IPTPP1/4512-6/15-4/AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 marca 2015 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/4512-6/15-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* zwolnienia z opodatkowania zajęć edukacyjnych w zakresie tańca wspierających rozwój i zdolności dzieci i młodzieży oraz ich kształcenie, a także organizowania warsztatów, przeglądów, wystaw, konkursów, zawodów, turniejów, pokazów dzieci i młodzieży - jest prawidłowe,

* zwolnienia z opodatkowania organizowanych półkolonii w związku ze świadczeniem zajęć edukacyjnych tańca współczesnego na rzecz dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* zwolnienia z opodatkowania zajęć edukacyjnych w zakresie tańca wspierających rozwój i zdolności dzieci i młodzieży oraz ich kształcenie, a także organizowania warsztatów,

* zwolnienia z opodatkowania organizowanych przeglądów, wystaw, konkursów, zawodów, turniejów, pokazów dzieci i młodzieży oraz półkolonii w związku ze świadczeniem zajęć edukacyjnych tańca współczesnego dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Od sierpnia 2007 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, obecnie pod nazwą..., której głównym celem jest nauka tańca współczesnego dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym (PKD 85.52.Z). W ramach prowadzonej działalności Zainteresowana świadczy również usługi opraw artystycznych meczy, udziału w konkursach, sprzedaży akcesoriów związanych z prowadzoną szkołą tańca. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W 2015 r. Wnioskodawczyni zamierza w ramach prowadzonej już działalności gospodarczej utworzyć niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą pod nazwą..., która objęta będzie systemem oświaty na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Placówka zostanie wpisana do ewidencji niepublicznych placówek prowadzonej przez Urząd Miasta..., a nadzór nad nią sprawować będzie właściwe kuratorium. Wszelkie czynności placówka będzie prowadzić w ramach uzyskanego wpisu i na podstawie statutu, który zostanie stworzony. Za kształcenie placówka będzie pobierać opłaty w formie czesnego. Placówka zapewni odpowiednie warunki lokalowe oraz zatrudni wykwalifikowanych nauczycieli (instruktorów) oraz dyrektora z odpowiednim wykształceniem.

Głównym celem działania placówki będzie kształcenie dzieci i młodzieży w wieku od przedszkolnego do ponadgimnazjalnego polegające na organizowaniu systematycznych zajęć edukacyjnych w zakresie tańca. Ponadto działalność placówki obejmować będzie: 1) edukację w zakresie choreografii i układów tanecznych, zapoznanie z różnymi technikami tańca nowoczesnego, 2) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez ruch i taniec, 3) usługi edukacyjne tj. muzyczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, naukę śpiewu i emisji głosu, 4) kształtowanie i rozwijanie uzdolnień uczestników, pogłębianie wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nich nowych umiejętności oraz organizowanie czasu wolnego (edukacja i animacja kulturalna).

Powyższe cele realizowane będą poprzez: 1) organizowanie systematycznych zajęć edukacyjnych w zakresie tańca; 2) organizowanie jedno lub kilkudniowych warsztatów artystycznych (praktycznych i teoretycznych) tj. warsztatów tanecznych, teatralnych, muzycznych, plastycznych, z emisji głosu itp.; 3) prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy, kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; 4) uczenie aktywnych form spędzania wolnego czasu; 5) organizowanie imprez, w szczególności: przeglądów, wystaw, konkursów, festiwali, pokazów, turniejów dzieci i młodzieży; 6) organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, sesji; 7) tworzenie płaszczyzn wymiany i współpracy międzyregionalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej dzieci i młodzieży; 8) współpraca z nauczycielami, animatorami i osobami działającymi w szkołach, pokrewnych placówkach i instytucjach oraz wzajemna pomoc w realizacji tychże celów; 9) prowadzenie wielopłaszczyznowej współpracy ze szkołami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, naukowymi, stowarzyszeniami m.in. poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć, wymianę doświadczeń; 10) organizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży.

Firma... na chwilę obecną nie posiada statusu jednostki objętej systemem oświaty i nie jest wpisana do ewidencji, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Usługi zajęć edukacyjnych jakie w przyszłości będzie prowadzić... jako niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, będą świadczone jako przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Powyższe usługi będą miały na celu kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy usługi świadczone przez niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą... w zakresie prowadzenia różnego rodzaju zajęć edukacyjnych (głównie w zakresie nauki tańca) wspierających rozwój i zdolności dzieci i młodzieży oraz ich kształcenie, a także organizowanie wymienionych warsztatów będą podlegały zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

2. Czy usługi świadczone przez niepubliczną placówkę polegające na organizowaniu imprez tj. przeglądów, wystaw, konkursów, zawodów, turniejów, pokazów dzieci i młodzieży oraz organizowaniu półkolonii dla nich będą podlegały zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), odpłatne usługi, jakie świadczyć w przyszłości będzie firma... jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a polegające na kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym prowadzenie różnego rodzaju zajęć edukacyjnych głównie w zakresie nauki tańca, będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania.

W myśl art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Natomiast zgodnie z art. 82 ust. 1 cytowanej ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Firma..... będzie jednostką objętą systemem oświaty, bowiem uzyska wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez jednostkę samorządu terytorialnego tj. Urząd Miasta..... Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, muszą zostać spełnione oba wymogi. Firma...... będzie zarazem jednostką objętą systemem oświaty i jednocześnie świadczyć będzie usługi w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Ponadto..... jako niepubliczna placówka oświatowo-wychowawczą będzie organizowała imprezy dla dzieci i młodzieży tj. warsztaty, konkursy, wystawy, półkolonie. Celem powyższych imprez będzie rozwijanie uzdolnień uczestników oraz pomoc w zdobywaniu przez nich nowych umiejętności bądź ich udoskonalanie. Powyższe zajęcia będą miały na celu kształcenie i wychowanie dzieci młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Według Wnioskodawczyni organizowanie powyższych zajęć przez..... jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty będzie podlegało zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki oświatowo - wychowawcze, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Prowadzenie warsztatów, półkolonii, konkursów będzie miało na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez ich kształcenie i wychowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia z opodatkowania zajęć edukacyjnych wspierających rozwój i zdolności dzieci i młodzieży oraz ich kształcenie, a także organizowania warsztatów, przeglądów, wystaw, konkursów, zawodów, turniejów, pokazów dzieci i młodzieży,

* nieprawidłowe - w zakresie zwolnienia z opodatkowania organizowanych półkolonii w związku ze świadczeniem zajęć edukacyjnych tańca współczesnego dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z powyżej cytowanych regulacji wynika, że ustawodawca powiązał opodatkowanie podatkiem od towarów i usług z wystąpieniem określonych zdarzeń, tj. dostawą towaru lub świadczeniem usług. Dla opodatkowania istotne zatem jest to, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jedną z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. O stosowaniu określonej stawki podatku decydować zatem będzie charakter danej czynności.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak wynika z treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z kolei § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722, z późn. zm.) stanowi, że zwalnia się od podatku usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, że jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem, to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą natomiast korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

Regulacja art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, stanowi implementację prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 347 str. 1 z późn. zm.), zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym "Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym", co oznacza, że usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak wskazana definicja "interesu publicznego", nie zostały również określone podmioty, które mogą działać "w interesie publicznym". Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa, jak i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu "interesu publicznego".

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem "pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika" (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Powołane wyżej przepisy ustawy o VAT i rozporządzenia przewidują zatem zwolnienie od podatku VAT m.in. dla usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związane wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, a także usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przy czym należy zwrócić uwagę, że w przypadku spełnienia określonych przepisami warunków, ze zwolnienia od podatku korzysta również dostawa towarów bądź świadczenie usług ściśle związane z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z analizy powyższych przepisów wynika również, że ze zwolnienia od podatku korzystają także usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty, o ile są świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek.

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług odwołał się do przepisów o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), system oświaty zapewnia w szczególności:

1.

realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

2.

wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;

3.

możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;

4.

dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

5.

możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

6.

opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

7.

upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych;

8.

możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;

9.

zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;

10.

utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

11.

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

12.

opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

13.

dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;

13a) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

14.

przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

15.

warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

16.

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

W myśl art. 2 ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje:

1.

przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2.

szkoły:

a.

podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

b.

gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c.

ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

d.

artystyczne;

3.

placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

3b) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

4.

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

5.

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

6.

(uchylony);

7.

placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

8.

(uchylony);

9.

zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

10.

biblioteki pedagogiczne;

11.

kolegia pracowników służb społecznych.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

W świetle art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

1.

jednostkę samorządu terytorialnego;

2.

inną osobę prawną;

3.

osobę fizyczną.

Na podstawie art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Według art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż od sierpnia 2007 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, obecnie pod nazwą..., której głównym celem jest nauka tańca współczesnego dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. W ramach prowadzonej działalności Zainteresowana świadczy również usługi opraw artystycznych meczy, udziału w konkursach, sprzedaży akcesoriów związanych z prowadzoną szkołą tańca. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2015 r. Wnioskodawczyni zamierza w ramach prowadzonej już działalności gospodarczej utworzyć niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą pod nazwą..., która objęta będzie systemem oświaty na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Placówka zostanie wpisana do ewidencji niepublicznych placówek prowadzonej przez Urząd Miasta, a nadzór nad nią sprawować będzie właściwe kuratorium. Wszelkie czynności placówka będzie prowadzić w ramach uzyskanego wpisu i na podstawie statutu, który zostanie stworzony. Głównym celem działania placówki będzie kształcenie dzieci i młodzieży w wieku od przedszkolnego do ponadgimnazjalnego polegające na organizowaniu systematycznych zajęć edukacyjnych w zakresie tańca. Ponadto działalność placówki obejmować będzie: 1) edukację w zakresie choreografii i układów tanecznych, zapoznanie z różnymi technikami tańca nowoczesnego, 2) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez ruch i taniec, 3) usługi edukacyjne tj. muzyczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, naukę śpiewu i emisji głosu, 4) kształtowanie i rozwijanie uzdolnień uczestników, pogłębianie wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nich nowych umiejętności oraz organizowanie czasu wolnego (edukacja i animacja kulturalna). Powyższe cele realizowane będą poprzez: 1) organizowanie systematycznych zajęć edukacyjnych w zakresie tańca; 2) organizowanie jedno lub kilkudniowych warsztatów artystycznych (praktycznych i teoretycznych) tj. warsztatów tanecznych, teatralnych, muzycznych, plastycznych, z emisji głosu itp.; 3) prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy, kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; 4) uczenie aktywnych form spędzania wolnego czasu; 5) organizowanie imprez, w szczególności: przeglądów, wystaw, konkursów, festiwali, pokazów, turniejów dzieci i młodzieży; 6) organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, sesji; 7) tworzenie płaszczyzn wymiany i współpracy międzyregionalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej dzieci i młodzieży; 8) współpraca z nauczycielami, animatorami i osobami działającymi w szkołach, pokrewnych placówkach i instytucjach oraz wzajemna pomoc w realizacji tychże celów; 9) prowadzenie wielopłaszczyznowej współpracy ze szkołami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, naukowymi, stowarzyszeniami m.in. poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć, wymianę doświadczeń; 10) organizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży. Firma....... na chwilę obecną nie posiada statusu jednostki objętej systemem oświaty i nie jest wpisana do ewidencji, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Usługi zajęć edukacyjnych jakie w przyszłości będzie prowadzić..... jako niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, będą świadczone jako przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Powyższe usługi będą miały na celu kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Jak wskazano wyżej, z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

Dla oceny tego, czy w przedmiotowej sprawie usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawczyni w ramach jednostki objętej systemem oświaty będą zwolnione od podatku od towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, konieczne jest stwierdzenie:

1.

czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz

2.

czy są świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

Zwrócić należy uwagę, że uregulowania zawarte w wyżej cytowanych przepisach mających zastosowanie w sprawie wskazują, że zwolnienie od podatku VAT obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Przy czym określenie "ścisły związek" oznacza, że do wykonania usługi podstawowej niezbędna jest dostawa towarów lub świadczenie usług pomocniczych, przy czym nie może to być jakikolwiek związek, lecz relacja o charakterze wskazującym na nieodzowność tych ostatnich dla prawidłowego przebiegu podstawowej działalności. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy nie wystarcza, ażeby dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Jak już wskazano, nie jest przy tym konieczne, aby usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie cyt. przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń. Działania realizowane przez Wnioskodawczynię taki wpływ wywierają. W opisie sprawy wskazano bowiem, że głównym celem działania placówki będzie kształcenie dzieci i młodzieży w wieku od przedszkolnego do ponadgimnazjalnego polegające na organizowaniu systematycznych zajęć edukacyjnych w zakresie tańca. Usługi zajęć edukacyjnych jakie w przyszłości będzie prowadzić...... jako niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, będą świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Powyższe usługi będą miały na celu kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W tej sytuacji spełnione będą przesłanki podmiotowo - przedmiotowe, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, uprawniające Wnioskodawczynię do zwolnienia z opodatkowania usług zajęć edukacyjnych w zakresie tańca wspierających rozwój i zdolności dzieci i młodzieży oraz ich kształcenie, a także organizowania warsztatów, przeglądów, wystaw, konkursów, zawodów, turniejów, pokazów dzieci i w związku ze świadczeniem zajęć edukacyjnych tańca współczesnego dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni w ww. zakresie należało uznać za prawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do świadczonych przez Zainteresowaną usług organizowania półkolonii w związku ze świadczeniem zajęć edukacyjnych tańca współczesnego na rzecz dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym z tej jednostki, jakie w przyszłości Wnioskodawczyni będzie prowadzić jako niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, zastosowanie znajdzie § 3 ust. 1 pkt 8 powołanego wyżej rozporządzenia. Oferowane półkolonie organizowane na rzecz dzieci i młodzieży przez placówkę Wnioskodawczyni (objętej systemem oświaty) wypełniają normy przedmiotowe oraz podmiotowe wskazanego przepisu.

Zatem organizacja przez Zainteresowaną usług organizowania półkolonii w związku ze świadczeniem zajęć edukacyjnych tańca współczesnego na rzecz dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym z tej jednostki będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Wobec powyższego, oceniając stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie zwolnienia z opodatkowania organizowanych półkolonii w związku ze świadczeniem zajęć edukacyjnych tańca współczesnego dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, należało uznać za nieprawidłowe. Jakkolwiek Zainteresowana wywiodła prawidłowy skutek prawny, to jednakże tut. Organ dokonał rozstrzygnięcia w oparciu o inną podstawę prawną od wskazanej przez Wnioskodawczynię.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl