IPTPP1/4512-82/15-8/IG - Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 marca 2015 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/4512-82/15-8/IG Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) oraz pismem z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektów:

* pn. "...",

* pn. "...",

* pn. "...",

* pn. "...".

Wniosek uzupełniono w dniu 5 marca 2015 r. o kserokopie umów zawartych z samorządem województwa oraz pismem z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania zaistniałego stanu faktycznego oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Parafii pw. św.... w... przyznano środki na realizację 4 osobnych zadań inwestycyjnych tj. restaurację zabytkowych elementów wystroju wnętrza (rzeźby św...., rzeźby... i rzeźby św....) w Kościele pw. św.... oraz remontu i rewitalizacji zabytkowego ogrodzenia wokół Kościoła w... w ramach programu LEADER, PROW 2007-2013 działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Zgodnie z wytycznymi PROW, podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym dla związków wyznaniowych. Parafia pw. św.... w... nie jest czynnym podatnikiem VAT. Realizowane operacje oraz ich rezultaty (wyniki) nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności, która podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT.

1. Projekt pn. "...". Przedmiotem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez przywrócenie pierwotnych walorów dekoracyjnych zabytkowej rzeźby Krucyfiksu w Kościele Parafialnym pw. św.... w.... Za wykonaną usługę w ramach projektu Wykonawca wystawia fakturę VAT na rzecz Parafii (Wnioskodawcy). Przedmiot projektu nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

2. Projekt pn. "...". Przedmiotem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez przywrócenie pierwotnych walorów dekoracyjnych zabytkowej rzeźby św.... w Kościele Parafialnym pw. św.... w.... Za wykonaną usługę w ramach projektu Wykonawca wystawia fakturę VAT na rzecz Parafii (Wnioskodawcy). Przedmiot projektu nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

3. Projekt pn. "...". Przedmiotem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez przywrócenie pierwotnych walorów dekoracyjnych zabytkowej rzeźby św.... w Kościele Parafialnym pw. św.... w. Za wykonaną usługę w ramach projektu Wykonawca wystawia fakturę VAT na rzecz Parafii (Wnioskodawcy). Przedmiot projektu nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

4. Projekt pn. "...". Przedmiotem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez przywrócenie pierwotnych walorów dekoracyjnych zabytkowego ogrodzenia przy Kościele Parafialnym pw. św.... w.... Za wykonaną usługę w ramach projektu Wykonawca wystawia fakturę VAT na rzecz Parafii (Wnioskodawcy). Przedmiot projektu nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia będąc podatnikiem podmiotowo zwolnionym z podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług realizując zadanie, na które zdobędzie środki zewnętrzne tj. z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach działań objętych PROW 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku uzależniony jest od zakresu w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku - realizacja projektu pn. "..." w ramach działań objętych PROW 2007-2013 związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający Parafii prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanymi we wniosku działaniami.

Zdaniem Wnioskodawcy prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją projektu nie będzie przysługiwało.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. "...". Przedmiotem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez przywrócenie pierwotnych walorów dekoracyjnych zabytkowego ogrodzenia przy Kościele Parafialnym pw. św.... w.... Za wykonaną usługę w ramach projektu Wykonawca wystawia fakturę VAT na rzecz Parafii (Wnioskodawcy). Parafia pw. św.... w... nie jest czynnym podatnikiem VAT. Realizowane operacje oraz ich rezultaty (wyniki) nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności, która podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedmiot projektu nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, wykonane prace nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu tj. "...", ponieważ rezultaty ww. projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Podkreślenia wymaga, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy organ pragnie w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...". Natomiast wniosek w pozostałym zakresie zostanie załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl