkolenie użytkowników, gwarancje) i 100% kosztów niekwalifikowalnych projektu, czyli nieprzewidywalnych kosztów nieobjętych refundacją ze środków Unii Europejskiej w wysokości przypadającej na jego budynek prywatny poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na konto bankowe Gminy w terminie 14 dni od wezwania do uiszczenia zapłaty.

Dokładne kwoty kosztów będą znane uczestnikom po wyłonieniu wykonawców poszczególnych zadań ujętych w projekcie. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym w umowie terminie będą jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy.

Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku nieotrzymania przez Gminę dofinansowania, niedokonania wpłaty przez uczestnika, utraty tytułu prawnego od nieruchomości przez uczestnika. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z winy uczestnika będzie on zobowiązany do zwrotu wraz z odsetkami nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę na zakup i montaż w jego nieruchomości zestawu solarnego. Uczestnik jest również zobowiązany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, jeżeli zostanie stwierdzone, że wykorzystuje instalację niezgodnie z przeznaczeniem lub nie wykorzystuje jej w sposób gwarantujący realizację projektu lub inny sposób wskazany w umowie narusza warunki realizacji projektu.

Innego rodzaju opłaty od uczestników nie będą występować w trakcie realizacji projektu.

Gmina będzie miała prawo dokonać kontroli przestrzegania zasad wynikających z projektu, a uczestnik będzie miał obowiązek się jej poddać. W trakcie realizacji, do czasu otrzymania dofinansowania, projekt będzie realizowany przy użyciu środków własnych Gminy oraz środków wpłaconych przez uczestników na rachunek bankowy Gminy. Gmina będzie odpowiedzialna za wdrożenie projektu i będzie stroną kontraktu podpisywanego z wykonawcą.

Dla Gminy zasadniczym celem realizacji inwestycji jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery S02, NOx, C0 2, CO oraz pyłów (poprawa stanu powietrza) powstającego wskutek podgrzewania wody do celów użytkowych oraz ogrzewania budynków użyteczności publicznej za pomocą metod konwencjonalnych, tj. węglem, miałem węgłowym i ekogroszkiem; zwiększenie udziału energii cieplnej produkowanej z odnawialnych źródeł, promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa warunków turystycznych Gminy, promocja Gminy jako ekologicznej, świadomej problemów wynikających z zanieczyszczeń, otwartej na nowoczesne i innowacyjne produkty, poprawa jakości środowiska naturalnego (redukcja kosztów emisji szkodliwych substancji do atmosfery). Dla mieszkańców korzyścią wynikającą z montażu instalacji solarnej będzie możliwość uzyskania źródła energii służącej ogrzaniu wody bez ponoszenia kosztów takiego ogrzewania, a więc oszczędności finansowe.

W pismach stanowiących uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż:

Ad 1)

Faktury dokumentujące wydatki poniesione na zakup i montaż zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność prywatną oraz poniesione na zakup i montaż zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej oraz na wymianę dwóch pieców w budynkach użyteczności publicznej, będą wystawiane na Wnioskodawcę, czyli na Gminę.

Ad. 2)

Faktury dla wydatków dotyczących zakupu i montażu zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność prywatną oraz dla wydatków dotyczących zakupu i montażu zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej oraz na wymianę dwóch pieców w budynkach użyteczności publicznej nie będą wystawiane odrębnie. Z założenia na samej fakturze będzie wyszczególniony montaż zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych, na budynkach użyteczności publicznej (z rozbiciem na poszczególne budynki), montaż zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, z odpowiednimi stawkami podatku VAT.

Na fakturze będzie również wyszczególniony zakup dwóch pieców do spalania biomasy w rozbiciu na dwa budynki użyteczności publicznej, w których piece te będą zamontowane.

Ad. 3)

Wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, dotyczące zakupu i montażu zestawów solarnych na budynku Urzędu Miejskiego będą wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak i do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 4)

W przypadku wykorzystywania wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, dotyczących zakupu i montażu zestawów solarnych na budynku Urzędu Miejskiego zarówno do czynności opodatkowanych i zwolnionych bądź niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zdaniem Wnioskodawcy - Gmina będzie miała obiektywną możliwość odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, zwolnionymi z opodatkowania lub niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obiektywnie da się rozliczyć kwoty podatku naliczonego na podstawie powierzchni jaką zajmują pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej. Powierzchnia pomieszczeń biurowych jest stała i niezmienna.

W tej części, w której Gmina będzie prowadziła sprzedaż z tytułu zużycia wody i ścieków oraz dzierżawy pomieszczeń biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Komunalnej będzie możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Ad. 5)

Montaż zestawów solarnych na budynku Urzędu Miejskiego, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, będzie stanowić ulepszenie.

Suma wydatków poniesionych na montaż tych zestawów przekroczy kwotę 3,5 tys. zł i wydatki te spowodują mierzalny wzrost wartości użytkowej środka trwałego (budynku Urzędu Miejskiego) w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do użytkowania.

Ad. 6)

Wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji dotyczące zakupu i montażu zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego, Szkoły Filialnej, Ośrodka Kultury i Rekreacji będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W budynkach tych nie będzie prowadzona sprzedaż opodatkowana, a Gmina nie będzie czerpała żadnych korzyści z faktu zainstalowania zestawów solarnych na tych budynkach.

Wkład własny Gminy zostanie pokryty z budżetu Gminy. Nieodpłatne świadczenie usług (przekazanie zrealizowanej inwestycji, tj. zamontowanej na budynkach użyteczności publicznej instalacji solarnej do nieodpłatnego użytkowania) będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością, brak jest zatem podstaw do traktowania tego nieodpłatnego udostępnienia do użytkowania jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym, czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 7)

Wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, dotyczące wymiany dwóch pieców w budynkach użyteczności publicznej: Środowiskowym Domu Samopomocy oraz budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gmina nie będzie czerpała żadnych korzyści z faktu wymiany i zainstalowania pieców do spalania biomasy w tych budynkach.

Wkład własny Gminy zostanie pokryty z budżetu Gminy. Nieodpłatne świadczenie usług (przekazanie zrealizowanej inwestycji, tj. zamontowanych w budynkach użyteczności publicznej pieców do spalania biomasy do nieodpłatnego użytkowania) będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością, brak jest zatem podstaw do traktowania tego nieodpłatnego udostępnienia do użytkowania jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym, czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad.8)

Realizacja przedmiotowej inwestycji należy do zadań własnych Gminy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty między innymi w zakresie ochrony środowiska oraz zaopatrzenia w energię cieplną i wodę.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada swój odrębny NIP. Nie jest jednak zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT; nie przekracza koniecznej kwoty obrotu ze sprzedaży opodatkowanej.

Wnioskodawca uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie rozlicza się z podatku od towarów i usług, ponieważ nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca zarówno na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej, jak i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odsprzedaje wodę i ścieki oraz pobiera czynsz dzierżawny za zajmowaną powierzchnię biurową. Są to czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca z tytułu wykonywanych czynności na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wystawia faktury VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pytanie nr 1 wniosku ORD-IN ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 11 kwietnia 2014 r.).

Czy otrzymana na rachunek Gminy partycypacja uczestnika podlega opodatkowaniu VAT, tj. czy kwota ta stanowić będzie dla Gminy zapłatę wraz z kwotą podatku w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 11 kwietnia 2014 r.), otrzymana na rachunek Gminy partycypacja uczestnika projektu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. kwota ta stanowi dla Gminy zapłatę wraz z kwotą podatku w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, będzie ujęta w rejestrze sprzedaży i podatek VAT będzie odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Artykuł 29a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) definiuje podstawę opodatkowania tym podatkiem. Zgodnie z tym przepisem podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Zapłatą jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z konkretnym świadczeniem, które zostanie wykonane w ramach umowy zobowiązaniowej między dwoma określonymi stronami transakcji, dla którego istnieć będzie bezpośredni konsument odnoszący korzyści o charakterze majątkowym, tj. uczestnik projektu. Należy zauważyć, że dobrowolne deklaracje właścicieli budynków o chęci uczestnictwa w projekcie nie są wystarczające, aby nastąpił montaż kolektorów słonecznych, gdyż będzie miał on miejsce tylko na tych budynkach, których właściciele dokonają wymaganej wpłaty. W związku z tym wystąpi bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem Gminy a płatnościami wnoszonymi przez uczestników.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie zaistnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaną wpłatą a indywidualnym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, należy stwierdzić, że czynności do wykonania których zobowiązała się Gmina w ramach projektu stanowić będą odpłatne czynności, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynności te polegające na udostępnieniu kolektorów słonecznych uczestnikom, którzy odniosą korzyść z tytułu pozyskania źródła energii w celu ogrzewania wody bez ponoszenia bieżących opłat za to ogrzewanie stanowić będą zatem odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, tj. czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podstawą opodatkowania z tytułu wykonywania tej czynności będzie kwota partycypacji pomniejszona o kwotę podatku należnego. Otrzymana na rachunek Gminy partycypacja uczestnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Kwota ta stanowi dla Gminy zapłatę wraz z kwotą podatku w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Jak wynika z powyższego wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo - przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

* dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,

* odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług, realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku polegający na kompleksowej poprawie jakości powietrza w Gminie poprzez zakup i montaż zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, które stanowią własność prywatną i w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy.

W skład budynków użyteczności publicznej wchodzą: budynek Urzędu Miejskiego, budynek Szkoły Podstawowej, budynek Gimnazjum Publicznego, budynek Szkoły Filialnej, budynek Ośrodka Kultury i Rekreacji (od 1 stycznia 2014 r. zmiana nazwy na Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna), dalej ZOKiR.

Projekt obejmuje również wymianę 2 pieców centralnego ogrzewania na piece ogrzewane biomasą w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej położonym na terenie oczyszczalni ścieków.

Gmina w celu realizacji projektu współdziała z mieszkańcami Gminy zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie, czyli właścicielami nieruchomości. W celu realizacji tej współpracy zostały zawarte w formie pisemnej umowy pomiędzy Gminą a właścicielami nieruchomości. Umowy ustalają wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji zestawu solarnego w budynku będącym własnością właściciela nieruchomości.

Właściciel nieruchomości w umowie wyraził zgodę na umiejscowienie urządzeń na lub w nieruchomości i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych.

Po zakończeniu prac instalacyjnych, zestaw kolektora słonecznego lub piec c.o. pozostanie własnością Gminy przez cały okres trwałości projektu, tj. przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu. Na ten okres Gmina nieodpłatnie użyczy właścicielowi nieruchomości wyposażenie i urządzenia wchodzące w skład zestawu solarnego do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem. Po upływie tego okresu całość zestawu zostanie przekazana uczestnikowi projektu na własność. Zasady wykupu ustalono zostaną w odrębnych umowach sprzedaży.

Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia części kosztów realizacji projektu. Dokładne kwoty kosztów będą znane uczestnikom po wyłonieniu wykonawców poszczególnych zadań ujętych w projekcie. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym w umowie terminie będą jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z winy uczestnika będzie on zobowiązany do zwrotu wraz z odsetkami nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę na zakup i montaż w jego nieruchomości zestawu solarnego. Innego rodzaju opłaty od uczestników nie będą występować w trakcie realizacji projektu. Gmina będzie odpowiedzialna za wdrożenie projektu i będzie stroną kontraktu podpisywanego z wykonawcą.

Faktury dokumentujące wydatki poniesione na zakup i montaż zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność prywatną oraz poniesione na zakup i montaż zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej oraz na wymianę dwóch pieców w budynkach użyteczności publicznej będą wystawiane na Wnioskodawcę. Faktury dokumentujące ww. wydatki nie będą wystawiane odrębnie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji należy do zadań własnych Gminy.

Odnosząc się do powyższego, w pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata. Wyjątkiem polegającym na tym, że faktura dokumentuje zapłatę jest faktura dokumentująca uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów, czy świadczenia usług, natomiast w pozostałych przypadkach faktura zawsze dokumentuje czynność, a nie płatność, gdyż opodatkowaniu podlega właśnie czynność.

W przedmiotowej sprawie czynnością jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańców, biorących udział w projekcie będzie wykonanie usługi polegającej na montażu kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych stanowiących ich własność prywatną, na poczet wykonania której Gmina pobiera określoną w umowie wpłatę, zgodnie z zawartymi z mieszkańcami umowami.

Nie można zatem uznać, że wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne (mieszkańców) deklarujące uczestnictwo w projekcie pozostają "w oderwaniu" od czynności, które zostaną wykonane przez Gminę - zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Gminy do wykonania określonych czynności. Należy zauważyć, że we wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestnika programu, które ma zostać wykonane przez Wnioskodawcę. Należy również zauważyć, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z wykonawcą na montaż zestawów solarnych oraz umowy z mieszkańcami, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym wpłaty otrzymywane przez Gminę od mieszkańców będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz mieszkańców. Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi po upływie 5-ciu lat od zamontowania zestawów solarnych.

W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi montażu zestawów solarnych na budynkach osób fizycznych, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie należy nadmienić, iż zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,

2.

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

A zatem podstawą opodatkowania w niniejszej sprawie będzie wszystko, co Zainteresowany ma otrzymać z tytułu świadczenia usługi montażu zestawów solarnych na rzecz poszczególnych mieszkańców, pomniejszone o kwotę podatku należnego. Należy przy tym wskazać, iż tut. Organ nie jest uprawniony do oceny, co stanowi zapłatę.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat partycypacyjnych dokonanych przez mieszkańców w związku z montażem instalacji solarnych. Natomiast wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług zaprojektowania, zakupu i montażu kolektorów słonecznych i pieców c.o. w związku z realizacją projektu na nieruchomościach mieszkańców i budynkach użyteczności publicznej został rozstrzygnięty w interpretacji Nr IPTPP2/443-10/14-8/AW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl